Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Bhogapuresha Ashtakam Lyrics in English

Shri Bhogapuresha Ashtakam Lyrics in English

155 Views

śrībhogāpureśāṣṭakam Lyrics in English:

srimadbhogapureso bhavatu bhavagururbhutaye me dayaluh
jnanam bhaktim viraktim pradita samadamadyangajatam sukhaya ।
stotum va”radhitum tvam na ca mama sumatih kalyadinendriyesaih
sanmargadbhrantito’yam puruguna dayaya pahi bhogapuresa ॥ 1॥

muḍho’ham jnanahinastava padayugale bhaktihino duratma-
thapi tvameva jane guruvara vacasa svaminam naparam va ।
tasmadasmatkrtagah ksamaya kuru krpam sattvasindho hanuman
dasyam me dehi nityam dasarathatanayaprita bhogapuresa ॥ 2॥

tvaddhrtpadmantarange sakalagunaganalankrtango vidosah
svami vedantavedyo mama manasi tatha vartatam srimanojnah ।
srimadbhogapuresanilatanaya hitam mamakam vetsi sarvam
kim me vijnapaniyam sakalamapi sada janatah purnasakteh ॥ 3॥

raksahputrapranaso jalanidhitaranam dronagiryahrtisce-
tyadyam duhsadhyakarma tvayi krtavati me samsayam yati cetah ।
yadyasmanmanasasthaprabalataramahakamamukhyarinaso
bhuyacchighram tvayayam sakalamapi balam vedmi te satyameva ॥ 4॥

sarvatmaprerakesadbhutabalanikhilapranivrndapravista-
nekai rupai ramesam paricarasi hare vetti kaste mahattvam ।
vatsanukrosadrstirbhavatu mayi ciram samsrtivyadhirugne
srimadbhogapuresabhayada virativijnanabhaktyadipurna ॥ 5॥

bhagne bimbe kadacit punarapi gurusatpanilabdhapratisthah
sannidhyam vyanjitum yo nihitadyutimahadipatapto vyatanit ।
sarvatraddha patangan muhuratha sujanaih prarthitah sanjahara
srimadbhogapuresam tamakhilaphaladam sambhaje purvajyestham ॥ 6॥

durbuddhim durvikaram hara hara hanuman papajalam madiyam
tvatsevaikopayuktam sriyamapi disa me yogyatam natilanghya ।
bhuyo vrddhiryatha syattava padayugaladvandvabhakterajasram
narte tvam me gatih syaditi dhrtamanasa palaya svaprapannam ॥ 7॥

istanistaptinasaprakatitanijasadbhaktivargatmasaktih
svasvantadhyatasitaramanasucarano muktivighnebhasimhah ।
smrtyasesaghahartabhilasitaphaladah sesarudradivandyah
payadbhogapuresascaranasurasiroratnamasman sudinan ॥ 8॥

srimadbhogapuresastutimiti krtavan bhaktiputantaratma
pranaslokastakena tridasamunisamadistamantrangajanma ।
yastam bhaktya sametah suciriha pathate nityamasyakhilestam
datvanistam ca hanti prathitasumahima pranivrndapraneta ॥ 9॥

iti sribhogapuresastakam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *