Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Mahadev Shiv Shankara Mantra Kannada

Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Daridrya Dahana Stotram in Kannada: ॥ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಹನ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ನರಕಾರ್ಣವ ತಾರಣಾಯ ಕರ್ಣಾಮೃತಾಯ ಶಶಿಶೇಖರ ಧಾರಣಾಯ | ಕರ್ಪೂರಕಾಂತಿ ಧವಳಾಯ ಜಟಾಧರಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 1 || ಗೌರೀಪ್ರಿಯಾಯ ರಜನೀಶ ಕಳಾಧರಾಯ ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಭುಜಗಾಧಿಪ ಕಂಕಣಾಯ | ಗಂಗಾಧರಾಯ ಗಜರಾಜ ವಿಮರ್ಧನಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ ದಹನಾಯ ನಮಶ್ಶಿವಾಯ || 2 || ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ಭವರೋಗ ಭಯಾಪಹಾಯ ಉಗ್ರಾಯ ದುಃಖ ಭವಸಾಗರ ತಾರಣಾಯ | ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ಗುಣನಾಮ ಸುನೃತ್ಯಕಾಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖ […]

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram was written by Adi Shankaracharya Shiva Aparadha Kshamapana Stotram in Kannada: ಆದೌ ಕರ್ಮಪ್ರಸಂಗಾತ್ಕಲಯತಿ ಕಲುಷಂ ಮಾತೃಕುಕ್ಷೌ ಸ್ಥಿತಂ ಮಾಂ ವಿಣ್ಮೂತ್ರಾಮೇಧ್ಯಮಧ್ಯೇ ಕಥಯತಿ ನಿತರಾಂ ಜಾಠರೋ ಜಾತವೇದಾಃ | ಯದ್ಯದ್ವೈ ತತ್ರ ದುಃಖಂ ವ್ಯಥಯತಿ ನಿತರಾಂ ಶಕ್ಯತೇ ಕೇನ ವಕ್ತುಂ ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ‌உಪರಾಧಃ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವ ಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ॥ 1 ॥ ಬಾಲ್ಯೇ ದುಃಖಾತಿರೇಕೋ ಮಲಲುಲಿತವಪುಃ ಸ್ತನ್ಯಪಾನೇ ಪಿಪಾಸಾ ನೋ ಶಕ್ತಶ್ಚೇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯೋ ಭವಗುಣಜನಿತಾಃ […]

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Shiva Shadakshari Stotram was wrote by Adi Shankaracharya. Shiva Shadakshari Stotram in Kannada: ॥ ಶಿವಷಡಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ||ಓಂ ಓಂ|| ಓಂಕಾರಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ | ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮಾದೋಂಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 1 || ||ಓಂ ನಂ|| ನಮಂತಿ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ನಮಂತ್ಯಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಾಃ | ನರಾಣಾಮಾದಿದೇವಾಯ ನಕಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ || 2 || ||ಓಂ ಮಂ|| ಮಹಾತತ್ವಂ ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಿಯಂ ಙ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪರಮ್ | ಮಹಾಪಾಪಹರಂ […]

Panchamruta Snanam Lyrics in Kannada

Panchamrutha Snanam in Kannada ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕಂ ಆಪ್ಯಾ’ಯಸ್ವ ಸಮೇ’ತು ತೇ ವಿಶ್ವತ’ಸ್ಸೋಮವೃಷ್ಣಿ’ಯಮ್ | ಭವಾವಾಜ’ಸ್ಯ ಸಂಗಧೇ || ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ || ದಧ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ ದಧಿಕ್ರಾವಣ್ಣೋ’ ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿಷ್ಣೋರಶ್ವ’ಸ್ಯ ವಾಜಿನಃ’ | ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾ’ಕರತ್ಪ್ರಣ ಆಯೂಗ್‍ಮ್’ಷಿತಾರಿಷತ್ || ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ || ಆಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ ಶುಕ್ರಮ’ಸಿ ಜ್ಯೋತಿ’ರಸಿ ತೇಜೋ’‌உಸಿ ದೇವೋವಸ್ಸ’ವಿತೋತ್ಪು’ನಾ ತ್ವಚ್ಛಿ’ದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇ’ಣ ವಸೋ ಸ್ಸೂರ್ಯ’ಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ’ || ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ || ಮಧು ಅಭಿಷೇಕಂ ಮಧುವಾತಾ’ ಋತಾಯತೇ ಮಧುಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧ’ವಃ | ಮಾಧ್ವೀ”ರ್ನಸ್ಸಂತ್ವೋಷ’ಧೀಃ | ಮಧುನಕ್ತ’ ಮುತೋಷಸಿ ಮಧು’ಮತ್ಪಾರ್ಥಿ’ವಗ್ಂ […]

Manyu Suktam Lyrics in Kannada | Lord Shiva Stotram

Manyu Suktam in Kannada: ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ; ಮಂಡಲಂ 10; ಸೂಕ್ತಂ 83,84 ಯಸ್ತೇ” ಮನ್ಯೋ‌உವಿ’ಧದ್ ವಜ್ರ ಸಾಯಕ ಸಹ ಓಜಃ’ ಪುಷ್ಯತಿ ವಿಶ್ವ’ಮಾನುಷಕ್ | ಸಾಹ್ಯಾಮ ದಾಸಮಾರ್ಯಂ ತ್ವಯಾ” ಯುಜಾ ಸಹ’ಸ್ಕೃತೇನ ಸಹ’ಸಾ ಸಹ’ಸ್ವತಾ || 1 || ಮನ್ಯುರಿಂದ್ರೋ” ಮನ್ಯುರೇವಾಸ’ ದೇವೋ ಮನ್ಯುರ್ ಹೋತಾ ವರು’ಣೋ ಜಾತವೇ”ದಾಃ | ಮನ್ಯುಂ ವಿಶ’ ಈಳತೇ ಮಾನು’ಷೀರ್ಯಾಃ ಪಾಹಿ ನೋ” ಮನ್ಯೋ ತಪ’ಸಾ ಸಜೋಷಾ”ಃ || 2 || ಅಭೀ”ಹಿ ಮನ್ಯೋ ತವಸಸ್ತವೀ”ಯಾನ್ ತಪ’ಸಾ ಯುಜಾ ವಿ […]

Nakshatra Suktam – Nakshatreshti Lyrics in Kannada

Nakshatreshti Suktam in Kannada: ತೈತ್ತಿರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಮ್ | ಅಷ್ಟಕಮ್ – 3 ಪ್ರಶ್ನಃ – 1 ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾಃ | ಕಾಂಡ 3 ಪ್ರಪಾಠಕಃ – 5 ಅನುವಾಕಮ್ – 1 ಓಂ || ಅಗ್ನಿರ್ನಃ’ ಪಾತು ಕೃತ್ತಿ’ಕಾಃ | ನಕ್ಷ’ತ್ರಂ ದೇವಮಿ’ಂದ್ರಿಯಮ್ | ಇದಮಾ’ಸಾಂ ವಿಚಕ್ಷಣಮ್ | ಹವಿರಾಸಂ ಜು’ಹೋತನ | ಯಸ್ಯ ಭಾಂತಿ’ ರಶ್ಮಯೋ ಯಸ್ಯ’ ಕೇತವಃ’ | ಯಸ್ಯೇಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವ’ನಾನಿ ಸರ್ವಾ” | ಸ ಕೃತ್ತಿ’ಕಾಭಿರಭಿಸಂವಸಾ’ನಃ | ಅಗ್ನಿರ್ನೋ’ ದೇವಸ್ಸು’ವಿತೇ […]

Scroll to top