Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Ganesh Stotram

Ganesha, also spelled Ganesh, also called Ganapati, elephant-headed Hindu god, who is traditionally worshipped before any major activity and is the patron of intellectuals, bankers, scribes, and authors. Ganapati means both “Lord of the People” (gana means the common people) and “Lord of the Ganas” (Ganesha is the chief of the ganas, the goblin hosts of Shiva). His vahana is the large Indian bandicoot rat, which symbolizes Ganesha’s ability to overcome anything to get what he wants. Like a rat and like an elephant, Ganesha is a remover of obstacles. Lord Shiva and Parvati Devi are there parents, Subramanya (Karthikeya) is his brother. His image are found throughout India, Nepal, Sri Lanka, Fiji, Thailand, Mauritius, Bali (Indonesia) and Bangladesh.

Sri Ganesha Ashtottarashatanama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಯಮ ಉವಾಚ ।
ಗಣೇಶ ಹೇರಂಬ ಗಜಾನನೇತಿ ಮಹೋದರ ಸ್ವಾನುಭವಪ್ರಕಾಶಿನ್ ।
ವರಿಷ್ಠ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿನಾಥ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರಭೀತಾಃ ॥ 1 ॥

ಅನೇಕವಿಘ್ನಾಂತಕ ವಕ್ರತುಂಡ ಸ್ವಸಂಜ್ಞವಾಸಿಂಶ್ಚ ಚತುರ್ಭುಜೇತಿ ।
ಕವೀಶ ದೇವಾಂತಕನಾಶಕಾರಿನ್ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 2 ॥

ಮಹೇಶಸೂನೋ ಗಜದೈತ್ಯಶತ್ರೋ ವರೇಣ್ಯಸೂನೋ ವಿಕಟ ತ್ರಿನೇತ್ರ ।
ಪರೇಶ ಪೃಥ್ವೀಧರ ಏಕದಂತ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 3 ॥

ಪ್ರಮೋದ ಮೋದೇತಿ ನರಾಂತಕಾರೇ ಷಡೂರ್ಮಿಹಂತರ್ಗಜಕರ್ಣ ಢುಂಢೇ ।
ದ್ವನ್ದ್ವಾರಿಸಿನ್ಧೋ ಸ್ಥಿರ ಭಾವಕಾರಿನ್ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 4 ॥

ವಿನಾಯಕ ಜ್ಞಾನವಿಘಾತಶತ್ರೋ ಪರಾಶರಸ್ಯಾತ್ಮಜ ವಿಷ್ಣುಪುತ್ರ ।
ಅನಾದಿಪೂಜ್ಯಾಽಽಖುಗ ಸರ್ವಪೂಜ್ಯ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 5 ॥

ವೈರಿಚ್ಯ ಲಂಬೋದರ ಧೂಮ್ರವರ್ಣ ಮಯೂರಪಾಲೇತಿ ಮಯೂರವಾಹಿನ್ ।
ಸುರಾಸುರೈಃ ಸೇವಿತಪಾದಪದ್ಮ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 6 ॥

ವರಿನ್ಮಹಾಖುಧ್ವಜಶೂರ್ಪಕರ್ಣ ಶಿವಾಜ ಸಿಂಹಸ್ಥ ಅನಂತವಾಹ ।
ದಿತೌಜ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಶೇಷನಾಭೇ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 7 ॥

ಅಣೋರಣೀಯೋ ಮಹತೋ ಮಹೀಯೋ ರವೇರ್ಜ ಯೋಗೇಶಜ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜ ।
ನಿಧೀಶ ಮಂತ್ರೇಶ ಚ ಶೇಷಪುತ್ರ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 8 ॥

ವರಪ್ರದಾತರದಿತೇಶ್ಚ ಸೂನೋ ಪರಾತ್ಪರ ಜ್ಞಾನದ ತಾರವಕ್ತ್ರ ।
ಗುಹಾಗ್ರಜ ಬ್ರಹ್ಮಪ ಪಾರ್ಶ್ವಪುತ್ರ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 9 ॥

ಸಿಧೋಶ್ಚ ಶತ್ರೋ ಪರಶುಪ್ರಯಾಣೇ ಶಮೀಶಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯ ವಿಘ್ನಹಾರಿನ್ ।
ದೂರ್ವಾಭರೈರಚಿತ ದೇವದೇವ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 10 ॥

ಧಿಯಃ ಪ್ರದಾತಶ್ಚ ಶಮೀಪ್ರಿಯೇತಿ ಸುಸಿದ್ವಿದಾತಶ್ಚ ಸುಶಾಂತಿದಾತಃ ।
ಅಮೇಯಮಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮೇತಿ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 11 ॥

ದ್ವಿಧಾ ಚತುರ್ಥಿಪ್ರಿಯ ಕಶ್ಯಪಾಶ್ಚ ಧನಪ್ರದ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಪ್ರಕಾಶಿನ್ ।
ಚಿಂತಾಮಣೇ ಚಿತ್ತವಿಹಾರಕಾರಿನ್ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 12 ॥

ಯಮಸ್ಯ ಶತ್ರೋ ಅಭಿಮಾನಶತ್ರೋ ವಿಧೇರ್ಜಹಂತಃ ಕಪಿಲಸ್ಯ ಸೂನೋ ।
ವಿದೇಹ ಸ್ವಾನಂದಜಯೋಗಯೋಗ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 13 ॥

ಗಣಸ್ಯ ಶತ್ರೋ ಕಮಲಸ್ಯ ಶತ್ರೋ ಸಮಸ್ತಭಾವಜ್ಞ ಚ ಭಾಲಚಂದ್ರ ।
ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾಂತಮಯ ಪ್ರಚಾರಿನ್ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 14 ॥

ವಿಭೋ ಜಗದ್ರೂಪ ಗಣೇಶ ಭೂಮನ್ ಪುಷ್ಠೇಃಪತೇ ಆಖುಗತೇತಿ ಬೋಧಃ ।
ಕರ್ತುಶ್ಚ ಪಾತುಶ್ಚ ತು ಸಂಹರೇತಿ ವದಂತಮೇವಂ ತ್ಯಜತ ಪ್ರತೀಭಾಃ ॥ 15 ॥

ಇದಮಷ್ಠೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ತಸ್ಯ ಪಠಂತಿ ಯೇ ।
ಶೃಣವಂತಿ ತೇಷು ವೈ ಭೀತಾಃ ಕುರೂಧ್ವಂ ಮಾ ಪ್ರವೇಶನಮ್ ॥ 16 ॥

ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಢುಂಢೇರ್ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರವರ್ಧನಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಕರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಜಪನ್ತಂ ನಿತ್ಯಮಾದರಾತ್ ॥ 17 ॥

ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಚಿಹ್ನಯುಕ್ತಾನಿ ವೈ ಭಟಾಃ ।
ಧಾಮಾನಿ ತತ್ರ ಸಂಭೀತಾಃ ಕುರೂಧ್ವಂ ಮಾ ಪ್ರವೇಶನಮ್ ॥ 18 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾಂತಯೇ ಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ಯಮದೂತಸಂವಾದೇ
ಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read:

Shri Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top