Shiva Stotram

Sharabha Upanishat Lyrics in Gujarati

Sharabha Upanishad in Gujarati:

॥ શરભોપનિષત્ ॥
સર્વં સન્ત્યજ્ય મુનયો યદ્ભજન્ત્યાત્મરૂપતઃ ।
તચ્છારભં ત્રિપાદ્બ્રહ્મ સ્વમાત્રમવશિષ્યતે ॥

ૐ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ ।
ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ ।
સ્થિરૈરઙ્ગૈસ્તુષ્ટુવાꣳસસ્તનૂભિઃ ।
વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ ।
સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ । સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વદેવાઃ ।
સ્વસ્તિ નસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ । સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ॥

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

અથ હૈનં પૈપ્પલાદો બ્રહ્માણમુવાચ ભો ભગવન્
બ્રહ્મવિષ્ણુરુદ્રાણાં મધ્યે કો વા અધિકતરો ધ્યેયઃ
સ્યાત્તત્ત્વમેવ નો બ્રૂહીતિ ।
તસ્મૈ સ હોવાચ પિતામહશ્ચ
હે પૈપ્પલાદ શૃણુ વાક્યમેતત્ ।
બહૂનિ પુણ્યાનિ કૃતાનિ યેન
તેનૈવ લભ્યઃ પરમેશ્વરોઽસૌ ।
યસ્યાઙ્ગજોઽહં હરિરિન્દ્રમુખ્યા
મોહાન્ન જાનન્તિ સુરેન્દ્રમુખ્યાઃ ॥ ૧ ॥

પ્રભું વરેણ્યં પિતરં મહેશં
યો બ્રહ્માણં વિદધાતિ તસ્મૈ ।
વેદાંશ્ચ સર્વાન્પ્રહિણોતિ ચાગ્ર્યં
તં વૈ પ્રભું પિતરં દેવતાનામ્ ॥ ૨ ॥

મમાપિ વિષ્ણોર્જનકં દેવમીડ્યં
યોઽન્તકાલે સર્વલોકાન્સંજહાર ॥ ૩ ॥

સ એકઃ શ્રેષ્ઠશ્ચ સર્વશાસ્તા સ એવ વરિષ્ઠશ્ચ ।
યો ઘોરં વેષમાસ્થાય શરભાખ્યં મહેશ્વરઃ ।
નૃસિંહં લોકહન્તારં સંજઘાન મહાબલઃ ॥ ૪ ॥

હરિં હરન્તં પાદાભ્યામનુયાન્તિ સુરેશ્વરાઃ ।
માવધીઃ પુરુષં વિષ્ણું વિક્રમસ્વ મહાનસિ ॥ ૫ ॥

કૃપયા ભગવાન્વિષ્ણું વિદદાર નખૈઃ ખરૈઃ ।
ચર્મામ્બરો મહાવીરો વીરભદ્રો બભૂવ હ ॥ ૬ ॥

સ એકો રુદ્રો ધ્યેયઃ સર્વેષાં સર્વસિદ્ધયે । યો બ્રહ્મણઃ પઞ્ચવક્રહન્તા
તસ્મૈ રુદ્રાય નમો અસ્તુ ॥ ૭ ॥

યો વિસ્ફુલિઙ્ગેન લલાટજેન સર્વં જગદ્ભસ્મસાત્સંકરોતિ ।
પુનશ્ચ સૃષ્ટ્વા પુનરપ્યરક્ષદેવં સ્વતન્ત્રં પ્રકટીકરોતિ ।
તસ્મૈ રુદ્રાય નમો અસ્તુ ॥ ૮ ॥

યો વામપાદેન જઘાન કાલં ઘોરં પપેઽથો હાલહલં દહન્તમ્ ।
તસ્મૈ રુદ્રાય નમો અસ્તુ ॥ ૯ ॥

યો વામપાદાર્ચિતવિષ્ણુનેત્રસ્તસ્મૈ દદૌ ચક્રમતીવ હૃષ્ટઃ ।
તસ્મૈ રુદ્રાય નમો અસ્તુ ॥ ૧૦ ॥

યો દક્ષયજ્ઞે સુરસઙ્ઘાન્વિજિત્ય
વિષ્ણું બબન્ધોરગપાશેન વીરઃ ।
તસ્મૈ રુદ્રાય નમો અસ્તુ ॥ ૧૧ ॥

યો લીલયૈવ ત્રિપુરં દદાહ
વિષ્ણું કવિં સોમસૂર્યાગ્નિનેત્રઃ ।
સર્વે દેવાઃ પશુતામવાપુઃ
સ્વયં તસ્માત્પશુપતિર્બભૂવ ।
તસ્મૈ રુદ્રાય નમો અસ્તુ ॥ ૧૨ ॥

યો મત્સ્યકૂર્માદિવરાહસિંહા-
ન્વિષ્ણું ક્રમન્તં વામનમાદિવિષ્ણુમ્ ।
વિવિક્લવં પીડ્યમાનં સુરેશં
ભસ્મીચકાર મન્મથં યમં ચ ।
તસ્મૈ રુદ્રાય નમો અસ્તુ ॥ ૧૩ ॥

એવં પ્રકારેણ બહુધા પ્રતુષ્ટ્વા
ક્ષમાપયામાસુર્નીલકણ્ઠં મહેશ્વરમ્ ।
તાપત્રયસમુદ્ભૂતજન્મમૃત્યુજરાદિભિઃ ।
નાવિધાનિ દુઃખાનિ જહાર પરમેશ્વરઃ ॥૧૪ ॥

એવં મન્ત્રૈઃ પ્રાર્થ્યમાન આત્મા વૈ સર્વદેહિનામ્ ।
શઙ્કરો ભગવાનાદ્યો રરક્ષ સકલાઃ પ્રજાઃ ॥ ૧૫ ॥

યત્પાદામ્ભોરુહદ્વન્દ્વં મૃગ્યતે વિષ્ણુના સહ ।
સ્તુત્વા સ્તુત્યં મહેશાનમવાઙ્મનસગોચરમ્ ॥ ૧૬ ॥

ભક્ત્યા નમ્રતનોર્વિષ્ણોઃ પ્રસાદમકરોદ્વિભુઃ ।
યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ ।
આનન્દં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્ન બિભેતિ કદાચનેતિ ॥ ૧૭ ॥

અણોરણીયાન્મહતો મહીયા-
નાત્માસ્યજન્તોર્નિહિતો ગુહાયામ્ ।
તમક્રતું પશ્યતિ વીતશોકો
ધાતુઃપ્રસાદાન્મહિમાનમીશમ્ ॥ ૧૮ ॥

વસિષ્ઠવૈયાસકિવામદેવ-
વિરિઞ્ચિમુખ્યૈર્હૃદિ ભાવ્યમાનઃ ।
સનત્સુજાતાદિસનાતનાદ્યૈ-
રીડ્યો મહેશો ભગવાનાદિદેવઃ ॥ ૧૯ ॥

સત્યો નિત્યઃ સર્વસાક્ષી મહેશો
નિત્યાનન્દો નિર્વિકલ્પો નિરાખ્યઃ ।
અચિન્ત્યશક્તિર્ભગવાન્ગિરીશઃ
સ્વાવિદ્યયા કલ્પિતમાનભૂમિઃ ॥ ૨૦ ॥

અતિમોહકરી માયા મમ વિષ્ણોશ્ચ સુવ્રત ।
તસ્ય પાદામ્બુજધ્યાનાદ્દુસ્તરા સુતરા ભવેત્ ॥ ૨૧ ॥

વિષ્ણુર્વિશ્વજગદ્યોનિઃ સ્વાંશભૂતૈઃ સ્વકૈઃ સહ ।
મમાંશસંભવો ભૂત્વા પાલયત્યખિલં જગત્ ॥ ૨૨ ॥

વિનાશં કાલતો યાતિ તતોઽન્યત્સકલં મૃષા ।
ૐ તસ્મૈ મહાગ્રાસાય મહાદેવાય શૂલિને ।
મહેશ્વરાય મૃડાય તસ્મૈ રુદ્રાય નમો અસ્તુ ॥ ૨૩ ॥

એકો વિષ્ણુર્મહદ્ભૂતં પૃથગ્ભૂતાયનેકશઃ ।
ત્રીંલ્લોકાન્વ્યાપ્ય ભૂતાત્મા ભુઙ્ક્તે વિશ્વભુગવ્યયઃ ॥ ૨૪ ॥

ચતુર્ભિશ્ચ ચતુર્ભિશ્ચ દ્વાભ્યાં પઞ્ચમિરેવ ચ ।
હૂયતે ચ પુનર્દ્વાભ્યાં સ મે વિષ્ણુઃ પ્રસીદતુ ॥ ૨૫ ॥

બ્રહ્માર્પણં બ્રહ્મ હવિર્બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણા હુતમ્ ।
બ્રહ્મૈવ તેન ગન્તવ્યં બ્રહ્મકર્મસમાધિના ॥ ૨૬ ॥

શરા જીવાસ્તદઙ્ગેષુ ભાતિ નિત્યં હરિઃ સ્વયમ્ ।
બ્રહ્મૈવ શરભઃ સાક્ષાન્મોક્ષદોઽયં મહામુને ॥ ૨૭ ॥

માયાવશાદેવ દેવા મોહિતા મમતાદિભિઃ ।
તસ્ય માહાત્મ્યલેશાંશં વક્તું કેનાપ્ય શક્યતે ॥ ૨૮ ॥

પરાત્પરતરં બ્રહ્મ યત્પરાત્પરતો હરિઃ ।
પરાત્પરતરો હીશસ્તસ્માત્તુલ્યોઽધિકો ન હિ ॥ ૨૯ ॥

એક એવ શિવો નિત્યસ્તતોઽન્યત્સકલં મૃષા ।
તસ્માત્સર્વાન્પરિત્યજ્ય ધ્યેયાન્વિષ્ણ્વાદિકાન્સુરાન્ ॥ ૩૦ ॥

શિવ એવ સદા ધ્યેયઃ સર્વસંસારમોચકઃ ।
તસ્મૈ મહાગ્રાસાય મહેશ્વરાય નમઃ ॥ ૩૧ ॥

પૈપ્પલાદં મહાશાસ્ત્રં ન દેયં યસ્ય કસ્યચિત્ ।
નાસ્તિકાય કૃતઘ્નાય દુર્વૃત્તાય દુરાત્મને ॥ ૩૨ ॥

દાંભિકાય નૃશંસાય શઠાયાનૃતભાષિણે ।
સુવ્રતાય સુભક્તાય સુવૃત્તાય સુશીલિને ॥ ૩૩ ॥

ગુરુભક્તાય દાન્તાય શાન્તાય ઋજુચેતસે ।
શિવભક્તાય દાતવ્યં બ્રહ્મકર્મોક્તધીમતે ॥ ૩૪ ॥

સ્વભક્તાયૈવ દાતવ્યમકૃતઘ્નાય સુવ્રતમ્ ।
ન દાતવ્યં સદા ગોપ્યં યત્નેનૈવ દ્વિજોત્તમ ॥ ૩૫ ॥

એતત્પૈપ્પલાદં મહાશાસ્ત્રં યોઽધીતે શ્રાવયેદ્દ્વિજઃ
સ જન્મમરણેભ્યો મુક્તો ભવતિ । યો જાનીતે સોઽમૃતત્વં
ચ ગચ્છતિ । ગર્ભવાસાદ્વિમુક્તો ભવતિ । સુરાપાનાત્પૂતો
ભવતિ । સ્વર્ણસ્તેયાત્પૂતો ભવતિ । બ્રહ્મહત્યાત્પૂતો
ભવતિ । ગુરુતલ્પગમનાત્પૂતો ભવતિ । સ સર્વાન્વેદાનધીતો
ભવતિ । સ સર્વાન્દેવાન્ધ્યાતો ભવતિ । સ સમસ્તમહાપાતકો-
પપાતકાત્પૂતો ભવતિ । તસ્માદવિમુક્તમાશ્રિતો ભવતિ ।
સ સતતં શિવપ્રિયો ભવતિ । સ શિવસાયુજ્યમેતિ । ન સ
પુનરાવર્તતે ન સ પુનરાવર્તતે । બ્રહ્મૈવ ભવતિ । ઇત્યાહ
ભગવાન્બ્રહ્મેત્યુપનિષત્ ॥

ૐ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવાઃ ।
ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ ।
સ્થિરૈરઙ્ગૈસ્તુષ્ટુવાꣳસસ્તનૂભિઃ ।
વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ ।
સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ । સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ ।
સ્વસ્તિ નસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ । સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ।
ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

ઇતિ શરભોપનિષત્સમાપ્તા ॥

Also Read:

Sharabha Upanishat Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment