Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shanti Mantram Lyrics in Kannada

Shanti Mantram in Kannada:

ಆಪೋ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ’ಯೋಭುವಃ | ತಾ ನ’ ಊರ್ಜೇ ದ’ಧಾತನ | ಮಹೇರಣಾ’ಯ ಚಕ್ಷ’ಸೇ | ಯೋ ವಃ’ ಶಿವತ’ಮೋ ರಸಸ್ತಸ್ಯ’ ಭಾಜಯತೇ ಹ ನಃ | ಉಷತೀರಿ’ವ ಮಾತರಃ’ | ತಸ್ಮಾ ಅರಂ’ಗಮಾಮವೋ ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾ’ಯ ಜಿ’ನ್ವಥ | ಆಪೋ’ ಜನಯ’ಥಾ ಚ ನಃ |

ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಾ ಸಾಗ್ನಿನಾ’ ಶಾಂತಾ ಸಾಮೇ’ ಶಾಂತಾ ಶುಚಗ್‍ಮ್’ ಶಮಯತು | ಅಂತರಿ’ಕ್ಷಗ್‍ಮ್ ಶಾಂತಂ ತದ್ವಾಯುನಾ’ ಶಾಂತಂ ತನ್ಮೇ’ ಶಾಂತಗ್‍ಮ್ ಶುಚಗ್‍ಮ್’ ಶಮಯತು | ದ್ಯೌಶ್ಶಾಂತಾ ಸಾದಿತ್ಯೇನ’ ಶಾಂತಾ ಸಾ ಮೇ’ ಶಾಂತಾ ಶುಚಗ್‍ಮ್’ ಶಮಯತು |

ಪೃಥಿವೀ ಶಾಂತಿ’ರಂತರಿ’ಕ್ಷಗ್ಂ ಶಾಂತಿರ್-ದ್ಯೌ-ಶ್ಶಾಂತಿರ್-ದಿಶ-ಶ್ಶಾಂತಿ’-ರವಾಂತರದಿಶಾ-ಶ್ಶಾಂತಿ’ ರಗ್ನಿ-ಶ್ಶಾಂತಿ’ರ್-ವಾಯು-ಶ್ಶಾಂತಿ’-ರಾದಿತ್ಯ-ಶ್ಶಾಂತಿ’-ಶ್ಚಂದ್ರಮಾ-ಶ್ಶಾಂತಿರ್-ನಕ್ಷ’ತ್ರಾಣಿ-ಶ್ಶಾಂತಿ ರಾಪಶ್ಶಾಂತಿ-ರೋಷ’ಧಯ-ಶ್ಶಾಂತಿರ್-ವನಸ್ಪತ’ಯ-ಶ್ಶಾಂತಿರ್-ಗೌ’-ಶ್ಶಾಂತಿ’-ರಜಾ-ಶಾಂತಿ-ರಶ್ವ-ಶ್ಶಾಂತಿಃ ಪುರು’ಷ-ಶ್ಶಾಂತಿ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಶಾಂತಿ’ರ್-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಶ್ಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ’-ರೇವ ಶಾಂತಿ-ಶಾಂತಿ’-ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು ಶಾಂತಿಃ’ |

ತಯಾಹಗ್‍ಮ್ ಶಾಂತ್ಯಾ ಸ’ರ್ವಶಾಂತ್ಯಾ ಮಹ್ಯಂ’ ದ್ವಿಪದೇ ಚತು’ಷ್ಪದೇ ಚ ಶಾಂತಿಂ’ ಕರೋಮಿ ಶಾಂತಿ’ರ್ಮೇ ಅಸ್ತು ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಏಹ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಹ್ರೀಶ್ಚ ಧೃತಿ’ಶ್ಚ ತಪೋ’ ಮೇಧಾ ಪ್ರ’ತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮ’ಶ್ಚೈತಾನಿ ಮೋತ್ತಿ’ಷ್ಠಂತ-ಮನೂತ್ತಿ’ಷ್ಠಂತು ಮಾ ಮಾಗ್ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಹ್ರೀಶ್ಚ ಧೃತಿ’ಶ್ಚ ತಪೋ’ ಮೇಧಾ ಪ್ರ’ತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮ’ಶ್ಚೈತಾನಿ’ ಮಾ ಮಾ ಹಾ’ಸಿಷುಃ |

ಉದಾಯು’ಷಾ ಸ್ವಾಯುಷೋದೋ’ಷದೀನಾಗ್ಂ ರಸೇನೋತ್ಪರ್ಜನ್ಯ’ಸ್ಯ ಶುಷ್ಮೇಣೋದಸ್ಥಾಮಮೃತಾಗ್ಂ ಅನು’ | ತಚ್ಚಕ್ಷು’ರ್-ದೇವಹಿ’ತಂ ಪುರಸ್ತಾ”ಚ್ಚುಕ್ರಮುಚ್ಚರ’ತ್ |

ಪಶ್ಯೇ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಜೀವೇ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ನಂದಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಮೋದಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಭವಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಗ್‍ಮ್ ಶೃಣವಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಪಬ್ರ’ವಾಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಮಜೀ’ತಾಸ್ಯಾಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಜೋಕ್ಚ ಸೂರ್ಯಂ’ ದೃಷೇ |

ಯ ಉದ’ಗಾನ್ಮಹತೋ‌உರ್ಣವಾ”ದ್-ವಿಭ್ರಾಜ’ಮಾನಸ್ಸರಿರಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾಥ್ಸಮಾ’ ವೃಷಭೋ ಲೋ’ಹಿತಾಕ್ಷಸೂರ್ಯೋ’ ವಿಪಶ್ಚಿನ್ಮನ’ಸಾ ಪುನಾತು ||

ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಶ್ಚೋತನ್ಯಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣ ಆಣೀಸ್ಥೋ ಬ್ರಾಹ್ಮ’ಣ ಆವಪ’ನಮಸಿ ಧಾರಿತೇಯಂ ಪೃ’ಥಿವೀ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಾ ಮಹೀ ದಾ’ರಿತಮೇ’ನೇನ ಮಹದಂತರಿ’ಕ್ಷಂ ದಿವಂ’ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಗ್‍ಮ್ ಸದೇವಾಂ ಯದಹಂ ವೇದ ತದಹಂ ಧಾ’ರಯಾಣಿ ಮಾಮದ್ವೇದೋ‌உಥಿ ವಿಸ್ರ’ಸತ್ |

ಮೇಧಾಮನೀಷೇ ಮಾವಿಶತಾಗ್‍ಮ್ ಸಮೀಚೀ’ ಭೂತಸ್ಯ ಭವ್ಯಸ್ಯಾವ’ರುಧ್ಯೈ ಸರ್ವಮಾಯು’ರಯಾಣಿ ಸರ್ವಮಾಯು’ರಯಾಣಿ |

ಆಭಿರ್-ಗೀರ್ಭಿ ರ್ಯದತೋ’ನ ಊನಮಾಪ್ಯಾ’ಯಯ ಹರಿವೋ ವರ್ಧ’ಮಾನಃ | ಯದಾ ಸ್ತೋತೃಭ್ಯೋ ಮಹಿ’ ಗೋತ್ರಾ ರುಜಾಸಿ’ ಭೂಯಿಷ್ಠಭಾಜೋ ಅಧ’ ತೇ ಸ್ಯಾಮ | ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾ’ದಿಷ್ಮ ತನ್ನೋ ಮಾ ಹಾ’ಸೀತ್ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಸಂ ತ್ವಾ’ ಸಿಂಚಾಮಿ ಯಜು’ಷಾ ಪ್ರಜಾಮಾಯುರ್ಧನಂ’ ಚ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಶಂ ನೋ’ ಮಿತ್ರಃ ಶಂ ವರು’ಣಃ | ಶಂ ನೋ’ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ | ಶಂ ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ’ | ಶಂ ನೋ ವಿಷ್ಣು’ರುರುಕ್ರಮಃ | ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣೇ | ನಮ’ಸ್ತೇ ವಾಯೋ | ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ’ಸಿ | ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ | ಋತಂ ವ’ದಿಷ್ಯಾಮಿ | ಸತ್ಯಂ ವ’ದಿಷ್ಯಾಮಿ | ತನ್ಮಾಮ’ವತು | ತದ್ವಕ್ತಾರ’ಮವತು | ಅವ’ತು ಮಾಮ್ | ಅವ’ತು ವಕ್ತಾರಮ್” ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ತಚ್ಛಂ ಯೋರಾವೃ’ಣೀಮಹೇ | ಗಾತುಂ ಯಙ್ಞಾಯ’ | ಗಾತುಂ ಯಙ್ಞಪ’ತಯೇ | ದೈವೀ” ಸ್ವಸ್ತಿರ’ಸ್ತು ನಃ | ಸ್ವಸ್ತಿರ್-ಮಾನು’ಷೇಭ್ಯಃ | ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿ’ಗಾತು ಭೇಷಜಮ್ | ಶಂ ನೋ’ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ” | ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ |

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಸಹ ನಾ’ವವತು | ಸಹ ನೌ’ ಭುನಕ್ತು | ಸಹ ವೀರ್ಯಂ’ ಕರವಾವಹೈ | ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀ’ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿ’ದ್ವಿಷಾವಹೈ” ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಸಹ ನಾ’ವವತು | ಸಹ ನೌ’ ಭುನಕ್ತು | ಸಹ ವೀರ್ಯಂ’ ಕರವಾವಹೈ | ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀ’ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿ’ದ್ವಿಷಾವಹೈ” ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

ಓಂ ಸಹ ನಾ’ವವತು | ಸಹ ನೌ’ ಭುನಕ್ತು | ಸಹ ವೀರ್ಯಂ’ ಕರವಾವಹೈ | ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀ’ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿ’ದ್ವಿಷಾವಹೈ” ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

Also Read:

Shanti Mantram Lyrics in English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Shanti Mantram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top