Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Shiva Shadakshari Stotram was wrote by Adi Shankaracharya.

Shiva Shadakshari Stotram in Kannada:

॥ ಶಿವಷಡಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
||ಓಂ ಓಂ||
ಓಂಕಾರಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ |
ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮಾದೋಂಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 1 ||

||ಓಂ ನಂ||
ನಮಂತಿ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ನಮಂತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ |
ನರಾಣಾಮಾದಿದೇವಾಯ ನಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 2 ||

||ಓಂ ಮಂ||
ಮಹಾತತ್ವಂ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಿಯಂ ಙ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪರಮ್ |
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ತಸ್ಮಾನ್ಮಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 3 ||

||ಓಂ ಶಿಂ||
ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವಾಕಾರಂ ಶಿವಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಮ್ |
ಮಹಾಪಾಪಹರಂ ತಸ್ಮಾಚ್ಛಿಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 4 ||

||ಓಂ ವಾಂ||
ವಾಹನಂ ವೃಷಭೋಯಸ್ಯ ವಾಸುಕಿಃ ಕಂಠಭೂಷಣಮ್ |
ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಂ ದೇವಂ ವಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 5 ||

||ಓಂ ಯಂ||
ಯಕಾರೇ ಸಂಸ್ಥಿತೋ ದೇವೋ ಯಕಾರಂ ಪರಮಂ ಶುಭಮ್ |
ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಯಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 6 ||

ಷಡಕ್ಷರಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವ ಸನ್ನಿಧೌ |
ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಕುತಃ ||

ಶಿವಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ಶಿವೇತಿ ವಾ
ಭವಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ಭವೇತಿ ವಾ |
ಹರಹರೇತಿ ಹರೇತಿ ಹರೇತಿ ವಾ
ಭುಜಮನಶ್ಶಿವಮೇವ ನಿರಂತರಮ್ ||
ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತ್ಪಾದಪೂಜ್ಯಕೃತ ಶಿವಷಡಕ್ಷರೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Lord Shiva Shadakshari Stotram Meaning:

Salutations and salutations to letter “om”,
Which is meditated as a letter Om with a dot,
Daily by great sages,
And leads them to fulfillment of desires,
And the attainment of salvation.

Salutations and salutations to letter “na”,
Which is saluted by great sages,
Which is saluted by groups of divine maidens,
And which is saluted by men and the king of devas.

Salutations and salutations to letter “ma”,
Which is saluted as the greatest god,
Which is saluted by great souls,
Which is greatly meditated and read,
And which is the stealer of all sins.

Salutations and salutations to letter “Shi”,
Which is Lord Shiva,
Who is the abode of peace,
Who is the lord of the universe,
Who is the one who blesses the world,
And which is the one word that is eternal.

Salutations and salutations to letter “va”,
Which the God who holds in his left Goddess Shakthi,
And who rides on a bull,
And wears on his neck the snake Vasuki.

Salutations and salutations to letter “ya”,
Which is the teacher of all the devas,
Who exists wherever gods exist,
And who is the great God spread everywhere

If one reads this prayer of six letters,
In front of God shiva,
He would reach the world of Shiva,
And be always happy with him.

Also Read:

Shiva Shadakshara Stotram lyrics in Hindi | English | Bengali | Marathi | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top