Shiva Stotram

Shiva Bhujanga Prayatha Stotram Lyrics in Oriya

Adi Shankaracharya Shiva Bhujanga Prayatha Stotram

Shiva Bhujanga Prayatha Stotram in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଶିବଭୁଜଙ୍ଗମ୍ ଅଥବା ଶିବସ୍ତୁତିଃ ॥
ଗଲଦ୍ଦାନଗଣ୍ଡଂ ମିଲଦ୍ଭୃଙ୍ଗଷଣ୍ଡଂ
ଚଲଚ୍ଚାରୁଶୁଣ୍ଡଂ ଜଗତ୍ତ୍ରାଣଶୌଣ୍ଡମ୍ ।
କନଦ୍ଦନ୍ତକାଣ୍ଡଂ ବିପଦ୍ଭଙ୍ଗଚଣ୍ଡଂ
ଶିବପ୍ରେମପିଣ୍ଡଂ ଭଜେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡମ୍ ॥ ୧ ॥

ଅନାଦ୍ୟନ୍ତମାଦ୍ୟଂ ପରଂ ତତ୍ତ୍ୱମର୍ଥଂ
ଚିଦାକାରମେକଂ ତୁରୀୟଂ ତ୍ୱମେୟମ୍ ।
ହରିବ୍ରହ୍ମମୃଗ୍ୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମରୂପଂ
ମନୋବାଗତୀତଂ ମହଃଶୈବମୀଡେ ॥ ୨ ॥

ସ୍ୱଶକ୍ତ୍ୟାଦିଶକ୍ତ୍ୟନ୍ତସିଂହାସନସ୍ଥଂ
ମନୋହାରିସର୍ୱାଙ୍ଗରତ୍ନୋରୁଭୂଷମ୍ ।
ଜଟାହୀନ୍ଦୁଗଙ୍ଗାସ୍ଥିଶମ୍ୟାକମୌଲିଂ
ପରାଶକ୍ତିମିତ୍ରଂ ନୁମଃ ପଞ୍ଚବକ୍ତ୍ରମ୍ ॥ ୩ ॥

ଶିବେଶାନତତ୍ପୂରୁଷାଘୋରବାମା-
ଦିଭିଃ ପଞ୍ଚଭିର୍ହୃନ୍ମୁଖୈଃ ଷଡ୍ଭିରଙ୍ଗୈଃ ।
ଅନୌପମ୍ୟ ଷଟ୍ତ୍ରିଂଶତଂ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ୟା-
ମତୀତଂ ପରଂ ତ୍ୱାଂ କଥଂ ବେତ୍ତି କୋ ବା ॥ ୪ ॥

ପ୍ରବାଲପ୍ରବାହପ୍ରଭାଶୋଣମର୍ଧଂ
ମରୁତ୍ୱନ୍ମଣିଶ୍ରୀମହଃଶ୍ୟାମମର୍ଧମ୍ ।
ଗୁଣସ୍ୟୂତମେତଦ୍ୱପୁଃ ଶୈବମନ୍ତଃ
ସ୍ମରାମି ସ୍ମରାପତ୍ତିସମ୍ପତ୍ତିହେତୋଃ ॥ ୫ ॥

ସ୍ୱସେବାସମାୟାତଦେବାସୁରେନ୍ଦ୍ରା-
ନମନ୍ମୌଲିମନ୍ଦାରମାଲାଭିଷିକ୍ତମ୍ ।
ନମସ୍ୟାମି ଶମ୍ଭୋ ପଦାମ୍ଭୋରୁହଂ ତେ
ଭବାମ୍ଭୋଧିପୋତଂ ଭବାନୀବିଭାବ୍ୟମ୍ ॥ ୬ ॥

ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ନାଥ ଗୌରୀସନାଥ
ପ୍ରପନ୍ନାନୁକମ୍ପିନ୍ୱିପନ୍ନାର୍ତିହାରିନ୍ ।
ମହଃସ୍ତୋମମୂର୍ତେ ସମସ୍ତୈକବନ୍ଧୋ
ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ପୁନସ୍ତେ ନମୋଽସ୍ତୁ ॥ ୭ ॥

ବିରୂପାକ୍ଷ ବିଶ୍ୱେଶ ବିଶ୍ୱାଦିଦେବ
ତ୍ରୟୀମୂଲ ଶମ୍ଭୋ ଶିବ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକ ତ୍ୱମ୍ ।
ପ୍ରସୀଦ ସ୍ମର ତ୍ରାହି ପଶ୍ୟାବମୁକ୍ତ୍ୟୈ
କ୍ଷମାଂ ପ୍ରାପ୍ନୁହି ତ୍ର୍ୟକ୍ଷ ମାଂ ରକ୍ଷ ମୋଦାତ୍ ॥ ୮ ॥

ମହାଦେବ ଦେବେଶ ଦେବାଦିଦେବ
ସ୍ମରାରେ ପୁରାରେ ଯମାରେ ହରେତି ।
ବ୍ରୁବାଣଃ ସ୍ମରିଷ୍ୟାମି ଭକ୍ତ୍ୟା ଭବନ୍ତଂ
ତତୋ ମେ ଦୟାଶୀଲ ଦେବ ପ୍ରସୀଦ ॥ ୯ ॥

ତ୍ୱଦନ୍ୟଃ ଶରଣ୍ୟଃ ପ୍ରପନ୍ନସ୍ୟ ନେତି
ପ୍ରସୀଦ ସ୍ମରନ୍ନେବ ହନ୍ୟାସ୍ତୁ ଦୈନ୍ୟମ୍ ।
ନ ଚେତ୍ତେ ଭବେଦ୍ଭକ୍ତବାତ୍ସଲ୍ୟହାନି-
ସ୍ତତୋ ମେ ଦୟାଲୋ ସଦା ସଂନିଧେହି ॥ ୧୦ ॥

ଅୟଂ ଦାନକାଲସ୍ତ୍ୱହଂ ଦାନପାତ୍ରଂ
ଭବାନେବ ଦାତା ତ୍ୱଦନ୍ୟଂ ନ ଯାଚେ ।
ଭବଦ୍ଭକ୍ତିମେବ ସ୍ଥିରାଂ ଦେହି ମହ୍ୟଂ
କୃପାଶୀଲ ଶମ୍ଭୋ କୃତାର୍ଥୋଽସ୍ମି ତସ୍ମାତ୍ ॥ ୧୧ ॥

ପଶୁଂ ବେତ୍ସି ଚେନ୍ମାଂ ତମେବାଧିରୂଢଃ
କଲଙ୍କୀତି ବା ମୂର୍ଧ୍ନି ଧତ୍ସେ ତମେବ ।
ଦ୍ୱିଜିହ୍ୱଃ ପୁନଃ ସୋଽପି ତେ କଣ୍ଠଭୂଷା
ତ୍ୱଦଙ୍ଗୀକୃତାଃ ଶର୍ୱ ସର୍ୱେଽପି ଧନ୍ୟାଃ ॥ ୧୨ ॥

ନ ଶକ୍ନୋମି କର୍ତୁଂ ପରଦ୍ରୋହଲେଶଂ
କଥଂ ପ୍ରୀୟସେ ତ୍ୱଂ ନ ଜାନେ ଗିରୀଶ ।
ତଥାହି ପ୍ରସନ୍ନୋଽସି କସ୍ୟାପି କାନ୍ତା-
ସୁତଦ୍ରୋହିଣୋ ବା ପିତୃଦ୍ରୋହିଣୋ ବା ॥ ୧୩ ॥

ସ୍ତୁତିଂ ଧ୍ୟାନମର୍ଚାଂ ଯଥାବଦ୍ୱିଧାତୁଂ
ଭଜନ୍ନପ୍ୟଜାନନ୍ମହେଶାବଲମ୍ବେ ।
ତ୍ରସନ୍ତଂ ସୁତଂ ତ୍ରାତୁମଗ୍ରେ ମୃକଣ୍ଡୋ-
ର୍ୟମପ୍ରାଣନିର୍ୱାପଣଂ ତ୍ୱତ୍ପଦାବ୍ଜମ୍ ॥ ୧୪ ॥

ଶିରୋଦ୍ଦୃଷ୍ଟିହୃଦ୍ରୋଗଶୂଲପ୍ରମେହ-
ଜ୍ୱରାର୍ଶୋଜରାୟକ୍ଷ୍ମହିକ୍କାବିଷାର୍ତାନ୍ ।
ତ୍ୱମାଦ୍ୟୋ ଭିଷଗ୍ଭେଷଜଂ ଭସ୍ମ ଶମ୍ଭୋ
ତ୍ୱମୁଲ୍ଲାଘୟାସ୍ମାନ୍ୱପୁର୍ଲାଘବାୟ ॥ ୧୫ ॥

