Shiva Stotram

Shiva Bhujanga Prayatha Stotram Lyrics in Malayalam

Adi Shankaracharya Shiva Bhujanga Prayatha Stotram

Shiva Bhujanga Prayatha Stotram in Malayalam:

॥ ശ്രീശിവഭുജംഗം അഥവാ ശിവസ്തുതിഃ ॥
ഗലദ്ദാനഗണ്ഡം മിലദ്ഭൃംഗഷണ്ഡം
ചലച്ചാരുശുണ്ഡം ജഗത്ത്രാണശൗണ്ഡം ।
കനദ്ദന്തകാണ്ഡം വിപദ്ഭംഗചണ്ഡം
ശിവപ്രേമപിണ്ഡം ഭജേ വക്രതുണ്ഡം ॥ 1 ॥

അനാദ്യന്തമാദ്യം പരം തത്ത്വമർഥം
ചിദാകാരമേകം തുരീയം ത്വമേയം ।
ഹരിബ്രഹ്മമൃഗ്യം പരബ്രഹ്മരൂപം
മനോവാഗതീതം മഹഃശൈവമീഡേ ॥ 2 ॥

സ്വശക്ത്യാദിശക്ത്യന്തസിംഹാസനസ്ഥം
മനോഹാരിസർവാംഗരത്നോരുഭൂഷം ।
ജടാഹീന്ദുഗംഗാസ്ഥിശമ്യാകമൗലിം
പരാശക്തിമിത്രം നുമഃ പഞ്ചവക്ത്രം ॥ 3 ॥

ശിവേശാനതത്പൂരുഷാഘോരവാമാ-
ദിഭിഃ പഞ്ചഭിർഹൃന്മുഖൈഃ ഷഡ്ഭിരംഗൈഃ ।
അനൗപമ്യ ഷട്ത്രിംശതം തത്ത്വവിദ്യാ-
മതീതം പരം ത്വാം കഥം വേത്തി കോ വാ ॥ 4 ॥

പ്രവാലപ്രവാഹപ്രഭാശോണമർധം
മരുത്വന്മണിശ്രീമഹഃശ്യാമമർധം ।
ഗുണസ്യൂതമേതദ്വപുഃ ശൈവമന്തഃ
സ്മരാമി സ്മരാപത്തിസമ്പത്തിഹേതോഃ ॥ 5 ॥

സ്വസേവാസമായാതദേവാസുരേന്ദ്രാ-
നമന്മൗലിമന്ദാരമാലാഭിഷിക്തം ।
നമസ്യാമി ശംഭോ പദാംഭോരുഹം തേ
ഭവാംഭോധിപോതം ഭവാനീവിഭാവ്യം ॥ 6 ॥

ജഗന്നാഥ മന്നാഥ ഗൗരീസനാഥ
പ്രപന്നാനുകമ്പിന്വിപന്നാർതിഹാരിൻ ।
മഹഃസ്തോമമൂർതേ സമസ്തൈകബന്ധോ
നമസ്തേ നമസ്തേ പുനസ്തേ നമോഽസ്തു ॥ 7 ॥

വിരൂപാക്ഷ വിശ്വേശ വിശ്വാദിദേവ
ത്രയീമൂല ശംഭോ ശിവ ത്ര്യംബക ത്വം ।
പ്രസീദ സ്മര ത്രാഹി പശ്യാവമുക്ത്യൈ
ക്ഷമാം പ്രാപ്നുഹി ത്ര്യക്ഷ മാം രക്ഷ മോദാത് ॥ 8 ॥

മഹാദേവ ദേവേശ ദേവാദിദേവ
സ്മരാരേ പുരാരേ യമാരേ ഹരേതി ।
ബ്രുവാണഃ സ്മരിഷ്യാമി ഭക്ത്യാ ഭവന്തം
തതോ മേ ദയാശീല ദേവ പ്രസീദ ॥ 9 ॥

ത്വദന്യഃ ശരണ്യഃ പ്രപന്നസ്യ നേതി
പ്രസീദ സ്മരന്നേവ ഹന്യാസ്തു ദൈന്യം ।
ന ചേത്തേ ഭവേദ്ഭക്തവാത്സല്യഹാനി-
സ്തതോ മേ ദയാലോ സദാ സംനിധേഹി ॥ 10 ॥

അയം ദാനകാലസ്ത്വഹം ദാനപാത്രം
ഭവാനേവ ദാതാ ത്വദന്യം ന യാചേ ।
ഭവദ്ഭക്തിമേവ സ്ഥിരാം ദേഹി മഹ്യം
കൃപാശീല ശംഭോ കൃതാർഥോഽസ്മി തസ്മാത് ॥ 11 ॥

പശും വേത്സി ചേന്മാം തമേവാധിരൂഢഃ
കലങ്കീതി വാ മൂർധ്നി ധത്സേ തമേവ ।
ദ്വിജിഹ്വഃ പുനഃ സോഽപി തേ കണ്ഠഭൂഷാ
ത്വദംഗീകൃതാഃ ശർവ സർവേഽപി ധന്യാഃ ॥ 12 ॥

ന ശക്നോമി കർതും പരദ്രോഹലേശം
കഥം പ്രീയസേ ത്വം ന ജാനേ ഗിരീശ ।
തഥാഹി പ്രസന്നോഽസി കസ്യാപി കാന്താ-
സുതദ്രോഹിണോ വാ പിതൃദ്രോഹിണോ വാ ॥ 13 ॥

സ്തുതിം ധ്യാനമർചാം യഥാവദ്വിധാതും
ഭജന്നപ്യജാനന്മഹേശാവലംബേ ।
ത്രസന്തം സുതം ത്രാതുമഗ്രേ മൃകണ്ഡോ-
ര്യമപ്രാണനിർവാപണം ത്വത്പദാബ്ജം ॥ 14 ॥

ശിരോദ്ദൃഷ്ടിഹൃദ്രോഗശൂലപ്രമേഹ-
ജ്വരാർശോജരായക്ഷ്മഹിക്കാവിഷാർതാൻ ।
ത്വമാദ്യോ ഭിഷഗ്ഭേഷജം ഭസ്മ ശംഭോ
ത്വമുല്ലാഘയാസ്മാന്വപുർലാഘവായ ॥ 15 ॥

ദരിദ്രോഽസ്മ്യഭദ്രോഽസ്മി ഭഗ്നോഽസ്മി ദൂയേ
വിഷ്ണ്ണോഽസ്മി സന്നോഽസ്മി ഖിന്നോഽസ്മി ചാഹം ।
ഭവാൻപ്രാണിനാമന്തരാത്മാസി ശംഭോ
മമാധിം ന വേത്സി പ്രഭോ രക്ഷ മാം ത്വം ॥ 16 ॥

ത്വദക്ഷ്ണോഃ കടാക്ഷഃ പതേത്ത്ര്യക്ഷ യത്ര
ക്ഷണം ക്ഷ്മാ ച ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം തം വൃണാതേ ।
കിരീടസ്ഫുരച്ചാമരച്ഛത്രമാലാ-
കലാചീഗജക്ഷൗമഭൂഷാവിശേഷൈഃ ॥ 17 ॥

ഭവാന്യൈ ഭവായാപി മാത്രേ ച പിത്രേ
മൃഡാന്യൈ മൃഡായാപ്യഘഘ്ന്യൈ മഖഘ്നേ ।
ശിവാംഗ്യൈ ശിവാംഗായ കുർമഃ ശിവായൈ
ശിവായാംബികായൈ നമസ്ത്ര്യംബകായ ॥ 18 ॥

ഭവദ്ഗൗരവം മല്ലഘുത്വം വിദിത്വാ
പ്രഭോ രക്ഷ കാരുണ്യദൃഷ്ട്യാനുഗം മാം ।
ശിവാത്മാനുഭാവസ്തുതാവക്ഷമോഽഹം
സ്വശക്ത്യാ കൃതം മേഽപരാധം ക്ഷമസ്വ ॥ 19 ॥

യദാ കർണരന്ധ്രം വ്രജേത്കാലവാഹ-
ദ്വിഷത്കണ്ഠഘണ്ടാഘണാത്കാരനാദഃ ।
വൃഷാധീശമാരുഹ്യ ദേവൗപവാഹ്യം
തദാ വത്സ മാ ഭീരിതി പ്രീണയ ത്വം ॥ 20 ॥

യദാ ദാരുണാഭാഷണാ ഭീഷണാ മേ
ഭവിഷ്യന്ത്യുപാന്തേ കൃതാന്തസ്യ ദൂതാഃ ।
തദാ മന്മനസ്ത്വത്പദാംഭോരുഹസ്ഥം
കഥം നിശ്ചലം സ്യാന്നമസ്തേഽസ്തു ശംഭോ ॥ 21 ॥

യദാ ദുർനിവാരവ്യഥോഽഹം ശയാനോ
ലുഠന്നിഃശ്വസന്നിഃസൃതാവ്യക്തവാണിഃ ।
തദാ ജഹ്നുകന്യാജലാലങ്കൃതം തേ
ജടാമണ്ഡലം മന്മനോമന്ദിരം സ്യാത് ॥ 22 ॥

യദാ പുത്രമിത്രാദയോ മത്സകാശേ
രുദന്ത്യസ്യ ഹാ കീദൃശീയം ദശേതി ।
തദാ ദേവദേവേശ ഗൗരീശ ശംഭോ
നമസ്തേ ശിവായേത്യജസ്രം ബ്രവാണി ॥ 23 ॥

യദാ പശ്യതാം മാമസൗ വേത്തി നാസ്മാ-
നയം ശ്വാസ ഏവേതി വാചോ ഭവേയുഃ ।
തദാ ഭൂതിഭൂഷം ഭുജംഗാവനദ്ധം
പുരാരേ ഭവന്തം സ്ഫുടം ഭാവയേയം ॥ 24 ॥

യദാ യാതനാദേഹസന്ദേഹവാഹീ
ഭവേദാത്മദേഹേ ന മോഹോ മഹാന്മേ ।
തദാ കാശശീതാംശുസങ്കാശമീശ
സ്മരാരേ വപുസ്തേ നമസ്തേ സ്മരാണി ॥ 25 ॥

യദാപാരമച്ഛായമസ്ഥാനമദ്ഭി-
ര്ജനൈർവാ വിഹീനം ഗമിഷ്യാമി മാർഗം ।
തദാ തം നിരുന്ധൻകൃതാന്തസ്യ മാർഗം
മഹാദേവ മഹ്യം മനോജ്ഞം പ്രയച്ഛ ॥ 26 ॥

യദാ രൗരവാദി സ്മരന്നേവ ഭീത്യാ
വ്രജാമ്യത്ര മോഹം മഹാദേവ ഘോരം ।
തദാ മാമഹോ നാഥ കസ്താരയിഷ്യ-
ത്യനാഥം പരാധീനമർധേന്ദുമൗലേ ॥ 27 ॥

യദാ ശ്വേതപത്രായതാലംഘ്യശക്തേഃ
കൃതാന്താദ്ഭയം ഭക്തവാത്സല്യഭാവാത് ।
തദാ പാഹി മാം പാർവതീവല്ലഭാന്യം
ന പശ്യാമി പാതാരമേതാദൃശം മേ ॥ 28 ॥

ഇദാനീമിദാനീം മൃതിർമേ ഭവിത്രീ-
ത്യഹോ സന്തതം ചിന്തയാ പീഡിതോഽസ്മി ।
കഥം നാമ മാ ഭൂന്മൃതൗ ഭീതിരേഷാ
നമസ്തേ ഗതീനാം ഗതേ നീലകണ്ഠ ॥ 29 ॥

അമര്യാദമേവാഹമാബാലവൃദ്ധം
ഹരന്തം കൃതാന്തം സമീക്ഷ്യാസ്മി ഭീതഃ ।
മൃതൗ താവകാംഘ്ര്യബ്ജദിവ്യപ്രസാദാ-
ദ്ഭവാനീപതേ നിർഭയോഽഹം ഭവാനി ॥ 30 ॥

ജരാജന്മഗർഭാധിവാസാദിദുഃഖാ-
ന്യസഹ്യാനി ജഹ്യാം ജഗന്നാഥ ദേവ ।
ഭവന്തം വിനാ മേ ഗതിർനൈവ ശംഭോ
ദയാലോ ന ജാഗർതി കിം വാ ദയാ തേ ॥ 31 ॥

ശിവായേതി ശബ്ദോ നമഃപൂർവ ഏഷ
സ്മരന്മുക്തികൃന്മൃത്യുഹാ തത്ത്വവാചീ ।
മഹേശാന മാ ഗാന്മനസ്തോ വചസ്തഃ
സദാ മഹ്യമേതത്പ്രദാനം പ്രയച്ഛ ॥ 32 ॥

ത്വമപ്യംബ മാം പശ്യ ശീതാംശുമൗലി-
പ്രിയേ ഭേഷജം ത്വം ഭവവ്യാധിശാന്തൗ ।
ബഹുക്ലേശഭാജം പദാംഭോജപോതേ
ഭവാബ്ധൗ നിമഗ്നം നയസ്വാദ്യ പാരം ॥ 33 ॥

അനുദ്യല്ലലാടാക്ഷിവഹ്നിപ്രരോഹൈ-
രവാമസ്ഫുരച്ചാരുവാമോരുശോഭൈഃ ।
അനംഗഭ്രമദ്ഭോഗിഭൂഷാവിശേഷൈ-
രചന്ദ്രാർധചൂഡൈരലം ദൈവതൈർനഃ ॥ 34 ॥

അകണ്ഠേകലങ്കാദനംഗേഭുജംഗാ-
ദപാണൗകപാലാദഫാലേനലാക്ഷാത് ।
അമൗളൗശശാങ്കാദവാമേകലത്രാ-
ദഹം ദേവമന്യം ന മന്യേ ന മന്യേ ॥ 35 ॥

മഹാദേവ ശംഭോ ഗിരീശ ത്രിശൂലിം-
സ്ത്വദീയം സമസ്തം വിഭാതീതി യസ്മാത് ।
ശിവാദന്യഥാ ദൈവതം നാഭിജാനേ
ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ॥ 36 ॥

യതോഽജായതേദം പ്രപഞ്ചം വിചിത്രം
സ്ഥിതിം യാതി യസ്മിന്യദേകാന്തമന്തേ ।
സ കർമാദിഹീനഃ സ്വയഞ്ജ്യോതിരാത്മാ
ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം ॥ 37 ॥

കിരീടേ നിശേശോ ലലാടേ ഹുതാശോ
ഭുജേ ഭോഗിരാജോ ഗലേ കാലിമാ ച ।
തനൗ കാമിനീ യസ്യ തത്തുല്യദേവം
ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ ॥ 38 ॥

അനേന സ്തവേനാദരാദംബികേശം
പരാം ഭക്തിമാസാദ്യ യം യേ നമന്തി ।
മൃതൗ നിർഭയാസ്തേ ജനാസ്തം ഭജന്തേ
ഹൃദംഭോജമധ്യേ സദാസീനമീശം ॥ 39 ॥

ഭുജംഗപ്രിയാകൽപ ശംഭോ മയൈവം
ഭുജംഗപ്രയാതേന വൃത്തേന കൢപ്തം ।
നരഃ സ്തോത്രമേതത്പഠിത്വോരുഭക്ത്യാ
സുപുത്രായുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യമേതി ॥ 40 ॥

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യസ്യ
ശ്രീഗോവിന്ദഭഗവത്പൂജ്യപാദശിഷ്യസ്യ
ശ്രീമച്ഛങ്കരഭഗവത്പാദ കൃതൗ
ശിവഭുജംഗം സമ്പൂർണം ॥

Also Read:

Shiva Bhujanga Prayatha Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment