Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Bhogapuresh Ashtakam Text in English

Shri Bhogapuresha Ashtakam Lyrics in English

śrībhogāpureśāṣṭakam Lyrics in English: srimadbhogapureso bhavatu bhavagururbhutaye me dayaluh jnanam bhaktim viraktim pradita samadamadyangajatam sukhaya । stotum va”radhitum tvam na ca mama sumatih kalyadinendriyesaih sanmargadbhrantito’yam puruguna dayaya pahi bhogapuresa ॥ 1॥ muḍho’ham jnanahinastava padayugale bhaktihino duratma- thapi tvameva jane guruvara vacasa svaminam naparam va । tasmadasmatkrtagah ksamaya kuru krpam sattvasindho hanuman dasyam me dehi nityam […]

Scroll to top