Shiva Stotram

Pancha Brahma Upanishad Lyrics in Oriya

Pancabrahma Upanishad in Oriya:

॥ ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମୋପନିଷତ୍ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଦିପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମାଣୋ ଯତ୍ର ବିଶ୍ରାନ୍ତିମାପ୍ନୁୟୁଃ ।
ତଦଖଣ୍ଡସୁଖାକାରଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପଦଂ ଭଜେ ॥

ଓଁ ସହ ନାବବତୁ ॥ ସହ ନୌ ଭୁନକ୍ତୁ ॥ ସହ ବୀର୍ୟଂ କରବାବହୈ ॥

ତେଜସ୍ୱିନାବଧୀତମସ୍ତୁ ମା ବିଦ୍ୱିଷାବହୈ ॥

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ॥

ହରିଃ ଓଁ ॥

ଅଥ ପୈପ୍ପଲାଦୋ ଭଗବାନ୍ଭୋ କିମାଦୌ କିଂ ଜାତମିତି । ସଦ୍ୟୋ ଜାତମିତି ।
କିଂ ଭଗବ ଇତି । ଅଘୋର ଇତି । କିଂ ଭଗବ ଇତି । ବାମଦେବ ଇତି ।
କିଂ ବା ପୁନରିମେ ଭଗବ ଇତି । ତତ୍ପୁରୁଷ ଇତି । କିଂ ବା ପୁନରିମେ ଭଗବ ଇତି ।
ସର୍ୱେଷାଂ ଦିବ୍ୟାନାଂ ପ୍ରେରୟିତା ଈଶାନ ଇତି । ଈଶାନୋ ଭୂତଭବ୍ୟସ୍ୟ
ସର୍ୱେଷାଂ ଦେବୟୋଗିନାମ୍ । କତି ବର୍ଣାଃ । କତି ଭେଦାଃ । କତି ଶକ୍ତୟଃ ।
ଯତ୍ସର୍ୱଂ ତଦ୍ଗୁହ୍ୟମ୍ । ତସ୍ମୈ ନମୋ ମହାଦେବାୟ ମହାରୁଦ୍ରାୟ ପ୍ରୋବାଚ
ତସ୍ମୈ ଭଗବାନ୍ମହେଶଃ ।
ଗୋପ୍ୟାଦ୍ଗୋପ୍ୟତରଂ ଲୋକେ ଯଦ୍ୟସ୍ତି ଶ୍ରୁଣୁ ଶାକଲ ।
ସଦ୍ୟୋ ଜାତଂ ମହୀ ପୂଷା ରମା ବ୍ରହ୍ମଃ ତ୍ରିବୃତ୍ସ୍ୱରଃ ॥ ୧॥

ଋଗ୍ୱେଦୋ ଗାର୍ହପତ୍ୟଂ ଚ ମନ୍ତ୍ରାଃ ସପ୍ତସ୍ୱରାସ୍ତଥା ।
ବର୍ଣଂ ପୀତଂ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତିଃ ସର୍ୱାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୨॥

ଅଘୋରଂ ସଲିଲଂ ଚନ୍ଦ୍ରଂ ଗୌରୀ ବେଦ ଦ୍ୱିତୀୟକମ୍ ।
ନୀର୍ଦାଭଂ ସ୍ୱରଂ ସାନ୍ଦ୍ରଂ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନିରୁଦାହୃତମ୍ ॥ ୩॥

ପଞ୍ଚାଶଦ୍ୱର୍ଣସଂୟୁକ୍ତଂ ସ୍ଥିତିରିଚ୍ଛକ୍ରିୟାନ୍ୱିତମ୍ ।
ଶକ୍ତିରକ୍ଷଣସଂୟୁକ୍ତଂ ସର୍ୱାଘୌଘବିନାଶନମ୍ ॥ ୪॥

ସର୍ୱଦୁଷ୍ଟପ୍ରଶମନଂ ସର୍ୱୈଶ୍ୱର୍ୟଫଲପ୍ରଦମ୍ ।
ବାମଦେବ ମହାବୋଧଦାୟକଂ ପାବନାତ୍ମକମ୍ ॥ ୫॥

ବିଦ୍ୟାଲୋକସମାୟୁକ୍ତଂ ଭାନୁକୋଟିସମପ୍ରଭମ୍ ।
ପ୍ରସନ୍ନଂ ସାମବେଦାଖ୍ୟଂ ନାନାଷ୍ଟକସମନ୍ୱିତମ୍ ॥ ୬॥

ଧୀରସ୍ୱରମଧୀନଂ ଚାବହନୀୟମନୁତ୍ତମମ୍ ।
ଜ୍ଞାନସଂହାରସଂୟୁକ୍ତଂ ଶକ୍ତିଦ୍ୱୟସମନ୍ୱିତମ୍ ॥ ୭॥

ବର୍ଣଂ ଶୁକ୍ଲଂ ତମୋମିଶ୍ରଂ ପୂର୍ଣବୋଧକରଂ ସ୍ୱୟମ୍ ।
ଧାମତ୍ରୟନିୟନ୍ତାରଂ ଧାମତ୍ରୟସମନ୍ୱିତମ୍ ॥ ୮॥

ସର୍ୱସୌଭାଗ୍ୟଦଂ ନୄଣାଂ ସର୍ୱକର୍ମଫଲପ୍ରଦମ୍ ।
ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରସମାୟୁକ୍ତମଷ୍ଟପତ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥିତମ୍ ॥ ୯॥

ଯତ୍ତତ୍ପୁରୁଷଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଲସଂବୃତମ୍ ।
ପଞ୍ଚାଗ୍ନିନା ସମାୟୁକ୍ତଂ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିନିୟାମକମ୍ ॥ ୧୦॥

ପଞ୍ଚାଶତ୍ସ୍ୱରବର୍ଣାଖ୍ୟମଥର୍ୱବେଦସ୍ୱରୂପକମ୍ ।
କୋଟିକୋଟିଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାଖଣ୍ଡବିଗ୍ରହମ୍ ॥ ୧୧॥

ବର୍ଣଂ ରକ୍ତଂ କାମଦଂ ଚ ସର୍ୱାଧିବ୍ୟାଧିଭେଷଜମ୍ ।
ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିଲୟାଦୀନାଂ କାରଣଂ ସର୍ୱଶକ୍ତିଧୃକ୍ ॥ ୧୨॥

ଅବସ୍ଥାତ୍ରିତୟାତୀତଂ ତୁରୀୟଂ ବ୍ରହ୍ମସଂଜ୍ଞିତମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣ୍ୱାଦିଭିଃ ସେବ୍ୟଂ ସର୍ୱେଷାଂ ଜନକଂ ପରମ୍ ॥ ୧୩॥

ଈଶାନଂ ପରମଂ ବିଦ୍ୟାତ୍ପ୍ରେରକଂ ବୁଦ୍ଧିସାକ୍ଷିଣମ୍ ।
ଆକାଶାତ୍ମକମବ୍ୟକ୍ତମୋଙ୍କାରସ୍ୱରଭୂଷିତମ୍ ॥ ୧୪॥

ସର୍ୱଦେବମୟଂ ଶାନ୍ତଂ ଶାନ୍ତ୍ୟତୀତଂ ସ୍ୱରାଦ୍ବହିଃ ।
ଅକାରାଦିସ୍ୱରାଧ୍ୟକ୍ଷମାକାଶମୟବିଗ୍ରହମ୍ ॥ ୧୫॥

ପଞ୍ଚକୃତ୍ୟନିୟନ୍ତାରଂ ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକଂ ବୃହତ୍ ।
ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମୋପସଂହାରଂ କୃତ୍ୱା ସ୍ୱାତ୍ମନି ସଂସ୍ଥିତଃ ॥ ୧୬॥

ସ୍ୱମାୟାବୈଭବାନ୍ସର୍ୱାନ୍ସଂହୃତ୍ୟ ସ୍ୱାତ୍ମନି ସ୍ଥିତଃ ।
ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକାତୀତୋ ଭାସତେ ସ୍ୱସ୍ୱତେଜସା ॥ ୧୭॥

ଆଦାବନ୍ତେ ଚ ମଧ୍ୟେ ଚ ଭାସସେ ନାନ୍ୟହେତୁନା ।
ମାୟଯା ମୋହିତାଃ ଶମ୍ଭୋର୍ମହାଦେବଂ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ୧୮॥

ନ ଜାନନ୍ତି ସୁରାଃ ସର୍ୱେ ସର୍ୱକାରଣକାରଣମ୍ ।
ନ ସନ୍ଦୃଶେ ତିଷ୍ଠତି ରୂପମସ୍ୟ ପରାତ୍ପରଂ ପୁରୁଷଂ ବିଶ୍ୱଧାମ ॥ ୧୯॥

ଯେନ ପ୍ରକାଶତେ ବିଶ୍ୱଂ ଯତ୍ରୈବ ପ୍ରବିଲୀୟତେ ।
ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ଶାନ୍ତଂ ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ପରମଂ ପଦମ୍ ॥ ୨୦॥

ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ବିଦ୍ୟାତ୍ସଦ୍ୟୋଜାତାଦିପୂର୍ୱକମ୍ ।
ଦୃଶ୍ୟତେ ଶ୍ରୂୟତେ ଯଚ୍ଚ ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକଂ ସ୍ୱୟମ୍ ॥ ୨୧॥

ପଞ୍ଚଧା ବର୍ତମାନଂ ତଂ ବ୍ରହ୍ମକାର୍ୟମିତି ସ୍ମୃତମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମକାର୍ୟମିତି ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଈଶାନଂ ପ୍ରତିପଦ୍ୟତେ ॥ ୨୨॥

ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକଂ ସର୍ୱଂ ସ୍ୱାତ୍ମନି ପ୍ରବିଲାପ୍ୟ ଚ ।
ସୋଽହମସ୍ମୀତି ଜାନୀୟାଦ୍ୱିଦ୍ୱାନ୍ବ୍ରହ୍ମାଽମୃତୋ ଭବେତ୍ ॥ ୨୩॥

ଇତ୍ୟେତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ଜାନୀୟାଦ୍ୟଃ ସ ମୁକ୍ତୋ ନ ସଂଶୟଃ ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରମୟଂ ଶମ୍ଭୁଂ ପରବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପିଣମ୍ ॥ ୨୪॥

ନକାରାଦିୟକାରାନ୍ତଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ପଞ୍ଚାକ୍ଷରଂ ଜପେତ୍ ।
ସର୍ୱଂ ପଞ୍ଚାତ୍ମକଂ ବିଦ୍ୟାତ୍ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମାତ୍ମତତ୍ତ୍ୱତଃ ॥ ୨୫॥

ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମାତ୍ମିକୀଂ ବିଦ୍ୟାଂ ଯୋଽଧୀତେ ଭକ୍ତିଭାବିତଃ ।
ସ ପଞ୍ଚାତ୍ମକତାମେତ୍ୟ ଭାସତେ ପଞ୍ଚଧା ସ୍ୱୟମ୍ ॥ ୨୬॥

ଏବମୁକ୍ତ୍ୱା ମହାଦେବୋ ଗାଲବସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ ।
କୃପାଂ ଚକାର ତତ୍ରୈବ ସ୍ୱାନ୍ତର୍ଧିମଗମତ୍ସ୍ୱୟମ୍ ॥ ୨୭॥

ଯସ୍ୟ ଶ୍ରବଣମାତ୍ରେଣାଶ୍ରୁତମେବ ଶ୍ରୁତଂ ଭବେତ୍ ।
ଅମତଂ ଚ ମତଂ ଜ୍ଞାତମବିଜ୍ଞାତଂ ଚ ଶାକଲ ॥ ୨୮॥

ଏକେନୈବ ତୁ ପିଣ୍ଡେନ ମୃତ୍ତିକାୟାଶ୍ଚ ଗୌତମ ।
ବିଜ୍ଞାତଂ ମୃଣ୍ମୟଂ ସର୍ୱଂ ମୃଦଭିନ୍ନଂ ହି କାୟକମ୍ ॥ ୨୯॥

ଏକେନ ଲୋହମଣିନା ସର୍ୱଂ ଲୋହମୟଂ ଯଥା ।
ବିଜ୍ଞାତଂ ସ୍ୟାଦଥୈକେନ ନଖାନାଂ କୃନ୍ତନେନ ଚ ॥ ୩୦॥

ସର୍ୱଂ କାର୍ଷ୍ଣାୟସଂ ଜ୍ଞାତଂ ତଦଭିନ୍ନଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ।
କାରଣାଭିନ୍ନରୂପେଣ କାର୍ୟଂ କାରଣମେବ ହି ॥ ୩୧॥

ତଦ୍ରୂପେଣ ସଦା ସତ୍ୟଂ ଭେଦେନୋକ୍ତିର୍ମୃଷା ଖଲୁ ।
ତଚ୍ଚ କାରଣମେକଂ ହି ନ ଭିନ୍ନଂ ନୋଭୟାତ୍ମକମ୍ ॥ ୩୨॥

ଭେଦଃ ସର୍ୱତ୍ର ମିଥ୍ୟୈବ ଧର୍ମାଦେରନିରୂପଣାତ୍ ।
ଅତଶ୍ଚ କାରଣଂ ନିତ୍ୟମେକମେବାଦ୍ୱୟଂ ଖଲୁ ॥ ୩୩॥

ଅତ୍ର କାରଣମଦ୍ୱୈତଂ ଶୁଦ୍ଧଚୈତନ୍ୟମେବ ହି ।
ଅସ୍ମିନ୍ବ୍ରହ୍ମପୁରେ ବେଶ୍ମ ଦହରଂ ଯଦିଦଂ ମୁନେ ॥ ୩୪॥

ପୁଣ୍ଡରୀକଂ ତୁ ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଆକାଶୋ ଦହରୋଽସ୍ତି ତତ୍ ।
ସ ଶିବଃ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଃ ସୋଽନ୍ୱେଷ୍ଟବ୍ୟୋ ମୁମୁକ୍ଷିଭିଃ ॥ ୩୫॥

ଅୟଂ ହୃଦି ସ୍ଥିତଃ ସାକ୍ଷୀ ସର୍ୱେଷାମବିଶେଷତଃ ।
ତେନାୟଂ ହୃଦୟଂ ପ୍ରୋକ୍ତଃ ଶିବଃ ସଂସାରମୋଚକଃ ॥ ୩୬॥

ଇତ୍ୟୁପନିଷତ୍ ॥

ଓଁ ସହ ନାବବତୁ ॥ ସହ ନୌ ଭୁନକ୍ତୁ ॥ ସହ ବୀର୍ୟଂ କରବାବହୈ ॥

ତେଜସ୍ୱିନାବଧୀତମସ୍ତୁ ମା ବିଦ୍ୱିଷାବହୈ ॥

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ॥

ଇତି ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମୋପନିଷତ୍ସମାପ୍ତା ॥

Also Read:

Pancha Brahma Upanishad Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment