Shiva Stotram

Pancha Brahma Upanishad Lyrics in Kannada

Pancabrahma Upanishad in Kannada:

॥ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷತ್ ॥
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ಯತ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಮಾಪ್ನುಯುಃ ।
ತದಖಂಡಸುಖಾಕಾರಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪದಂ ಭಜೇ ॥

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು ॥ ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು ॥ ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ॥

ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಹರಿಃ ಓಂ ॥

ಅಥ ಪೈಪ್ಪಲಾದೋ ಭಗವಾನ್ಭೋ ಕಿಮಾದೌ ಕಿಂ ಜಾತಮಿತಿ । ಸದ್ಯೋ ಜಾತಮಿತಿ ।
ಕಿಂ ಭಗವ ಇತಿ । ಅಘೋರ ಇತಿ । ಕಿಂ ಭಗವ ಇತಿ । ವಾಮದೇವ ಇತಿ ।
ಕಿಂ ವಾ ಪುನರಿಮೇ ಭಗವ ಇತಿ । ತತ್ಪುರುಷ ಇತಿ । ಕಿಂ ವಾ ಪುನರಿಮೇ ಭಗವ ಇತಿ ।
ಸರ್ವೇಷಾಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರೇರಯಿತಾ ಈಶಾನ ಇತಿ । ಈಶಾನೋ ಭೂತಭವ್ಯಸ್ಯ
ಸರ್ವೇಷಾಂ ದೇವಯೋಗಿನಾಂ । ಕತಿ ವರ್ಣಾಃ । ಕತಿ ಭೇದಾಃ । ಕತಿ ಶಕ್ತಯಃ ।
ಯತ್ಸರ್ವಂ ತದ್ಗುಹ್ಯಂ । ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮಹಾದೇವಾಯ ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ಪ್ರೋವಾಚ
ತಸ್ಮೈ ಭಗವಾನ್ಮಹೇಶಃ ।
ಗೋಪ್ಯಾದ್ಗೋಪ್ಯತರಂ ಲೋಕೇ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಶ್ರುಣು ಶಾಕಲ ।
ಸದ್ಯೋ ಜಾತಂ ಮಹೀ ಪೂಷಾ ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಃ ತ್ರಿವೃತ್ಸ್ವರಃ ॥ 1 ॥

ಋಗ್ವೇದೋ ಗಾರ್ಹಪತ್ಯಂ ಚ ಮಂತ್ರಾಃ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಸ್ತಥಾ ।
ವರ್ಣಂ ಪೀತಂ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಂ ॥ 2 ॥

ಅಘೋರಂ ಸಲಿಲಂ ಚಂದ್ರಂ ಗೌರೀ ವೇದ ದ್ವಿತೀಯಕಂ ।
ನೀರ್ದಾಭಂ ಸ್ವರಂ ಸಾಂದ್ರಂ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿರುದಾಹೃತಂ ॥ 3 ॥

ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣಸಂಯುಕ್ತಂ ಸ್ಥಿತಿರಿಚ್ಛಕ್ರಿಯಾನ್ವಿತಂ ।
ಶಕ್ತಿರಕ್ಷಣಸಂಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾಘೌಘವಿನಾಶನಂ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವದುಷ್ಟಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಂ ।
ವಾಮದೇವ ಮಹಾಬೋಧದಾಯಕಂ ಪಾವನಾತ್ಮಕಂ ॥ 5 ॥

ವಿದ್ಯಾಲೋಕಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಭಾನುಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಂ ।
ಪ್ರಸನ್ನಂ ಸಾಮವೇದಾಖ್ಯಂ ನಾನಾಷ್ಟಕಸಮನ್ವಿತಂ ॥ 6 ॥

ಧೀರಸ್ವರಮಧೀನಂ ಚಾವಹನೀಯಮನುತ್ತಮಂ ।
ಜ್ಞಾನಸಂಹಾರಸಂಯುಕ್ತಂ ಶಕ್ತಿದ್ವಯಸಮನ್ವಿತಂ ॥ 7 ॥

ವರ್ಣಂ ಶುಕ್ಲಂ ತಮೋಮಿಶ್ರಂ ಪೂರ್ಣಬೋಧಕರಂ ಸ್ವಯಂ ।
ಧಾಮತ್ರಯನಿಯಂತಾರಂ ಧಾಮತ್ರಯಸಮನ್ವಿತಂ ॥ 8 ॥

ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಂ ।
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಸಮಾಯುಕ್ತಮಷ್ಟಪತ್ರಾಂತರಸ್ಥಿತಂ ॥ 9 ॥

ಯತ್ತತ್ಪುರುಷಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಾಯುಮಂಡಲಸಂವೃತಂ ।
ಪಂಚಾಗ್ನಿನಾ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿನಿಯಾಮಕಂ ॥ 10 ॥

ಪಂಚಾಶತ್ಸ್ವರವರ್ಣಾಖ್ಯಮಥರ್ವವೇದಸ್ವರೂಪಕಂ ।
ಕೋಟಿಕೋಟಿಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಖಂಡವಿಗ್ರಹಂ ॥ 11 ॥

ವರ್ಣಂ ರಕ್ತಂ ಕಾಮದಂ ಚ ಸರ್ವಾಧಿವ್ಯಾಧಿಭೇಷಜಂ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾದೀನಾಂ ಕಾರಣಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧೃಕ್ ॥ 12 ॥

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಿತಯಾತೀತಂ ತುರೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಜ್ಞಿತಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಭಿಃ ಸೇವ್ಯಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜನಕಂ ಪರಂ ॥ 13 ॥

ಈಶಾನಂ ಪರಮಂ ವಿದ್ಯಾತ್ಪ್ರೇರಕಂ ಬುದ್ಧಿಸಾಕ್ಷಿಣಂ ।
ಆಕಾಶಾತ್ಮಕಮವ್ಯಕ್ತಮೋಂಕಾರಸ್ವರಭೂಷಿತಂ ॥ 14 ॥

ಸರ್ವದೇವಮಯಂ ಶಾಂತಂ ಶಾಂತ್ಯತೀತಂ ಸ್ವರಾದ್ಬಹಿಃ ।
ಅಕಾರಾದಿಸ್ವರಾಧ್ಯಕ್ಷಮಾಕಾಶಮಯವಿಗ್ರಹಂ ॥ 15 ॥

ಪಂಚಕೃತ್ಯನಿಯಂತಾರಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಬೃಹತ್ ।
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮೋಪಸಂಹಾರಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 16 ॥

ಸ್ವಮಾಯಾವೈಭವಾನ್ಸರ್ವಾನ್ಸಂಹೃತ್ಯ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಾತೀತೋ ಭಾಸತೇ ಸ್ವಸ್ವತೇಜಸಾ ॥ 17 ॥

ಆದಾವಂತೇ ಚ ಮಧ್ಯೇ ಚ ಭಾಸಸೇ ನಾನ್ಯಹೇತುನಾ ।
ಮಾಯಯಾ ಮೋಹಿತಾಃ ಶಂಭೋರ್ಮಹಾದೇವಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ॥ 18 ॥

ನ ಜಾನಂತಿ ಸುರಾಃ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಂ ।
ನ ಸಂದೃಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರುಷಂ ವಿಶ್ವಧಾಮ ॥ 19 ॥

ಯೇನ ಪ್ರಕಾಶತೇ ವಿಶ್ವಂ ಯತ್ರೈವ ಪ್ರವಿಲೀಯತೇ ।
ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಶಾಂತಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಪರಮಂ ಪದಂ ॥ 20 ॥

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ವಿದ್ಯಾತ್ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿಪೂರ್ವಕಂ ।
ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ರೂಯತೇ ಯಚ್ಚ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಸ್ವಯಂ ॥ 21 ॥

ಪಂಚಧಾ ವರ್ತಮಾನಂ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಸ್ಮೃತಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯಮಿತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಈಶಾನಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ ॥ 22 ॥

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಂ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಾತ್ಮನಿ ಪ್ರವಿಲಾಪ್ಯ ಚ ।
ಸೋಽಹಮಸ್ಮೀತಿ ಜಾನೀಯಾದ್ವಿದ್ವಾನ್ಬ್ರಹ್ಮಾಽಮೃತೋ ಭವೇತ್ ॥ 23 ॥

