Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Bhuvaneshvarya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Durga Slokam

Sri Bhuvaneswari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಥ ಶ್ರೀಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ

ಮಹಾಸಮ್ಮೋಹಿನೀ ದೇವೀ ಸುನ್ದರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ।
ಏಕಾಕ್ಷರೀ ಏಕಮನ್ತ್ರೀ ಏಕಾಕೀ ಲೋಕನಾಯಿಕಾ ॥ 1 ॥

ಏಕರೂಪಾ ಮಹಾರೂಪಾ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಿಣೀ ।
ಬೀಜರೂಪಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯವರ್ಧಿನೀ ॥ 2 ॥

ಮಹಾರತಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಯೋಗಿನೀ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ।
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಃ ಕಲಾರೂಪಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಭದ್ರಕಾಲಿಕಾ ॥ 3 ॥

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿರೂಪಿಣೀ ।
ಶಿವರೂಪೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪೀ ಕಾಲರೂಪೀ ಸುಖಾಸಿನೀ ॥ 4 ॥

ಪುರಾಣೀ ಪುಣ್ಯರೂಪಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀ ಪುಣ್ಯವರ್ಧಿನೀ ।
ರುದ್ರಾಣೀ ಪಾರ್ವತೀನ್ದ್ರಾಣೀ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ ॥ 5 ॥

ನಾರಾಯಣೀ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಿಷೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಾ ಹ್ಯಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶತ್ಕಲಾಧರೀ ॥ 6 ॥

ಸಪ್ತಮಾ ತ್ರಿಗುಣಾ ನಾರೀ ಶರೀರೋತ್ಪತ್ತಿಕಾರಿಣೀ ।
ಆಕಲ್ಪಾನ್ತಕಲಾವ್ಯಾಪಿಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಶರ್ವಾಣೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಭುವನಾ ದೇವೀ ಮಹಾಕವಿಪರಾಯಣಾ ॥ 8 ॥

ಇಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾರೂಪಾ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಷ್ಟಕಾ ।
ನಮಃ ಶಿವಾಯೈ ಶಾನ್ತಾಯೈ ಶಾಂಕರಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ॥ 9 ॥

ವೇದವೇದಾಂಗರೂಪಾ ಚ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಶರೀರಿಣೀ ।
ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಶಿವಜ್ಞಾನೀ ಶೈವಧರ್ಮಪರಾಯಣಾ ॥ 10 ॥

ಕಾಲಾನ್ತರೀ ಕಾಲರೂಪೀ ಸಂಜ್ಞಾನಾ ಪ್ರಾಣಧಾರಿಣೀ ।
ಖಡ್ಗಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಚ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣೀ ॥ 11 ॥

ಅರೂಪಾ ಬಹುರೂಪಾ ಚ ನಾಯಿಕಾ ಲೋಕವಶ್ಯಗಾ ।
ಅಭಯಾ ಲೋಕರಕ್ಷಾ ಚ ಪಿನಾಕೀ ನಾಗಧಾರಿಣೀ ॥ 12 ॥

ವಜ್ರಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಪಾಶತೋಮರಧಾರಿಣೀ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ದೇವೀ ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಭುವನಾ ತಥಾ ॥ 13 ॥

ಖಡ್ಗಧಾರೀ ಮಹಾರೂಪಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಧ್ಯಗಾ ।
ಏವಂ ಶತಾಷ್ಟಕಂ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ರಮಣಭಾಷಿತಮ್ ॥ 14 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟನಿವಾರಣಮ್ ।
ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ಸದಾ ವಿಜಯವರ್ಧನಮ್ ॥ 15 ॥

ಆಯುಷ್ಕರಂ ಪುಷ್ಟಿಕರಂ ರಕ್ಷಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಮ್ ।
ಅಮರಾದಿಪದೈಶ್ವರ್ಯಮಮತ್ವಾಂಶಕಲಾಪಹಮ್ ॥ 16 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತನ್ತ್ರೇ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Also Read:

Shri Bhuvaneshvarya Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top