Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Balalila Ashtakam Lyrics in English

Shri Balalila Ashtakam Lyrics in English

88 Views

śrībālalīlāṣṭakam Lyrics in English:

(bhaktasukhadamanjari granthat)
bhaja viththalabalam gokulapalam rasikarasalam dehadharam ।
bhaja rukyinigodam paramavinodam prakatapramodam mohakaram ॥ 1॥

bhaja sundaravaktram balacaritram paramapavitram manahari ।
bhaja jayarasarupam gokulabhupam paramanupam sukhakari ॥ 2॥

jaya maṅgala maṅgala sahaja sumaṅgala durita‍amaṅgala janatrata ।
jaya anandakaraka bahusukhadayaka iksanasayakarasadata ॥ 3॥

bhaja kanḍabharanam paramasuvaranam aṅgadadharanam rucikarta ।
bhaja lilakaranam bahurasabharanam adhisuharanam bhayaharta ॥ 4॥

bhaja lilalalitam suphalam phalitam kamasudalitam jayakari
jaya srivallabha kriḍarasabhara kamayuddhakaravapudhari ॥ 5॥

bhaja ruciram balam pritiprapalam nayanasucalam sayanakaram ।
bhaja puranavaranam bhaktabharanam sisutanudharanam siddhivaram ॥ 6॥

bhaja kriḍalolam kelikalolam ardhasubolam purnaphalam ।
jaya utsavakaraka tapanivaraka lilasmaraka yasa amalam ॥ 7॥

bhaja purnanandam anandakandam ramitasuchandam parasindhum ।
jaya anuraktam bhaktasamyuktam avyaktam haridasavibhum ॥ 8॥

iti sribalalilastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *