Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shanidev Beeja, Tantrokta, Vicharita, Puranokta Mantra

Important Shanaishwar Mantras:

Beeja Mantra:

Om Sham Shaneshchraya Namaha.

Tantrokta Mantra:

Om Pram Prim Pro Saha Shanaeshcharya Namaha.

Shani’s Vyas Vicharita Mantra:

Om Neelanjana Samabhasam ।
Ravi Putram Yamagrajam ।
Om Chaya Martandasambootam ।
Tam Namaami Shaneshcharam ॥

Shani’s Puranokta Mantra:

Suryaputro Deergadehi Vishaalakshaha Shivapriyaha
Mandacharaha Prasannaatmaha Peedaam Haratahu Me Shaniha.

Shani’s Vedokta Mantra:

Om Shamagnibi Karachhanna Stamampatu Surya
Shavantova Twarapa Apasnidha.

Shani Stotra:

Namaste Konsanstahcha Pingalaya Namostu te ।
Namaste Bhabrurupaya Krushnaya Cha Namostu te ॥
Namaste Roudradehaya Namaste Chantkay Cha ।
Namaste Yamasadnyaya Namaste Souraye Vibho ॥
Namaste Manadasadnyaya Saneshchara Namostu te ।
Prasada Kuru Devesha Dinasya Pranatasya Cha ॥

Koshasthayya Pingalo Babhrurukrishno Roudoye Nantko Yamaha ।
Sauriya Shaneshcharo Mandaha Pipladena Sansthutaha ॥

Etaani Dasha Namami Prataruttha Ya Ye Patetha ।
Shaneshchrayakruta Peeda Na Kadachitabhavishyati ॥

Shanidev Beeja, Tantrokta, Vicharita, Puranokta Mantra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top