Tag - Lord Shiva Mantras & Stotrams Kannada

Shiva Stotram

Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Daridrya Dahana Stotram in Kannada: ॥ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಹನ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ ಕರ್ಣಾಮೃತಾಯ ಶಶಿಶೇಖರ ಧಾರಣಾಯ | ಕರ್ಪೂರಕಾಂತಿ ಧವಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ...

Shiva Stotram

Shiva Mangalashtakam Lyrics in Kannada With Meaning

Shiva Mangalashtakam in Kannada: ಭವಾಯ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ | ಕಾಲಕಾಲಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || 1 || ವೃಷಾರೂಢಾಯ ಭೀಮಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ ಚ |...

Shiva Stotram

Panchamruta Snanam Lyrics in Kannada

Panchamrutha Snanam in Kannada ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕಂ ಆಪ್ಯಾ’ಯಸ್ವ ಸಮೇ’ತು ತೇ ವಿಶ್ವತ’ಸ್ಸೋಮವೃಷ್ಣಿ’ಯಮ್ | ಭವಾವಾಜ’ಸ್ಯ ಸಂಗಧೇ || ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ || ದಧ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ ದಧಿಕ್ರಾವಣ್ಣೋ’...

Shiva Stotram

Manyu Suktam Lyrics in Kannada | Lord Shiva Stotram

Manyu Suktam in Kannada: ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ; ಮಂಡಲಂ 10; ಸೂಕ್ತಂ 83,84 ಯಸ್ತೇ” ಮನ್ಯೋ‌உವಿ’ಧದ್ ವಜ್ರ ಸಾಯಕ ಸಹ ಓಜಃ’ ಪುಷ್ಯತಿ ವಿಶ್ವ’ಮಾನುಷಕ್ | ಸಾಹ್ಯಾಮ ದಾಸಮಾರ್ಯಂ ತ್ವಯಾ” ಯುಜಾ...

Shiva Stotram

Nakshatra Suktam – Nakshatreshti Lyrics in Kannada

Nakshatreshti Suktam in Kannada: ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಮ್ | ಅಷ್ಟಕಮ್ – 3 ಪ್ರಶ್ನಃ – 1 ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾಃ | ಕಾಂಡ 3 ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 5 ಅನುವಾಕಮ್ – 1 ಓಂ || ಅಗ್ನಿರ್ನಃ’ ಪಾತು...

Ads