Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Bhujangaprayat Ashtakam Lyrics in English

Shri Bhujangaprayat Ashtakam Lyrics in English

404 Views

śrībhujaṅgaprayātāṣṭakam Lyrics in English:

sudhadhamanaijadharadharavenum karagrairudagrairativyagrasilaih ।
sada purayamscarayangovaruthanpurah pradurastam mamabhiravirah ॥ 1॥

yasodayasodanadaksambujaksa pratipapramada prahanapravina ।
nijapangasangodbhavanangagopanganapanganrtyanganibhutadeha ॥ 2॥

sada radhikaradhikasadhakartha pratapaprasadaprabho krsnadeva ।
anangikrtanangasevyantaranga pravistapratapaghahrnme prasida ॥ 3॥

ramakanta santa pratipanta me’tah sthiribhutapadambujastvam bhavasu ।
sada krsnakrsneti nama tvadiyam vibho grhnato he yasodakisora ॥ 4॥

sphuradrangabhumisthamancopavistocchalacchatrapakse bhayancaniniso ।
alivratajustottamasragdhara srimanomandira tvam hare me prasida ॥ 5॥

svarasmera kasmattvamasmansvato na smarasyambujasmeranetranukampin ।
smitodbhavitanangagopanganangollasatsvangasatsanga lambhesa pahi ॥ 6॥

ramarama ramamanoharivesoddhataksonipalaghapapaksayesa ।
darotphullapankeruhasmarehasaprapannartihannandasuno prasida ॥ 7॥

kurangidrsamangasangena sasvannijanandadanandakandatikala ।
kalidodbhavodbhutapankeruhaksa svabhaktanuraktaktapada prasada ॥ 8॥

bhujangaprayatastakenanuyato bhujange sayanam harim samstaviti ।
ratistasya krsne bhavatyasu nitya kimanyaih phalairphalgubhih sevakasya ॥ 9॥

iti srivitthalesvararacitam bhujangaprayatastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *