Shani Deva Stotram

Shaneswara Mantra Pushpanjali Lyrics in English

Shani Deva Mantra Pushpanjali Lyrics:

Om yadnyen yadnyamayajant devastaani dharmani pradhamanyasan |
Te ha nakam mahimanaha sachant yatra purve sadhyaha santi devaha ||
Om rajadhirajaya prashyasahine namo vayam vaishranaaya kurmehe |
Sa me kamanam kamkamaya mahyam kamemavaro vaishrano dadaatu |
Kuberaaya vaishrano maharajaya namaha |
Om swasti samrajyam bhoujyam swarajyam vairajyam parameshthyam
Rajyam maharajyamaadhiptyamayam samantparyaayee syaatsarvabhoumaha |
Sarvayush aantadaparardhatpruthivyai samudraparyantaya ekraliti
Aavikshitsya kamprervimve devaha sabhasad itee |

Also Read:

Wise Recommendation of the Zodiac Sign

Shaneswara Mantra Pushpanjali Lyrics in English

Shani Shingnapur Temple Procedure of Pooja

Shani Shingnapur Temple Abhishek Procedure

Shani Shingnapur Temple Pooja Procedure

Items Required to Perform Puja at Shani Shingnapur Temple

Shani Shingnapur Temple Important Infromation