Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ramashtaprasastutih Lyrics in Kannada

Shri Ramashtaprasa Stutih Text in Kannada:

ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟಪ್ರಾಸಸ್ತುತಿಃ

ಕರ್ತಾ ಕಂಜಭವಾತ್ಮನಾ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಭರ್ತಾ ಮುಕುನ್ದಾತ್ಮನಾ
ಹರ್ತಾ ಯಶ್ಚ ಹರಾತ್ಮನಾಘಮಖಿಲಂ ಸ್ಮರ್ತಾ ಚ ಯಸ್ಯೋಜ್ಝತಿ ।
ಧರ್ತಾರಂ ಧನುಷಃ ಶರೈಸ್ಸಹ ತಮಾದರ್ತಾರಮಾರ್ತಾನ್ವಯಂ
ಸರ್ತಾರೋಽಪ್ಯಪಥೇ ಶ್ರಿತಾ ರಘುಪತಿಂ ವರ್ತಾಮಹೇ ನಿರ್ಭಯಾಃ ॥ 1॥

ಕಾರಾಗಾರಸಮಾನಸಂಸೃತಿನಿರಾಕಾರಾಯ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯಂ
ಧೀರಾ ಯಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜನ್ತಿ ಭುವನೇ ನೀರಾಗಮೋಹಸ್ಮಯಾಃ ।
ತಾರಾದೇವರಮುಖ್ಯವಾನರಪರೀವಾರಾಯ ನೀರಾಕರ-
ಸ್ಫಾರಾಟೋಪಹರಾಯ ರಾವಣಜಿತೇ ವೀರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ॥ 2॥

ಕಿಂ ದೇವೈರಿತರೈಃ ಪ್ರಪನ್ನಭರಣೇ ಸನ್ದೇಹಕೃದ್ಭಿರ್ನೃಣಾಂ
ವಿನ್ದೇಯಂ ಯದಿ ತಾನ್ ವಿಮೂಢ ಇತಿ ಮಾಂ ನಿನ್ದೇಯುರಾರ್ಯಾ ನ ಕಿಮ್ ।
ಕಿಂ ದೇಯಂ ಕಿಮದೇಯಮಿತ್ಯವಿದುರಂ ತಂ ದೇಹಿನಾಮಿಷ್ಟದಂ
ವನ್ದೇ ಕಂಚನ ವಂಚನಾಮೃಗರಿಪುಂ ಮನ್ದೇತರಶ್ರೇಯಸೇ ॥ 3॥

ಗಾತ್ರೇಷು ಶ್ರಮಮಗ್ನಿಮಾನ್ದ್ಯಮುದರೇ ನೇತ್ರೇ ಜಡತ್ವಂ ಸಹ
ಶ್ರೋತ್ರೇಣಾದಿಶತೀ ಜರಾ ವಿಶತಿ ಚೇತ್ ಕೋಽತ್ರೇರಯೇನ್ಮಾಸ್ತ್ವಿತಿ ।
ದಾತ್ರೇ ಯತ್ತು ನಮೋಽಧುನಾಽಪಿ ಕಲಯೇ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ವಿತ್ತಾಶಯಾ
ಮೈತ್ರೇ ಜನ್ಮಜುಷೇ ಕುಲೇ ಕೃತನತಿರ್ನೇತ್ರೇ ತದುಜ್ಝಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 4॥

ಜಾತೋ ಯೋ ಮಿಹಿರಾನ್ವಯೇ ನಿಯಮಿನಾ ನೀತೋ ಮಖಂ ರಕ್ಷಿತುಂ
ಶಾತೋದರ್ಯಪಿ ಯೇನ ಗೌತಮಮುನೇಃ ಪೂತೋಪಲತ್ವಂ ಜಹೌ ।
ಛಾತೋಮಾಪತಿಕಾರ್ಮುಕಂ ಸದಸಿ ಯಂ ಸೀತೋಪಲೇಭೇ ಪತಿಂ
ನಾತೋ ರಾಘವತೋಽಪರಂ ಶರಣಮಿತ್ಯಾತೋದ್ಯಮಾಘೋಷಯೇ ॥ 5॥

ನಾಹಂ ಪುತ್ರಕಲತ್ರಮಿತ್ರವಿಷಯೇ ಸ್ನೇಹಂ ವಿಹಾತುಂ ಕ್ಷಮಃ
ಸಾಹಂಕಾರಮಿದಂ ಮನಶ್ಚ ನ ಕೃತೋತ್ಸಾಹಂ ಗುರೂಪಾಸನೇ ।
ದೇಹಂ ನಶ್ವರಮನ್ತಕಸ್ಯ ನ ದಯಾ ಹಾ ಹನ್ತ ತೇನೋಜ್ಝಿತುಂ
ಮೋಹಂ ನೌಮಿ ರುಚಾ ವಿಡಮ್ಬಿತಪಯೋವಾಹಂ ರಘೂಣಾಂ ಪತಿಮ್ ॥ 6॥

ಶ್ರೀಹೀನಂ ವ್ಯಥಯನ್ತಿ ಯೇ ಧನಮದಾದೇಹೀತಿ ಯಾಹೀತಿ ತಾನ್
ವಾಹೀಕಾನಿವ ನ ಸ್ಮರಾಮ್ಯಪಿ ಪತೀನ್ ದೋಹೀಯಸೀನಾಂ ಗವಾಮ್ ।
ದೇಹೀತೀರಿತಮನ್ತರೇಣ ದದತೇ ಯೋ ಹೀಹಿತಂ ದೇಹಿನಾಂ
ಪಾಹೀತಿ ಬ್ರುವತೋ ರಘೂದ್ವಹ ದಯಾವಾಹೀ ಸ ಸೇವ್ಯೋಽಸಿ ಮೇ ॥ 7॥

ಶ್ರುತ್ವಾ ವೇದಶಿರಾಂಸಿ ತನ್ನಿಗದಿತಂ ಮತ್ವಾ ಯಥಾವನ್ನರಃ
ಸ್ಮೃತ್ವಾಽಭೀಕ್ಷ್ಣಮಿದಂ ಲಭೇತ ವಿಶಯಂ ಹಿತ್ವಾಽಽತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಿಮ್ ।
ಯತ್ತ್ವಾಹ ಕ್ರಮಮಿತ್ಥಮಾಗಮಶಿರಸ್ತತ್ತ್ವಾವಬೋಧೋದಯೇ
ಸತ್ತ್ವಾಕಾರ ತದೇವ ರಾಮ ಸುಲಭಂ ನ ತ್ವಾಮನತ್ವಾ ನೃಣಾಮ್ ॥ 8॥

ಹನ್ತುಂ ಪ್ರಾಕ್ತನದುಷ್ಕೃತಾನಿ ಜಗತಾಂ ಮನ್ತುಂ ಭೃಶಾನಿತ್ಯತಾಂ
ಕನ್ತುಂ ಜೇತುಮಮುತ್ರ ಚೇಹ ಸಮುಪಾರನ್ತುಂ ಫಲೇಷ್ವಾದರಾತ್ ।
ಯನ್ತುಂ ಸೇನ್ದ್ರಿಯಜಾತಮಾಗಮಶಿರೋ ಗನ್ತುಂ ಚ ವಕ್ತ್ರಾದ್ಗುರೋಃ
ತನ್ತುಂ ಚಂಡಕರಾನ್ವಯಸ್ಯ ಕಲಯೇ ತಂ ತುಂಗಚಾಪಂ ಪ್ರಭುಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟಪ್ರಾಸಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Shri Ramashtaprasastutih Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top