Shiva Stotram

Pancha Brahma Upanishad Lyrics in Tamil

Pancabrahma Upanishad in Tamil:

॥ பஞ்சப்³ரஹ்மோபநிஷத் ॥
ப்³ரஹ்மாதி³பஞ்சப்³ரஹ்மாணோ யத்ர விஶ்ராந்திமாப்னுயு꞉ ।
தத³க²ண்ட³ஸுகா²காரம்ʼ ராமசந்த்³ரபத³ம்ʼ ப⁴ஜே ॥

ௐ ஸஹ நாவவது ॥ ஸஹ நௌ பு⁴னக்து ॥ ஸஹ வீர்யம்ʼ கரவாவஹை ॥

தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை ॥

ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

ஹரி꞉ ௐ ॥

அத² பைப்பலாதோ³ ப⁴க³வான்போ⁴ கிமாதௌ³ கிம்ʼ ஜாதமிதி । ஸத்³யோ ஜாதமிதி ।
கிம்ʼ ப⁴க³வ இதி । அகோ⁴ர இதி । கிம்ʼ ப⁴க³வ இதி । வாமதே³வ இதி ।
கிம்ʼ வா புனரிமே ப⁴க³வ இதி । தத்புருஷ இதி । கிம்ʼ வா புனரிமே ப⁴க³வ இதி ।
ஸர்வேஷாம்ʼ தி³வ்யானாம்ʼ ப்ரேரயிதா ஈஶான இதி । ஈஶானோ பூ⁴தப⁴வ்யஸ்ய
ஸர்வேஷாம்ʼ தே³வயோகி³னாம் । கதி வர்ணா꞉ । கதி பே⁴தா³꞉ । கதி ஶக்தய꞉ ।
யத்ஸர்வம்ʼ தத்³கு³ஹ்யம் । தஸ்மை நமோ மஹாதே³வாய மஹாருத்³ராய ப்ரோவாச
தஸ்மை ப⁴க³வான்மஹேஶ꞉ ।
கோ³ப்யாத்³கோ³ப்யதரம்ʼ லோகே யத்³யஸ்தி ஶ்ருணு ஶாகல ।
ஸத்³யோ ஜாதம்ʼ மஹீ பூஷா ரமா ப்³ரஹ்ம꞉ த்ரிவ்ருʼத்ஸ்வர꞉ ॥ 1 ॥

ருʼக்³வேதோ³ கா³ர்ஹபத்யம்ʼ ச மந்த்ரா꞉ ஸப்தஸ்வராஸ்ததா² ।
வர்ணம்ʼ பீதம்ʼ க்ரியா ஶக்தி꞉ ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³ம் ॥ 2 ॥

அகோ⁴ரம்ʼ ஸலிலம்ʼ சந்த்³ரம்ʼ கௌ³ரீ வேத³ த்³விதீயகம் ।
நீர்தா³ப⁴ம்ʼ ஸ்வரம்ʼ ஸாந்த்³ரம்ʼ த³க்ஷிணாக்³நிருதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 3 ॥

பஞ்சாஶத்³வர்ணஸம்ʼயுக்தம்ʼ ஸ்தி²திரிச்ச²க்ரியான்விதம் ।
ஶக்திரக்ஷணஸம்ʼயுக்தம்ʼ ஸர்வாகௌ⁴க⁴விநாஶனம் ॥ 4 ॥

ஸர்வது³ஷ்டப்ரஶமனம்ʼ ஸர்வைஶ்வர்யப²லப்ரத³ம் ।
வாமதே³வ மஹாபோ³த⁴தா³யகம்ʼ பாவனாத்மகம் ॥ 5 ॥

வித்³யாலோகஸமாயுக்தம்ʼ பா⁴னுகோடிஸமப்ரப⁴ம் ।
ப்ரஸன்னம்ʼ ஸாமவேதா³க்²யம்ʼ நானாஷ்டகஸமன்விதம் ॥ 6 ॥

தீ⁴ரஸ்வரமதீ⁴னம்ʼ சாவஹனீயமனுத்தமம் ।
ஜ்ஞானஸம்ʼஹாரஸம்ʼயுக்தம்ʼ ஶக்தித்³வயஸமன்விதம் ॥ 7 ॥

வர்ணம்ʼ ஶுக்லம்ʼ தமோமிஶ்ரம்ʼ பூர்ணபோ³த⁴கரம்ʼ ஸ்வயம் ।
தா⁴மத்ரயநியந்தாரம்ʼ தா⁴மத்ரயஸமன்விதம் ॥ 8 ॥

ஸர்வஸௌபா⁴க்³யத³ம்ʼ ந்ரூʼணாம்ʼ ஸர்வகர்மப²லப்ரத³ம் ।
அஷ்டாக்ஷரஸமாயுக்தமஷ்டபத்ராந்தரஸ்தி²தம் ॥ 9 ॥

யத்தத்புருஷம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ வாயுமண்ட³லஸம்ʼவ்ருʼதம் ।
பஞ்சாக்³னினா ஸமாயுக்தம்ʼ மந்த்ரஶக்தினியாமகம் ॥ 10 ॥

பஞ்சாஶத்ஸ்வரவர்ணாக்²யமத²ர்வவேத³ஸ்வரூபகம் ।
கோடிகோடிக³ணாத்⁴யக்ஷம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்டா³க²ண்ட³விக்³ரஹம் ॥ 11 ॥

வர்ணம்ʼ ரக்தம்ʼ காமத³ம்ʼ ச ஸர்வாதி⁴வ்யாதி⁴பே⁴ஷஜம் ।
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திலயாதீ³னாம்ʼ காரணம்ʼ ஸர்வஶக்தித்⁴ருʼக் ॥ 12 ॥

அவஸ்தா²த்ரிதயாதீதம்ʼ துரீயம்ʼ ப்³ரஹ்மஸஞ்ஜ்ஞிதம் ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாதி³பி⁴꞉ ஸேவ்யம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ ஜனகம்ʼ பரம் ॥ 13 ॥

ஈஶானம்ʼ பரமம்ʼ வித்³யாத்ப்ரேரகம்ʼ பு³த்³தி⁴ஸாக்ஷிணம் ।
ஆகாஶாத்மகமவ்யக்தமோங்காரஸ்வரபூ⁴ஷிதம் ॥ 14 ॥

ஸர்வதே³வமயம்ʼ ஶாந்தம்ʼ ஶாந்த்யதீதம்ʼ ஸ்வராத்³ப³ஹி꞉ ।
அகாராதி³ஸ்வராத்⁴யக்ஷமாகாஶமயவிக்³ரஹம் ॥ 15 ॥

பஞ்சக்ருʼத்யநியந்தாரம்ʼ பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மகம்ʼ ப்³ருʼஹத் ।
பஞ்சப்³ரஹ்மோபஸம்ʼஹாரம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்வாத்மனி ஸம்ʼஸ்தி²த꞉ ॥ 16 ॥

ஸ்வமாயாவைப⁴வான்ஸர்வான்ஸம்ʼஹ்ருʼத்ய ஸ்வாத்மனி ஸ்தி²த꞉ ।
பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மகாதீதோ பா⁴ஸதே ஸ்வஸ்வதேஜஸா ॥ 17 ॥

ஆதா³வந்தே ச மத்⁴யே ச பா⁴ஸஸே நான்யஹேதுனா ।
மாயயா மோஹிதா꞉ ஶம்போ⁴ர்மஹாதே³வம்ʼ ஜக³த்³கு³ரும் ॥ 18 ॥

ந ஜானந்தி ஸுரா꞉ ஸர்வே ஸர்வகாரணகாரணம் ।
ந ஸந்த்³ருʼஶே திஷ்ட²தி ரூபமஸ்ய பராத்பரம்ʼ புருஷம்ʼ விஶ்வதா⁴ம ॥ 19 ॥

யேன ப்ரகாஶதே விஶ்வம்ʼ யத்ரைவ ப்ரவிலீயதே ।
தத்³ப்³ரஹ்ம பரமம்ʼ ஶாந்தம்ʼ தத்³ப்³ரஹ்மாஸ்மி பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 20 ॥

பஞ்சப்³ரஹ்ம பரம்ʼ வித்³யாத்ஸத்³யோஜாதாதி³பூர்வகம் ।
த்³ருʼஶ்யதே ஶ்ரூயதே யச்ச பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மகம்ʼ ஸ்வயம் ॥ 21 ॥

பஞ்சதா⁴ வர்தமானம்ʼ தம்ʼ ப்³ரஹ்மகார்யமிதி ஸ்ம்ருʼதம் ।
ப்³ரஹ்மகார்யமிதி ஜ்ஞாத்வா ஈஶானம்ʼ ப்ரதிபத்³யதே ॥ 22 ॥

பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மகம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸ்வாத்மனி ப்ரவிலாப்ய ச ।
ஸோ(அ)ஹமஸ்மீதி ஜானீயாத்³வித்³வான்ப்³ரஹ்மா(அ)ம்ருʼதோ ப⁴வேத் ॥ 23 ॥

இத்யேதத்³ப்³ரஹ்ம ஜானீயாத்³ய꞉ ஸ முக்தோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
பஞ்சாக்ஷரமயம்ʼ ஶம்பு⁴ம்ʼ பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணம் ॥ 24 ॥

நகாராதி³யகாராந்தம்ʼ ஜ்ஞாத்வா பஞ்சாக்ஷரம்ʼ ஜபேத் ।
ஸர்வம்ʼ பஞ்சாத்மகம்ʼ வித்³யாத்பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மதத்த்வத꞉ ॥ 25 ॥

பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மிகீம்ʼ வித்³யாம்ʼ யோ(அ)தீ⁴தே ப⁴க்திபா⁴வித꞉ ।
ஸ பஞ்சாத்மகதாமேத்ய பா⁴ஸதே பஞ்சதா⁴ ஸ்வயம் ॥ 26 ॥

ஏவமுக்த்வா மஹாதே³வோ கா³லவஸ்ய மஹாத்மன꞉ ।
க்ருʼபாம்ʼ சகார தத்ரைவ ஸ்வாந்தர்தி⁴மக³மத்ஸ்வயம் ॥ 27 ॥

யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேணாஶ்ருதமேவ ஶ்ருதம்ʼ ப⁴வேத் ।
அமதம்ʼ ச மதம்ʼ ஜ்ஞாதமவிஜ்ஞாதம்ʼ ச ஶாகல ॥ 28 ॥

ஏகேனைவ து பிண்டே³ன ம்ருʼத்திகாயாஶ்ச கௌ³தம ।
விஜ்ஞாதம்ʼ ம்ருʼண்மயம்ʼ ஸர்வம்ʼ ம்ருʼத³பி⁴ன்னம்ʼ ஹி காயகம் ॥ 29 ॥

ஏகேன லோஹமணினா ஸர்வம்ʼ லோஹமயம்ʼ யதா² ।
விஜ்ஞாதம்ʼ ஸ்யாத³தை²கேன நகா²னாம்ʼ க்ருʼந்தனேன ச ॥ 30 ॥

ஸர்வம்ʼ கார்ஷ்ணாயஸம்ʼ ஜ்ஞாதம்ʼ தத³பி⁴ன்னம்ʼ ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
காரணாபி⁴ன்னரூபேண கார்யம்ʼ காரணமேவ ஹி ॥ 31 ॥

தத்³ரூபேண ஸதா³ ஸத்யம்ʼ பே⁴தே³னோக்திர்ம்ருʼஷா க²லு ।
தச்ச காரணமேகம்ʼ ஹி ந பி⁴ன்னம்ʼ நோப⁴யாத்மகம் ॥ 32 ॥

பே⁴த³꞉ ஸர்வத்ர மித்²யைவ த⁴ர்மாதே³ரநிரூபணாத் ।
அதஶ்ச காரணம்ʼ நித்யமேகமேவாத்³வயம்ʼ க²லு ॥ 33 ॥

அத்ர காரணமத்³வைதம்ʼ ஶுத்³த⁴சைதன்யமேவ ஹி ।
அஸ்மின்ப்³ரஹ்மபுரே வேஶ்ம த³ஹரம்ʼ யதி³த³ம்ʼ முனே ॥ 34 ॥

புண்ட³ரீகம்ʼ து தன்மத்⁴யே ஆகாஶோ த³ஹரோ(அ)ஸ்தி தத் ।
ஸ ஶிவ꞉ ஸச்சிதா³னந்த³꞉ ஸோ(அ)ன்வேஷ்டவ்யோ முமுக்ஷிபி⁴꞉ ॥ 35 ॥

அயம்ʼ ஹ்ருʼதி³ ஸ்தி²த꞉ ஸாக்ஷீ ஸர்வேஷாமவிஶேஷத꞉ ।
தேனாயம்ʼ ஹ்ருʼத³யம்ʼ ப்ரோக்த꞉ ஶிவ꞉ ஸம்ʼஸாரமோசக꞉ ॥ 36 ॥

இத்யுபநிஷத் ॥

ௐ ஸஹ நாவவது ॥ ஸஹ நௌ பு⁴னக்து ॥ ஸஹ வீர்யம்ʼ கரவாவஹை ॥

தேஜஸ்வினாவதீ⁴தமஸ்து மா வித்³விஷாவஹை ॥

ௐ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

இதி பஞ்சப்³ரஹ்மோபநிஷத்ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Pancha Brahma Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment