Panchaka

Shri Hanumat Pancha Chamaram Lyrics in English

śrīhanūmat pañca cāmaram Lyrics in English:

namo’stu te hanumate dayavate manogate
suvarnaparvatakrte nabhassvatah sutaya te ।
na canjaneya te samo jagattraye mahamate
parakrame vacahkame samastasiddhisaṅkrame ॥ 1॥

ravim grasisnurutpatan phalecchaya sisurbhavan
ravergrhitavanaho samastavedasastrkam ।
bhavanmanojnabhasanam babhuva karnabhusanam
raghuttamasya manasambujasya purnatosanam ॥ 2॥

dharatmajapatim bhavan vibhavayan jagatpatim
jagama ramadasatam samastalokavisrutam ।
vilaṅghya varidhim javat vilokya dinajanakim
dasananasya manasam dadaha laṅkaya samam ॥ 3॥

vilokya mataram krsam dasananasya tadvane
bhavanabhasata priyam manoharam ca samskrtam ।
samastadustaraksasam vinasakalasucanam
cakara ravanagratah nayena va bhayena va ॥ 4॥

mahabalo mahacalam samuhya causadhiprabham
bhavan raraksa laksmanam bhayavahe mahavahe ।
mahopakarinam tada bhavantamatmabandhavam
samastalokabandhavo’pyamanyata svayam vibhuh ॥ 5॥

bhavamsca yatra yatra tat srnoti ramakirtanam
karoti tatra tatra bhoh sabhaspamastakanjalim ।
pradehi me’njanasuta tvadiyabhaktivaibhavam
videhi me niranjanam ca ramadasadasatam ॥ 6॥

aganyapunyavan bhavan ananyadhanyajivanah
vimucya mauktikasrajam dadau dharatmaja muda ।
bhavantamaliliṅga yad raghuttamah svayam vadan
idam hi me hanumatah pradeyasarvamityaho ॥ 7॥

videharajanandinimanohare vare pare
videhamuktidayake vidhehi me mano hare ।
ksanam ksanam niriksanam bhaved yatha mayi prabhoh
tatha nivedayasva maddasam dasananantake ॥ 8॥

idam ca pancacamaram grhana dasakalpitam
samiranatmasambhava pramodamanacetasa ।
ripun saḍantaran vinasayasu durdaman
punarbhavakhyakardamat vimucya pahi pahi mam ॥ 9॥

Add Comment

Click here to post a comment