Panchaka

pa.nchashlokigaNeshapurANam Lyrics in Bengali ॥ পংচশ্লোকিগণেশপুরাণম্ ॥

শ্রীবিঘ্নেশপুরাণসারমুদিতং ব্যাসায় ধাত্রা পুরা
তত্খণ্ডং প্রথমং মহাগণপতেশ্চোপাসনাখ্যং য়থা ।
সংহর্তুং ত্রিপুরং শিবেন গণপস্যাদৌ কৃতং পূজনং
কর্তুং সৃষ্টিমিমাং স্তুতঃ স বিধিনা ব্যাসেন বুদ্ধ্যাপ্তয়ে ॥

সঙ্কষ্ট্যাশ্চ বিনায়কস্য চ মনোঃ স্থানস্য তীর্থস্য বৈ
দূর্বাণাং মহিমেতি ভক্তিচরিতং তত্পার্থিবস্যার্চনম্ ।
তেভ্যো য়ৈর্যদভীপ্সিতং গণপতিস্তত্তত্প্রতুষ্টো দদৌ
তাঃ সর্বা ন সমর্থ এব কথিতুং ব্রহ্মা কুতো মানবঃ ॥

ক্রীডাকাণ্ডমথো বদে কৃতয়ুগে শ্বেতচ্ছবিঃ কাশ্যপঃ ।
সিংহাঙ্কঃ স বিনায়কো দশভুজো ভূত্বাথ কাশীং য়য়ৌ ।
হত্বা তত্র নরান্তকং তদনুজং দেবান্তকং দানবং
ত্রেতায়াং শিবনন্দনো রসভুজো জাতো ময়ূরধ্বজঃ ॥

হত্বা তং কমলাসুরং চ সগণং সিন্ধুং মহাদৈত্যপং
পশ্চাত্ সিদ্ধিমতী সুতে কমলজস্তস্মৈ চ জ্ঞানং দদৌ ।
দ্বাপারে তু গজাননো য়ুগভুজো গৌরীসুতঃ সিন্দুরং
সম্মর্দ্য স্বকরেণ তং নিজমুখে চাখুধ্বজো লিপ্তবান্ ॥

গীতায়া উপদেশ এব হি কৃতো রাজ্ঞে বরেণ্যায় বৈ
তুষ্টায়াথ চ ধূম্রকেতুরভিধো বিপ্রঃ সধর্মর্ধিকঃ ।
অশ্বাঙ্কো দ্বিভুজো সিতো গণপতির্ম্লেচ্ছান্তকঃ স্বর্ণদঃ
ক্রীডাকাণ্ডমিদং গণস্য হরিণা প্রোক্তং বিধাত্রে পুরা ॥

এতচ্ছ্লোকসুপঞ্চকং প্রতিদিনং ভক্ত্যা পঠেদ্যঃ পুমান্
নির্বাণং পরমং ব্রজেত্ স সকলান্ ভুক্ত্বা সুভোগানপি ।
॥ ইতি শ্রীপংচশ্লোকিগণেশপুরাণম্ ॥

Add Comment

Click here to post a comment