Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Bhogapuresh Ashtaka Lyrics in English

śrībhogāpureśāṣṭakam Lyrics in English: srimadbhogapureso bhavatu bhavagururbhutaye me dayaluh jnanam bhaktim viraktim pradita samadamadyangajatam sukhaya । stotum va”radhitum tvam na ca mama sumatih kalyadinendriyesaih sanmargadbhrantito’yam puruguna dayaya…