Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gauranga Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil and Meaning

108 Names of Lord Chaitanya Tamil:

ஶ்ரீகௌ³ராங்கா³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்

ஆமஸ்க்ருʼத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி தே³வதே³வம் ஜக³த்³கு³ரும் ।
நாம்நாமஷ்டோத்தரஶதம் சைதந்யஸ்ய மஹாத்மநா: ॥ 1 ॥

விஶ்வம்ப⁴ரோ ஜிதக்ரோதோ⁴ மாயாமாநுஷவிக்³ரஹ: ।
அமாயீ மாயிநாம் ஶ்ரேஷ்டோ² வரதே³ஶோ த்³விஜோத்தம: ॥ 2 ॥

ஜக³ந்நாத²ப்ரியஸுத: பித்ருʼப⁴க்தோ மஹாமநா: ।
லக்ஷ்மீகாந்த: ஶசீபுத்ர: ப்ரேமதோ³ ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 3 ॥

த்³விஜப்ரியோ த்³விஜவரோ வைஷ்ணவப்ராணநாயக: ।
த்³விஜாதிபூஜக: ஶாந்த: ஶ்ரீவாஸப்ரிய ஈஶ்வர: ॥ 4 ॥

தப்தகாஞ்சநகௌ³ராங்க:³ ஸிம்ஹக்³ரீவோ மஹாபு⁴ஜ: ।
பீதவாஸா ரக்தபட்ட: ஷட்³பு⁴ஜோঽத² சதுர்பு⁴ஜ: ॥ 5 ॥

த்³விபு⁴ஜஶ்ச க³தா³பாணி: சக்ரீ பத்³மத⁴ரோঽமல: ।
பாஞ்சஜந்யத⁴ர: ஶார்ங்கீ³ வேணுபாணி: ஸுரோத்தம: ॥ 6 ॥

கமலாக்ஷேஶ்வர: ப்ரீதோ கோ³பலீலாத⁴ரோ யுவா ।
நீலரத்நத⁴ரோ ருப்யஹாரீ கௌஸ்துப⁴பூ⁴ஷண: ॥ 7 ॥

ஶ்ரீவத்ஸலாஞ்ச²நோ பா⁴ஸ்வாந் மணித்⁴ருʼக்கஞ்ஜலோசந: ।
தாடங்கநீலஶ்ரீ: ருத்³ர லீலாகாரீ கு³ருப்ரியா: ॥ 8 ॥

ஸ்வநாமகு³ணவக்தா ச நாமோபதே³ஶதா³யக: ।
ஆசாண்டா³லப்ரியா: ஶுத்³த:⁴ ஸர்வப்ராணிஹிதே ரத: ॥ 9 ॥

விஶ்வரூபாநுஜ: ஸந்த்⁴யாவதார: ஶீதலாஶய: ।
நி:ஸீமகருணோ கு³ப்த ஆத்மப⁴க்திப்ரவர்தக: ॥ 10 ॥

மஹாநந்தோ³ நடோ ந்ருʼத்யகீ³தநாமப்ரிய: கவி: ।
ஆர்திப்ரிய: ஶுசி: ஶுத்³தோ⁴ பா⁴வதோ³ ப⁴க³வத்ப்ரியா: ॥ 11 ॥

இந்த்³ராதி³ஸர்வலோகேஶவந்தி³தஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜ: ।
ந்யாஸிசூடா³மணி: க்ருʼஷ்ண: ஸம்ந்யாஸஆஶ்ரமபாவந: ॥ 12 ॥

சைதந்ய: க்ருʼஷ்ணசைதந்யோ த³ண்ட³த்⁴ருʼங்ந்யஸ்தத³ண்ட³க: ।
அவதூ⁴தப்ரியோ நித்யாநந்த³ஷட்³பு⁴ஜத³ர்ஶக: ॥ 13 ॥

முகுந்த³ஸித்³தி⁴தோ³ தீ³நோ வாஸுதே³வாம்ருʼதப்ரத:³ ।
க³தா³த⁴ரப்ராணநாத² ஆர்திஹா ஶரணப்ரத:³ ॥ 14 ॥

அகிஞ்சநப்ரிய: ப்ராணோ கு³ணக்³ராஹீ ஜிதேந்த்³ரிய: ।
அதோ³ஷத³ர்ஶீ ஸுமுகோ² மது⁴ர: ப்ரியத³ர்ஶந: ॥ 15 ॥

ப்ரதாபருத்³ரஸந்த்ராதா ராமாநந்த³ப்ரியோ கு³ரு: ।
அநந்தகு³ணஸம்பந்ந: ஸர்வதீர்தை²கபாவந: ॥ 16 ॥

வைகுண்ட²நாதோ² லோகேஶோ ப⁴க்தாபி⁴மதரூபத்⁴ருʼக் ।
நாராயணோ மஹாயோகீ³ ஜ்ஞாநப⁴க்திப்ரத:³ ப்ரபு:⁴ ॥ 17 ॥

பீயூஷவசந: ப்ருʼத்²வீ பாவந: ஸத்யவாக்ஸஹ: ।
ஓட³தே³ஶஜநாநந்தீ³ ஸந்தோ³ஹாம்ருʼதரூபத்⁴ருʼக் ॥ 18 ॥

ய: படே²த்ப்ராதருத்தா²ய சைதந்யஸ்ய மஹாத்மந: ।
ஶ்ரத்³த⁴யா பரயோபேத: ஸ்தோத்ரம் ஸர்வாக⁴நாஶநம் ।
ப்ரேமப⁴க்திர்ஹரௌ தஸ்ய ஜாயதே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 19 ॥

அஸாத்⁴யரோக³யுக்தோঽபி முச்யதே ரோக³ஸங்கடாத் ।
ஸர்வாபராத⁴யுக்தோঽபி ஸோঽபராதா⁴த்ப்ரமுச்யதே ॥ 20 ॥

பா²ல்கு³நீபௌர்ணமாஸ்யாம் து சைதந்யஜந்மவாஸரே ।
ஶ்ரத்³த⁴யா பரயா ப⁴க்த்யா மஹாஸ்தோத்ரம் ஜபந்புர: ।
யத்³யத் ப்ரகுருதே காமம் தத்ததே³வாசிரால்லபே⁴த் ॥ 21 ॥

அபுத்ரோ வைஷ்ணவம் புத்ரம் லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய: ।
அந்தே சைதந்யதே³வஸ்ய ஸ்ம்ருʼதிர்ப⁴வதி ஶாஶ்வதீ ॥ 22 ॥

இதி ஸார்வபௌ⁴ம ப⁴ட்டாசார்யவிரசிதம்
ஶ்ரீகௌ³ராங்கா³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

108 Names of Lord Chaitanya Meaning:

After offering my respectful obeisances unto the Lord of Lords, Who is the spiritual master of the entire universe, I will now narrate 108 holy names of Lord Chaitanya, the great soul. || 1 ||

Gauranga sustains the universe, is victorious over the influence of mundane anger, and He assumes the illusory form of a human. He is bereft of fradulent behavior, is the foremost of cheaters, appears in the best of lands and is the ultimate brahmana.

1) Visvambhara–He sustains the universe
2) Jita-krodha–He is victorious over the influence of mundane anger
3) Maya-manusa-Vigraha–He assumes the illusory form of a human
4) Amayi–He is bereft of fraudulent behavior
5) Mayinam Sresta –He is the foremost of (transcendental) cheaters
6) Vara-desa–He appears in the best of lands
7) Dvijottama–He is the ultimate brahmana || 2 ||

Gauranga is the dearest son of Jagannatha Misra, Gauranga is the devotee of His father, and He has great mental power. He is the beloved husband of the Goddess of Fortune, the son of mother Saci, the bestower of ecstatic loving devotion, and He is very affectionate to His devotees.

8) Jagannatha-priya-suta –He is the dearest son of Jagannatha Mishra
9) Pitr-bhakta –He is the devotee of His father
10) Maha-mana–He has great mental power
11) Laksmi-kanta –He is the beloved husband of the Goddess of Fortune
12) Saci-putra–He is the son of mother Shachi
13) Premada-He is the bestower of ecstatic loving devotion
14) Bhakta-vatsala –He is very affectionate to His devotees || 3 ||

Gauranga is dear to the twice-initiated brahmanas, He is the best among the brahmanas, and He is the hero of the devotee’s life and soul. He worships the brahmanas. He is peaceful and saintly. He is very dear to Srivasa Pandita, and He is the supreme controller.

15) Dvija-priya–He is dear to the twice-initiated brahmanas
16) Dvija-vara–He is the best amongst the brahmanas
17) Vaisnava-prana-nayaka–He is the hero of the devotees’ life & soul
18) Dvi-jati-pujaka–He is the worshiper of the brahmanas
19) Santa -He is peaceful and saintly
20) Srivasa-priya–He is very dear to Srivasa Pandita
21) Isvara–He is the supreme controller || 4 ||

His complexion is like molten gold, His neck is like a lion’s, His arms are very muscular. He wears yellow cloth [as householder] and red cloth as a sannyasi. He exhibits a six-armed form and also a four-armed form.

22) Tapta-kanchana-gauranga–His complexion is like molten gold
23) Simha-griva–His neck is like the lion’s
24) Maha-bhuja –His arms are very muscular
25) Pita-vasa–He wears yellow cloth (when a householder)
26) Rakta-patta –He wears red cloth (when a sannyasi)
27) Sad-bhuja –He exhibits a six-armed form [atha–and furthermore]
28) Chatur-bhuja –He exhibits a four-armed form || 5 ||

Gauranga exhibits a two-armed form, holds the mace, discus, lotus, and He is sinless. He holds the pancajanya conch shell, the bow, the flute, and is the foremost of the demigods.

29) Dvi-bhuja –He exhibits a two armed form [ca–and]
30) Gada-pani–He holds the mace
31) Chakri–He holds the discus
32) Padma-dhara–He holds the lotus
33) Amala –He is sinless
34) Pancha-janya-dhara–He holds the Panca-janya conchshell
35) Sarngi–He holds the bow
36) Venu-pani–He holds the flute
37) Surottama–He is the foremost of the demigods || 6 ||

Gauranga is the Lord of the lotus-eyed Laksmi. He is beloved to all living beings. He is the abode of cowherding pastimes and is supremely youthful. He likes to wear sapphires, silver necklaces, and is adorned with the kaustubha gem.

38) Kamalaksesvara–He is the Lord of the lotus-eyed Lakshmi
39) Prita –He is beloved to all living beings
40) Gopa-liladhara–He is the abode of cowherding pastimes
41) Yuva –He is supremely youthful
42) Nila-ratna-dhara–He likes to wear sapphires
43) Rupya-hari–He likes to wear silver necklaces
44) Kaustubha-bhusana–He is adorned with the Kaustubha gem || 7 ||

Gauranga is decorated with the mark of Srivatsa and His form is embellished with many brilliant jewels. He has lotus-petal-shaped eyes. His majesty is enhanced by sapphire earrings. He sometimes enacts the pastimes of Lord Siva, and He is very dear to His spiritual master.

45) Srivatsa-lanchana–He is decorated with the mark of Shrivatsa
46) Bhasvan-mani-dhrk –His form is embellished with many beautiful jewels
47) Kanja-lochana–He has lotus petal-shaped eyes
48) Tatanka-nila-sri–His majesty is enhanced by sapphire earrings
49) Rudra-lila-kari–He sometimes enacts the pastimes of Lord Shiva
50) Guru-priya–He is very dear to His spiritual master || 8 ||

Gauranga is aware of the attributes of His own holy names. He imparts teachings about the holy names. He is dear even to the lowest of outcastes. His character is totally immaculate. He is engaged in the welfare of all living beings.

51) Sva-nama-guna-vakta –He is aware of the attributes of His own holy name
52) Namopadesa-dayaka–He imparts teachings about the holy names
53) Acandala-priya–He is dear even to the lowest outcastes
54) Suddha–His character is totally immaculate
55) Sprani-hite rata –He is engaged in the welfare of all living beings || 9 ||

Gauranga is the younger brother of Visvarupa. He incarnated during dusk. He wants to cool the burning sufferings of living beings. His compassion is limitless. He is very secretive. He preaches devotion unto the true self.

56) Visvarupanuja –He is the younger brother of Vishvarupa
57) Sandhyavatara–He incarnated during the time of dusk
58) Shitalashaya–He is desirous of cooling the burning sufferings of living beings
59) Niḥsima-karuna–His compassion is limitless
60) Gupta –He is very secretive
61) Atma-bhakti-pravartaka–He preaches devotion unto the true Self || 10 ||

Gauranga is absorbed in the greatest bliss. He behaves as a dramatic actor, and is fond of dancing, singing, and chanting holy names. He is a learned scholar and poet. He is dear to those who are suffering. He is meticulously clean and spotlessly pure. He confers ecstatic loving emotions. He is intimate with the great devotees.

62) Mahananda–He is absorbed in the greatest bliss
63) Nata –He behaves as a dramatic actor
64) Nrtya-gita-nama-priya–He is fond of dancing, singing & chanting the holy names
65) Kavi–He is a learned scholar and poet
66) Arti-priya–He is dear to those who are suffering
67) Suci–He is meticulously clean
68) Suddha–He is spotlessly pure
69) Bhavada–He confers ecstatic loving emotions
70) Bhagavat-priya–He is intimate with the great devotees || 11 ||

Gauranga’s divine lotus feet are worshiped by Lord Indra and all the rulers of various heavenly planets. He is the crest-jewel of renunciates. He is the all-attractive Supreme Personality of Godhead. He is the purifier of the renounced order.

71) Indradi-sarva-lokesa-vandita-sri-padambuj –His divine lotus feet are worshiped by Lord Indra and all the rulers of various heavenly planets
72) Nyasi-cudamani–He is the crest jewel of renunciates
73) Krsna–He is the all attractive Supreme Personality of Godhead
74) Sannyasasrama-pavana–He is the purifier of the renounced order || 12 ||

Gauranga is the all-attractive living force of all creation. He carries the staff of the renounced order, and also abandons it. He is dear to Sri Nityananda Prabhu, the divine madman. He shows His six-armed form to Nityananda.

75) Chaitanya–He is the living force of all creation
76) Krsna-Chaitanya–He is the all-attractive living force
77) Danda-dhrk –He carries the staff of the renounced order
78) Nyasta-dandaka–He abandons the staff of the renounced order
79) Avadhuta-priya–He is dear to the divine madman (Srila Nityananda Prabhu)
80) Nityananda-sad-bhuja-darsaka–He shows His six-armed form to Nityananda || 13 ||

Gauranga gives perfection to His devotee Mukunda. He behaves with meek and humble mannerisms. He gives nectar to his devotee Vasudeva, the leper. He is the Lord of the life of Gadadhara Pandita. He removes the distress of His devotees. He bestows ultimate shelter to His devotees.

81) Mukunda-siddhi-da–He gives perfection to His devotee Mukunda
82) Dina –He behaves with meek and humble mannerisms
83) Vasudevamrta-prada–He gives nectar to this devotee Vasudeva (the leper)
84) Gadadhara-prana-natha–He is the Lord of the life of Gadadhara Pandita
85) Arti-ha –He removes the distress of His devotees
86) Sarana-prada–He bestows ultimate shelter to His devotees || 14 ||

Gauranga is dear to those who possess nothing. He is the life and soul of all creation. He accepts only the good qualities of others. He is victorious over the influence of the material senses. He is blind to the faults of others. He has a pleasant face and is supremely sweet. He is very precious to behold.

87) Akinchana-priya–He is dear to those who possess nothing
88) Prana –He is the life and soul of all creation
89) Guna-grahi–He accepts only the good qualities of others
90) Jitendriya–He is victorious over the influence of the material senses
91) Adosa-darsi–He is blind to the faults of others
92) Sumukha–He has a pleasant face
93) Madhura–He is supremely sweet
94) Priya-darsana–He is very precious to behold || 15 ||

Gauranga delivers Maharaja Prataparudra from obstacles. He is the beloved of Ramananda Raya. He is the spiritual master of every living being. He is endowed with limitless good qualities. He is the sole purifier of all places of pilgrimage.

95) Pratapa-rudra-samtrata –He delivers Maharaja Pratapa Rudra from obstacles
96) Ramananda-priya–He is the beloved of Ramananda Raya
97) Guru –He is the spiritual master of every living being
98) Ananta-guna-sampanna–He is endowed with limitless good qualities
99) Sarva-tirthaika-pavana–He is the sole purifier of all places of pilgrimage || 16 ||

Gauranga is the Lord of the anxiety-free spiritual world, and of all material planets. He assumes different forms according to the desires of His devotees. He is the supreme shelter for all living beings. He is the greatest performer of yoga. He imparts intellectual knowledge of devotion. He is the Lord and Master of all.

100) Vaikuntha-natha–He is the Lord of the spiritual world of no anxiety
101) Lokesa–He is the Lord of all the material planets
102) Bhaktabhimata-rupa-dhrk –He assumes different forms according to the desires of His devotees
103) Narayana–He is the supreme shelter for all living beings
104) Maha-yogi–He is the greatest performer of yoga
105) Jnana-bhakti-prada–He imparts intellectual knowledge of devotion
106) Prabhu–He is the Lord and Master of all || 17 ||

Gauranga’s words emit showers of pure nectar. He is the savior of the earth. He speaks truthfully. He can endure all forms of misery. He delights the people of Orissa. He embodies the form of all universal nectar.

107) Piyusa-vachana–His words emit showers of pure nectar
108) Prthvi pavana–He is the savior of the earth
109) Satya-vak–He speaks truthfully
110) Saha –He can endure all forms of misery
111) Oda-desa-jananandi–He delights the people of Orissa
112) Sandohamrta-rupa-dhrk –He embodies the form of all universal nectar || 18 ||

It is recommended that upon rising in the morning, one faithfully approach and recite this transcendental sin-destroying prayer to Sri Caitanya Mahaprabhu, the great soul. One who does will feel the awakening of ecstatic loving devotion unto Lord Hari; of this there is no doubt. || 19 ||

Even if one is afflicted with an incurable disease, one becomes freed from all danger of the ailment. Even if one has committed all types of offenses, one becomes freed from their effects. || 20 ||

If one chants this great prayer with faith and transcendental devotion on Lord Chaitanya’s appearance day (Gaura-Purnima, the full moon day in the month of Phalguna), then one perpetually attains the fulfillment of their each and every pure desire. || 21 ||

If a devotee couple wishes to have a child but are unable, then they will obtain a Vaisnava child without a doubt. And at the time of death, they will attain remembrance of Sri Caitanya-deva and enter His eternal pastimes. || 22 ||

Also Read:

Shri Gauranga Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Gauranga Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil and Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top