Shiva Stotram

Pancha Brahma Upanishad Lyrics in Malayalam

Pancabrahma Upanishad in Malayalam:

॥ പഞ്ചബ്രഹ്മോപനിഷത് ॥
ബ്രഹ്മാദിപഞ്ചബ്രഹ്മാണോ യത്ര വിശ്രാന്തിമാപ്നുയുഃ ।
തദഖണ്ഡസുഖാകാരം രാമചന്ദ്രപദം ഭജേ ॥

ഓം സഹ നാവവതു ॥ സഹ നൗ ഭുനക്തു ॥ സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ॥

തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ॥

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ॥

ഹരിഃ ഓം ॥

അഥ പൈപ്പലാദോ ഭഗവാൻഭോ കിമാദൗ കിം ജാതമിതി । സദ്യോ ജാതമിതി ।
കിം ഭഗവ ഇതി । അഘോര ഇതി । കിം ഭഗവ ഇതി । വാമദേവ ഇതി ।
കിം വാ പുനരിമേ ഭഗവ ഇതി । തത്പുരുഷ ഇതി । കിം വാ പുനരിമേ ഭഗവ ഇതി ।
സർവേഷാം ദിവ്യാനാം പ്രേരയിതാ ഈശാന ഇതി । ഈശാനോ ഭൂതഭവ്യസ്യ
സർവേഷാം ദേവയോഗിനാം । കതി വർണാഃ । കതി ഭേദാഃ । കതി ശക്തയഃ ।
യത്സർവം തദ്ഗുഹ്യം । തസ്മൈ നമോ മഹാദേവായ മഹാരുദ്രായ പ്രോവാച
തസ്മൈ ഭഗവാന്മഹേശഃ ।
ഗോപ്യാദ്ഗോപ്യതരം ലോകേ യദ്യസ്തി ശ്രുണു ശാകല ।
സദ്യോ ജാതം മഹീ പൂഷാ രമാ ബ്രഹ്മഃ ത്രിവൃത്സ്വരഃ ॥ 1 ॥

ഋഗ്വേദോ ഗാർഹപത്യം ച മന്ത്രാഃ സപ്തസ്വരാസ്തഥാ ।
വർണം പീതം ക്രിയാ ശക്തിഃ സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദം ॥ 2 ॥

അഘോരം സലിലം ചന്ദ്രം ഗൗരീ വേദ ദ്വിതീയകം ।
നീർദാഭം സ്വരം സാന്ദ്രം ദക്ഷിണാഗ്നിരുദാഹൃതം ॥ 3 ॥

പഞ്ചാശദ്വർണസംയുക്തം സ്ഥിതിരിച്ഛക്രിയാന്വിതം ।
ശക്തിരക്ഷണസംയുക്തം സർവാഘൗഘവിനാശനം ॥ 4 ॥

സർവദുഷ്ടപ്രശമനം സർവൈശ്വര്യഫലപ്രദം ।
വാമദേവ മഹാബോധദായകം പാവനാത്മകം ॥ 5 ॥

വിദ്യാലോകസമായുക്തം ഭാനുകോടിസമപ്രഭം ।
പ്രസന്നം സാമവേദാഖ്യം നാനാഷ്ടകസമന്വിതം ॥ 6 ॥

ധീരസ്വരമധീനം ചാവഹനീയമനുത്തമം ।
ജ്ഞാനസംഹാരസംയുക്തം ശക്തിദ്വയസമന്വിതം ॥ 7 ॥

വർണം ശുക്ലം തമോമിശ്രം പൂർണബോധകരം സ്വയം ।
ധാമത്രയനിയന്താരം ധാമത്രയസമന്വിതം ॥ 8 ॥

സർവസൗഭാഗ്യദം നൄണാം സർവകർമഫലപ്രദം ।
അഷ്ടാക്ഷരസമായുക്തമഷ്ടപത്രാന്തരസ്ഥിതം ॥ 9 ॥

യത്തത്പുരുഷം പ്രോക്തം വായുമണ്ഡലസംവൃതം ।
പഞ്ചാഗ്നിനാ സമായുക്തം മന്ത്രശക്തിനിയാമകം ॥ 10 ॥

പഞ്ചാശത്സ്വരവർണാഖ്യമഥർവവേദസ്വരൂപകം ।
കോടികോടിഗണാധ്യക്ഷം ബ്രഹ്മാണ്ഡാഖണ്ഡവിഗ്രഹം ॥ 11 ॥

വർണം രക്തം കാമദം ച സർവാധിവ്യാധിഭേഷജം ।
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയാദീനാം കാരണം സർവശക്തിധൃക് ॥ 12 ॥

അവസ്ഥാത്രിതയാതീതം തുരീയം ബ്രഹ്മസഞ്ജ്ഞിതം ।
ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വാദിഭിഃ സേവ്യം സർവേഷാം ജനകം പരം ॥ 13 ॥

ഈശാനം പരമം വിദ്യാത്പ്രേരകം ബുദ്ധിസാക്ഷിണം ।
ആകാശാത്മകമവ്യക്തമോങ്കാരസ്വരഭൂഷിതം ॥ 14 ॥

സർവദേവമയം ശാന്തം ശാന്ത്യതീതം സ്വരാദ്ബഹിഃ ।
അകാരാദിസ്വരാധ്യക്ഷമാകാശമയവിഗ്രഹം ॥ 15 ॥

പഞ്ചകൃത്യനിയന്താരം പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മകം ബൃഹത് ।
പഞ്ചബ്രഹ്മോപസംഹാരം കൃത്വാ സ്വാത്മനി സംസ്ഥിതഃ ॥ 16 ॥

സ്വമായാവൈഭവാൻസർവാൻസംഹൃത്യ സ്വാത്മനി സ്ഥിതഃ ।
പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മകാതീതോ ഭാസതേ സ്വസ്വതേജസാ ॥ 17 ॥

ആദാവന്തേ ച മധ്യേ ച ഭാസസേ നാന്യഹേതുനാ ।
മായയാ മോഹിതാഃ ശംഭോർമഹാദേവം ജഗദ്ഗുരും ॥ 18 ॥

ന ജാനന്തി സുരാഃ സർവേ സർവകാരണകാരണം ।
ന സന്ദൃശേ തിഷ്ഠതി രൂപമസ്യ പരാത്പരം പുരുഷം വിശ്വധാമ ॥ 19 ॥

യേന പ്രകാശതേ വിശ്വം യത്രൈവ പ്രവിലീയതേ ।
തദ്ബ്രഹ്മ പരമം ശാന്തം തദ്ബ്രഹ്മാസ്മി പരമം പദം ॥ 20 ॥

പഞ്ചബ്രഹ്മ പരം വിദ്യാത്സദ്യോജാതാദിപൂർവകം ।
ദൃശ്യതേ ശ്രൂയതേ യച്ച പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മകം സ്വയം ॥ 21 ॥

പഞ്ചധാ വർതമാനം തം ബ്രഹ്മകാര്യമിതി സ്മൃതം ।
ബ്രഹ്മകാര്യമിതി ജ്ഞാത്വാ ഈശാനം പ്രതിപദ്യതേ ॥ 22 ॥

പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മകം സർവം സ്വാത്മനി പ്രവിലാപ്യ ച ।
സോഽഹമസ്മീതി ജാനീയാദ്വിദ്വാൻബ്രഹ്മാഽമൃതോ ഭവേത് ॥ 23 ॥

ഇത്യേതദ്ബ്രഹ്മ ജാനീയാദ്യഃ സ മുക്തോ ന സംശയഃ ।
പഞ്ചാക്ഷരമയം ശംഭും പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണം ॥ 24 ॥

നകാരാദിയകാരാന്തം ജ്ഞാത്വാ പഞ്ചാക്ഷരം ജപേത് ।
സർവം പഞ്ചാത്മകം വിദ്യാത്പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മതത്ത്വതഃ ॥ 25 ॥

പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മികീം വിദ്യാം യോഽധീതേ ഭക്തിഭാവിതഃ ।
സ പഞ്ചാത്മകതാമേത്യ ഭാസതേ പഞ്ചധാ സ്വയം ॥ 26 ॥

ഏവമുക്ത്വാ മഹാദേവോ ഗാലവസ്യ മഹാത്മനഃ ।
കൃപാം ചകാര തത്രൈവ സ്വാന്തർധിമഗമത്സ്വയം ॥ 27 ॥

യസ്യ ശ്രവണമാത്രേണാശ്രുതമേവ ശ്രുതം ഭവേത് ।
അമതം ച മതം ജ്ഞാതമവിജ്ഞാതം ച ശാകല ॥ 28 ॥

ഏകേനൈവ തു പിണ്ഡേന മൃത്തികായാശ്ച ഗൗതമ ।
വിജ്ഞാതം മൃൺമയം സർവം മൃദഭിന്നം ഹി കായകം ॥ 29 ॥

ഏകേന ലോഹമണിനാ സർവം ലോഹമയം യഥാ ।
വിജ്ഞാതം സ്യാദഥൈകേന നഖാനാം കൃന്തനേന ച ॥ 30 ॥

സർവം കാർഷ്ണായസം ജ്ഞാതം തദഭിന്നം സ്വഭാവതഃ ।
കാരണാഭിന്നരൂപേണ കാര്യം കാരണമേവ ഹി ॥ 31 ॥

തദ്രൂപേണ സദാ സത്യം ഭേദേനോക്തിർമൃഷാ ഖലു ।
തച്ച കാരണമേകം ഹി ന ഭിന്നം നോഭയാത്മകം ॥ 32 ॥

ഭേദഃ സർവത്ര മിഥ്യൈവ ധർമാദേരനിരൂപണാത് ।
അതശ്ച കാരണം നിത്യമേകമേവാദ്വയം ഖലു ॥ 33 ॥

അത്ര കാരണമദ്വൈതം ശുദ്ധചൈതന്യമേവ ഹി ।
അസ്മിൻബ്രഹ്മപുരേ വേശ്മ ദഹരം യദിദം മുനേ ॥ 34 ॥

പുണ്ഡരീകം തു തന്മധ്യേ ആകാശോ ദഹരോഽസ്തി തത് ।
സ ശിവഃ സച്ചിദാനന്ദഃ സോഽന്വേഷ്ടവ്യോ മുമുക്ഷിഭിഃ ॥ 35 ॥

അയം ഹൃദി സ്ഥിതഃ സാക്ഷീ സർവേഷാമവിശേഷതഃ ।
തേനായം ഹൃദയം പ്രോക്തഃ ശിവഃ സംസാരമോചകഃ ॥ 36 ॥

ഇത്യുപനിഷത് ॥

ഓം സഹ നാവവതു ॥ സഹ നൗ ഭുനക്തു ॥ സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ ॥

തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ ॥

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ॥

ഇതി പഞ്ചബ്രഹ്മോപനിഷത്സമാപ്താ ॥

Also Read:

Pancha Brahma Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment