Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Janaki Sharanagati Panchakam Lyrics Oriya ॥ ଶ୍ରୀଜାନକୀଶରଣାଗତିପଞ୍ଚକମ୍ ॥

॥ ଶ୍ରୀଜାନକୀଶରଣାଗତିପଞ୍ଚକମ୍ ॥

ଓଂ କୃପାରୂପିଣିକଲ୍ୟାଣି ରାମପ୍ରିୟେ ଶ୍ରୀ ଜାନକୀ ।
କାରୁଣ୍ୟପୂର୍ଣନୟନେ ଦୟାଦୃଷ୍ଟ୍ୟାଵଲୋକୟେ ॥

ଵ୍ରତଂ –
ପାପାନାଂ ଵା ଶୁଭାନାଂ ଵା ଵଧାର୍ହାର୍ଣାଂ ପ୍ଲଵଙ୍ଗମ ।
କାର୍ୟଂ କାରୁଣ୍ୟମାର୍ୟେଣ ନ କଶ୍ଚିନ୍ନାପରାଧ୍ୟତି ॥

ଅଥ ଶରଣାଗତି ପଞ୍ଚକମ୍ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜୀଵ ଶରଣ୍ୟେ ଶ୍ରୀସୀତେ ଵାତ୍ସଲ୍ୟ ସାଗରେ ।
ମାତୃମୈଥିଲି ସୌଲଭ୍ୟେ ରକ୍ଷ ମାଂ ଶରଣାଗତମ୍ ॥ ୧॥

କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାଵଣ୍ୟାଂ ସୌନ୍ଦର୍ୟ୍ୟୈକ ସ୍ଵରୂପତାମ୍ ।
ସର୍ଵମଙ୍ଗଲ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟାଂ ଭୂମିଜାଂ ଶରଣଂ ଵ୍ରଜେ ॥ ୨॥

ଓଂ ଶରଣାଗତଦୀନାର୍ତ ପରିତ୍ରାଣପରାୟଣମ୍ ।
ସର୍ଵସ୍ୟାର୍ତି ହରେଣୈକ ଧୃତଵ୍ରତାଂ ଶରଣଂ ଵ୍ରଜେ ॥ ୩॥

ଓଂ ସୀତାଂ ଵିଦେହତନୟାଂ ରାମସ୍ୟ ଦୟିତାଂ ଶୁଭାମ୍ ।
ହନୁମତା ସମାଶ୍ଵସ୍ତାଂ ଭୂମିଜାଂ ଶରଣଂ ଵ୍ରଜେ ॥ ୪॥

ଓଂ ଅସ୍ମିନ୍ କଲିମଲା କୀର୍ଣେ କାଲେଘୋରଭଵାର୍ଣଵେ ।
ପ୍ରପନ୍ନାନାଂ ଗତିର୍ନାସ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମପ୍ରିୟାଂ ଵିନା ॥ ୫॥

॥ ଇତି ଜାନକୀଚରମଶରଣାଗତମନ୍ତ୍ରଃ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top