Shiva Stotram

Sharabha Upanishat Lyrics in Kannada

Sharabha Upanishad in Kannada:

॥ ಶರಭೋಪನಿಷತ್ ॥
ಸರ್ವಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಮುನಯೋ ಯದ್ಭಜಂತ್ಯಾತ್ಮರೂಪತಃ ।
ತಚ್ಛಾರಭಂ ತ್ರಿಪಾದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಮಾತ್ರಮವಶಿಷ್ಯತೇ ॥

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ।
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾꣳಸಸ್ತನೂಭಿಃ ।
ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ । ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವದೇವಾಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಅಥ ಹೈನಂ ಪೈಪ್ಪಲಾದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮುವಾಚ ಭೋ ಭಗವನ್
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಕೋ ವಾ ಅಧಿಕತರೋ ಧ್ಯೇಯಃ
ಸ್ಯಾತ್ತತ್ತ್ವಮೇವ ನೋ ಬ್ರೂಹೀತಿ ।
ತಸ್ಮೈ ಸ ಹೋವಾಚ ಪಿತಾಮಹಶ್ಚ
ಹೇ ಪೈಪ್ಪಲಾದ ಶೃಣು ವಾಕ್ಯಮೇತತ್ ।
ಬಹೂನಿ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಕೃತಾನಿ ಯೇನ
ತೇನೈವ ಲಭ್ಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರೋಽಸೌ ।
ಯಸ್ಯಾಂಗಜೋಽಹಂ ಹರಿರಿಂದ್ರಮುಖ್ಯಾ
ಮೋಹಾನ್ನ ಜಾನಂತಿ ಸುರೇಂದ್ರಮುಖ್ಯಾಃ ॥ 1 ॥

ಪ್ರಭುಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಪಿತರಂ ಮಹೇಶಂ
ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ವಿದಧಾತಿ ತಸ್ಮೈ ।
ವೇದಾಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನ್ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ಚಾಗ್ರ್ಯಂ
ತಂ ವೈ ಪ್ರಭುಂ ಪಿತರಂ ದೇವತಾನಾಂ ॥ 2 ॥

ಮಮಾಪಿ ವಿಷ್ಣೋರ್ಜನಕಂ ದೇವಮೀಡ್ಯಂ
ಯೋಽನ್ತಕಾಲೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನ್ಸಂಜಹಾರ ॥ 3 ॥

ಸ ಏಕಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಶ್ಚ ಸರ್ವಶಾಸ್ತಾ ಸ ಏವ ವರಿಷ್ಠಶ್ಚ ।
ಯೋ ಘೋರಂ ವೇಷಮಾಸ್ಥಾಯ ಶರಭಾಖ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ನೃಸಿಂಹಂ ಲೋಕಹಂತಾರಂ ಸಂಜಘಾನ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 4 ॥

ಹರಿಂ ಹರಂತಂ ಪಾದಾಭ್ಯಾಮನುಯಾಂತಿ ಸುರೇಶ್ವರಾಃ ।
ಮಾವಧೀಃ ಪುರುಷಂ ವಿಷ್ಣುಂ ವಿಕ್ರಮಸ್ವ ಮಹಾನಸಿ ॥ 5 ॥

ಕೃಪಯಾ ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುಂ ವಿದದಾರ ನಖೈಃ ಖರೈಃ ।
ಚರ್ಮಾಂಬರೋ ಮಹಾವೀರೋ ವೀರಭದ್ರೋ ಬಭೂವ ಹ ॥ 6 ॥

ಸ ಏಕೋ ರುದ್ರೋ ಧ್ಯೇಯಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯೇ । ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪಂಚವಕ್ರಹಂತಾ
ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ 7 ॥

ಯೋ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗೇನ ಲಲಾಟಜೇನ ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ಭಸ್ಮಸಾತ್ಸಂಕರೋತಿ ।
ಪುನಶ್ಚ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುನರಪ್ಯರಕ್ಷದೇವಂ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ಪ್ರಕಟೀಕರೋತಿ ।
ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ 8 ॥

ಯೋ ವಾಮಪಾದೇನ ಜಘಾನ ಕಾಲಂ ಘೋರಂ ಪಪೇಽಥೋ ಹಾಲಹಲಂ ದಹಂತಂ ।
ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ 9 ॥

ಯೋ ವಾಮಪಾದಾರ್ಚಿತವಿಷ್ಣುನೇತ್ರಸ್ತಸ್ಮೈ ದದೌ ಚಕ್ರಮತೀವ ಹೃಷ್ಟಃ ।
ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ 10 ॥

ಯೋ ದಕ್ಷಯಜ್ಞೇ ಸುರಸಂಘಾನ್ವಿಜಿತ್ಯ
ವಿಷ್ಣುಂ ಬಬಂಧೋರಗಪಾಶೇನ ವೀರಃ ।
ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ 11 ॥

ಯೋ ಲೀಲಯೈವ ತ್ರಿಪುರಂ ದದಾಹ
ವಿಷ್ಣುಂ ಕವಿಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಃ ।
ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಪಶುತಾಮವಾಪುಃ
ಸ್ವಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ಪಶುಪತಿರ್ಬಭೂವ ।
ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ 12 ॥

ಯೋ ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮಾದಿವರಾಹಸಿಂಹಾ-
ನ್ವಿಷ್ಣುಂ ಕ್ರಮಂತಂ ವಾಮನಮಾದಿವಿಷ್ಣುಂ ।
ವಿವಿಕ್ಲವಂ ಪೀಡ್ಯಮಾನಂ ಸುರೇಶಂ
ಭಸ್ಮೀಚಕಾರ ಮನ್ಮಥಂ ಯಮಂ ಚ ।
ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ 13 ॥

ಏವಂ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಬಹುಧಾ ಪ್ರತುಷ್ಟ್ವಾ
ಕ್ಷಮಾಪಯಾಮಾಸುರ್ನೀಲಕಂಠಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ।
ತಾಪತ್ರಯಸಮುದ್ಭೂತಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾದಿಭಿಃ ।
ನಾವಿಧಾನಿ ದುಃಖಾನಿ ಜಹಾರ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ॥14 ॥

ಏವಂ ಮಂತ್ರೈಃ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಮಾನ ಆತ್ಮಾ ವೈ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ।
ಶಂಕರೋ ಭಗವಾನಾದ್ಯೋ ರರಕ್ಷ ಸಕಲಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ॥ 15 ॥

ಯತ್ಪಾದಾಂಭೋರುಹದ್ವಂದ್ವಂ ಮೃಗ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹ ।
ಸ್ತುತ್ವಾ ಸ್ತುತ್ಯಂ ಮಹೇಶಾನಮವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಂ ॥ 16 ॥

ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಮ್ರತನೋರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರಸಾದಮಕರೋದ್ವಿಭುಃ ।
ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ।
ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾಚನೇತಿ ॥ 17 ॥

ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾ-
ನಾತ್ಮಾಸ್ಯಜಂತೋರ್ನಿಹಿತೋ ಗುಹಾಯಾಂ ।
ತಮಕ್ರತುಂ ಪಶ್ಯತಿ ವೀತಶೋಕೋ
ಧಾತುಃಪ್ರಸಾದಾನ್ಮಹಿಮಾನಮೀಶಂ ॥ 18 ॥

ವಸಿಷ್ಠವೈಯಾಸಕಿವಾಮದೇವ-
ವಿರಿಂಚಿಮುಖ್ಯೈರ್ಹೃದಿ ಭಾವ್ಯಮಾನಃ ।
ಸನತ್ಸುಜಾತಾದಿಸನಾತನಾದ್ಯೈ-
ರೀಡ್ಯೋ ಮಹೇಶೋ ಭಗವಾನಾದಿದೇವಃ ॥ 19 ॥

ಸತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಮಹೇಶೋ
ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಖ್ಯಃ ।
ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿರ್ಭಗವಾನ್ಗಿರೀಶಃ
ಸ್ವಾವಿದ್ಯಯಾ ಕಲ್ಪಿತಮಾನಭೂಮಿಃ ॥ 20 ॥

ಅತಿಮೋಹಕರೀ ಮಾಯಾ ಮಮ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಸುವ್ರತ ।
ತಸ್ಯ ಪಾದಾಂಬುಜಧ್ಯಾನಾದ್ದುಸ್ತರಾ ಸುತರಾ ಭವೇತ್ ॥ 21 ॥

ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಶ್ವಜಗದ್ಯೋನಿಃ ಸ್ವಾಂಶಭೂತೈಃ ಸ್ವಕೈಃ ಸಹ ।
ಮಮಾಂಶಸಂಭವೋ ಭೂತ್ವಾ ಪಾಲಯತ್ಯಖಿಲಂ ಜಗತ್ ॥ 22 ॥

ವಿನಾಶಂ ಕಾಲತೋ ಯಾತಿ ತತೋಽನ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಮೃಷಾ ।
ಓಂ ತಸ್ಮೈ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ಶೂಲಿನೇ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ಮೃಡಾಯ ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು ॥ 23 ॥

ಏಕೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹದ್ಭೂತಂ ಪೃಥಗ್ಭೂತಾಯನೇಕಶಃ ।
ತ್ರೀಂಲ್ಲೋಕಾನ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭುಂಕ್ತೇ ವಿಶ್ವಭುಗವ್ಯಯಃ ॥ 24 ॥

ಚತುರ್ಭಿಶ್ಚ ಚತುರ್ಭಿಶ್ಚ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಪಂಚಮಿರೇವ ಚ ।
ಹೂಯತೇ ಚ ಪುನರ್ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಸ ಮೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಸೀದತು ॥ 25 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹವಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಹುತಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಸಮಾಧಿನಾ ॥ 26 ॥

ಶರಾ ಜೀವಾಸ್ತದಂಗೇಷು ಭಾತಿ ನಿತ್ಯಂ ಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಶರಭಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷದೋಽಯಂ ಮಹಾಮುನೇ ॥ 27 ॥

ಮಾಯಾವಶಾದೇವ ದೇವಾ ಮೋಹಿತಾ ಮಮತಾದಿಭಿಃ ।
ತಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಲೇಶಾಂಶಂ ವಕ್ತುಂ ಕೇನಾಪ್ಯ ಶಕ್ಯತೇ ॥ 28 ॥

ಪರಾತ್ಪರತರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ಪರಾತ್ಪರತೋ ಹರಿಃ ।
ಪರಾತ್ಪರತರೋ ಹೀಶಸ್ತಸ್ಮಾತ್ತುಲ್ಯೋಽಧಿಕೋ ನ ಹಿ ॥ 29 ॥

ಏಕ ಏವ ಶಿವೋ ನಿತ್ಯಸ್ತತೋಽನ್ಯತ್ಸಕಲಂ ಮೃಷಾ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಾನ್ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಧ್ಯೇಯಾನ್ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಕಾನ್ಸುರಾನ್ ॥ 30 ॥

ಶಿವ ಏವ ಸದಾ ಧ್ಯೇಯಃ ಸರ್ವಸಂಸಾರಮೋಚಕಃ ।
ತಸ್ಮೈ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ॥ 31 ॥

ಪೈಪ್ಪಲಾದಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ದೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ।
ನಾಸ್ತಿಕಾಯ ಕೃತಘ್ನಾಯ ದುರ್ವೃತ್ತಾಯ ದುರಾತ್ಮನೇ ॥ 32 ॥

ದಾಂಭಿಕಾಯ ನೃಶಂಸಾಯ ಶಠಾಯಾನೃತಭಾಷಿಣೇ ।
ಸುವ್ರತಾಯ ಸುಭಕ್ತಾಯ ಸುವೃತ್ತಾಯ ಸುಶೀಲಿನೇ ॥ 33 ॥

ಗುರುಭಕ್ತಾಯ ದಾಂತಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಋಜುಚೇತಸೇ ।
ಶಿವಭಕ್ತಾಯ ದಾತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮೋಕ್ತಧೀಮತೇ ॥ 34 ॥

ಸ್ವಭಕ್ತಾಯೈವ ದಾತವ್ಯಮಕೃತಘ್ನಾಯ ಸುವ್ರತಂ ।
ನ ದಾತವ್ಯಂ ಸದಾ ಗೋಪ್ಯಂ ಯತ್ನೇನೈವ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ॥ 35 ॥

ಏತತ್ಪೈಪ್ಪಲಾದಂ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರಂ ಯೋಽಧೀತೇ ಶ್ರಾವಯೇದ್ದ್ವಿಜಃ
ಸ ಜನ್ಮಮರಣೇಭ್ಯೋ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ । ಯೋ ಜಾನೀತೇ ಸೋಽಮೃತತ್ವಂ
ಚ ಗಚ್ಛತಿ । ಗರ್ಭವಾಸಾದ್ವಿಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ । ಸುರಾಪಾನಾತ್ಪೂತೋ
ಭವತಿ । ಸ್ವರ್ಣಸ್ತೇಯಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ । ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾತ್ಪೂತೋ
ಭವತಿ । ಗುರುತಲ್ಪಗಮನಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ । ಸ ಸರ್ವಾನ್ವೇದಾನಧೀತೋ
ಭವತಿ । ಸ ಸರ್ವಾಂದೇವಾಂಧ್ಯಾತೋ ಭವತಿ । ಸ ಸಮಸ್ತಮಹಾಪಾತಕೋ-
ಪಪಾತಕಾತ್ಪೂತೋ ಭವತಿ । ತಸ್ಮಾದವಿಮುಕ್ತಮಾಶ್ರಿತೋ ಭವತಿ ।
ಸ ಸತತಂ ಶಿವಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ । ಸ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮೇತಿ । ನ ಸ
ಪುನರಾವರ್ತತೇ ನ ಸ ಪುನರಾವರ್ತತೇ । ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ । ಇತ್ಯಾಹ
ಭಗವಾನ್ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪನಿಷತ್ ॥

ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ ।
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ ।
ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾꣳಸಸ್ತನೂಭಿಃ ।
ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ । ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ।
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

ಇತಿ ಶರಭೋಪನಿಷತ್ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Sharabha Upanishat Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment