Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Shri Bhujangaprayat Ashtakam Text in English

śrībhujaṅgaprayātāṣṭakam Lyrics in English: sada gopikamanḍale rajamanam lasannrtyabandhadililanidanam । galaddarpakandarpasobhabhidanam bhaje nandasunum sadanandarupam ॥ 1॥ vrajastrijananandasandohasaktam sudhavarsimvamsininadanuraktam । tribhangakrtisvikrtasviyabhaktam bhaje nandasunum sada”nandarupam ॥ 2॥ sphuradrasalilavilasatiramyam parityaktagehadidasaikagamyam ।…

śrībhujaṅgaprayātāṣṭakam Lyrics in English: sudhadhamanaijadharadharavenum karagrairudagrairativyagrasilaih । sada purayamscarayangovaruthanpurah pradurastam mamabhiravirah ॥ 1॥ yasodayasodanadaksambujaksa pratipapramada prahanapravina । nijapangasangodbhavanangagopanganapanganrtyanganibhutadeha ॥ 2॥ sada radhikaradhikasadhakartha pratapaprasadaprabho krsnadeva । anangikrtanangasevyantaranga pravistapratapaghahrnme…