ಇತ್ಯೇತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾನೀಯಾದ್ಯಃ ಸ ಮುಕ್ತೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಯಂ ಶಂಭುಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಂ ॥ 24 ॥

ನಕಾರಾದಿಯಕಾರಾಂತಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪಂಚಾಕ್ಷರಂ ಜಪೇತ್ ।
ಸರ್ವಂ ಪಂಚಾತ್ಮಕಂ ವಿದ್ಯಾತ್ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತತ್ತ್ವತಃ ॥ 25 ॥

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕೀಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಯೋಽಧೀತೇ ಭಕ್ತಿಭಾವಿತಃ ।
ಸ ಪಂಚಾತ್ಮಕತಾಮೇತ್ಯ ಭಾಸತೇ ಪಂಚಧಾ ಸ್ವಯಂ ॥ 26 ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೋ ಗಾಲವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಕೃಪಾಂ ಚಕಾರ ತತ್ರೈವ ಸ್ವಾಂತರ್ಧಿಮಗಮತ್ಸ್ವಯಂ ॥ 27 ॥

ಯಸ್ಯ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣಾಶ್ರುತಮೇವ ಶ್ರುತಂ ಭವೇತ್ ।
ಅಮತಂ ಚ ಮತಂ ಜ್ಞಾತಮವಿಜ್ಞಾತಂ ಚ ಶಾಕಲ ॥ 28 ॥

ಏಕೇನೈವ ತು ಪಿಂಡೇನ ಮೃತ್ತಿಕಾಯಾಶ್ಚ ಗೌತಮ ।
ವಿಜ್ಞಾತಂ ಮೃಣ್ಮಯಂ ಸರ್ವಂ ಮೃದಭಿನ್ನಂ ಹಿ ಕಾಯಕಂ ॥ 29 ॥

ಏಕೇನ ಲೋಹಮಣಿನಾ ಸರ್ವಂ ಲೋಹಮಯಂ ಯಥಾ ।
ವಿಜ್ಞಾತಂ ಸ್ಯಾದಥೈಕೇನ ನಖಾನಾಂ ಕೃಂತನೇನ ಚ ॥ 30 ॥

ಸರ್ವಂ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಯಸಂ ಜ್ಞಾತಂ ತದಭಿನ್ನಂ ಸ್ವಭಾವತಃ ।
ಕಾರಣಾಭಿನ್ನರೂಪೇಣ ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರಣಮೇವ ಹಿ ॥ 31 ॥

ತದ್ರೂಪೇಣ ಸದಾ ಸತ್ಯಂ ಭೇದೇನೋಕ್ತಿರ್ಮೃಷಾ ಖಲು ।
ತಚ್ಚ ಕಾರಣಮೇಕಂ ಹಿ ನ ಭಿನ್ನಂ ನೋಭಯಾತ್ಮಕಂ ॥ 32 ॥

ಭೇದಃ ಸರ್ವತ್ರ ಮಿಥ್ಯೈವ ಧರ್ಮಾದೇರನಿರೂಪಣಾತ್ ।
ಅತಶ್ಚ ಕಾರಣಂ ನಿತ್ಯಮೇಕಮೇವಾದ್ವಯಂ ಖಲು ॥ 33 ॥

ಅತ್ರ ಕಾರಣಮದ್ವೈತಂ ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯಮೇವ ಹಿ ।
ಅಸ್ಮಿನ್ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ವೇಶ್ಮ ದಹರಂ ಯದಿದಂ ಮುನೇ ॥ 34 ॥

ಪುಂಡರೀಕಂ ತು ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಆಕಾಶೋ ದಹರೋಽಸ್ತಿ ತತ್ ।
ಸ ಶಿವಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಃ ಸೋಽನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯೋ ಮುಮುಕ್ಷಿಭಿಃ ॥ 35 ॥

ಅಯಂ ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವೇಷಾಮವಿಶೇಷತಃ ।
ತೇನಾಯಂ ಹೃದಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಶಿವಃ ಸಂಸಾರಮೋಚಕಃ ॥ 36 ॥

ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ ॥

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು ॥ ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು ॥ ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ॥

ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಇತಿ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷತ್ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Pancha Brahma Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment