Ashtaka

Shri Ganeshashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীগণেশাষ্টকম্

শ্রীগণেশাষ্টকম্ Lyrics in Bengali:

শ্রীগণেশায় নমঃ ।
গণপতি-পরিবারং চারুকেয়ূরহারং
গিরিধরবরসারং য়োগিনীচক্রচারম্ ।
ভব-ভয়-পরিহারং দুঃখ-দারিদ্রয়-দূরং
গণপতিমভিবন্দে বক্রতুণ্ডাবতারম্ ॥ ১॥

অখিলমলবিনাশং পাণিনা ধ্বস্তপাশং var হস্তপাশং
কনকগিরিনিকাশং সূর্যকোটিপ্রকাশম্ ।
ভবভবগিরিনাশং মালতীতীরবাসং
গণপতিমভিবন্দে মানসে রাজহংসম্ ॥ ২॥

বিবিধ-মণি-ময়ূখৈঃ শোভমানং বিদূরৈঃ
কনক-রচিত-চিত্রং কণ্ঠদেশেবিচিত্রং ।
দধতি বিমলহারং সর্বদা য়ত্নসারং
গণপতিমভিবন্দে বক্রতুণ্ডাবতারম্ ॥ ৩॥

দুরিতগজমমন্দং বারণীং চৈব বেদং
বিদিতমখিলনাদং নৃত্যমানন্দকন্দম্ ।
দধতি শশিসুবক্ত্রং চাঽঙ্কুশং য়ো বিশেষং
গণপতিমভিবন্দে সর্বদাঽঽনন্দকন্দম্ ॥ ৪॥

ত্রিনয়নয়ুতভালে শোভমানে বিশালে
মুকুট-মণি-সুঢালে মৌক্তিকানাং চ জালে ।
ধবলকুসুমমালে য়স্য শীর্ষ্ণঃ সতালে
গণপতিমভিবন্দে সর্বদা চক্রপাণিম্ ॥ ৫॥

বপুষি মহতি রূপং পীঠমাদৌ সুদীপং
তদুপরি রসকোণং য়স্য চোর্ধ্বং ত্রিকোণম্ ।
গজমিতদলপদ্মং সংস্থিতং চারুছদ্মং
গণপতিমভিবন্দে কল্পবৃক্ষস্য বৃন্দে ॥ ৬॥

বরদবিশদশস্তং দক্ষিণং য়স্য হস্তং
সদয়মভয়দং তং চিন্তয়ে চিত্তসংস্থম্ ।
শবলকুটিলশুণ্ডং চৈকতুণ্ডং দ্বিতুণ্ডং
গণপতিমভিবন্দে সর্বদা বক্রতুণ্ডম্ ॥ ৭॥

কল্পদ্রুমাধঃস্থিত-কামধেনুং
চিন্তামণিং দক্ষিণপাণিশুণ্ডম্ ।
বিভ্রাণমত্যদ্ভুতচিত্তরূপং য়ঃ
পূজয়েত্ তস্য সমস্তসিদ্ধিঃ ॥ ৮॥

ব্যাসাষ্টকমিদং পুণ্যং গণেশস্তবনং নৃণাম্ ।
পঠতাং দুঃখনাশায় বিদ্যাং সংশ্রিয়মশ্নুতে ॥ ৯॥

॥ ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ব্যাসবিরচিতং গণেশাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

Add Comment

Click here to post a comment