Panchaka

vallabhapanchAkSharastotram Lyrics in English

vallabhapañcākṣarastotram Lyrics in English:

sryvallavyvallabhasya viyogagne krpakara ।
alaukikanijananda sryvallabha tavasmyaham ॥ 1॥

krsnadharasudhadharabharitavayavavrta ।
srybhagavatabhavabdhe sryvallabha tavasmyaham ॥ 2॥

bhavatmakasvarupartibhavasevapradarsaka ।
bhavavallabhyapadabja sryvallabha tavasmyaham ॥ 3॥

karunayutadrkprantapatapatakanasaka ।
niḥsadhanajanadhysa sryvallabha tavasmyaham ॥ 4॥

madhurasyatimadhuradrganta madhuradhara ।
svarupamadhurakara sryvallabha tavasmyaham ॥ 5॥

dynatamatrasantusta dynatamargabodhaka ।
dynatapurnahrdaya sryvallabha tavasmyaham ॥ 6॥

aṅgykrtakrtanekaparadhavihatiksama ।
grhytahastanirvaha sryvallabha tavasmyaham ॥ 7॥

asesaharidasaikasevitasvapadambuja ।
adeyaphaladanarthaṃ sryvallabha tavasmyaham ॥ 8॥

iti sryharidasoktaṃ sryvalabhapañcaksarastotraṃ sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment