Ashtaka

Shri Ramashtaprasastutih Lyrics in Malayalam

Shri Ramashtaprasa Stutih Text in Malayalam:

ശ്രീരാമാഷ്ടപ്രാസസ്തുതിഃ

കര്‍താ കഞ്ജഭവാത്മനാ ത്രിജഗതാം ഭര്‍താ മുകുന്ദാത്മനാ
ഹര്‍താ യശ്ച ഹരാത്മനാഘമഖിലം സ്മര്‍താ ച യസ്യോജ്ഝതി ।
ധര്‍താരം ധനുഷഃ ശരൈസ്സഹ തമാദര്‍താരമാര്‍താന്വയം
സര്‍താരോഽപ്യപഥേ ശ്രിതാ രഘുപതിം വര്‍താമഹേ നിര്‍ഭയാഃ ॥ 1॥

കാരാഗാരസമാനസംസൃതിനിരാകാരായ സച്ചിന്‍മയം
ധീരാ യം ശരണം വ്രജന്തി ഭുവനേ നീരാഗമോഹസ്മയാഃ ।
താരാദേവരമുഖ്യവാനരപരീവാരായ നീരാകര-
സ്ഫാരാടോപഹരായ രാവണജിതേ വീരായ തസ്മൈ നമഃ ॥ 2॥

കിം ദേവൈരിതരൈഃ പ്രപന്നഭരണേ സന്ദേഹകൃദ്ഭിര്‍നൃണാം
വിന്ദേയം യദി താന്‍ വിമൂഢ ഇതി മാം നിന്ദേയുരാര്യാ ന കിം ।
കിം ദേയം കിമദേയമിത്യവിദുരം തം ദേഹിനാമിഷ്ടദം
വന്ദേ കഞ്ചന വഞ്ചനാമൃഗരിപും മന്ദേതരശ്രേയസേ ॥ 3॥

ഗാത്രേഷു ശ്രമമഗ്നിമാന്ദ്യമുദരേ നേത്രേ ജഡത്വം സഹ
ശ്രോത്രേണാദിശതീ ജരാ വിശതി ചേത് കോഽത്രേരയേന്‍മാസ്ത്വിതി ।
ദാത്രേ യത്തു നമോഽധുനാഽപി കലയേ സ്തോത്രേണ വിത്താശയാ
മൈത്രേ ജന്‍മജുഷേ കുലേ കൃതനതിര്‍നേത്രേ തദുജ്ഝാംയഹം ॥ 4॥

ജാതോ യോ മിഹിരാന്വയേ നിയമിനാ നീതോ മഖം രക്ഷിതും
ശാതോദര്യപി യേന ഗൌതമമുനേഃ പൂതോപലത്വം ജഹൌ ।
ഛാതോമാപതികാര്‍മുകം സദസി യം സീതോപലേഭേ പതിം
നാതോ രാഘവതോഽപരം ശരണമിത്യാതോദ്യമാഘോഷയേ ॥ 5॥

നാഹം പുത്രകലത്രമിത്രവിഷയേ സ്നേഹം വിഹാതും ക്ഷമഃ
സാഹങ്കാരമിദം മനശ്ച ന കൃതോത്സാഹം ഗുരൂപാസനേ ।
ദേഹം നശ്വരമന്തകസ്യ ന ദയാ ഹാ ഹന്ത തേനോജ്ഝിതും
മോഹം നൌമി രുചാ വിഡംബിതപയോവാഹം രഘൂണാം പതിം ॥ 6॥

ശ്രീഹീനം വ്യഥയന്തി യേ ധനമദാദേഹീതി യാഹീതി താന്‍
വാഹീകാനിവ ന സ്മരാംയപി പതീന്‍ ദോഹീയസീനാം ഗവാം ।
ദേഹീതീരിതമന്തരേണ ദദതേ യോ ഹീഹിതം ദേഹിനാം
പാഹീതി ബ്രുവതോ രഘൂദ്വഹ ദയാവാഹീ സ സേവ്യോഽസി മേ ॥ 7॥

ശ്രുത്വാ വേദശിരാംസി തന്നിഗദിതം മത്വാ യഥാവന്നരഃ
സ്മൃത്വാഽഭീക്ഷ്ണമിദം ലഭേത വിശയം ഹിത്വാഽഽത്മസാക്ഷാത്കൃതിം ।
യത്ത്വാഹ ക്രമമിത്ഥമാഗമശിരസ്തത്ത്വാവബോധോദയേ
സത്ത്വാകാര തദേവ രാമ സുലഭം ന ത്വാമനത്വാ നൃണാം ॥ 8॥

ഹന്തും പ്രാക്തനദുഷ്കൃതാനി ജഗതാം മന്തും ഭൃശാനിത്യതാം
കന്തും ജേതുമമുത്ര ചേഹ സമുപാരന്തും ഫലേഷ്വാദരാത് ।
യന്തും സേന്ദ്രിയജാതമാഗമശിരോ ഗന്തും ച വക്ത്രാദ്ഗുരോഃ
തന്തും ചണ്ഡകരാന്വയസ്യ കലയേ തം തുങ്ഗചാപം പ്രഭും ॥ 9॥

ഇതി ശ്രീരാമാഷ്ടപ്രാസസ്തുതിഃ സമാപ്താ ।

Add Comment

Click here to post a comment