Ashtaka

Shri Balalila Ashtakam Lyrics in English

śrībālalīlāṣṭakam Lyrics in English:

(bhaktasukhadamanjari granthat)
bhaja viththalabalam gokulapalam rasikarasalam dehadharam ।
bhaja rukyinigodam paramavinodam prakatapramodam mohakaram ॥ 1॥

bhaja sundaravaktram balacaritram paramapavitram manahari ।
bhaja jayarasarupam gokulabhupam paramanupam sukhakari ॥ 2॥

jaya maṅgala maṅgala sahaja sumaṅgala durita‍amaṅgala janatrata ।
jaya anandakaraka bahusukhadayaka iksanasayakarasadata ॥ 3॥

bhaja kanḍabharanam paramasuvaranam aṅgadadharanam rucikarta ।
bhaja lilakaranam bahurasabharanam adhisuharanam bhayaharta ॥ 4॥

bhaja lilalalitam suphalam phalitam kamasudalitam jayakari
jaya srivallabha kriḍarasabhara kamayuddhakaravapudhari ॥ 5॥

bhaja ruciram balam pritiprapalam nayanasucalam sayanakaram ।
bhaja puranavaranam bhaktabharanam sisutanudharanam siddhivaram ॥ 6॥

bhaja kriḍalolam kelikalolam ardhasubolam purnaphalam ।
jaya utsavakaraka tapanivaraka lilasmaraka yasa amalam ॥ 7॥

bhaja purnanandam anandakandam ramitasuchandam parasindhum ।
jaya anuraktam bhaktasamyuktam avyaktam haridasavibhum ॥ 8॥

iti sribalalilastakam sampurnam ।