Vishnu Stotram

Purusha Suktam in English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

Purusha Suktam in Telugu

ఓం తచ్చం యోరావృ’ణీమహే | గాతుం యఙ్ఞాయ’ | గాతుం యఙ్ఞప’తయే | దైవీ” స్వస్తిర’స్తు నః | స్వస్తిర్మాను’షేభ్యః | ఊర్ధ్వం జి’గాతు భేషజమ్ | శం నో’ అస్తు ద్విపదే” | శం చతు’ష్పదే |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

సహస్ర’శీర్షా పురు’షః | సహస్రాక్షః సహస్ర’పాత్ |
స భూమిం’ విశ్వతో’ వృత్వా | అత్య’తిష్ఠద్దశాంగుళమ్ ||

పురు’ష ఏవేదగ్‍మ్ సర్వమ్” | యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్” |
ఉతామృ’తత్వ స్యేశా’నః | యదన్నే’నాతిరోహ’తి ||

ఏతావా’నస్య మహిమా | అతో జ్యాయాగ్’‍శ్చ పూరు’షః |
పాదో”‌உస్య విశ్వా’ భూతాని’ | త్రిపాద’స్యామృతం’ దివి ||

త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురు’షః | పాదో”‌உస్యేహా‌உ‌உభ’వాత్పునః’ |
తతో విష్వణ్-వ్య’క్రామత్ | సాశనానశనే అభి ||

తస్మా”ద్విరాడ’జాయత | విరాజో అధి పూరు’షః |
స జాతో అత్య’రిచ్యత | పశ్చాద్-భూమిమథో’ పురః ||

యత్పురు’షేణ హవిషా” | దేవా యఙ్ఞమత’న్వత |
వసంతో అ’స్యాసీదాజ్యమ్” | గ్రీష్మ ఇధ్మశ్శరధ్ధవిః ||

సప్తాస్యా’సన్-పరిధయః’ | త్రిః సప్త సమిధః’ కృతాః |
దేవా యద్యఙ్ఞం త’న్వానాః | అబ’ధ్నన్-పురు’షం పశుమ్ ||

తం యఙ్ఞం బర్హిషి ప్రౌక్షన్’ | పురు’షం జాతమ’గ్రతః |
తేన’ దేవా అయ’జంత | సాధ్యా ఋష’యశ్చ యే ||

తస్మా”ద్యఙ్ఞాత్-స’ర్వహుతః’ | సంభృ’తం పృషదాజ్యమ్ |
పశూగ్-స్తాగ్‍శ్చ’క్రే వాయవ్యాన్’ | ఆరణ్యాన్-గ్రామ్యాశ్చ యే ||

తస్మా”ద్యఙ్ఞాత్స’ర్వహుతః’ | ఋచః సామా’ని జఙ్ఞిరే |
ఛందాగ్‍మ్’సి జఙ్ఞిరే తస్మా”త్ | యజుస్తస్మా’దజాయత ||

తస్మాదశ్వా’ అజాయంత | యే కే చో’భయాద’తః |
గావో’ హ జఙ్ఞిరే తస్మా”త్ | తస్మా”జ్జాతా అ’జావయః’ ||

యత్పురు’షం వ్య’దధుః | కతిథా వ్య’కల్పయన్ |
ముఖం కిమ’స్య కౌ బాహూ | కావూరూ పాదా’వుచ్యేతే ||

బ్రాహ్మణో”‌உస్య ముఖ’మాసీత్ | బాహూ రా’జన్యః’ కృతః |
ఊరూ తద’స్య యద్వైశ్యః’ | పద్భ్యాగ్‍మ్ శూద్రో అ’జాయతః ||

చంద్రమా మన’సో జాతః | చక్షోః సూర్యో’ అజాయత |
ముఖాదింద్ర’శ్చాగ్నిశ్చ’ | ప్రాణాద్వాయుర’జాయత ||

నాభ్యా’ ఆసీదంతరి’క్షమ్ | శీర్ష్ణో ద్యౌః సమ’వర్తత |
పద్భ్యాం భూమిర్దిశః శ్రోత్రా”త్ | తథా’ లోకాగ్మ్ అక’ల్పయన్ ||

వేదాహమే’తం పురు’షం మహాంతమ్” | ఆదిత్యవ’ర్ణం తమ’సస్తు పారే |
సర్వా’ణి రూపాణి’ విచిత్య ధీరః’ | నామా’ని కృత్వా‌உభివదన్, యదా‌உ‌உస్తే” ||

ధాతా పురస్తాద్యము’దాజహార’ | శక్రః ప్రవిద్వాన్-ప్రదిశశ్చత’స్రః |
తమేవం విద్వానమృత’ ఇహ భ’వతి | నాన్యః పంథా అయ’నాయ విద్యతే ||

యఙ్ఞేన’ యఙ్ఞమ’యజంత దేవాః | తాని ధర్మా’ణి ప్రథమాన్యా’సన్ |
తే హ నాకం’ మహిమానః’ సచంతే | యత్ర పూర్వే’ సాధ్యాస్సంతి’ దేవాః ||

అద్భ్యః సంభూ’తః పృథివ్యై రసా”చ్చ | విశ్వక’ర్మణః సమ’వర్తతాధి’ |
తస్య త్వష్టా’ విదధ’ద్రూపమే’తి | తత్పురు’షస్య విశ్వమాజా’నమగ్రే” ||

వేదాహమేతం పురు’షం మహాంతమ్” | ఆదిత్యవ’ర్ణం తమ’సః పర’స్తాత్ |
తమేవం విద్వానమృత’ ఇహ భ’వతి | నాన్యః పంథా’ విద్యతే‌உయ’నాయ ||

ప్రజాప’తిశ్చరతి గర్భే’ అంతః | అజాయ’మానో బహుధా విజా’యతే |
తస్య ధీరాః పరి’జానంతి యోనిమ్” | మరీ’చీనాం పదమిచ్ఛంతి వేధసః’ ||

యో దేవేభ్య ఆత’పతి | యో దేవానాం” పురోహి’తః |
పూర్వో యో దేవేభ్యో’ జాతః | నమో’ రుచాయ బ్రాహ్మ’యే ||

రుచం’ బ్రాహ్మం జనయ’ంతః | దేవా అగ్రే తద’బ్రువన్ |
యస్త్వైవం బ్రా”హ్మణో విద్యాత్ | తస్య దేవా అసన్ వశే” ||

హ్రీశ్చ’ తే లక్ష్మీశ్చ పత్న్యౌ” | అహోరాత్రే పార్శ్వే |
నక్ష’త్రాణి రూపమ్ | అశ్వినౌ వ్యాత్తమ్” |
ఇష్టం మ’నిషాణ | అముం మ’నిషాణ | సర్వం’ మనిషాణ ||

తచ్చం యోరావృ’ణీమహే | గాతుం యఙ్ఞాయ’ | గాతుం యఙ్ఞప’తయే | దైవీ” స్వస్తిర’స్తు నః | స్వస్తిర్మాను’షేభ్యః | ఊర్ధ్వం జి’గాతు భేషజమ్ | శం నో’ అస్తు ద్విపదే” | శం చతు’ష్పదే |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Purusha Suktam

Purusha Suktam in English

oṃ taccaṃ yorāvṛ’ṇīmahe | gātuṃ yaṅñāya’ | gātuṃ yaṅñapa’taye | daivī” svastira’stu naḥ | svastirmānu’ṣebhyaḥ | ūrdhvaṃ ji’gātu bheṣajam | śaṃ no’ astu dvipade” | śaṃ catu’ṣpade |

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

sahasra’śīrṣā puru’ṣaḥ | sahasrākṣaḥ sahasra’pāt |
sa bhūmi’ṃ viśvato’ vṛtvā | atya’tiṣṭhaddaśāṅguḷam ||

puru’ṣa evedagṃ sarvam” | yadbhūtaṃ yacca bhavyam” |
utāmṛ’tatva syeśā’naḥ | yadanne’nātiroha’ti ||

etāvā’nasya mahimā | ato jyāyāg’-śca pūru’ṣaḥ |
pādo”‌உsya viśvā’ bhūtāni’ | tripāda’syāmṛta’ṃ divi ||

tripādūrdhva udaitpuru’ṣaḥ | pādo”‌உsyehā‌உ‌உbha’vātpuna’ḥ |
tato viṣvaṇ-vya’krāmat | sāśanānaśane abhi ||

tasmā”dvirāḍa’jāyata | virājo adhi pūru’ṣaḥ |
sa jāto atya’ricyata | paścād-bhūmimatho’ puraḥ ||

yatpuru’ṣeṇa haviṣā” | devā yaṅñamata’nvata |
vasanto a’syāsīdājyam” | grīṣma idhmaśśaradhdhaviḥ ||

saptāsyā’san-paridhaya’ḥ | triḥ sapta samidha’ḥ kṛtāḥ |
devā yadyaṅñaṃ ta’nvānāḥ | aba’dhnan-puru’ṣaṃ paśum ||

taṃ yaṅñaṃ barhiṣi praukṣan’ | puru’ṣaṃ jātama’grataḥ |
tena’ devā aya’janta | sādhyā ṛṣa’yaśca ye ||

tasmā”dyaṅñāt-sa’rvahuta’ḥ | sambhṛ’taṃ pṛṣadājyam |
paśūg-stāg-śca’kre vāyavyān’ | āraṇyān-grāmyāśca ye ||

tasmā”dyaṅñātsa’rvahuta’ḥ | ṛcaḥ sāmā’ni jaṅñire |
chandāg’ṃsi jaṅñire tasmā”t | yajustasmā’dajāyata ||

tasmādaśvā’ ajāyanta | ye ke co’bhayāda’taḥ |
gāvo’ ha jaṅñire tasmā”t | tasmā”jjātā a’jāvaya’ḥ ||

yatpuru’ṣaṃ vya’dadhuḥ | katithā vya’kalpayan |
mukhaṃ kima’sya kau bāhū | kāvūrū pādā’vucyete ||

brāhmaṇo”‌உsya mukha’māsīt | bāhū rā’janya’ḥ kṛtaḥ |
ūrū tada’sya yadvaiśya’ḥ | padbhyāgṃ śūdro a’jāyataḥ ||

candramā mana’so jātaḥ | cakṣoḥ sūryo’ ajāyata |
mukhādindra’ścāgniśca’ | prāṇādvāyura’jāyata ||

nābhyā’ āsīdantari’kṣam | śīrṣṇo dyauḥ sama’vartata |
padbhyāṃ bhūmirdiśaḥ śrotrā”t | tathā’ lokāgm aka’lpayan ||

vedāhame’taṃ puru’ṣaṃ mahāntam” | ādityava’rṇaṃ tama’sastu pāre |
sarvā’ṇi rūpāṇi’ vicitya dhīra’ḥ | nāmā’ni kṛtvā‌உbhivadan, yadā‌உ‌உste” ||

dhātā purastādyamu’dājahāra’ | śakraḥ pravidvān-pradiśaścata’sraḥ |
tamevaṃ vidvānamṛta’ iha bha’vati | nānyaḥ panthā aya’nāya vidyate ||

yaṅñena’ yaṅñama’yajanta devāḥ | tāni dharmā’ṇi prathamānyā’san |
te ha nāka’ṃ mahimāna’ḥ sacante | yatra pūrve’ sādhyāssanti’ devāḥ ||

adbhyaḥ sambhū’taḥ pṛthivyai rasā”cca | viśvaka’rmaṇaḥ sama’vartatādhi’ |
tasya tvaṣṭā’ vidadha’drūpame’ti | tatpuru’ṣasya viśvamājā’namagre” ||

vedāhametaṃ puru’ṣaṃ mahāntam” | ādityava’rṇaṃ tama’saḥ para’stāt |
tamevaṃ vidvānamṛta’ iha bha’vati | nānyaḥ panthā’ vidyate‌உya’nāya ||

prajāpa’tiścarati garbhe’ antaḥ | ajāya’māno bahudhā vijā’yate |
tasya dhīrāḥ pari’jānanti yonim” | marī’cīnāṃ padamicchanti vedhasa’ḥ ||

yo devebhya āta’pati | yo devānā”ṃ purohi’taḥ |
pūrvo yo devebhyo’ jātaḥ | namo’ rucāya brāhma’ye ||

ruca’ṃ brāhmaṃ janaya’ntaḥ | devā agre tada’bruvan |
yastvaivaṃ brā”hmaṇo vidyāt | tasya devā asan vaśe” ||

hrīśca’ te lakṣmīśca patnyau” | ahorātre pārśve |
nakṣa’trāṇi rūpam | aśvinau vyāttam” |
iṣṭaṃ ma’niṣāṇa | amuṃ ma’niṣāṇa | sarva’ṃ maniṣāṇa ||

taccaṃ yorāvṛ’ṇīmahe | gātuṃ yaṅñāya’ | gātuṃ yaṅñapa’taye | daivī” svastira’stu naḥ | svastirmānu’ṣebhyaḥ | ūrdhvaṃ ji’gātu bheṣajam | śaṃ no’ astu dvipade” | śaṃ catu’ṣpade |

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

Purusha Suktam in Tamil

ஓம் தச்சம் யோராவ்று’ணீமஹே | காதும் யஜ்ஞாய’ | காதும் யஜ்ஞப’தயே | தைவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ | ஸ்வஸ்திர்மானு’ஷேப்யஃ | ஊர்த்வம் ஜி’காது பேஷஜம் | ஶம் னோ’ அஸ்து த்விபதே” | ஶம் சது’ஷ்பதே |

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஸஹஸ்ர’ஶீர்ஷா புரு’ஷஃ | ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ர’பாத் |
ஸ பூமிம்’ விஶ்வதோ’ வ்றுத்வா | அத்ய’திஷ்டத்தஶாம்குளம் ||

புரு’ஷ ஏவேதக்‍ம் ஸர்வம்” | யத்பூதம் யச்ச பவ்யம்” |
உதாம்று’தத்வ ஸ்யேஶா’னஃ | யதன்னே’னாதிரோஹ’தி ||

ஏதாவா’னஸ்ய மஹிமா | அதோ ஜ்யாயாக்’‍ஶ்ச பூரு’ஷஃ |
பாதோ”‌உஸ்ய விஶ்வா’ பூதானி’ | த்ரிபாத’ஸ்யாம்றுதம்’ திவி ||

த்ரிபாதூர்த்வ உதைத்புரு’ஷஃ | பாதோ”‌உஸ்யேஹா‌உ‌உப’வாத்புனஃ’ |
ததோ விஷ்வண்-வ்ய’க்ராமத் | ஸாஶனானஶனே அபி ||

தஸ்மா”த்விராட’ஜாயத | விராஜோ அதி பூரு’ஷஃ |
ஸ ஜாதோ அத்ய’ரிச்யத | பஶ்சாத்-பூமிமதோ’ புரஃ ||

யத்புரு’ஷேண ஹவிஷா” | தேவா யஜ்ஞமத’ன்வத |
வஸன்தோ அ’ஸ்யாஸீதாஜ்யம்” | க்ரீஷ்ம இத்மஶ்ஶரத்தவிஃ ||

ஸப்தாஸ்யா’ஸன்-பரிதயஃ’ | த்ரிஃ ஸப்த ஸமிதஃ’ க்றுதாஃ |
தேவா யத்யஜ்ஞம் த’ன்வானாஃ | அப’த்னன்-புரு’ஷம் பஶும் ||

தம் யஜ்ஞம் பர்ஹிஷி ப்ரௌக்ஷன்’ | புரு’ஷம் ஜாதம’க்ரதஃ |
தேன’ தேவா அய’ஜன்த | ஸாத்யா றுஷ’யஶ்ச யே ||

தஸ்மா”த்யஜ்ஞாத்-ஸ’ர்வஹுதஃ’ | ஸம்ப்று’தம் ப்றுஷதாஜ்யம் |
பஶூக்-ஸ்தாக்‍ஶ்ச’க்ரே வாயவ்யான்’ | ஆரண்யான்-க்ராம்யாஶ்ச யே ||

தஸ்மா”த்யஜ்ஞாத்ஸ’ர்வஹுதஃ’ | றுசஃ ஸாமா’னி ஜஜ்ஞிரே |
சம்தாக்ம்’ஸி ஜஜ்ஞிரே தஸ்மா”த் | யஜுஸ்தஸ்மா’தஜாயத ||

தஸ்மாதஶ்வா’ அஜாயன்த | யே கே சோ’பயாத’தஃ |
காவோ’ ஹ ஜஜ்ஞிரே தஸ்மா”த் | தஸ்மா”ஜ்ஜாதா அ’ஜாவயஃ’ ||

யத்புரு’ஷம் வ்ய’ததுஃ | கதிதா வ்ய’கல்பயன் |
முகம் கிம’ஸ்ய கௌ பாஹூ | காவூரூ பாதா’வுச்யேதே ||

ப்ராஹ்மணோ”‌உஸ்ய முக’மாஸீத் | பாஹூ ரா’ஜன்யஃ’ க்றுதஃ |
ஊரூ தத’ஸ்ய யத்வைஶ்யஃ’ | பத்ப்யாக்‍ம் ஶூத்ரோ அ’ஜாயதஃ ||

சம்த்ரமா மன’ஸோ ஜாதஃ | சக்ஷோஃ ஸூர்யோ’ அஜாயத |
முகாதின்த்ர’ஶ்சாக்னிஶ்ச’ | ப்ராணாத்வாயுர’ஜாயத ||

னாப்யா’ ஆஸீதன்தரி’க்ஷம் | ஶீர்ஷ்ணோ த்யௌஃ ஸம’வர்தத |
பத்ப்யாம் பூமிர்திஶஃ ஶ்ரோத்ரா”த் | ததா’ லோகாக்ம் அக’ல்பயன் ||

வேதாஹமே’தம் புரு’ஷம் மஹாம்தம்” | ஆதித்யவ’ர்ணம் தம’ஸஸ்து பாரே |
ஸர்வா’ணி ரூபாணி’ விசித்ய தீரஃ’ | னாமா’னி க்றுத்வா‌உபிவதன், யதா‌உ‌உஸ்தே” ||

தாதா புரஸ்தாத்யமு’தாஜஹார’ | ஶக்ரஃ ப்ரவித்வான்-ப்ரதிஶஶ்சத’ஸ்ரஃ |
தமேவம் வித்வானம்றுத’ இஹ ப’வதி | னான்யஃ பன்தா அய’னாய வித்யதே ||

யஜ்ஞேன’ யஜ்ஞம’யஜம்த தேவாஃ | தானி தர்மா’ணி ப்ரதமான்யா’ஸன் |
தே ஹ னாகம்’ மஹிமானஃ’ ஸசன்தே | யத்ர பூர்வே’ ஸாத்யாஸ்ஸன்தி’ தேவாஃ ||

அத்ப்யஃ ஸம்பூ’தஃ ப்றுதிவ்யை ரஸா”ச்ச | விஶ்வக’ர்மணஃ ஸம’வர்ததாதி’ |
தஸ்ய த்வஷ்டா’ விதத’த்ரூபமே’தி | தத்புரு’ஷஸ்ய விஶ்வமாஜா’னமக்ரே” ||

வேதாஹமேதம் புரு’ஷம் மஹான்தம்” | ஆதித்யவ’ர்ணம் தம’ஸஃ பர’ஸ்தாத் |
தமேவம் வித்வானம்றுத’ இஹ ப’வதி | னான்யஃ பன்தா’ வித்யதே‌உய’னாய ||

ப்ரஜாப’திஶ்சரதி கர்பே’ அன்தஃ | அஜாய’மானோ பஹுதா விஜா’யதே |
தஸ்ய தீராஃ பரி’ஜானன்தி யோனிம்” | மரீ’சீனாம் பதமிச்சன்தி வேதஸஃ’ ||

யோ தேவேப்ய ஆத’பதி | யோ தேவானாம்” புரோஹி’தஃ |
பூர்வோ யோ தேவேப்யோ’ ஜாதஃ | னமோ’ ருசாய ப்ராஹ்ம’யே ||

ருசம்’ ப்ராஹ்மம் ஜனய’ன்தஃ | தேவா அக்ரே தத’ப்ருவன் |
யஸ்த்வைவம் ப்ரா”ஹ்மணோ வித்யாத் | தஸ்ய தேவா அஸன் வஶே” ||

ஹ்ரீஶ்ச’ தே லக்ஷ்மீஶ்ச பத்ன்யௌ” | அஹோராத்ரே பார்ஶ்வே |
னக்ஷ’த்ராணி ரூபம் | அஶ்வினௌ வ்யாத்தம்” |
இஷ்டம் ம’னிஷாண | அமும் ம’னிஷாண | ஸர்வம்’ மனிஷாண ||

தச்சம் யோராவ்று’ணீமஹே | காதும் யஜ்ஞாய’ | காதும் யஜ்ஞப’தயே | தைவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ | ஸ்வஸ்திர்மானு’ஷேப்யஃ | ஊர்த்வம் ஜி’காது பேஷஜம் | ஶம் னோ’ அஸ்து த்விபதே” | ஶம் சது’ஷ்பதே |

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

Purusha Suktam in Malayalam

ഓം തച്ചം യോരാവൃ’ണീമഹേ | ഗാതും യജ്ഞായ’ | ഗാതും യജ്ഞപ’തയേ | ദൈവീ’ സ്വസ്തിര’സ്തു നഃ | സ്വസ്തിര്മാനു’ഷേഭ്യഃ | ഊര്ധ്വം ജി’ഗാതു ഭേഷജമ് | ശം നോ’ അസ്തു ദ്വിപദേ’ | ശം ചതു’ഷ്പദേ |

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

സഹസ്ര’ശീര്ഷാ പുരു’ഷഃ | സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്ര’പാത് |
സ ഭൂമിം’ വിശ്വതോ’ വൃത്വാ | അത്യ’തിഷ്ഠദ്ദശാംഗുളമ് ||

പുരു’ഷ ഏവേദഗ്‍മ് സര്വമ്’ | യദ്ഭൂതം യച്ച ഭവ്യമ്’ |
ഉതാമൃ’തത്വ സ്യേശാ’നഃ | യദന്നേ’നാതിരോഹ’തി ||

ഏതാവാ’നസ്യ മഹിമാ | അതോ ജ്യായാഗ്’‍ശ്ച പൂരു’ഷഃ |
പാദോ’‌உസ്യ വിശ്വാ’ ഭൂതാനി’ | ത്രിപാദ’സ്യാമൃതം’ ദിവി ||

ത്രിപാദൂര്ധ്വ ഉദൈത്പുരു’ഷഃ | പാദോ’‌உസ്യേഹാ‌உ‌உഭ’വാത്പുനഃ’ |
തതോ വിഷ്വണ്-വ്യ’ക്രാമത് | സാശനാനശനേ അഭി ||

തസ്മാ’ദ്വിരാഡ’ജായത | വിരാജോ അധി പൂരു’ഷഃ |
സ ജാതോ അത്യ’രിച്യത | പശ്ചാദ്-ഭൂമിമഥോ’ പുരഃ ||

യത്പുരു’ഷേണ ഹവിഷാ’ | ദേവാ യജ്ഞമത’ന്വത |
വസന്തോ അ’സ്യാസീദാജ്യമ്’ | ഗ്രീഷ്മ ഇധ്മശ്ശരധ്ധവിഃ ||

സപ്താസ്യാ’സന്-പരിധയഃ’ | ത്രിഃ സപ്ത സമിധഃ’ കൃതാഃ |
ദേവാ യദ്യജ്ഞം ത’ന്വാനാഃ | അബ’ധ്നന്-പുരു’ഷം പശുമ് ||

തം യജ്ഞം ബര്ഹിഷി പ്രൗക്ഷന്’ | പുരു’ഷം ജാതമ’ഗ്രതഃ |
തേന’ ദേവാ അയ’ജന്ത | സാധ്യാ ഋഷ’യശ്ച യേ ||

തസ്മാ’ദ്യജ്ഞാത്-സ’ര്വഹുതഃ’ | സംഭൃ’തം പൃഷദാജ്യമ് |
പശൂഗ്-സ്താഗ്‍ശ്ച’ക്രേ വായവ്യാന്’ | ആരണ്യാന്-ഗ്രാമ്യാശ്ച യേ ||

തസ്മാ’ദ്യജ്ഞാത്സ’ര്വഹുതഃ’ | ഋചഃ സാമാ’നി ജജ്ഞിരേ |
ഛംദാഗ്ം’സി ജജ്ഞിരേ തസ്മാ’ത് | യജുസ്തസ്മാ’ദജായത ||

തസ്മാദശ്വാ’ അജായന്ത | യേ കേ ചോ’ഭയാദ’തഃ |
ഗാവോ’ ഹ ജജ്ഞിരേ തസ്മാ’ത് | തസ്മാ’ജ്ജാതാ അ’ജാവയഃ’ ||

യത്പുരു’ഷം വ്യ’ദധുഃ | കതിഥാ വ്യ’കല്പയന് |
മുഖം കിമ’സ്യ കൗ ബാഹൂ | കാവൂരൂ പാദാ’വുച്യേതേ ||

ബ്രാഹ്മണോ’‌உസ്യ മുഖ’മാസീത് | ബാഹൂ രാ’ജന്യഃ’ കൃതഃ |
ഊരൂ തദ’സ്യ യദ്വൈശ്യഃ’ | പദ്ഭ്യാഗ്‍മ് ശൂദ്രോ അ’ജായതഃ ||

ചംദ്രമാ മന’സോ ജാതഃ | ചക്ഷോഃ സൂര്യോ’ അജായത |
മുഖാദിന്ദ്ര’ശ്ചാഗ്നിശ്ച’ | പ്രാണാദ്വായുര’ജായത ||

നാഭ്യാ’ ആസീദന്തരി’ക്ഷമ് | ശീര്ഷ്ണോ ദ്യൗഃ സമ’വര്തത |
പദ്ഭ്യാം ഭൂമിര്ദിശഃ ശ്രോത്രാ’ത് | തഥാ’ ലോകാഗ്മ് അക’ല്പയന് ||

വേദാഹമേ’തം പുരു’ഷം മഹാംതമ്’ | ആദിത്യവ’ര്ണം തമ’സസ്തു പാരേ |
സര്വാ’ണി രൂപാണി’ വിചിത്യ ധീരഃ’ | നാമാ’നി കൃത്വാ‌உഭിവദന്, യദാ‌உ‌உസ്തേ’ ||

ധാതാ പുരസ്താദ്യമു’ദാജഹാര’ | ശക്രഃ പ്രവിദ്വാന്-പ്രദിശശ്ചത’സ്രഃ |
തമേവം വിദ്വാനമൃത’ ഇഹ ഭ’വതി | നാന്യഃ പന്ഥാ അയ’നായ വിദ്യതേ ||

യജ്ഞേന’ യജ്ഞമ’യജംത ദേവാഃ | താനി ധര്മാ’ണി പ്രഥമാന്യാ’സന് |
തേ ഹ നാകം’ മഹിമാനഃ’ സചന്തേ | യത്ര പൂര്വേ’ സാധ്യാസ്സന്തി’ ദേവാഃ ||

അദ്ഭ്യഃ സംഭൂ’തഃ പൃഥിവ്യൈ രസാ’ച്ച | വിശ്വക’ര്മണഃ സമ’വര്തതാധി’ |
തസ്യ ത്വഷ്ടാ’ വിദധ’ദ്രൂപമേ’തി | തത്പുരു’ഷസ്യ വിശ്വമാജാ’നമഗ്രേ’ ||

വേദാഹമേതം പുരു’ഷം മഹാന്തമ്’ | ആദിത്യവ’ര്ണം തമ’സഃ പര’സ്താത് |
തമേവം വിദ്വാനമൃത’ ഇഹ ഭ’വതി | നാന്യഃ പന്ഥാ’ വിദ്യതേ‌உയ’നായ ||

പ്രജാപ’തിശ്ചരതി ഗര്ഭേ’ അന്തഃ | അജായ’മാനോ ബഹുധാ വിജാ’യതേ |
തസ്യ ധീരാഃ പരി’ജാനന്തി യോനിമ്’ | മരീ’ചീനാം പദമിച്ഛന്തി വേധസഃ’ ||

യോ ദേവേഭ്യ ആത’പതി | യോ ദേവാനാം’ പുരോഹി’തഃ |
പൂര്വോ യോ ദേവേഭ്യോ’ ജാതഃ | നമോ’ രുചായ ബ്രാഹ്മ’യേ ||

രുചം’ ബ്രാഹ്മം ജനയ’ന്തഃ | ദേവാ അഗ്രേ തദ’ബ്രുവന് |
യസ്ത്വൈവം ബ്രാ’ഹ്മണോ വിദ്യാത് | തസ്യ ദേവാ അസന് വശേ’ ||

ഹ്രീശ്ച’ തേ ലക്ഷ്മീശ്ച പത്ന്യൗ’ | അഹോരാത്രേ പാര്ശ്വേ |
നക്ഷ’ത്രാണി രൂപമ് | അശ്വിനൗ വ്യാത്തമ്’ |
ഇഷ്ടം മ’നിഷാണ | അമും മ’നിഷാണ | സര്വം’ മനിഷാണ ||

തച്ചം യോരാവൃ’ണീമഹേ | ഗാതും യജ്ഞായ’ | ഗാതും യജ്ഞപ’തയേ | ദൈവീ’ സ്വസ്തിര’സ്തു നഃ | സ്വസ്തിര്മാനു’ഷേഭ്യഃ | ഊര്ധ്വം ജി’ഗാതു ഭേഷജമ് | ശം നോ’ അസ്തു ദ്വിപദേ’ | ശം ചതു’ഷ്പദേ |

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

Purusha Suktam in Kannada

ಓಂ ತಚ್ಚಂ ಯೋರಾವೃ’ಣೀಮಹೇ | ಗಾತುಂ ಯಙ್ಞಾಯ’ | ಗಾತುಂ ಯಙ್ಞಪ’ತಯೇ | ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರ’ಸ್ತು ನಃ | ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನು’ಷೇಭ್ಯಃ | ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಷಜಮ್ | ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ” | ಶಂ ಚತು’ಷ್ಪದೇ |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಸಹಸ್ರ’ಶೀರ್ಷಾ ಪುರು’ಷಃ | ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರ’ಪಾತ್ |
ಸ ಭೂಮಿಂ’ ವಿಶ್ವತೋ’ ವೃತ್ವಾ | ಅತ್ಯ’ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಂಗುಳಮ್ ||

ಪುರು’ಷ ಏವೇದಗ್‍ಮ್ ಸರ್ವಮ್” | ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಮ್” |
ಉತಾಮೃ’ತತ್ವ ಸ್ಯೇಶಾ’ನಃ | ಯದನ್ನೇ’ನಾತಿರೋಹ’ತಿ ||

ಏತಾವಾ’ನಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ | ಅತೋ ಜ್ಯಾಯಾಗ್’‍ಶ್ಚ ಪೂರು’ಷಃ |
ಪಾದೋ”‌உಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾ’ ಭೂತಾನಿ’ | ತ್ರಿಪಾದ’ಸ್ಯಾಮೃತಂ’ ದಿವಿ ||

ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವ ಉದೈತ್ಪುರು’ಷಃ | ಪಾದೋ”‌உಸ್ಯೇಹಾ‌உ‌உಭ’ವಾತ್ಪುನಃ’ |
ತತೋ ವಿಷ್ವಣ್-ವ್ಯ’ಕ್ರಾಮತ್ | ಸಾಶನಾನಶನೇ ಅಭಿ ||

ತಸ್ಮಾ”ದ್ವಿರಾಡ’ಜಾಯತ | ವಿರಾಜೋ ಅಧಿ ಪೂರು’ಷಃ |
ಸ ಜಾತೋ ಅತ್ಯ’ರಿಚ್ಯತ | ಪಶ್ಚಾದ್-ಭೂಮಿಮಥೋ’ ಪುರಃ ||

ಯತ್ಪುರು’ಷೇಣ ಹವಿಷಾ” | ದೇವಾ ಯಙ್ಞಮತ’ನ್ವತ |
ವಸಂತೋ ಅ’ಸ್ಯಾಸೀದಾಜ್ಯಮ್” | ಗ್ರೀಷ್ಮ ಇಧ್ಮಶ್ಶರಧ್ಧವಿಃ ||

ಸಪ್ತಾಸ್ಯಾ’ಸನ್-ಪರಿಧಯಃ’ | ತ್ರಿಃ ಸಪ್ತ ಸಮಿಧಃ’ ಕೃತಾಃ |
ದೇವಾ ಯದ್ಯಙ್ಞಂ ತ’ನ್ವಾನಾಃ | ಅಬ’ಧ್ನನ್-ಪುರು’ಷಂ ಪಶುಮ್ ||

ತಂ ಯಙ್ಞಂ ಬರ್ಹಿಷಿ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್’ | ಪುರು’ಷಂ ಜಾತಮ’ಗ್ರತಃ |
ತೇನ’ ದೇವಾ ಅಯ’ಜಂತ | ಸಾಧ್ಯಾ ಋಷ’ಯಶ್ಚ ಯೇ ||

ತಸ್ಮಾ”ದ್ಯಙ್ಞಾತ್-ಸ’ರ್ವಹುತಃ’ | ಸಂಭೃ’ತಂ ಪೃಷದಾಜ್ಯಮ್ |
ಪಶೂಗ್-ಸ್ತಾಗ್‍ಶ್ಚ’ಕ್ರೇ ವಾಯವ್ಯಾನ್’ | ಆರಣ್ಯಾನ್-ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚ ಯೇ ||

ತಸ್ಮಾ”ದ್ಯಙ್ಞಾತ್ಸ’ರ್ವಹುತಃ’ | ಋಚಃ ಸಾಮಾ’ನಿ ಜಙ್ಞಿರೇ |
ಛಂದಾಗ್‍ಮ್’ಸಿ ಜಙ್ಞಿರೇ ತಸ್ಮಾ”ತ್ | ಯಜುಸ್ತಸ್ಮಾ’ದಜಾಯತ ||

ತಸ್ಮಾದಶ್ವಾ’ ಅಜಾಯಂತ | ಯೇ ಕೇ ಚೋ’ಭಯಾದ’ತಃ |
ಗಾವೋ’ ಹ ಜಙ್ಞಿರೇ ತಸ್ಮಾ”ತ್ | ತಸ್ಮಾ”ಜ್ಜಾತಾ ಅ’ಜಾವಯಃ’ ||

ಯತ್ಪುರು’ಷಂ ವ್ಯ’ದಧುಃ | ಕತಿಥಾ ವ್ಯ’ಕಲ್ಪಯನ್ |
ಮುಖಂ ಕಿಮ’ಸ್ಯ ಕೌ ಬಾಹೂ | ಕಾವೂರೂ ಪಾದಾ’ವುಚ್ಯೇತೇ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ”‌உಸ್ಯ ಮುಖ’ಮಾಸೀತ್ | ಬಾಹೂ ರಾ’ಜನ್ಯಃ’ ಕೃತಃ |
ಊರೂ ತದ’ಸ್ಯ ಯದ್ವೈಶ್ಯಃ’ | ಪದ್ಭ್ಯಾಗ್‍ಮ್ ಶೂದ್ರೋ ಅ’ಜಾಯತಃ ||

ಚಂದ್ರಮಾ ಮನ’ಸೋ ಜಾತಃ | ಚಕ್ಷೋಃ ಸೂರ್ಯೋ’ ಅಜಾಯತ |
ಮುಖಾದಿಂದ್ರ’ಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ’ | ಪ್ರಾಣಾದ್ವಾಯುರ’ಜಾಯತ ||

ನಾಭ್ಯಾ’ ಆಸೀದಂತರಿ’ಕ್ಷಮ್ | ಶೀರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮ’ವರ್ತತ |
ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿರ್ದಿಶಃ ಶ್ರೋತ್ರಾ”ತ್ | ತಥಾ’ ಲೋಕಾಗ್ಮ್ ಅಕ’ಲ್ಪಯನ್ ||

ವೇದಾಹಮೇ’ತಂ ಪುರು’ಷಂ ಮಹಾಂತಮ್” | ಆದಿತ್ಯವ’ರ್ಣಂ ತಮ’ಸಸ್ತು ಪಾರೇ |
ಸರ್ವಾ’ಣಿ ರೂಪಾಣಿ’ ವಿಚಿತ್ಯ ಧೀರಃ’ | ನಾಮಾ’ನಿ ಕೃತ್ವಾ‌உಭಿವದನ್, ಯದಾ‌உ‌உಸ್ತೇ” ||

ಧಾತಾ ಪುರಸ್ತಾದ್ಯಮು’ದಾಜಹಾರ’ | ಶಕ್ರಃ ಪ್ರವಿದ್ವಾನ್-ಪ್ರದಿಶಶ್ಚತ’ಸ್ರಃ |
ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ’ ಇಹ ಭ’ವತಿ | ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಅಯ’ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ ||

ಯಙ್ಞೇನ’ ಯಙ್ಞಮ’ಯಜಂತ ದೇವಾಃ | ತಾನಿ ಧರ್ಮಾ’ಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾ’ಸನ್ |
ತೇ ಹ ನಾಕಂ’ ಮಹಿಮಾನಃ’ ಸಚಂತೇ | ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ’ ಸಾಧ್ಯಾಸ್ಸಂತಿ’ ದೇವಾಃ ||

ಅದ್ಭ್ಯಃ ಸಂಭೂ’ತಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ರಸಾ”ಚ್ಚ | ವಿಶ್ವಕ’ರ್ಮಣಃ ಸಮ’ವರ್ತತಾಧಿ’ |
ತಸ್ಯ ತ್ವಷ್ಟಾ’ ವಿದಧ’ದ್ರೂಪಮೇ’ತಿ | ತತ್ಪುರು’ಷಸ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾಜಾ’ನಮಗ್ರೇ” ||

ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರು’ಷಂ ಮಹಾಂತಮ್” | ಆದಿತ್ಯವ’ರ್ಣಂ ತಮ’ಸಃ ಪರ’ಸ್ತಾತ್ |
ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ’ ಇಹ ಭ’ವತಿ | ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ’ ವಿದ್ಯತೇ‌உಯ’ನಾಯ ||

ಪ್ರಜಾಪ’ತಿಶ್ಚರತಿ ಗರ್ಭೇ’ ಅಂತಃ | ಅಜಾಯ’ಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾ’ಯತೇ |
ತಸ್ಯ ಧೀರಾಃ ಪರಿ’ಜಾನಂತಿ ಯೋನಿಮ್” | ಮರೀ’ಚೀನಾಂ ಪದಮಿಚ್ಛಂತಿ ವೇಧಸಃ’ ||

ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯ ಆತ’ಪತಿ | ಯೋ ದೇವಾನಾಂ” ಪುರೋಹಿ’ತಃ |
ಪೂರ್ವೋ ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ’ ಜಾತಃ | ನಮೋ’ ರುಚಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮ’ಯೇ ||

ರುಚಂ’ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಜನಯ’ಂತಃ | ದೇವಾ ಅಗ್ರೇ ತದ’ಬ್ರುವನ್ |
ಯಸ್ತ್ವೈವಂ ಬ್ರಾ”ಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ಯಾತ್ | ತಸ್ಯ ದೇವಾ ಅಸನ್ ವಶೇ” ||

ಹ್ರೀಶ್ಚ’ ತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೌ” | ಅಹೋರಾತ್ರೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ |
ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಿ ರೂಪಮ್ | ಅಶ್ವಿನೌ ವ್ಯಾತ್ತಮ್” |
ಇಷ್ಟಂ ಮ’ನಿಷಾಣ | ಅಮುಂ ಮ’ನಿಷಾಣ | ಸರ್ವಂ’ ಮನಿಷಾಣ ||

ತಚ್ಚಂ ಯೋರಾವೃ’ಣೀಮಹೇ | ಗಾತುಂ ಯಙ್ಞಾಯ’ | ಗಾತುಂ ಯಙ್ಞಪ’ತಯೇ | ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರ’ಸ್ತು ನಃ | ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನು’ಷೇಭ್ಯಃ | ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಷಜಮ್ | ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ” | ಶಂ ಚತು’ಷ್ಪದೇ |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Purusha Suktam in Bengali

ওং তচ্চং য়োরাবৃ’ণীমহে | গাতুং য়জ্ঞায়’ | গাতুং য়জ্ঞপ’তয়ে | দৈবী” স্বস্তির’স্তু নঃ | স্বস্তির্মানু’ষেভ্য়ঃ | ঊর্ধ্বং জি’গাতু ভেষজম | শং নো’ অস্তু দ্বিপদে” | শং চতু’ষ্পদে |
ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

সহস্র’শীর্ষা পুরু’ষঃ | সহস্রাক্ষঃ সহস্র’পাত |
স ভূমিং’ বিশ্বতো’ বৃত্বা | অত্য়’তিষ্ঠদ্দশাংগুলম ||

পুরু’ষ এবেদগ্‍ম সর্বম” | য়দ্ভূতং য়চ্চ ভব্য়ম” |
উতামৃ’তত্ব স্য়েশা’নঃ | য়দন্নে’নাতিরোহ’তি ||

এতাবা’নস্য় মহিমা | অতো জ্য়ায়াগ’‍শ্চ পূরু’ষঃ |
পাদো”‌உস্য় বিশ্বা’ ভূতানি’ | ত্রিপাদ’স্য়ামৃতং’ দিবি ||

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈত্পুরু’ষঃ | পাদো”‌உস্য়েহা‌உ‌உভ’বাত্পুনঃ’ |
ততো বিষ্বণ-ব্য়’ক্রামত | সাশনানশনে অভি ||

তস্মা”দ্বিরাড’জায়ত | বিরাজো অধি পূরু’ষঃ |
স জাতো অত্য়’রিচ্য়ত | পশ্চাদ-ভূমিমথো’ পুরঃ ||

য়ত্পুরু’ষেণ হবিষা” | দেবা য়জ্ঞমত’ন্বত |
বসন্তো অ’স্য়াসীদাজ্য়ম” | গ্রীষ্ম ইধ্মশ্শরধ্ধবিঃ ||

সপ্তাস্য়া’সন-পরিধয়ঃ’ | ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ’ কৃতাঃ |
দেবা য়দ্য়জ্ঞং ত’ন্বানাঃ | অব’ধ্নন-পুরু’ষং পশুম ||

তং য়জ্ঞং বরহিষি প্রৌক্ষন’ | পুরু’ষং জাতম’গ্রতঃ |
তেন’ দেবা অয়’জন্ত | সাধ্য়া ঋষ’য়শ্চ য়ে ||

তস্মা”দ্য়জ্ঞাত-স’র্বহুতঃ’ | সংভৃ’তং পৃষদাজ্য়ম |
পশূগ-স্তাগ্‍শ্চ’ক্রে বায়ব্য়ান’ | আরণ্য়ান-গ্রাম্য়াশ্চ য়ে ||

তস্মা”দ্য়জ্ঞাত্স’র্বহুতঃ’ | ঋচঃ সামা’নি জজ্ঞিরে |
ছংদাগং’সি জজ্ঞিরে তস্মা”ত | য়জুস্তস্মা’দজায়ত ||

তস্মাদশ্বা’ অজায়ন্ত | য়ে কে চো’ভয়াদ’তঃ |
গাবো’ হ জজ্ঞিরে তস্মা”ত | তস্মা”জ্জাতা অ’জাবয়ঃ’ ||

য়ত্পুরু’ষং ব্য়’দধুঃ | কতিথা ব্য়’কল্পয়ন |
মুখং কিম’স্য় কৌ বাহূ | কাবূরূ পাদা’বুচ্য়েতে ||

ব্রাহ্মণো”‌உস্য় মুখ’মাসীত | বাহূ রা’জন্য়ঃ’ কৃতঃ |
ঊরূ তদ’স্য় য়দ্বৈশ্য়ঃ’ | পদ্ভ্য়াগ্‍ম শূদ্রো অ’জায়তঃ ||

চংদ্রমা মন’সো জাতঃ | চক্ষোঃ সূর্য়ো’ অজায়ত |
মুখাদিন্দ্র’শ্চাগ্নিশ্চ’ | প্রাণাদ্বায়ুর’জায়ত ||

নাভ্য়া’ আসীদন্তরি’ক্ষম | শীর্ষ্ণো দ্য়ৌঃ সম’বর্তত |
পদ্ভ্য়াং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রা”ত | তথা’ লোকাগ্ম অক’ল্পয়ন ||

বেদাহমে’তং পুরু’ষং মহাংতম” | আদিত্য়ব’র্ণং তম’সস্তু পারে |
সর্বা’ণি রূপাণি’ বিচিত্য় ধীরঃ’ | নামা’নি কৃত্বা‌உভিবদন, য়দা‌உ‌உস্তে” ||

ধাতা পুরস্তাদ্য়মু’দাজহার’ | শক্রঃ প্রবিদ্বান-প্রদিশশ্চত’স্রঃ |
তমেবং বিদ্বানমৃত’ ইহ ভ’বতি | নান্য়ঃ পন্থা অয়’নায় বিদ্য়তে ||

য়জ্ঞেন’ য়জ্ঞম’য়জংত দেবাঃ | তানি ধর্মা’ণি প্রথমান্য়া’সন |
তে হ নাকং’ মহিমানঃ’ সচন্তে | য়ত্র পূর্বে’ সাধ্য়াস্সন্তি’ দেবাঃ ||

অদ্ভ্য়ঃ সংভূ’তঃ পৃথিব্য়ৈ রসা”চ্চ | বিশ্বক’র্মণঃ সম’বর্ততাধি’ |
তস্য় ত্বষ্টা’ বিদধ’দ্রূপমে’তি | তত্পুরু’ষস্য় বিশ্বমাজা’নমগ্রে” ||

বেদাহমেতং পুরু’ষং মহান্তম” | আদিত্য়ব’র্ণং তম’সঃ পর’স্তাত |
তমেবং বিদ্বানমৃত’ ইহ ভ’বতি | নান্য়ঃ পন্থা’ বিদ্য়তে‌உয়’নায় ||

প্রজাপ’তিশ্চরতি গর্ভে’ অন্তঃ | অজায়’মানো বহুধা বিজা’য়তে |
তস্য় ধীরাঃ পরি’জানন্তি য়োনিম” | মরী’চীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ’ ||

য়ো দেবেভ্য় আত’পতি | য়ো দেবানাং” পুরোহি’তঃ |
পূর্বো য়ো দেবেভ্য়ো’ জাতঃ | নমো’ রুচায় ব্রাহ্ম’য়ে ||

রুচং’ ব্রাহ্মং জনয়’ন্তঃ | দেবা অগ্রে তদ’ব্রুবন |
য়স্ত্বৈবং ব্রা”হ্মণো বিদ্য়াত | তস্য় দেবা অসন বশে” ||

হ্রীশ্চ’ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্য়ৌ” | অহোরাত্রে পার্শ্বে |
নক্ষ’ত্রাণি রূপম | অশ্বিনৌ ব্য়াত্তম” |
ইষ্টং ম’নিষাণ | অমুং ম’নিষাণ | সর্বং’ মনিষাণ ||

তচ্চং য়োরাবৃ’ণীমহে | গাতুং য়জ্ঞায়’ | গাতুং য়জ্ঞপ’তয়ে | দৈবী” স্বস্তির’স্তু নঃ | স্বস্তির্মানু’ষেভ্য়ঃ | ঊর্ধ্বং জি’গাতু ভেষজম | শং নো’ অস্তু দ্বিপদে” | শং চতু’ষ্পদে |

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||