ଦରିଦ୍ରୋଽସ୍ମ୍ୟଭଦ୍ରୋଽସ୍ମି ଭଗ୍ନୋଽସ୍ମି ଦୂୟେ
ବିଷ୍ଣ୍ଣୋଽସ୍ମି ସନ୍ନୋଽସ୍ମି ଖିନ୍ନୋଽସ୍ମି ଚାହମ୍ ।
ଭବାନ୍ପ୍ରାଣିନାମନ୍ତରାତ୍ମାସି ଶମ୍ଭୋ
ମମାଧିଂ ନ ବେତ୍ସି ପ୍ରଭୋ ରକ୍ଷ ମାଂ ତ୍ୱମ୍ ॥ ୧୬ ॥

ତ୍ୱଦକ୍ଷ୍ଣୋଃ କଟାକ୍ଷଃ ପତେତ୍ତ୍ର୍ୟକ୍ଷ ଯତ୍ର
କ୍ଷଣଂ କ୍ଷ୍ମା ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସ୍ୱୟଂ ତଂ ବୃଣାତେ ।
କିରୀଟସ୍ଫୁରଚ୍ଚାମରଚ୍ଛତ୍ରମାଲା-
କଲାଚୀଗଜକ୍ଷୌମଭୂଷାବିଶେଷୈଃ ॥ ୧୭ ॥

ଭବାନ୍ୟୈ ଭବାୟାପି ମାତ୍ରେ ଚ ପିତ୍ରେ
ମୃଡାନ୍ୟୈ ମୃଡାୟାପ୍ୟଘଘ୍ନ୍ୟୈ ମଖଘ୍ନେ ।
ଶିବାଙ୍ଗ୍ୟୈ ଶିବାଙ୍ଗାୟ କୁର୍ମଃ ଶିବାୟୈ
ଶିବାୟାମ୍ବିକାୟୈ ନମସ୍ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ ॥ ୧୮ ॥

ଭବଦ୍ଗୌରବଂ ମଲ୍ଲଘୁତ୍ୱଂ ବିଦିତ୍ୱା
ପ୍ରଭୋ ରକ୍ଷ କାରୁଣ୍ୟଦୃଷ୍ଟ୍ୟାନୁଗଂ ମାମ୍ ।
ଶିବାତ୍ମାନୁଭାବସ୍ତୁତାବକ୍ଷମୋଽହଂ
ସ୍ୱଶକ୍ତ୍ୟା କୃତଂ ମେଽପରାଧଂ କ୍ଷମସ୍ୱ ॥ ୧୯ ॥

ଯଦା କର୍ଣରନ୍ଧ୍ରଂ ବ୍ରଜେତ୍କାଲବାହ-
ଦ୍ୱିଷତ୍କଣ୍ଠଘଣ୍ଟାଘଣାତ୍କାରନାଦଃ ।
ବୃଷାଧୀଶମାରୁହ୍ୟ ଦେବୌପବାହ୍ୟଂ
ତଦା ବତ୍ସ ମା ଭୀରିତି ପ୍ରୀଣୟ ତ୍ୱମ୍ ॥ ୨୦ ॥

ଯଦା ଦାରୁଣାଭାଷଣା ଭୀଷଣା ମେ
ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ୍ୟୁପାନ୍ତେ କୃତାନ୍ତସ୍ୟ ଦୂତାଃ ।
ତଦା ମନ୍ମନସ୍ତ୍ୱତ୍ପଦାମ୍ଭୋରୁହସ୍ଥଂ
କଥଂ ନିଶ୍ଚଲଂ ସ୍ୟାନ୍ନମସ୍ତେଽସ୍ତୁ ଶମ୍ଭୋ ॥ ୨୧ ॥

ଯଦା ଦୁର୍ନିବାରବ୍ୟଥୋଽହଂ ଶୟାନୋ
ଲୁଠନ୍ନିଃଶ୍ୱସନ୍ନିଃସୃତାବ୍ୟକ୍ତବାଣିଃ ।
ତଦା ଜହ୍ନୁକନ୍ୟାଜଲାଲଙ୍କୃତଂ ତେ
ଜଟାମଣ୍ଡଲଂ ମନ୍ମନୋମନ୍ଦିରଂ ସ୍ୟାତ୍ ॥ ୨୨ ॥

ଯଦା ପୁତ୍ରମିତ୍ରାଦୟୋ ମତ୍ସକାଶେ
ରୁଦନ୍ତ୍ୟସ୍ୟ ହା କୀଦୃଶୀୟଂ ଦଶେତି ।
ତଦା ଦେବଦେବେଶ ଗୌରୀଶ ଶମ୍ଭୋ
ନମସ୍ତେ ଶିବାୟେତ୍ୟଜସ୍ରଂ ବ୍ରବାଣି ॥ ୨୩ ॥

ଯଦା ପଶ୍ୟତାଂ ମାମସୌ ବେତ୍ତି ନାସ୍ମା-
ନୟଂ ଶ୍ୱାସ ଏବେତି ବାଚୋ ଭବେୟୁଃ ।
ତଦା ଭୂତିଭୂଷଂ ଭୁଜଙ୍ଗାବନଦ୍ଧଂ
ପୁରାରେ ଭବନ୍ତଂ ସ୍ଫୁଟଂ ଭାବୟେୟମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ଯଦା ଯାତନାଦେହସନ୍ଦେହବାହୀ
ଭବେଦାତ୍ମଦେହେ ନ ମୋହୋ ମହାନ୍ମେ ।
ତଦା କାଶଶୀତାଂଶୁସଙ୍କାଶମୀଶ
ସ୍ମରାରେ ବପୁସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସ୍ମରାଣି ॥ ୨୫ ॥

ଯଦାପାରମଚ୍ଛାୟମସ୍ଥାନମଦ୍ଭି-
ର୍ଜନୈର୍ୱା ବିହୀନଂ ଗମିଷ୍ୟାମି ମାର୍ଗମ୍ ।
ତଦା ତଂ ନିରୁନ୍ଧନ୍କୃତାନ୍ତସ୍ୟ ମାର୍ଗଂ
ମହାଦେବ ମହ୍ୟଂ ମନୋଜ୍ଞଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ ॥ ୨୬ ॥

ଯଦା ରୌରବାଦି ସ୍ମରନ୍ନେବ ଭୀତ୍ୟା
ବ୍ରଜାମ୍ୟତ୍ର ମୋହଂ ମହାଦେବ ଘୋରମ୍ ।
ତଦା ମାମହୋ ନାଥ କସ୍ତାରୟିଷ୍ୟ-
ତ୍ୟନାଥଂ ପରାଧୀନମର୍ଧେନ୍ଦୁମୌଲେ ॥ ୨୭ ॥

ଯଦା ଶ୍ୱେତପତ୍ରାୟତାଲଙ୍ଘ୍ୟଶକ୍ତେଃ
କୃତାନ୍ତାଦ୍ଭୟଂ ଭକ୍ତବାତ୍ସଲ୍ୟଭାବାତ୍ ।
ତଦା ପାହି ମାଂ ପାର୍ୱତୀବଲ୍ଲଭାନ୍ୟଂ
ନ ପଶ୍ୟାମି ପାତାରମେତାଦୃଶଂ ମେ ॥ ୨୮ ॥

ଇଦାନୀମିଦାନୀଂ ମୃତିର୍ମେ ଭବିତ୍ରୀ-
ତ୍ୟହୋ ସନ୍ତତଂ ଚିନ୍ତୟା ପୀଡିତୋଽସ୍ମି ।
କଥଂ ନାମ ମା ଭୂନ୍ମୃତୌ ଭୀତିରେଷା
ନମସ୍ତେ ଗତୀନାଂ ଗତେ ନୀଲକଣ୍ଠ ॥ ୨୯ ॥

ଅମର୍ୟାଦମେବାହମାବାଲବୃଦ୍ଧଂ
ହରନ୍ତଂ କୃତାନ୍ତଂ ସମୀକ୍ଷ୍ୟାସ୍ମି ଭୀତଃ ।
ମୃତୌ ତାବକାଙ୍ଘ୍ର୍ୟବ୍ଜଦିବ୍ୟପ୍ରସାଦା-
ଦ୍ଭବାନୀପତେ ନିର୍ଭୟୋଽହଂ ଭବାନି ॥ ୩୦ ॥

ଜରାଜନ୍ମଗର୍ଭାଧିବାସାଦିଦୁଃଖା-
ନ୍ୟସହ୍ୟାନି ଜହ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ।
ଭବନ୍ତଂ ବିନା ମେ ଗତିର୍ନୈବ ଶମ୍ଭୋ
ଦୟାଲୋ ନ ଜାଗର୍ତି କିଂ ବା ଦୟା ତେ ॥ ୩୧ ॥

ଶିବାୟେତି ଶବ୍ଦୋ ନମଃପୂର୍ୱ ଏଷ
ସ୍ମରନ୍ମୁକ୍ତିକୃନ୍ମୃତ୍ୟୁହା ତତ୍ତ୍ୱବାଚୀ ।
ମହେଶାନ ମା ଗାନ୍ମନସ୍ତୋ ବଚସ୍ତଃ
ସଦା ମହ୍ୟମେତତ୍ପ୍ରଦାନଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ ॥ ୩୨ ॥

ତ୍ୱମପ୍ୟମ୍ବ ମାଂ ପଶ୍ୟ ଶୀତାଂଶୁମୌଲି-
ପ୍ରିୟେ ଭେଷଜଂ ତ୍ୱଂ ଭବବ୍ୟାଧିଶାନ୍ତୌ ।
ବହୁକ୍ଲେଶଭାଜଂ ପଦାମ୍ଭୋଜପୋତେ
ଭବାବ୍ଧୌ ନିମଗ୍ନଂ ନୟସ୍ୱାଦ୍ୟ ପାରମ୍ ॥ ୩୩ ॥

ଅନୁଦ୍ୟଲ୍ଲଲାଟାକ୍ଷିବହ୍ନିପ୍ରରୋହୈ-
ରବାମସ୍ଫୁରଚ୍ଚାରୁବାମୋରୁଶୋଭୈଃ ।
ଅନଙ୍ଗଭ୍ରମଦ୍ଭୋଗିଭୂଷାବିଶେଷୈ-
ରଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଧଚୂଡୈରଲଂ ଦୈବତୈର୍ନଃ ॥ ୩୪ ॥

ଅକଣ୍ଠେକଲଙ୍କାଦନଙ୍ଗେଭୁଜଙ୍ଗା-
ଦପାଣୌକପାଲାଦଫାଲେନଲାକ୍ଷାତ୍ ।
ଅମୌଳୌଶଶାଙ୍କାଦବାମେକଲତ୍ରା-
ଦହଂ ଦେବମନ୍ୟଂ ନ ମନ୍ୟେ ନ ମନ୍ୟେ ॥ ୩୫ ॥

ମହାଦେବ ଶମ୍ଭୋ ଗିରୀଶ ତ୍ରିଶୂଲିମ୍-
ସ୍ତ୍ୱଦୀୟଂ ସମସ୍ତଂ ବିଭାତୀତି ଯସ୍ମାତ୍ ।
ଶିବାଦନ୍ୟଥା ଦୈବତଂ ନାଭିଜାନେ
ଶିବୋଽହଂ ଶିବୋଽହଂ ଶିବୋଽହଂ ଶିବୋଽହମ୍ ॥ ୩୬ ॥

ଯତୋଽଜାୟତେଦଂ ପ୍ରପଞ୍ଚଂ ବିଚିତ୍ରଂ
ସ୍ଥିତିଂ ଯାତି ଯସ୍ମିନ୍ୟଦେକାନ୍ତମନ୍ତେ ।
ସ କର୍ମାଦିହୀନଃ ସ୍ୱୟଞ୍ଜ୍ୟୋତିରାତ୍ମା
ଶିବୋଽହଂ ଶିବୋଽହଂ ଶିବୋଽହଂ ଶିବୋଽହମ୍ ॥ ୩୭ ॥

କିରୀଟେ ନିଶେଶୋ ଲଲାଟେ ହୁତାଶୋ
ଭୁଜେ ଭୋଗିରାଜୋ ଗଲେ କାଲିମା ଚ ।
ତନୌ କାମିନୀ ଯସ୍ୟ ତତ୍ତୁଲ୍ୟଦେବଂ
ନ ଜାନେ ନ ଜାନେ ନ ଜାନେ ନ ଜାନେ ॥ ୩୮ ॥

ଅନେନ ସ୍ତବେନାଦରାଦମ୍ବିକେଶଂ
ପରାଂ ଭକ୍ତିମାସାଦ୍ୟ ଯଂ ଯେ ନମନ୍ତି ।
ମୃତୌ ନିର୍ଭୟାସ୍ତେ ଜନାସ୍ତଂ ଭଜନ୍ତେ
ହୃଦମ୍ଭୋଜମଧ୍ୟେ ସଦାସୀନମୀଶମ୍ ॥ ୩୯ ॥

ଭୁଜଙ୍ଗପ୍ରିୟାକଲ୍ପ ଶମ୍ଭୋ ମୟୈବଂ
ଭୁଜଙ୍ଗପ୍ରୟାତେନ ବୃତ୍ତେନ କୢପ୍ତମ୍ ।
ନରଃ ସ୍ତୋତ୍ରମେତତ୍ପଠିତ୍ୱୋରୁଭକ୍ତ୍ୟା
ସୁପୁତ୍ରାୟୁରାରୋଗ୍ୟମୈଶ୍ୱର୍ୟମେତି ॥ ୪୦ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍ପରମହଂସପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ୟସ୍ୟ
ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦଭଗବତ୍ପୂଜ୍ୟପାଦଶିଷ୍ୟସ୍ୟ
ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଙ୍କରଭଗବତ୍ପାଦ କୃତୌ
ଶିବଭୁଜଙ୍ଗଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Shiva Bhujanga Prayatha Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment