Ashtottara Shatanama

Shri Matangi Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Sri Durga Devi Slokam

About Matangi Devi:

Matangi Devi is the ninth of the ten Mahavidya Goddesses or ten Tantric goddesses. Like Goddess Saraswati, She is a ferocious aspect of the Divine Mother Durga. She is said to be the Tantric form of Sarasvati who is the goddess of art, music and learning. She governs speech, knowledge, music and the arts. Worshipping Her one gets supernatural powers mainly gaining control over opponents, attracting people to oneself and gaining mastery over arts and attaining supreme knowledge.

Goddess Matangi is compared with Goddess Saraswati, She is often associated with pollution and impurity. She is considered an embodiment of Ucchishta which means leftover food in hands and the mouth. Hence, She is also known as Ucchishta Chandalini and Ucchishta Matangini. She is described as an outcaste and offered left-over and partially eaten food i.e. Ucchishta to seek her blessings.

She is seated on an altar and has a smiling face and a green complexion. Her eyes are intoxicated. Her clothes and all of Her ornaments are red. Around Her neck is a garland of kadamba flowers. She is sixteen years old and has very full breasts and a very slim waist. She holds a skull on Her left side and a bloodied chopping blade on Her right, And She plays a jewel-encrusted veena. Her hair is long and wild, and the disc of the moon adorns Her forehead. She perspires slightly around Her face, which makes Her all the more beautiful and bright. Below Her navel are three horizontal folds of skin and a thin vertical line of fine hair. She wears a girdle of jeweled ornaments, as well as bracelets, armlets, and earrings. She represents the 64 arts and She is flanked by two parrots.

Shri Matangi Shatanamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೀಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯುವಾಚ –
ಭಗವಂಛ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಮಾತಂಗ್ಯಾಃ ಶತನಾಮಕಮ್ ।
ಯದ್ಗುಹ್ಯಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಷು ಕೇನಾಪಿ ನ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 1 ॥

ಭೈರವ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಕಮ್ ।
ನಾಖ್ಯೇಯಂ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಪಠನೀಯಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ॥ 2 ॥

ಯಸ್ಯೈಕವಾರಪಠನಾತ್ಸರ್ವೇ ವಿಘ್ನಾ ಉಪದ್ರವಾಃ ।
ನಶ್ಯನ್ತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾದ್ದೇವಿ ವಹ್ನಿನಾ ತೂಲರಾಶಿವತ್ ॥ 3 ॥

ಪ್ರಸನ್ನಾ ಜಾಯತೇ ದೇವೀ ಮಾತಂಗೀ ಚಾಸ್ಯ ಪಾಠತಃ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಪಠನೇ ಯತ್ಫಲಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ತತ್ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ದೇವೀನಾಮಾಷ್ಟಶತಕಂ ಶುಭಮ್ ॥ 4 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೀಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ಮತಂಗ ಋಷಿಃ
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ಮಾತಂಗೀ ದೇವತಾ ಮಾತಂಗೀಪ್ರೀತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಮಹಾಮತ್ತಮಾತಂಗಿನೀ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಾ ತಥಾ ಯೋಗಿನೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ರಮಾ ಚ ।
ಭವಾನೀ ಭವಪ್ರೀತಿದಾ ಭೂತಿಯುಕ್ತಾ ಭವಾರಾಧಿತಾ ಭೂತಿಸಮ್ಪತ್ಕರೀ ಚ ॥ 1 ॥

ಧನಾಧೀಶಮಾತಾ ಧನಾಗಾರದೃಷ್ಟಿರ್ಧನೇಶಾರ್ಚಿತಾ ಧೀರವಾಪೀವರಾಂಗೀ ।
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಪ್ರಭಾರೂಪಿಣೀ ಕಾಮರೂಪಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ಮಹಾಕೀರ್ತಿದಾ ಕರ್ಣನಾಲೀ ॥ 2 ॥

ಕರಾಲೀ ಭಗಾ ಘೋರರೂಪಾ ಭಗಾಂಗೀ ಭಗಾಹ್ವಾ ಭಗಪ್ರೀತಿದಾ ಭೀಮರೂಪಾ ।
ಭವಾನೀ ಮಹಾಕೌಶಿಕೀ ಕೋಶಪೂರ್ಣಾ ಕಿಶೋರೀಕಿಶೋರಪ್ರಿಯಾನನ್ದ ಈಹಾ ॥ 3 ॥

ಮಹಾಕಾರಣಾಕಾರಣಾ ಕರ್ಮಶೀಲಾ ಕಪಾಲಿಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾಸಿದ್ಖಂಡಾ ।
ಮಕಾರಪ್ರಿಯಾ ಮಾನರೂಪಾ ಮಹೇಶೀ ಮಹೋಲ್ಲಾಸಿನೀಲಾಸ್ಯಲೀಲಾಲಯಾಂಗೀ ॥ 4 ॥

ಕ್ಷಮಾಕ್ಷೇಮಶೀಲಾ ಕ್ಷಪಾಕಾರಿಣೀ ಚಾಕ್ಷಯಪ್ರೀತಿದಾ ಭೂತಿಯುಕ್ತಾ ಭವಾನೀ ।
ಭವಾರಾಧಿತಾ ಭೂತಿಸತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಚ ಪ್ರಭೋದ್ಭಾಸಿತಾ ಭಾನುಭಾಸ್ವತ್ಕರಾ ಚ ॥ 5 ॥

ಧರಾಧೀಶಮಾತಾ ಧರಾಗಾರದೃಷ್ಟಿರ್ಧರೇಶಾರ್ಚಿತಾ ಧೀವರಾಧೀವರಾಂಗೀ ।
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಪ್ರಭಾರೂಪಿಣೀ ಪ್ರಾಣರೂಪಪ್ರಕೃಷ್ಟಸ್ವರೂಪಾ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಿಯಾ ಚ ॥ 6 ॥

ಚಲತ್ಕುಂಡಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾನ್ತಯುಕ್ತಾ ಕಪಾಲಾಚಲಾ ಕಾಲಕೋದ್ಧಾರಿಣೀ ಚ ।
ಕದಮ್ಬಪ್ರಿಯಾ ಕೋಟರೀಕೋಟದೇಹಾ ಕ್ರಮಾ ಕೀರ್ತಿದಾ ಕರ್ಣರೂಪಾ ಚ ಕಾಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ 7 ॥

ಕ್ಷಮಾಂಗೀ ಕ್ಷಯಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಕ್ಷಪಾ ಚ ಕ್ಷಯಾಕ್ಷಾ ಕ್ಷಯಾಹ್ವಾ ಕ್ಷಯಪ್ರಾನ್ತರಾ ಚ ।
ಕ್ಷವತ್ಕಾಮಿನೀ ಕ್ಷಾರಿಣೀ ಕ್ಷೀರಪೂರ್ಣಾ ಶಿವಾಂಗೀ ಚ ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಶಾಕದೇಹಾ ॥ 8 ॥

ಮಹಾಶಾಕಯಜ್ಞಾ ಫಲಪ್ರಾಶಕಾ ಚ ಶಕಾಹ್ವಾ ಶಕಾಹ್ವಾಶಕಾಖ್ಯಾ ಶಕಾ ಚ ।
ಶಕಾಕ್ಷಾನ್ತರೋಷಾ ಸುರೋಷಾ ಸುರೇಖಾ ಮಹಾಶೇಷಯಜ್ಞೋಪವೀತಪ್ರಿಯಾ ಚ ॥ 9 ॥

ಜಯನ್ತೀ ಜಯಾ ಜಾಗ್ರತೀಯೋಗ್ಯರೂಪಾ ಜಯಾಂಗಾ ಜಪಧ್ಯಾನಸನ್ತುಷ್ಟಸಂಜ್ಞಾ ।
ಜಯಪ್ರಾಣರೂಪಾ ಜಯಸ್ವರ್ಣದೇಹಾ ಜಯಜ್ವಾಲಿನೀ ಯಾಮಿನೀ ಯಾಮ್ಯರೂಪಾ ॥ 10 ॥

ಜಗನ್ಮಾತೃರೂಪಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷಣಾ ಚ ಸ್ವಧಾವೌಷಡನ್ತಾ ವಿಲಮ್ಬಾವಿಲಮ್ಬಾ ।
ಷಡಂಗಾ ಮಹಾಲಮ್ಬರೂಪಾಸಿಹಸ್ತಾ ಪದಾಹಾರಿಣೀಹಾರಿಣೀ ಹಾರಿಣೀ ಚ ॥ 11 ॥

ಮಹಾಮಂಗಲಾ ಮಂಗಲಪ್ರೇಮಕೀರ್ತಿರ್ನಿಶುಮ್ಭಚ್ಛಿದಾ ಶುಮ್ಭದರ್ಪತ್ವಹಾ ಚ ।
ತಥಾಽಽನನ್ದಬೀಜಾದಿಮುಕ್ತಸ್ವರೂಪಾ ತಥಾ ಚಂಡಮುಂಡಾಪದಾಮುಖ್ಯಚಂಡಾ ॥ 12 ॥

ಪ್ರಚಂಡಾಪ್ರಚಂಡಾ ಮಹಾಚಂಡವೇಗಾ ಚಲಚ್ಚಾಮರಾ ಚಾಮರಾಚನ್ದ್ರಕೀರ್ತಿಃ ।
ಸುಚಾಮೀಕರಾಚಿತ್ರಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀ ಸುಸಂಗೀತಗೀತಾ ಚ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ ॥ 13 ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಗೋಪ್ಯಂಚ ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಷು ಗೋಪನೀಯಂಚ ಸರ್ವದಾ ॥ 14 ॥

ಏತಸ್ಯ ಸತತಾಭ್ಯಾಸಾತ್ಸಾಕ್ಷಾದ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂಚ ಮಹಾಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠನೀಯಂ ಸುಖೋದಯಮ್ ॥ 15 ॥

ನ ತಸ್ಯ ದುಷ್ಕರಂ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಾಯತೇ ಸ್ಪರ್ಶತಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಸ್ವಕೃತಂ ಯತ್ತದೇವಾಪ್ತಂ ತಸ್ಮಾದಾವರ್ತಯೇತ್ಸದಾ ॥ 16 ॥

ಸದೈವ ಸನ್ನಿಧೌ ತಸ್ಯ ದೇವೀ ವಸತಿ ಸಾದರಮ್ ।
ಅಯೋಗಾ ಯೇ ತವೈವಾಗ್ರೇ ಸುಯೋಗಾಶ್ಚ ಭವನ್ತಿ ವೈ ॥ 17 ॥

ತ ಏವಮಿತ್ರಭೂತಾಶ್ಚ ಭವನ್ತಿ ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ವಿಷಾಣಿ ನೋಪಸರ್ಪನ್ತಿ ವ್ಯಾಧಯೋ ನ ಸ್ಪೃಶನ್ತಿ ತಾನ್ ॥ 18 ॥

ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟಕಾಸ್ಸರ್ವೇ ಶಮಂ ಯಾನ್ತಿ ಚ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಜರಾಪಲಿತನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಕಲ್ಪಜೀವೀ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 19 ॥

ಅಪಿ ಕಿಂ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಯಾವನ್ಮಯಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಫಲಂ ಸಾಹಸ್ರನಾಮಕಮ್ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಮರ್ತ್ಯೋ ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 20 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಮಾತಂಗೀಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Matangi Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil