Shiva Stotram

Sharabha Upanishat Lyrics in Telugu

Sharabha Upanishad in Telugu:

॥ శరభోపనిషత్ ॥
సర్వం సంత్యజ్య మునయో యద్భజంత్యాత్మరూపతః ।
తచ్ఛారభం త్రిపాద్బ్రహ్మ స్వమాత్రమవశిష్యతే ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః ।
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరంగైస్తుష్టువాꣳసస్తనూభిః ।
వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ।
స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వదేవాః ।
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

అథ హైనం పైప్పలాదో బ్రహ్మాణమువాచ భో భగవన్
బ్రహ్మవిష్ణురుద్రాణాం మధ్యే కో వా అధికతరో ధ్యేయః
స్యాత్తత్త్వమేవ నో బ్రూహీతి ।
తస్మై స హోవాచ పితామహశ్చ
హే పైప్పలాద శృణు వాక్యమేతత్ ।
బహూని పుణ్యాని కృతాని యేన
తేనైవ లభ్యః పరమేశ్వరోఽసౌ ।
యస్యాంగజోఽహం హరిరింద్రముఖ్యా
మోహాన్న జానంతి సురేంద్రముఖ్యాః ॥ 1 ॥

ప్రభుం వరేణ్యం పితరం మహేశం
యో బ్రహ్మాణం విదధాతి తస్మై ।
వేదాంశ్చ సర్వాన్ప్రహిణోతి చాగ్ర్యం
తం వై ప్రభుం పితరం దేవతానాం ॥ 2 ॥

మమాపి విష్ణోర్జనకం దేవమీడ్యం
యోఽన్తకాలే సర్వలోకాన్సంజహార ॥ 3 ॥

స ఏకః శ్రేష్ఠశ్చ సర్వశాస్తా స ఏవ వరిష్ఠశ్చ ।
యో ఘోరం వేషమాస్థాయ శరభాఖ్యం మహేశ్వరః ।
నృసింహం లోకహంతారం సంజఘాన మహాబలః ॥ 4 ॥

హరిం హరంతం పాదాభ్యామనుయాంతి సురేశ్వరాః ।
మావధీః పురుషం విష్ణుం విక్రమస్వ మహానసి ॥ 5 ॥

కృపయా భగవాన్విష్ణుం విదదార నఖైః ఖరైః ।
చర్మాంబరో మహావీరో వీరభద్రో బభూవ హ ॥ 6 ॥

స ఏకో రుద్రో ధ్యేయః సర్వేషాం సర్వసిద్ధయే । యో బ్రహ్మణః పంచవక్రహంతా
తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు ॥ 7 ॥

యో విస్ఫులింగేన లలాటజేన సర్వం జగద్భస్మసాత్సంకరోతి ।
పునశ్చ సృష్ట్వా పునరప్యరక్షదేవం స్వతంత్రం ప్రకటీకరోతి ।
తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు ॥ 8 ॥

యో వామపాదేన జఘాన కాలం ఘోరం పపేఽథో హాలహలం దహంతం ।
తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు ॥ 9 ॥

యో వామపాదార్చితవిష్ణునేత్రస్తస్మై దదౌ చక్రమతీవ హృష్టః ।
తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు ॥ 10 ॥

యో దక్షయజ్ఞే సురసంఘాన్విజిత్య
విష్ణుం బబంధోరగపాశేన వీరః ।
తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు ॥ 11 ॥

యో లీలయైవ త్రిపురం దదాహ
విష్ణుం కవిం సోమసూర్యాగ్నినేత్రః ।
సర్వే దేవాః పశుతామవాపుః
స్వయం తస్మాత్పశుపతిర్బభూవ ।
తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు ॥ 12 ॥

యో మత్స్యకూర్మాదివరాహసింహా-
న్విష్ణుం క్రమంతం వామనమాదివిష్ణుం ।
వివిక్లవం పీడ్యమానం సురేశం
భస్మీచకార మన్మథం యమం చ ।
తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు ॥ 13 ॥

ఏవం ప్రకారేణ బహుధా ప్రతుష్ట్వా
క్షమాపయామాసుర్నీలకంఠం మహేశ్వరం ।
తాపత్రయసముద్భూతజన్మమృత్యుజరాదిభిః ।
నావిధాని దుఃఖాని జహార పరమేశ్వరః ॥14 ॥

ఏవం మంత్రైః ప్రార్థ్యమాన ఆత్మా వై సర్వదేహినాం ।
శంకరో భగవానాద్యో రరక్ష సకలాః ప్రజాః ॥ 15 ॥

యత్పాదాంభోరుహద్వంద్వం మృగ్యతే విష్ణునా సహ ।
స్తుత్వా స్తుత్యం మహేశానమవాఙ్మనసగోచరం ॥ 16 ॥

భక్త్యా నమ్రతనోర్విష్ణోః ప్రసాదమకరోద్విభుః ।
యతో వాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసా సహ ।
ఆనందం బ్రహ్మణో విద్వాన్న బిభేతి కదాచనేతి ॥ 17 ॥

అణోరణీయాన్మహతో మహీయా-
నాత్మాస్యజంతోర్నిహితో గుహాయాం ।
తమక్రతుం పశ్యతి వీతశోకో
ధాతుఃప్రసాదాన్మహిమానమీశం ॥ 18 ॥

వసిష్ఠవైయాసకివామదేవ-
విరించిముఖ్యైర్హృది భావ్యమానః ।
సనత్సుజాతాదిసనాతనాద్యై-
రీడ్యో మహేశో భగవానాదిదేవః ॥ 19 ॥

సత్యో నిత్యః సర్వసాక్షీ మహేశో
నిత్యానందో నిర్వికల్పో నిరాఖ్యః ।
అచింత్యశక్తిర్భగవాన్గిరీశః
స్వావిద్యయా కల్పితమానభూమిః ॥ 20 ॥

అతిమోహకరీ మాయా మమ విష్ణోశ్చ సువ్రత ।
తస్య పాదాంబుజధ్యానాద్దుస్తరా సుతరా భవేత్ ॥ 21 ॥

విష్ణుర్విశ్వజగద్యోనిః స్వాంశభూతైః స్వకైః సహ ।
మమాంశసంభవో భూత్వా పాలయత్యఖిలం జగత్ ॥ 22 ॥

వినాశం కాలతో యాతి తతోఽన్యత్సకలం మృషా ।
ఓం తస్మై మహాగ్రాసాయ మహాదేవాయ శూలినే ।
మహేశ్వరాయ మృడాయ తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు ॥ 23 ॥

ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం పృథగ్భూతాయనేకశః ।
త్రీంల్లోకాన్వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగవ్యయః ॥ 24 ॥

చతుర్భిశ్చ చతుర్భిశ్చ ద్వాభ్యాం పంచమిరేవ చ ।
హూయతే చ పునర్ద్వాభ్యాం స మే విష్ణుః ప్రసీదతు ॥ 25 ॥

బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిర్బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణా హుతం ।
బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మసమాధినా ॥ 26 ॥

శరా జీవాస్తదంగేషు భాతి నిత్యం హరిః స్వయం ।
బ్రహ్మైవ శరభః సాక్షాన్మోక్షదోఽయం మహామునే ॥ 27 ॥

మాయావశాదేవ దేవా మోహితా మమతాదిభిః ।
తస్య మాహాత్మ్యలేశాంశం వక్తుం కేనాప్య శక్యతే ॥ 28 ॥

పరాత్పరతరం బ్రహ్మ యత్పరాత్పరతో హరిః ।
పరాత్పరతరో హీశస్తస్మాత్తుల్యోఽధికో న హి ॥ 29 ॥

ఏక ఏవ శివో నిత్యస్తతోఽన్యత్సకలం మృషా ।
తస్మాత్సర్వాన్పరిత్యజ్య ధ్యేయాన్విష్ణ్వాదికాన్సురాన్ ॥ 30 ॥

శివ ఏవ సదా ధ్యేయః సర్వసంసారమోచకః ।
తస్మై మహాగ్రాసాయ మహేశ్వరాయ నమః ॥ 31 ॥

పైప్పలాదం మహాశాస్త్రం న దేయం యస్య కస్యచిత్ ।
నాస్తికాయ కృతఘ్నాయ దుర్వృత్తాయ దురాత్మనే ॥ 32 ॥

దాంభికాయ నృశంసాయ శఠాయానృతభాషిణే ।
సువ్రతాయ సుభక్తాయ సువృత్తాయ సుశీలినే ॥ 33 ॥

గురుభక్తాయ దాంతాయ శాంతాయ ఋజుచేతసే ।
శివభక్తాయ దాతవ్యం బ్రహ్మకర్మోక్తధీమతే ॥ 34 ॥

స్వభక్తాయైవ దాతవ్యమకృతఘ్నాయ సువ్రతం ।
న దాతవ్యం సదా గోప్యం యత్నేనైవ ద్విజోత్తమ ॥ 35 ॥

ఏతత్పైప్పలాదం మహాశాస్త్రం యోఽధీతే శ్రావయేద్ద్విజః
స జన్మమరణేభ్యో ముక్తో భవతి । యో జానీతే సోఽమృతత్వం
చ గచ్ఛతి । గర్భవాసాద్విముక్తో భవతి । సురాపానాత్పూతో
భవతి । స్వర్ణస్తేయాత్పూతో భవతి । బ్రహ్మహత్యాత్పూతో
భవతి । గురుతల్పగమనాత్పూతో భవతి । స సర్వాన్వేదానధీతో
భవతి । స సర్వాందేవాంధ్యాతో భవతి । స సమస్తమహాపాతకో-
పపాతకాత్పూతో భవతి । తస్మాదవిముక్తమాశ్రితో భవతి ।
స సతతం శివప్రియో భవతి । స శివసాయుజ్యమేతి । న స
పునరావర్తతే న స పునరావర్తతే । బ్రహ్మైవ భవతి । ఇత్యాహ
భగవాన్బ్రహ్మేత్యుపనిషత్ ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః ।
భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరంగైస్తుష్టువాꣳసస్తనూభిః ।
వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ।
స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః । స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః । స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ।
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

ఇతి శరభోపనిషత్సమాప్తా ॥

Also Read:

Sharabha Upanishat Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment