Shiva Stotram

Shiva Bhujanga Prayatha Stotram Lyrics in Telugu

Adi Shankaracharya Shiva Bhujanga Prayatha Stotram

Shiva Bhujanga Prayatha Stotram in Telugu:

॥ శ్రీశివభుజంగం అథవా శివస్తుతిః ॥

గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం
చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండం ।
కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం
శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండం ॥ 1 ॥

అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం
చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయం ।
హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం
మనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే ॥ 2 ॥

స్వశక్త్యాదిశక్త్యంతసింహాసనస్థం
మనోహారిసర్వాంగరత్నోరుభూషం ।
జటాహీందుగంగాస్థిశమ్యాకమౌలిం
పరాశక్తిమిత్రం నుమః పంచవక్త్రం ॥ 3 ॥

శివేశానతత్పూరుషాఘోరవామా-
దిభిః పంచభిర్హృన్ముఖైః షడ్భిరంగైః ।
అనౌపమ్య షట్త్రింశతం తత్త్వవిద్యా-
మతీతం పరం త్వాం కథం వేత్తి కో వా ॥ 4 ॥

ప్రవాలప్రవాహప్రభాశోణమర్ధం
మరుత్వన్మణిశ్రీమహఃశ్యామమర్ధం ।
గుణస్యూతమేతద్వపుః శైవమంతః
స్మరామి స్మరాపత్తిసంపత్తిహేతోః ॥ 5 ॥

స్వసేవాసమాయాతదేవాసురేంద్రా-
నమన్మౌలిమందారమాలాభిషిక్తం ।
నమస్యామి శంభో పదాంభోరుహం తే
భవాంభోధిపోతం భవానీవిభావ్యం ॥ 6 ॥

జగన్నాథ మన్నాథ గౌరీసనాథ
ప్రపన్నానుకంపిన్విపన్నార్తిహారిన్ ।
మహఃస్తోమమూర్తే సమస్తైకబంధో
నమస్తే నమస్తే పునస్తే నమోఽస్తు ॥ 7 ॥

విరూపాక్ష విశ్వేశ విశ్వాదిదేవ
త్రయీమూల శంభో శివ త్ర్యంబక త్వం ।
ప్రసీద స్మర త్రాహి పశ్యావముక్త్యై
క్షమాం ప్రాప్నుహి త్ర్యక్ష మాం రక్ష మోదాత్ ॥ 8 ॥

మహాదేవ దేవేశ దేవాదిదేవ
స్మరారే పురారే యమారే హరేతి ।
బ్రువాణః స్మరిష్యామి భక్త్యా భవంతం
తతో మే దయాశీల దేవ ప్రసీద ॥ 9 ॥

త్వదన్యః శరణ్యః ప్రపన్నస్య నేతి
ప్రసీద స్మరన్నేవ హన్యాస్తు దైన్యం ।
న చేత్తే భవేద్భక్తవాత్సల్యహాని-
స్తతో మే దయాలో సదా సంనిధేహి ॥ 10 ॥

అయం దానకాలస్త్వహం దానపాత్రం
భవానేవ దాతా త్వదన్యం న యాచే ।
భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం
కృపాశీల శంభో కృతార్థోఽస్మి తస్మాత్ ॥ 11 ॥

పశుం వేత్సి చేన్మాం తమేవాధిరూఢః
కలంకీతి వా మూర్ధ్ని ధత్సే తమేవ ।
ద్విజిహ్వః పునః సోఽపి తే కంఠభూషా
త్వదంగీకృతాః శర్వ సర్వేఽపి ధన్యాః ॥ 12 ॥

న శక్నోమి కర్తుం పరద్రోహలేశం
కథం ప్రీయసే త్వం న జానే గిరీశ ।
తథాహి ప్రసన్నోఽసి కస్యాపి కాంతా-
సుతద్రోహిణో వా పితృద్రోహిణో వా ॥ 13 ॥

స్తుతిం ధ్యానమర్చాం యథావద్విధాతుం
భజన్నప్యజానన్మహేశావలంబే ।
త్రసంతం సుతం త్రాతుమగ్రే మృకండో-
ర్యమప్రాణనిర్వాపణం త్వత్పదాబ్జం ॥ 14 ॥

శిరోద్దృష్టిహృద్రోగశూలప్రమేహ-
జ్వరార్శోజరాయక్ష్మహిక్కావిషార్తాన్ ।
త్వమాద్యో భిషగ్భేషజం భస్మ శంభో
త్వముల్లాఘయాస్మాన్వపుర్లాఘవాయ ॥ 15 ॥

దరిద్రోఽస్మ్యభద్రోఽస్మి భగ్నోఽస్మి దూయే
విష్ణ్ణోఽస్మి సన్నోఽస్మి ఖిన్నోఽస్మి చాహం ।
భవాన్ప్రాణినామంతరాత్మాసి శంభో
మమాధిం న వేత్సి ప్రభో రక్ష మాం త్వం ॥ 16 ॥

త్వదక్ష్ణోః కటాక్షః పతేత్త్ర్యక్ష యత్ర
క్షణం క్ష్మా చ లక్ష్మీః స్వయం తం వృణాతే ।
కిరీటస్ఫురచ్చామరచ్ఛత్రమాలా-
కలాచీగజక్షౌమభూషావిశేషైః ॥ 17 ॥

భవాన్యై భవాయాపి మాత్రే చ పిత్రే
మృడాన్యై మృడాయాప్యఘఘ్న్యై మఖఘ్నే ।
శివాంగ్యై శివాంగాయ కుర్మః శివాయై
శివాయాంబికాయై నమస్త్ర్యంబకాయ ॥ 18 ॥

భవద్గౌరవం మల్లఘుత్వం విదిత్వా
ప్రభో రక్ష కారుణ్యదృష్ట్యానుగం మాం ।
శివాత్మానుభావస్తుతావక్షమోఽహం
స్వశక్త్యా కృతం మేఽపరాధం క్షమస్వ ॥ 19 ॥

యదా కర్ణరంధ్రం వ్రజేత్కాలవాహ-
ద్విషత్కంఠఘంటాఘణాత్కారనాదః ।
వృషాధీశమారుహ్య దేవౌపవాహ్యం
తదా వత్స మా భీరితి ప్రీణయ త్వం ॥ 20 ॥

యదా దారుణాభాషణా భీషణా మే
భవిష్యంత్యుపాంతే కృతాంతస్య దూతాః ।
తదా మన్మనస్త్వత్పదాంభోరుహస్థం
కథం నిశ్చలం స్యాన్నమస్తేఽస్తు శంభో ॥ 21 ॥

యదా దుర్నివారవ్యథోఽహం శయానో
లుఠన్నిఃశ్వసన్నిఃసృతావ్యక్తవాణిః ।
తదా జహ్నుకన్యాజలాలంకృతం తే
జటామండలం మన్మనోమందిరం స్యాత్ ॥ 22 ॥

యదా పుత్రమిత్రాదయో మత్సకాశే
రుదంత్యస్య హా కీదృశీయం దశేతి ।
తదా దేవదేవేశ గౌరీశ శంభో
నమస్తే శివాయేత్యజస్రం బ్రవాణి ॥ 23 ॥

యదా పశ్యతాం మామసౌ వేత్తి నాస్మా-
నయం శ్వాస ఏవేతి వాచో భవేయుః ।
తదా భూతిభూషం భుజంగావనద్ధం
పురారే భవంతం స్ఫుటం భావయేయం ॥ 24 ॥

యదా యాతనాదేహసందేహవాహీ
భవేదాత్మదేహే న మోహో మహాన్మే ।
తదా కాశశీతాంశుసంకాశమీశ
స్మరారే వపుస్తే నమస్తే స్మరాణి ॥ 25 ॥

యదాపారమచ్ఛాయమస్థానమద్భి-
ర్జనైర్వా విహీనం గమిష్యామి మార్గం ।
తదా తం నిరుంధన్కృతాంతస్య మార్గం
మహాదేవ మహ్యం మనోజ్ఞం ప్రయచ్ఛ ॥ 26 ॥

యదా రౌరవాది స్మరన్నేవ భీత్యా
వ్రజామ్యత్ర మోహం మహాదేవ ఘోరం ।
తదా మామహో నాథ కస్తారయిష్య-
త్యనాథం పరాధీనమర్ధేందుమౌలే ॥ 27 ॥

యదా శ్వేతపత్రాయతాలంఘ్యశక్తేః
కృతాంతాద్భయం భక్తవాత్సల్యభావాత్ ।
తదా పాహి మాం పార్వతీవల్లభాన్యం
న పశ్యామి పాతారమేతాదృశం మే ॥ 28 ॥

ఇదానీమిదానీం మృతిర్మే భవిత్రీ-
త్యహో సంతతం చింతయా పీడితోఽస్మి ।
కథం నామ మా భూన్మృతౌ భీతిరేషా
నమస్తే గతీనాం గతే నీలకంఠ ॥ 29 ॥

అమర్యాదమేవాహమాబాలవృద్ధం
హరంతం కృతాంతం సమీక్ష్యాస్మి భీతః ।
మృతౌ తావకాంఘ్ర్యబ్జదివ్యప్రసాదా-
ద్భవానీపతే నిర్భయోఽహం భవాని ॥ 30 ॥

జరాజన్మగర్భాధివాసాదిదుఃఖా-
న్యసహ్యాని జహ్యాం జగన్నాథ దేవ ।
భవంతం వినా మే గతిర్నైవ శంభో
దయాలో న జాగర్తి కిం వా దయా తే ॥ 31 ॥

శివాయేతి శబ్దో నమఃపూర్వ ఏష
స్మరన్ముక్తికృన్మృత్యుహా తత్త్వవాచీ ।
మహేశాన మా గాన్మనస్తో వచస్తః
సదా మహ్యమేతత్ప్రదానం ప్రయచ్ఛ ॥ 32 ॥

త్వమప్యంబ మాం పశ్య శీతాంశుమౌలి-
ప్రియే భేషజం త్వం భవవ్యాధిశాంతౌ ।
బహుక్లేశభాజం పదాంభోజపోతే
భవాబ్ధౌ నిమగ్నం నయస్వాద్య పారం ॥ 33 ॥

అనుద్యల్లలాటాక్షివహ్నిప్రరోహై-
రవామస్ఫురచ్చారువామోరుశోభైః ।
అనంగభ్రమద్భోగిభూషావిశేషై-
రచంద్రార్ధచూడైరలం దైవతైర్నః ॥ 34 ॥

అకంఠేకలంకాదనంగేభుజంగా-
దపాణౌకపాలాదఫాలేనలాక్షాత్ ।
అమౌళౌశశాంకాదవామేకలత్రా-
దహం దేవమన్యం న మన్యే న మన్యే ॥ 35 ॥

మహాదేవ శంభో గిరీశ త్రిశూలిం-
స్త్వదీయం సమస్తం విభాతీతి యస్మాత్ ।
శివాదన్యథా దైవతం నాభిజానే
శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం ॥ 36 ॥

యతోఽజాయతేదం ప్రపంచం విచిత్రం
స్థితిం యాతి యస్మిన్యదేకాంతమంతే ।
స కర్మాదిహీనః స్వయంజ్యోతిరాత్మా
శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం శివోఽహం ॥ 37 ॥

కిరీటే నిశేశో లలాటే హుతాశో
భుజే భోగిరాజో గలే కాలిమా చ ।
తనౌ కామినీ యస్య తత్తుల్యదేవం
న జానే న జానే న జానే న జానే ॥ 38 ॥

అనేన స్తవేనాదరాదంబికేశం
పరాం భక్తిమాసాద్య యం యే నమంతి ।
మృతౌ నిర్భయాస్తే జనాస్తం భజంతే
హృదంభోజమధ్యే సదాసీనమీశం ॥ 39 ॥

భుజంగప్రియాకల్ప శంభో మయైవం
భుజంగప్రయాతేన వృత్తేన కౢప్తం ।
నరః స్తోత్రమేతత్పఠిత్వోరుభక్త్యా
సుపుత్రాయురారోగ్యమైశ్వర్యమేతి ॥ 40 ॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాద కృతౌ
శివభుజంగం సంపూర్ణం ॥

Also Read:

Shiva Bhujanga Prayatha Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment