Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Bhujanga Prayat Ashtakam English lyrics

Shri Bhujangaprayat Ashtakam Lyrics in English

śrībhujaṅgaprayātāṣṭakam Lyrics in English: sudhadhamanaijadharadharavenum karagrairudagrairativyagrasilaih । sada purayamscarayangovaruthanpurah pradurastam mamabhiravirah ॥ 1॥ yasodayasodanadaksambujaksa pratipapramada prahanapravina । nijapangasangodbhavanangagopanganapanganrtyanganibhutadeha ॥ 2॥ sada radhikaradhikasadhakartha pratapaprasadaprabho krsnadeva । anangikrtanangasevyantaranga pravistapratapaghahrnme prasida ॥ 3॥ ramakanta santa pratipanta me’tah sthiribhutapadambujastvam bhavasu । sada krsnakrsneti nama tvadiyam vibho grhnato he yasodakisora ॥ 4॥ sphuradrangabhumisthamancopavistocchalacchatrapakse bhayancaniniso । alivratajustottamasragdhara srimanomandira tvam hare me […]

Scroll to top