Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Panchakshara Stotra in English

hayagrīvapañcakam Lyrics in English: sriganesaya namaḥ ॥ prahladahladahetum sakalagunaganam saccidanandamatram sauhasahyogamūrtim sadabhayamarisankhauramabibhratam ca । amhaḥsamharidaksam vidhibhavavihagendracandradivandyam raksovaksovidarollasadamaladrsam naumi laksminrsimham ॥ 1॥ vamaṅkasthadharakaranjalipuṭaprematihrsṭantaram simatitagunam phanindraphanagam srimanyapadambujam । kamadyakaracakrasaṅkhasuvarodvamabhayodhatkare…

sādhana pañcakaṃ Lyrics in English: vedo nityamadhiyatam taduditam karma svanusthiyatam tenesasya vidhiyatamapacitih kamye matistyajyatam । papaughah paridhuyatam bhavasukhe doso’nusandhiyata- matmeccha vyavasiyatam nijagrhatturṇam vinirgamyatam ॥ 1॥ sangah satsu…

sarasvatīpañcakam Lyrics in English: suramakuncamadhyago maralamadhyasobhito naditatapratisthitah sthiraprasantalocanah । hrdisvaratmikasmaranmanoyasasvatinama- nsarasvatistavam pathankada yatirbhavamyaham ॥ 1॥ lasatsitamburuhavarnavastrabhasitastutim sphuradvibhusanasrayavilasinamamanjarim । trilokasresthasundarikathakalapavallarim sarasvatistavam pathankada yatirbhavamyaham ॥ 2॥ kavitvakirtibuddhivrddhisastrajnanadastutim samiksasocataketattvadayinamamanjarim ।…

śrīśivapañcākṣaranakṣatramālāstotram Lyrics in English: srimadatmane gunaikasindhave namah sivaya dhamalesadhutakokabandhave namah sivaya । namasesitanamadbhavandhave namah sivaya pamaretarapradhanabandhave namah sivaya ॥ 1 ॥ kalabhitaviprabalapala te namah sivaya sulabhinnadustadaksaphala te…

śrīveṅkaṭeśapañcakastotram Lyrics in English: sridharadhinayakam sritapavargadayakam srigirisamitramambujeksanam vicaksanam । srinivasamadidevamaksaram paratparam nagarangirisvaram namami venkatesvaram ॥ 1॥ upendramindusekhararavindajamarendra brndarakadisevyamanapadapankajadvayam । candrasuryalocanam mahendranilasannibham nagarangirisvaram namami venkatesvaram ॥ 2॥ nandagopanandanam…