Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Panchakshara Stotra in English

Hayagriva Panchakam Lyrics in English

hayagrīvapañcakam Lyrics in English: sriganesaya namaḥ ॥ prahladahladahetum sakalagunaganam saccidanandamatram sauhasahyogamūrtim sadabhayamarisankhauramabibhratam ca । amhaḥsamharidaksam vidhibhavavihagendracandradivandyam raksovaksovidarollasadamaladrsam naumi laksminrsimham ॥ 1॥ vamaṅkasthadharakaranjalipuṭaprematihrsṭantaram simatitagunam phanindraphanagam srimanyapadambujam । kamadyakaracakrasaṅkhasuvarodvamabhayodhatkare samadiḍyavaraharūpamamalam he manase samsmara ॥ 2॥ kolaya lasadakalpajalaya vanamaline । nilaya nijabhaktaughapalaya haraye namaḥ ॥ 3॥ dhatrim subhagunapatrimadayasesavibudhamodaya । sese tamimadose dhatum hatum ca saṅkinam saṅke ॥ 4॥ […]

Shri Hanumat Pancha Chamaram Lyrics in English

śrīhanūmat pañca cāmaram Lyrics in English: namo’stu te hanumate dayavate manogate suvarnaparvatakrte nabhassvatah sutaya te । na canjaneya te samo jagattraye mahamate parakrame vacahkame samastasiddhisaṅkrame ॥ 1॥ ravim grasisnurutpatan phalecchaya sisurbhavan ravergrhitavanaho samastavedasastrkam । bhavanmanojnabhasanam babhuva karnabhusanam raghuttamasya manasambujasya purnatosanam ॥ 2॥ dharatmajapatim bhavan vibhavayan jagatpatim jagama ramadasatam samastalokavisrutam । vilaṅghya varidhim javat vilokya dinajanakim […]

Sadhana Panchakam lyrics in English With Meaning

sādhana pañcakaṃ Lyrics in English: vedo nityamadhiyatam taduditam karma svanusthiyatam tenesasya vidhiyatamapacitih kamye matistyajyatam । papaughah paridhuyatam bhavasukhe doso’nusandhiyata- matmeccha vyavasiyatam nijagrhatturṇam vinirgamyatam ॥ 1॥ sangah satsu vidhiyatam bhagavato bhaktirdrdha”dhiyatam santyadih pariciyatam drdhataram karmasu santyajyatam । sadvidvanupasrpyatam pratidinam tatpaduka sevyatam brahmaikaksaramarthyatam srutisirovakyam samakarṇyatam ॥ 2॥ vakyarthasca vicaryatam srutisirahpaksah samasriyatam dustarkatsuviramyatam srutimatastarko’nusandhiyatam । brahmasmiti vibhavyatamaharahargarvah parityajyatam […]

SarasvatIpanchakam lyrics in English

sarasvatīpañcakam Lyrics in English: suramakuncamadhyago maralamadhyasobhito naditatapratisthitah sthiraprasantalocanah । hrdisvaratmikasmaranmanoyasasvatinama- nsarasvatistavam pathankada yatirbhavamyaham ॥ 1॥ lasatsitamburuhavarnavastrabhasitastutim sphuradvibhusanasrayavilasinamamanjarim । trilokasresthasundarikathakalapavallarim sarasvatistavam pathankada yatirbhavamyaham ॥ 2॥ kavitvakirtibuddhivrddhisastrajnanadastutim samiksasocataketattvadayinamamanjarim । trilokavedyatattvajnanadavicaravallarim sarasvatistavam pathankada yatirbhavamyaham ॥ 3॥ prakrstapathasalaya sugeyagitamalaya paratmavedabhasaya nitantabrahmavidyaya । asankhyayogayogina pratisthitasivastavam sarasvatistavam pathankada yatirbhavamyaham ॥ 4॥ nisamya karmasambhavaprapunyapapayugmakam vinasya gosamuhajatanasvarartasamsrtim । nipatya dehagarvasarvamanapunjadurmatim sarasvatistavam pathankada yatirbhavamyaham […]

Sati Panchakam Lyrics in English With Meaning

satīpañcakam Lyrics in English : satinam satim sambhumanyam bhavanim mahasaktipithe vibhinnangabhutya । lasantim sukhajnanavairagyabhakti- prabhadam subhamadisaktim bhajami ॥ 1॥ pura daksayajnasya nasaya karyam nimittam tatha karanam daksaputrim । sivasnehadharajvalantim sivangim natabhistadamisapatnim bhajami ॥ 2॥ kukarmapraliptaprakamipramatta- pracanḍandhakaravaruddhasya jantoḥ । pura snehavatsalyadharapradatrim sivam mataram bhaktavandyam bhajami ॥ 3॥ na bhute bhavisye tatha vartamane na loke viloke tathanyatra […]

Shiva Panchakshara Mantra Stotra Lyrics in English

śivapañcākṣaramantrastotra Lyrics in English: The term Shiva means “auspicious. ” The God Shiva is all-auspiciousness . The mantra namah Shivaya, used to offer salutations to Shiva, is an effective prayer to propitiate Shiva . This mantra appears in many places in Vedic and Puranic literature. For example, the famous shri Rudram hymn from the Yajur […]

ShivapanchAnanastotram Three Versions Lyrics in English

śrīśivapañcānanastotram pañcamukha śiva Lyrics in English: Panchaanana, Panchavaktra or Panchamukhi Shiva is the combination of Shiva in all five of His aspects – aghora, Ishana, tatpuruSha, vAmadeva and saddyojata. The Panchamukha Shiva linga is found in rare temples. Four faces are in four directions and in some the fifth face is shown facing the sky […]

Vairagyapanchakam Lyrics in English with Meaning

Vairagya Panchakam  Lyrics in English : ॥ Vairagya Panchakam ॥ Kshonee kona sathamsa paalana kala dhurvara garvanalakshubhyath, Kshudhra narendhra chadu rachana dhanyan na manyamahe, Devam sevithumeva niscchinumahe yoasou dayalu pura, Dhana mushti muche Kuchela munaye dhatthesma vitthesatha. || 1 || Silam kimanalam bhavethanalam oudharam bhadhithum Paya: prasruthi poorakam kimu na dharakam sarasam Ayathna malamallakam pati […]

shrIvenkaTeshapa~nchakastotram Lyrics in English ॥ śrīveṅkaṭeśapañcakastotram ॥

śrīveṅkaṭeśapañcakastotram Lyrics in English: sridharadhinayakam sritapavargadayakam srigirisamitramambujeksanam vicaksanam । srinivasamadidevamaksaram paratparam nagarangirisvaram namami venkatesvaram ॥ 1॥ upendramindusekhararavindajamarendra brndarakadisevyamanapadapankajadvayam । candrasuryalocanam mahendranilasannibham nagarangirisvaram namami venkatesvaram ॥ 2॥ nandagopanandanam sanandanadivanditam kundakutmalagradantamindiramanoharam । nandakaravindasankhacakrasarngasadhanam nagarangirisvaram namami venkatesvaram ॥ 3॥ nagarajapalanam bhoginathasayinam nagavairigaminam nagarisatrusudanam । nagabhusanarcitam sudarsanadyudayudham nagarangirisvaram namami venkatesvaram ॥ 4॥ tarahiraksirasara [tarahirasara] dabhratarakesakirti [sam] vihara [harahara] madimadhy […]

vallabhapanchAkSharastotram Lyrics in English

vallabhapañcākṣarastotram Lyrics in English: sryvallavyvallabhasya viyogagne krpakara । alaukikanijananda sryvallabha tavasmyaham ॥ 1॥ krsnadharasudhadharabharitavayavavrta । srybhagavatabhavabdhe sryvallabha tavasmyaham ॥ 2॥ bhavatmakasvarupartibhavasevapradarsaka । bhavavallabhyapadabja sryvallabha tavasmyaham ॥ 3॥ karunayutadrkprantapatapatakanasaka । niḥsadhanajanadhysa sryvallabha tavasmyaham ॥ 4॥ madhurasyatimadhuradrganta madhuradhara । svarupamadhurakara sryvallabha tavasmyaham ॥ 5॥ dynatamatrasantusta dynatamargabodhaka । dynatapurnahrdaya sryvallabha tavasmyaham ॥ 6॥ aṅgykrtakrtanekaparadhavihatiksama । grhytahastanirvaha sryvallabha tavasmyaham […]

Scroll to top