Slokas

Shanti Mantram in English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

Shanti Mantram in Telugu

ఆపో హిష్ఠా మ’యోభువః | తా న’ ఊర్జే ద’ధాతన | మహేరణా’య చక్ష’సే | యో వః’ శివత’మో రసస్తస్య’ భాజయతే హ నః | ఉషతీరి’వ మాతరః’ | తస్మా అరం’గమామవో యస్య క్షయా’య జి’న్వథ | ఆపో’ జనయ’థా చ నః |

పృథివీ శాంతా సాగ్నినా’ శాంతా సామే’ శాంతా శుచగ్‍మ్’ శమయతు | అంతరి’క్షగ్‍మ్ శాంతం తద్వాయునా’ శాంతం తన్మే’ శాంతగ్‍మ్ శుచగ్‍మ్’ శమయతు | ద్యౌశ్శాంతా సాదిత్యేన’ శాంతా సా మే’ శాంతా శుచగ్‍మ్’ శమయతు |

పృథివీ శాంతి’రంతరి’క్షగ్ం శాంతిర్-ద్యౌ-శ్శాంతిర్-దిశ-శ్శాంతి’-రవాంతరదిశా-శ్శాంతి’ రగ్ని-శ్శాంతి’ర్-వాయు-శ్శాంతి’-రాదిత్య-శ్శాంతి’-శ్చంద్రమా-శ్శాంతిర్-నక్ష’త్రాణి-శ్శాంతి రాపశ్శాంతి-రోష’ధయ-శ్శాంతిర్-వనస్పత’య-శ్శాంతిర్-గౌ’-శ్శాంతి’-రజా-శాంతి-రశ్వ-శ్శాంతిః పురు’ష-శ్శాంతి-బ్రహ్మ-శాంతి’ర్-బ్రాహ్మణ-శ్శాంతి-శాంతి’-రేవ శాంతి-శాంతి’-ర్మే అస్తు శాంతిః’ |

తయాహగ్‍మ్ శాంత్యా స’ర్వశాంత్యా మహ్యం’ ద్విపదే చతు’ష్పదే చ శాంతిం’ కరోమి శాంతి’ర్మే అస్తు శాంతిః’ ||

ఏహ శ్రీశ్చ హ్రీశ్చ ధృతి’శ్చ తపో’ మేధా ప్ర’తిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మ’శ్చైతాని మోత్తి’ష్ఠంత-మనూత్తి’ష్ఠంతు మా మాగ్ శ్రీశ్చ హ్రీశ్చ ధృతి’శ్చ తపో’ మేధా ప్ర’తిష్ఠా శ్రద్ధా సత్యం ధర్మ’శ్చైతాని’ మా మా హా’సిషుః |

ఉదాయు’షా స్వాయుషోదో’షదీనాగ్ం రసేనోత్పర్జన్య’స్య శుష్మేణోదస్థామమృతాగ్ం అను’ | తచ్చక్షు’ర్-దేవహి’తం పురస్తా”చ్చుక్రముచ్చర’త్ |

Ganesh Chaturthi 2014-141పశ్యే’మ శరద’శ్శతం జీవే’మ శరద’శ్శతం నందా’మ శరద’శ్శతం మోదా’మ శరద’శ్శతం భవా’మ శరద’శ్శతగ్‍మ్ శృణవా’మ శరద’శ్శతం పబ్ర’వామ శరద’శ్శతమజీ’తాస్యామ శరద’శ్శతం జోక్చ సూర్యం’ దృషే |

య ఉద’గాన్మహతో‌உర్ణవా”ద్-విభ్రాజ’మానస్సరిరస్య మధ్యాథ్సమా’ వృషభో లో’హితాక్షసూర్యో’ విపశ్చిన్మన’సా పునాతు ||

బ్రహ్మ’ణశ్చోతన్యసి బ్రహ్మ’ణ ఆణీస్థో బ్రాహ్మ’ణ ఆవప’నమసి ధారితేయం పృ’థివీ బ్రహ్మ’ణా మహీ దా’రితమే’నేన మహదంతరి’క్షం దివం’ దాధార పృథివీగ్‍మ్ సదేవాం యదహం వేద తదహం ధా’రయాణి మామద్వేదో‌உథి విస్ర’సత్ |

మేధామనీషే మావిశతాగ్‍మ్ సమీచీ’ భూతస్య భవ్యస్యావ’రుధ్యై సర్వమాయు’రయాణి సర్వమాయు’రయాణి |

ఆభిర్-గీర్భి ర్యదతో’న ఊనమాప్యా’యయ హరివో వర్ధ’మానః | యదా స్తోతృభ్యో మహి’ గోత్రా రుజాసి’ భూయిష్ఠభాజో అధ’ తే స్యామ | బ్రహ్మ ప్రావా’దిష్మ తన్నో మా హా’సీత్ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం సం త్వా’ సించామి యజు’షా ప్రజామాయుర్ధనం’ చ ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం శం నో’ మిత్రః శం వరు’ణః | శం నో’ భవత్వర్యమా | శం న ఇంద్రో బృహస్పతిః’ | శం నో విష్ణు’రురుక్రమః | నమో బ్రహ్మ’ణే | నమ’స్తే వాయో | త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మా’సి | త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ’ వదిష్యామి | ఋతం వ’దిష్యామి | సత్యం వ’దిష్యామి | తన్మామ’వతు | తద్వక్తార’మవతు | అవ’తు మామ్ | అవ’తు వక్తారమ్” ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం తచ్ఛం యోరావృ’ణీమహే | గాతుం యఙ్ఞాయ’ | గాతుం యఙ్ఞప’తయే | దైవీ” స్వస్తిర’స్తు నః | స్వస్తిర్-మాను’షేభ్యః | ఊర్ధ్వం జి’గాతు భేషజమ్ | శం నో’ అస్తు ద్విపదే” | శం చతుష్పదే |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం సహ నా’వవతు | సహ నౌ’ భునక్తు | సహ వీర్యం’ కరవావహై | తేజస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం సహ నా’వవతు | సహ నౌ’ భునక్తు | సహ వీర్యం’ కరవావహై | తేజస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

ఓం సహ నా’వవతు | సహ నౌ’ భునక్తు | సహ వీర్యం’ కరవావహై | తేజస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Shanti Mantram in English

āpo hiṣṭhā ma’yobhuvaḥ | tā na’ ūrje da’dhātana | maheraṇā’ya cakṣa’se | yo va’ḥ śivata’mo rasastasya’ bhājayate ha naḥ | uṣatīri’va mātara’ḥ | tasmā ara’ṅgamāmavo yasya kṣayā’ya ji’nvatha | āpo’ janaya’thā ca naḥ |

pṛthivī śāntā sāgninā’ śāntā sāme’ śāntā śucag’ṃ śamayatu | antari’kṣagṃ śāntaṃ tadvāyunā’ śāntaṃ tanme’ śāntagṃ śucag’ṃ śamayatu | dyauśśāntā sādityena’ śāntā sā me’ śāntā śucag’ṃ śamayatu |

pṛthivī śānti’rantari’kṣagṃ śāntir-dyau-śśāntir-diśa-śśānti’-ravāntaradiśā-śśānti’ ragni-śśānti’r-vāyu-śśānti’-rāditya-śśānti’-ścandramā-śśāntir-nakṣa’trāṇi-śśānti rāpaśśānti-roṣa’dhaya-śśāntir-vanaspata’ya-śśāntir-gau’-śśānti’-rajā-śānti-raśva-śśāntiḥ puru’ṣa-śśānti-brahma-śānti’r-brāhmaṇa-śśānti-śānti’-reva śānti-śānti’-rme astu śānti’ḥ |

tayāhagṃ śāntyā sa’rvaśāntyā mahya’ṃ dvipade catu’ṣpade ca śānti’ṃ karomi śānti’rme astu śānti’ḥ ||

eha śrīśca hrīśca dhṛti’śca tapo’ medhā pra’tiṣṭhā śraddhā satyaṃ dharma’ścaitāni motti’ṣṭhanta-manūtti’ṣṭhantu mā māg śrīśca hrīśca dhṛti’śca tapo’ medhā pra’tiṣṭhā śraddhā satyaṃ dharma’ścaitāni’ mā mā hā’siṣuḥ |

udāyu’ṣā svāyuṣodo’ṣadīnāgṃ rasenotparjanya’sya śuṣmeṇodasthāmamṛtāgṃ anu’ | taccakṣu’r-devahi’taṃ purastā”ccukramuccara’t |

paśye’ma śarada’śśataṃ jīve’ma śarada’śśataṃ nandā’ma śarada’śśataṃ modā’ma śarada’śśataṃ bhavā’ma śarada’śśatagṃ śṛṇavā’ma śarada’śśataṃ pabra’vāma śarada’śśatamajī’tāsyāma śarada’śśataṃ jokca sūrya’ṃ dṛṣe |

ya uda’gānmahato‌உrṇavā”d-vibhrāja’mānassarirasya madhyāthsamā’ vṛṣabho lo’hitākṣasūryo’ vipaścinmana’sā punātu ||

brahma’ṇaścotanyasi brahma’ṇa āṇīstho brāhma’ṇa āvapa’namasi dhāriteyaṃ pṛ’thivī brahma’ṇā mahī dā’ritame’nena mahadantari’kṣaṃ diva’ṃ dādhāra pṛthivīgṃ sadevāṃ yadahaṃ veda tadahaṃ dhā’rayāṇi māmadvedo‌உthi visra’sat |

medhāmanīṣe māviśatāgṃ samīcī’ bhūtasya bhavyasyāva’rudhyai sarvamāyu’rayāṇi sarvamāyu’rayāṇi |

ābhir-gīrbhi ryadato’na ūnamāpyā’yaya harivo vardha’mānaḥ | yadā stotṛbhyo mahi’ gotrā rujāsi’ bhūyiṣṭhabhājo adha’ te syāma | brahma prāvā’diṣma tanno mā hā’sīt ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

oṃ saṃ tvā’ siñcāmi yaju’ṣā prajāmāyurdhana’ṃ ca ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

oṃ śaṃ no’ mitraḥ śaṃ varu’ṇaḥ | śaṃ no’ bhavatvaryamā | śaṃ na indro bṛhaspati’ḥ | śaṃ no viṣṇu’rurukramaḥ | namo brahma’ṇe | nama’ste vāyo | tvameva pratyakṣaṃ brahmā’si | tvāmeva pratyakṣaṃ brahma’ vadiṣyāmi | ṛtaṃ va’diṣyāmi | satyaṃ va’diṣyāmi | tanmāma’vatu | tadvaktāra’mavatu | ava’tu mām | ava’tu vaktāram” ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

oṃ tacchaṃ yorāvṛ’ṇīmahe | gātuṃ yaṅñāya’ | gātuṃ yaṅñapa’taye | daivī” svastira’stu naḥ | svastir-mānu’ṣebhyaḥ | ūrdhvaṃ ji’gātu bheṣajam | śaṃ no’ astu dvipade” | śaṃ catuṣpade |

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

oṃ saha nā’vavatu | saha nau’ bhunaktu | saha vīrya’ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī’tamastu mā vi’dviṣāvahai” ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

oṃ saha nā’vavatu | saha nau’ bhunaktu | saha vīrya’ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī’tamastu mā vi’dviṣāvahai” ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

oṃ saha nā’vavatu | saha nau’ bhunaktu | saha vīrya’ṃ karavāvahai | tejasvināvadhī’tamastu mā vi’dviṣāvahai” ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

Shanti Mantram in Tamil

ஆபோ ஹிஷ்டா ம’யோபுவஃ | தா ன’ ஊர்ஜே த’தாதன | மஹேரணா’ய சக்ஷ’ஸே | யோ வஃ’ ஶிவத’மோ ரஸஸ்தஸ்ய’ பாஜயதே ஹ னஃ | உஷதீரி’வ மாதரஃ’ | தஸ்மா அரம்’கமாமவோ யஸ்ய க்ஷயா’ய ஜி’ன்வத | ஆபோ’ ஜனய’தா ச னஃ |

ப்றுதிவீ ஶான்தா ஸாக்னினா’ ஶான்தா ஸாமே’ ஶான்தா ஶுசக்ம்’ ஶமயது | அன்தரி’க்ஷக்‍ம் ஶான்தம் தத்வாயுனா’ ஶான்தம் தன்மே’ ஶான்தக்‍ம் ஶுசக்ம்’ ஶமயது | த்யௌஶ்ஶான்தா ஸாதித்யேன’ ஶான்தா ஸா மே’ ஶான்தா ஶுசக்ம்’ ஶமயது |

ப்றுதிவீ ஶான்தி’ரன்தரி’க்ஷக்ம் ஶான்திர்-த்யௌ-ஶ்ஶான்திர்-திஶ-ஶ்ஶான்தி’-ரவான்தரதிஶா-ஶ்ஶான்தி’ ரக்னி-ஶ்ஶான்தி’ர்-வாயு-ஶ்ஶான்தி’-ராதித்ய-ஶ்ஶான்தி’-ஶ்சன்த்ரமா-ஶ்ஶான்திர்-னக்ஷ’த்ராணி-ஶ்ஶான்தி ராபஶ்ஶான்தி-ரோஷ’தய-ஶ்ஶான்திர்-வனஸ்பத’ய-ஶ்ஶான்திர்-கௌ’-ஶ்ஶான்தி’-ரஜா-ஶான்தி-ரஶ்வ-ஶ்ஶான்திஃ புரு’ஷ-ஶ்ஶான்தி-ப்ரஹ்ம-ஶான்தி’ர்-ப்ராஹ்மண-ஶ்ஶான்தி-ஶான்தி’-ரேவ ஶான்தி-ஶான்தி’-ர்மே அஸ்து ஶான்திஃ’ |

தயாஹக்‍ம் ஶான்த்யா ஸ’ர்வஶான்த்யா மஹ்யம்’ த்விபதே சது’ஷ்பதே ச ஶான்திம்’ கரோமி ஶான்தி’ர்மே அஸ்து ஶான்திஃ’ ||

ஏஹ ஶ்ரீஶ்ச ஹ்ரீஶ்ச த்றுதி’ஶ்ச தபோ’ மேதா ப்ர’திஷ்டா ஶ்ரத்தா ஸத்யம் தர்ம’ஶ்சைதானி மோத்தி’ஷ்டன்த-மனூத்தி’ஷ்டன்து மா மாக் ஶ்ரீஶ்ச ஹ்ரீஶ்ச த்றுதி’ஶ்ச தபோ’ மேதா ப்ர’திஷ்டா ஶ்ரத்தா ஸத்யம் தர்ம’ஶ்சைதானி’ மா மா ஹா’ஸிஷுஃ |

உதாயு’ஷா ஸ்வாயுஷோதோ’ஷதீனாக்ம் ரஸேனோத்பர்ஜன்ய’ஸ்ய ஶுஷ்மேணோதஸ்தாமம்றுதாக்ம் அனு’ | தச்சக்ஷு’ர்-தேவஹி’தம் புரஸ்தா”ச்சுக்ரமுச்சர’த் |

பஶ்யே’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் ஜீவே’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் னன்தா’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் மோதா’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் பவா’ம ஶரத’ஶ்ஶதக்‍ம் ஶ்றுணவா’ம ஶரத’ஶ்ஶதம் பப்ர’வாம ஶரத’ஶ்ஶதமஜீ’தாஸ்யாம ஶரத’ஶ்ஶதம் ஜோக்ச ஸூர்யம்’ த்றுஷே |

ய உத’கான்மஹதோ‌உர்ணவா”த்-விப்ராஜ’மானஸ்ஸரிரஸ்ய மத்யாத்ஸமா’ வ்றுஷபோ லோ’ஹிதாக்ஷஸூர்யோ’ விபஶ்சின்மன’ஸா புனாது ||

ப்ரஹ்ம’ணஶ்சோதன்யஸி ப்ரஹ்ம’ண ஆணீஸ்தோ ப்ராஹ்ம’ண ஆவப’னமஸி தாரிதேயம் ப்று’திவீ ப்ரஹ்ம’ணா மஹீ தா’ரிதமே’னேன மஹதன்தரி’க்ஷம் திவம்’ தாதார ப்றுதிவீக்‍ம் ஸதேவாம் யதஹம் வேத ததஹம் தா’ரயாணி மாமத்வேதோ‌உதி விஸ்ர’ஸத் |

மேதாமனீஷே மாவிஶதாக்‍ம் ஸமீசீ’ பூதஸ்ய பவ்யஸ்யாவ’ருத்யை ஸர்வமாயு’ரயாணி ஸர்வமாயு’ரயாணி |

ஆபிர்-கீர்பி ர்யததோ’ன ஊனமாப்யா’யய ஹரிவோ வர்த’மானஃ | யதா ஸ்தோத்றுப்யோ மஹி’ கோத்ரா ருஜாஸி’ பூயிஷ்டபாஜோ அத’ தே ஸ்யாம | ப்ரஹ்ம ப்ராவா’திஷ்ம தன்னோ மா ஹா’ஸீத் ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் ஸம் த்வா’ ஸிம்சாமி யஜு’ஷா ப்ரஜாமாயுர்தனம்’ ச ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் ஶம் னோ’ மித்ரஃ ஶம் வரு’ணஃ | ஶம் னோ’ பவத்வர்யமா | ஶம் ன இன்த்ரோ ப்றுஹஸ்பதிஃ’ | ஶம் னோ விஷ்ணு’ருருக்ரமஃ | னமோ ப்ரஹ்ம’ணே | னம’ஸ்தே வாயோ | த்வமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மா’ஸி | த்வாமேவ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்ம’ வதிஷ்யாமி | றுதம் வ’திஷ்யாமி | ஸத்யம் வ’திஷ்யாமி | தன்மாம’வது | தத்வக்தார’மவது | அவ’து மாம் | அவ’து வக்தாரம்” ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் தச்சம் யோராவ்று’ணீமஹே | காதும் யஜ்ஞாய’ | காதும் யஜ்ஞப’தயே | தைவீ” ஸ்வஸ்திர’ஸ்து னஃ | ஸ்வஸ்திர்-மானு’ஷேப்யஃ | ஊர்த்வம் ஜி’காது பேஷஜம் | ஶம் னோ’ அஸ்து த்விபதே” | ஶம் சதுஷ்பதே |

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் ஸஹ னா’வவது | ஸஹ னௌ’ புனக்து | ஸஹ வீர்யம்’ கரவாவஹை | தேஜஸ்வினாவதீ’தமஸ்து மா வி’த்விஷாவஹை” ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் ஸஹ னா’வவது | ஸஹ னௌ’ புனக்து | ஸஹ வீர்யம்’ கரவாவஹை | தேஜஸ்வினாவதீ’தமஸ்து மா வி’த்விஷாவஹை” ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

ஓம் ஸஹ னா’வவது | ஸஹ னௌ’ புனக்து | ஸஹ வீர்யம்’ கரவாவஹை | தேஜஸ்வினாவதீ’தமஸ்து மா வி’த்விஷாவஹை” ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||

Shanti Mantram in Malayalam

ആപോ ഹിഷ്ഠാ മ’യോഭുവഃ | താ ന’ ഊര്ജേ ദ’ധാതന | മഹേരണാ’യ ചക്ഷ’സേ | യോ വഃ’ ശിവത’മോ രസസ്തസ്യ’ ഭാജയതേ ഹ നഃ | ഉഷതീരി’വ മാതരഃ’ | തസ്മാ അരം’ഗമാമവോ യസ്യ ക്ഷയാ’യ ജി’ന്വഥ | ആപോ’ ജനയ’ഥാ ച നഃ |

പൃഥിവീ ശാന്താ സാഗ്നിനാ’ ശാന്താ സാമേ’ ശാന്താ ശുചഗ്ം’ ശമയതു | അന്തരി’ക്ഷഗ്‍മ് ശാന്തം തദ്വായുനാ’ ശാന്തം തന്മേ’ ശാന്തഗ്‍മ് ശുചഗ്ം’ ശമയതു | ദ്യൗശ്ശാന്താ സാദിത്യേന’ ശാന്താ സാ മേ’ ശാന്താ ശുചഗ്ം’ ശമയതു |

പൃഥിവീ ശാന്തി’രന്തരി’ക്ഷഗ്ം ശാന്തിര്-ദ്യൗ-ശ്ശാന്തിര്-ദിശ-ശ്ശാന്തി’-രവാന്തരദിശാ-ശ്ശാന്തി’ രഗ്നി-ശ്ശാന്തി’ര്-വായു-ശ്ശാന്തി’-രാദിത്യ-ശ്ശാന്തി’-ശ്ചന്ദ്രമാ-ശ്ശാന്തിര്-നക്ഷ’ത്രാണി-ശ്ശാന്തി രാപശ്ശാന്തി-രോഷ’ധയ-ശ്ശാന്തിര്-വനസ്പത’യ-ശ്ശാന്തിര്-ഗൗ’-ശ്ശാന്തി’-രജാ-ശാന്തി-രശ്വ-ശ്ശാന്തിഃ പുരു’ഷ-ശ്ശാന്തി-ബ്രഹ്മ-ശാന്തി’ര്-ബ്രാഹ്മണ-ശ്ശാന്തി-ശാന്തി’-രേവ ശാന്തി-ശാന്തി’-ര്മേ അസ്തു ശാന്തിഃ’ |

തയാഹഗ്‍മ് ശാന്ത്യാ സ’ര്വശാന്ത്യാ മഹ്യം’ ദ്വിപദേ ചതു’ഷ്പദേ ച ശാന്തിം’ കരോമി ശാന്തി’ര്മേ അസ്തു ശാന്തിഃ’ ||

ഏഹ ശ്രീശ്ച ഹ്രീശ്ച ധൃതി’ശ്ച തപോ’ മേധാ പ്ര’തിഷ്ഠാ ശ്രദ്ധാ സത്യം ധര്മ’ശ്ചൈതാനി മോത്തി’ഷ്ഠന്ത-മനൂത്തി’ഷ്ഠന്തു മാ മാഗ് ശ്രീശ്ച ഹ്രീശ്ച ധൃതി’ശ്ച തപോ’ മേധാ പ്ര’തിഷ്ഠാ ശ്രദ്ധാ സത്യം ധര്മ’ശ്ചൈതാനി’ മാ മാ ഹാ’സിഷുഃ |

ഉദായു’ഷാ സ്വായുഷോദോ’ഷദീനാഗ്ം രസേനോത്പര്ജന്യ’സ്യ ശുഷ്മേണോദസ്ഥാമമൃതാഗ്ം അനു’ | തച്ചക്ഷു’ര്-ദേവഹി’തം പുരസ്താ’ച്ചുക്രമുച്ചര’ത് |

പശ്യേ’മ ശരദ’ശ്ശതം ജീവേ’മ ശരദ’ശ്ശതം നന്ദാ’മ ശരദ’ശ്ശതം മോദാ’മ ശരദ’ശ്ശതം ഭവാ’മ ശരദ’ശ്ശതഗ്‍മ് ശൃണവാ’മ ശരദ’ശ്ശതം പബ്ര’വാമ ശരദ’ശ്ശതമജീ’താസ്യാമ ശരദ’ശ്ശതം ജോക്ച സൂര്യം’ ദൃഷേ |

യ ഉദ’ഗാന്മഹതോ‌உര്ണവാ’ദ്-വിഭ്രാജ’മാനസ്സരിരസ്യ മധ്യാഥ്സമാ’ വൃഷഭോ ലോ’ഹിതാക്ഷസൂര്യോ’ വിപശ്ചിന്മന’സാ പുനാതു ||

ബ്രഹ്മ’ണശ്ചോതന്യസി ബ്രഹ്മ’ണ ആണീസ്ഥോ ബ്രാഹ്മ’ണ ആവപ’നമസി ധാരിതേയം പൃ’ഥിവീ ബ്രഹ്മ’ണാ മഹീ ദാ’രിതമേ’നേന മഹദന്തരി’ക്ഷം ദിവം’ ദാധാര പൃഥിവീഗ്‍മ് സദേവാം യദഹം വേദ തദഹം ധാ’രയാണി മാമദ്വേദോ‌உഥി വിസ്ര’സത് |

മേധാമനീഷേ മാവിശതാഗ്‍മ് സമീചീ’ ഭൂതസ്യ ഭവ്യസ്യാവ’രുധ്യൈ സര്വമായു’രയാണി സര്വമായു’രയാണി |

ആഭിര്-ഗീര്ഭി ര്യദതോ’ന ഊനമാപ്യാ’യയ ഹരിവോ വര്ധ’മാനഃ | യദാ സ്തോതൃഭ്യോ മഹി’ ഗോത്രാ രുജാസി’ ഭൂയിഷ്ഠഭാജോ അധ’ തേ സ്യാമ | ബ്രഹ്മ പ്രാവാ’ദിഷ്മ തന്നോ മാ ഹാ’സീത് ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

ഓം സം ത്വാ’ സിംചാമി യജു’ഷാ പ്രജാമായുര്ധനം’ ച ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

ഓം ശം നോ’ മിത്രഃ ശം വരു’ണഃ | ശം നോ’ ഭവത്വര്യമാ | ശം ന ഇന്ദ്രോ ബൃഹസ്പതിഃ’ | ശം നോ വിഷ്ണു’രുരുക്രമഃ | നമോ ബ്രഹ്മ’ണേ | നമ’സ്തേ വായോ | ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാ’സി | ത്വാമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മ’ വദിഷ്യാമി | ഋതം വ’ദിഷ്യാമി | സത്യം വ’ദിഷ്യാമി | തന്മാമ’വതു | തദ്വക്താര’മവതു | അവ’തു മാമ് | അവ’തു വക്താരമ്’ ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

ഓം തച്ഛം യോരാവൃ’ണീമഹേ | ഗാതും യജ്ഞായ’ | ഗാതും യജ്ഞപ’തയേ | ദൈവീ’ സ്വസ്തിര’സ്തു നഃ | സ്വസ്തിര്-മാനു’ഷേഭ്യഃ | ഊര്ധ്വം ജി’ഗാതു ഭേഷജമ് | ശം നോ’ അസ്തു ദ്വിപദേ’ | ശം ചതുഷ്പദേ |

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

ഓം സഹ നാ’വവതു | സഹ നൗ’ ഭുനക്തു | സഹ വീര്യം’ കരവാവഹൈ | തേജസ്വിനാവധീ’തമസ്തു മാ വി’ദ്വിഷാവഹൈ’ ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

ഓം സഹ നാ’വവതു | സഹ നൗ’ ഭുനക്തു | സഹ വീര്യം’ കരവാവഹൈ | തേജസ്വിനാവധീ’തമസ്തു മാ വി’ദ്വിഷാവഹൈ’ ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

ഓം സഹ നാ’വവതു | സഹ നൗ’ ഭുനക്തു | സഹ വീര്യം’ കരവാവഹൈ | തേജസ്വിനാവധീ’തമസ്തു മാ വി’ദ്വിഷാവഹൈ’ ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||

Shanti Mantram in Kannada

ಆಪೋ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ’ಯೋಭುವಃ | ತಾ ನ’ ಊರ್ಜೇ ದ’ಧಾತನ | ಮಹೇರಣಾ’ಯ ಚಕ್ಷ’ಸೇ | ಯೋ ವಃ’ ಶಿವತ’ಮೋ ರಸಸ್ತಸ್ಯ’ ಭಾಜಯತೇ ಹ ನಃ | ಉಷತೀರಿ’ವ ಮಾತರಃ’ | ತಸ್ಮಾ ಅರಂ’ಗಮಾಮವೋ ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾ’ಯ ಜಿ’ನ್ವಥ | ಆಪೋ’ ಜನಯ’ಥಾ ಚ ನಃ |

ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಾ ಸಾಗ್ನಿನಾ’ ಶಾಂತಾ ಸಾಮೇ’ ಶಾಂತಾ ಶುಚಗ್‍ಮ್’ ಶಮಯತು | ಅಂತರಿ’ಕ್ಷಗ್‍ಮ್ ಶಾಂತಂ ತದ್ವಾಯುನಾ’ ಶಾಂತಂ ತನ್ಮೇ’ ಶಾಂತಗ್‍ಮ್ ಶುಚಗ್‍ಮ್’ ಶಮಯತು | ದ್ಯೌಶ್ಶಾಂತಾ ಸಾದಿತ್ಯೇನ’ ಶಾಂತಾ ಸಾ ಮೇ’ ಶಾಂತಾ ಶುಚಗ್‍ಮ್’ ಶಮಯತು |

ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಿ’ರಂತರಿ’ಕ್ಷಗ್ಂ ಶಾಂತಿರ್-ದ್ಯೌ-ಶ್ಶಾಂತಿರ್-ದಿಶ-ಶ್ಶಾಂತಿ’-ರವಾಂತರದಿಶಾ-ಶ್ಶಾಂತಿ’ ರಗ್ನಿ-ಶ್ಶಾಂತಿ’ರ್-ವಾಯು-ಶ್ಶಾಂತಿ’-ರಾದಿತ್ಯ-ಶ್ಶಾಂತಿ’-ಶ್ಚಂದ್ರಮಾ-ಶ್ಶಾಂತಿರ್-ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಿ-ಶ್ಶಾಂತಿ ರಾಪಶ್ಶಾಂತಿ-ರೋಷ’ಧಯ-ಶ್ಶಾಂತಿರ್-ವನಸ್ಪತ’ಯ-ಶ್ಶಾಂತಿರ್-ಗೌ’-ಶ್ಶಾಂತಿ’-ರಜಾ-ಶಾಂತಿ-ರಶ್ವ-ಶ್ಶಾಂತಿಃ ಪುರು’ಷ-ಶ್ಶಾಂತಿ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಾಂತಿ’ರ್-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಶ್ಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ’-ರೇವ ಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ’-ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು ಶಾಂತಿಃ’ |

ತಯಾಹಗ್‍ಮ್ ಶಾಂತ್ಯಾ ಸ’ರ್ವಶಾಂತ್ಯಾ ಮಹ್ಯಂ’ ದ್ವಿಪದೇ ಚತು’ಷ್ಪದೇ ಚ ಶಾಂತಿಂ’ ಕರೋಮಿ ಶಾಂತಿ’ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಏಹ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಹ್ರೀಶ್ಚ ಧೃತಿ’ಶ್ಚ ತಪೋ’ ಮೇಧಾ ಪ್ರ’ತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮ’ಶ್ಚೈತಾನಿ ಮೋತ್ತಿ’ಷ್ಠಂತ-ಮನೂತ್ತಿ’ಷ್ಠಂತು ಮಾ ಮಾಗ್ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಹ್ರೀಶ್ಚ ಧೃತಿ’ಶ್ಚ ತಪೋ’ ಮೇಧಾ ಪ್ರ’ತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮ’ಶ್ಚೈತಾನಿ’ ಮಾ ಮಾ ಹಾ’ಸಿಷುಃ |

ಉದಾಯು’ಷಾ ಸ್ವಾಯುಷೋದೋ’ಷದೀನಾಗ್ಂ ರಸೇನೋತ್ಪರ್ಜನ್ಯ’ಸ್ಯ ಶುಷ್ಮೇಣೋದಸ್ಥಾಮಮೃತಾಗ್ಂ ಅನು’ | ತಚ್ಚಕ್ಷು’ರ್-ದೇವಹಿ’ತಂ ಪುರಸ್ತಾ”ಚ್ಚುಕ್ರಮುಚ್ಚರ’ತ್ |

ಪಶ್ಯೇ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಜೀವೇ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ನಂದಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಮೋದಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಭವಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಗ್‍ಮ್ ಶೃಣವಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಪಬ್ರ’ವಾಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಮಜೀ’ತಾಸ್ಯಾಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಜೋಕ್ಚ ಸೂರ್ಯಂ’ ದೃಷೇ |

ಯ ಉದ’ಗಾನ್ಮಹತೋ‌உರ್ಣವಾ”ದ್-ವಿಭ್ರಾಜ’ಮಾನಸ್ಸರಿರಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾಥ್ಸಮಾ’ ವೃಷಭೋ ಲೋ’ಹಿತಾಕ್ಷಸೂರ್ಯೋ’ ವಿಪಶ್ಚಿನ್ಮನ’ಸಾ ಪುನಾತು ||

ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಶ್ಚೋತನ್ಯಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣ ಆಣೀಸ್ಥೋ ಬ್ರಾಹ್ಮ’ಣ ಆವಪ’ನಮಸಿ ಧಾರಿತೇಯಂ ಪೃ’ಥಿವೀ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಾ ಮಹೀ ದಾ’ರಿತಮೇ’ನೇನ ಮಹದಂತರಿ’ಕ್ಷಂ ದಿವಂ’ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಗ್‍ಮ್ ಸದೇವಾಂ ಯದಹಂ ವೇದ ತದಹಂ ಧಾ’ರಯಾಣಿ ಮಾಮದ್ವೇದೋ‌உಥಿ ವಿಸ್ರ’ಸತ್ |

ಮೇಧಾಮನೀಷೇ ಮಾವಿಶತಾಗ್‍ಮ್ ಸಮೀಚೀ’ ಭೂತಸ್ಯ ಭವ್ಯಸ್ಯಾವ’ರುಧ್ಯೈ ಸರ್ವಮಾಯು’ರಯಾಣಿ ಸರ್ವಮಾಯು’ರಯಾಣಿ |

ಆಭಿರ್-ಗೀರ್ಭಿ ರ್ಯದತೋ’ನ ಊನಮಾಪ್ಯಾ’ಯಯ ಹರಿವೋ ವರ್ಧ’ಮಾನಃ | ಯದಾ ಸ್ತೋತೃಭ್ಯೋ ಮಹಿ’ ಗೋತ್ರಾ ರುಜಾಸಿ’ ಭೂಯಿಷ್ಠಭಾಜೋ ಅಧ’ ತೇ ಸ್ಯಾಮ | ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾ’ದಿಷ್ಮ ತನ್ನೋ ಮಾ ಹಾ’ಸೀತ್ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಸಂ ತ್ವಾ’ ಸಿಂಚಾಮಿ ಯಜು’ಷಾ ಪ್ರಜಾಮಾಯುರ್ಧನಂ’ ಚ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಶಂ ನೋ’ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರು’ಣಃ | ಶಂ ನೋ’ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ | ಶಂ ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ’ | ಶಂ ನೋ ವಿಷ್ಣು’ರುರುಕ್ರಮಃ | ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣೇ | ನಮ’ಸ್ತೇ ವಾಯೋ | ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ’ಸಿ | ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ | ಋತಂ ವ’ದಿಷ್ಯಾಮಿ | ಸತ್ಯಂ ವ’ದಿಷ್ಯಾಮಿ | ತನ್ಮಾಮ’ವತು | ತದ್ವಕ್ತಾರ’ಮವತು | ಅವ’ತು ಮಾಮ್ | ಅವ’ತು ವಕ್ತಾರಮ್” ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ತಚ್ಛಂ ಯೋರಾವೃ’ಣೀಮಹೇ | ಗಾತುಂ ಯಙ್ಞಾಯ’ | ಗಾತುಂ ಯಙ್ಞಪ’ತಯೇ | ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರ’ಸ್ತು ನಃ | ಸ್ವಸ್ತಿರ್-ಮಾನು’ಷೇಭ್ಯಃ | ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಷಜಮ್ | ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ” | ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಸಹ ನಾ’ವವತು | ಸಹ ನೌ’ ಭುನಕ್ತು | ಸಹ ವೀರ್ಯಂ’ ಕರವಾವಹೈ | ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀ’ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿ’ದ್ವಿಷಾವಹೈ” ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಸಹ ನಾ’ವವತು | ಸಹ ನೌ’ ಭುನಕ್ತು | ಸಹ ವೀರ್ಯಂ’ ಕರವಾವಹೈ | ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀ’ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿ’ದ್ವಿಷಾವಹೈ” ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಸಹ ನಾ’ವವತು | ಸಹ ನೌ’ ಭುನಕ್ತು | ಸಹ ವೀರ್ಯಂ’ ಕರವಾವಹೈ | ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀ’ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿ’ದ್ವಿಷಾವಹೈ” ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Shanti Mantram in Bemgali

আপো হিষ্ঠা ম’য়োভুবঃ | তা ন’ ঊর্জে দ’ধাতন | মহেরণা’য় চক্ষ’সে | য়ো বঃ’ শিবত’মো রসস্তস্য়’ ভাজয়তে হ নঃ | উষতীরি’ব মাতরঃ’ | তস্মা অরং’গমামবো য়স্য় ক্ষয়া’য় জি’ন্বথ | আপো’ জনয়’থা চ নঃ |

পৃথিবী শান্তা সাগ্নিনা’ শান্তা সামে’ শান্তা শুচগং’ শময়তু | অন্তরি’ক্ষগ্‍ম শান্তং তদ্বায়ুনা’ শান্তং তন্মে’ শান্তগ্‍ম শুচগং’ শময়তু | দ্য়ৌশ্শান্তা সাদিত্য়েন’ শান্তা সা মে’ শান্তা শুচগং’ শময়তু |

পৃথিবী শান্তি’রন্তরি’ক্ষগং শান্তির-দ্য়ৌ-শ্শান্তির-দিশ-শ্শান্তি’-রবান্তরদিশা-শ্শান্তি’ রগ্নি-শ্শান্তি’র-বায়ু-শ্শান্তি’-রাদিত্য়-শ্শান্তি’-শ্চন্দ্রমা-শ্শান্তির-নক্ষ’ত্রাণি-শ্শান্তি রাপশ্শান্তি-রোষ’ধয়-শ্শান্তির-বনস্পত’য়-শ্শান্তির-গৌ’-শ্শান্তি’-রজা-শান্তি-রশ্ব-শ্শান্তিঃ পুরু’ষ-শ্শান্তি-ব্রহ্ম-শান্তি’র-ব্রাহ্মণ-শ্শান্তি-শান্তি’-রেব শান্তি-শান্তি’-র্মে অস্তু শান্তিঃ’ |

তয়াহগ্‍ম শান্ত্য়া স’র্বশান্ত্য়া মহ্য়ং’ দ্বিপদে চতু’ষ্পদে চ শান্তিং’ করোমি শান্তি’র্মে অস্তু শান্তিঃ’ ||

এহ শ্রীশ্চ হ্রীশ্চ ধৃতি’শ্চ তপো’ মেধা প্র’তিষ্ঠা শ্রদ্ধা সত্য়ং ধর্ম’শ্চৈতানি মোত্তি’ষ্ঠন্ত-মনূত্তি’ষ্ঠন্তু মা মাগ শ্রীশ্চ হ্রীশ্চ ধৃতি’শ্চ তপো’ মেধা প্র’তিষ্ঠা শ্রদ্ধা সত্য়ং ধর্ম’শ্চৈতানি’ মা মা হা’সিষুঃ |

উদায়ু’ষা স্বায়ুষোদো’ষদীনাগং রসেনোত্পর্জন্য়’স্য় শুষ্মেণোদস্থামমৃতাগং অনু’ | তচ্চক্ষু’র-দেবহি’তং পুরস্তা”চ্চুক্রমুচ্চর’ত |

পশ্য়ে’ম শরদ’শ্শতং জীবে’ম শরদ’শ্শতং নন্দা’ম শরদ’শ্শতং মোদা’ম শরদ’শ্শতং ভবা’ম শরদ’শ্শতগ্‍ম শৃণবা’ম শরদ’শ্শতং পব্র’বাম শরদ’শ্শতমজী’তাস্য়াম শরদ’শ্শতং জোক্চ সূর্য়ং’ দৃষে |

য় উদ’গান্মহতো‌உর্ণবা”দ-বিভ্রাজ’মানস্সরিরস্য় মধ্য়াথ্সমা’ বৃষভো লো’হিতাক্ষসূর্য়ো’ বিপশ্চিন্মন’সা পুনাতু ||

ব্রহ্ম’ণশ্চোতন্য়সি ব্রহ্ম’ণ আণীস্থো ব্রাহ্ম’ণ আবপ’নমসি ধারিতেয়ং পৃ’থিবী ব্রহ্ম’ণা মহী দা’রিতমে’নেন মহদন্তরি’ক্ষং দিবং’ দাধার পৃথিবীগ্‍ম সদেবাং য়দহং বেদ তদহং ধা’রয়াণি মামদ্বেদো‌உথি বিস্র’সত |

মেধামনীষে মাবিশতাগ্‍ম সমীচী’ ভূতস্য় ভব্য়স্য়াব’রুধ্য়ৈ সর্বমায়ু’রয়াণি সর্বমায়ু’রয়াণি |

আভির-গীর্ভি র্য়দতো’ন ঊনমাপ্য়া’য়য় হরিবো বর্ধ’মানঃ | য়দা স্তোতৃভ্য়ো মহি’ গোত্রা রুজাসি’ ভূয়িষ্ঠভাজো অধ’ তে স্য়াম | ব্রহ্ম প্রাবা’দিষ্ম তন্নো মা হা’সীত ||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

ওং সং ত্বা’ সিংচামি য়জু’ষা প্রজামায়ুর্ধনং’ চ ||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

ওং শং নো’ মিত্রঃ শং বরু’ণঃ | শং নো’ ভবত্বর্য়মা | শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ’ | শং নো বিষ্ণু’রুরুক্রমঃ | নমো ব্রহ্ম’ণে | নম’স্তে বায়ো | ত্বমেব প্রত্য়ক্ষং ব্রহ্মা’সি | ত্বামেব প্রত্য়ক্ষং ব্রহ্ম’ বদিষ্য়ামি | ঋতং ব’দিষ্য়ামি | সত্য়ং ব’দিষ্য়ামি | তন্মাম’বতু | তদ্বক্তার’মবতু | অব’তু মাম | অব’তু বক্তারম” ||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

ওং তচ্ছং য়োরাবৃ’ণীমহে | গাতুং য়জ্ঞায়’ | গাতুং য়জ্ঞপ’তয়ে | দৈবী” স্বস্তির’স্তু নঃ | স্বস্তির-মানু’ষেভ্য়ঃ | ঊর্ধ্বং জি’গাতু ভেষজম | শং নো’ অস্তু দ্বিপদে” | শং চতুষ্পদে |
ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

ওং সহ না’ববতু | সহ নৌ’ ভুনক্তু | সহ বীর্য়ং’ করবাবহৈ | তেজস্বিনাবধী’তমস্তু মা বি’দ্বিষাবহৈ” ||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

ওং সহ না’ববতু | সহ নৌ’ ভুনক্তু | সহ বীর্য়ং’ করবাবহৈ | তেজস্বিনাবধী’তমস্তু মা বি’দ্বিষাবহৈ” ||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||

ওং সহ না’ববতু | সহ নৌ’ ভুনক্তু | সহ বীর্য়ং’ করবাবহৈ | তেজস্বিনাবধী’তমস্তু মা বি’দ্বিষাবহৈ” ||

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ’ ||