Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vaishvanara Ashtakam Lyrics in Punjabi

Shri Vaishvanara Ashtakam Lyrics in Punjabi

151 Views

Sri Vaishvanarashtakam in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸਮੁਦ੍ਭੂਤੋ ਭੂਮੌ ਭਗਵਦਭਿਧਾਨੇਨ ਸਦਯਃ
ਸਮੁਦ੍ਧਾਰਂ ਕਰ੍ਤੁਂ ਕਪਣਮਨੁਜਾਨਾਂ ਕਲਿਯੁਗੇ ।
ਚਕਾਰ ਸ੍ਵਂ ਮਾਰ੍ਗਂ ਪ੍ਰਕਟਮਤੁਲਾਨਨ੍ਦਜਨਨਂ
ਸ ਮੇ ਮੂਰ੍ਧਨ੍ਯਾਸ੍ਤਾਂ ਹਰਿਵਦਨਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਵਿਭੁਃ ॥ ੧॥

ਨਿਜਾਨਨ੍ਦੇ ਮਗ੍ਨਃ ਸਤਤਮਥ ਲਗ੍ਨਸ਼੍ਚ ਮਨਸਾ
ਹਰੌ ਭਗ੍ਨਾਸਕ੍ਤਿਰ੍ਜਗਤਿ ਜਗਦੁਦ੍ਧਾਰਕਰਣਃ ।
ਕਪਾਪਾਰਾਵਾਰਃ ਪਰਹਦਯਸ਼ੋਕਾਪਹਰਣਃ
ਸ ਮੇ ਮੂਰ੍ਧਨ੍ਯਾਸ੍ਤਾਂ ਹਰਿਵਦਨਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਵਿਭੁਃ ॥ ੨॥

ਮਹਾਮਾਯਾਮੋਹਪ੍ਰਸ਼ਮਨਮਨਾ ਦੋਸ਼ਨਿਚਯਾ-
ਪ੍ਰਤੀਤਃ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਃ ਪ੍ਰਕਟਪਦਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਸਯੁਜਾਮ੍ ।
ਮੁਖਧ੍ਵਂਸਂ ਚਕ੍ਰੇ ਨਿਗਮਵਚਨੈਰ੍ਮਾਯਿਕਨਣਾਂ
ਸ ਮੇ ਮੂਰ੍ਧਨ੍ਯਾਸ੍ਤਾਂ ਹਰਿਵਦਨਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਵਿਭੁਃ ॥ ੩॥

ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧੈਸ੍ਤੈਰ੍ਦੋਸ਼ੈਃ ਸਹਜਕਲਿਦੋਸ਼ਾਦਿਜਨਿਤੋ-
ਯਤਃ ਸ੍ਵੀਯੈਰ੍ਧਰ੍ਮੈਰਪਿ ਚ ਰਹਿਤਃ ਸਰ੍ਵਮਨੁਜਃ ।
ਕਤਃ ਸਮ੍ਬਨ੍ਧੇਨ ਪ੍ਰਭੁਚਰਣਸੇਵਾਦਿਸਹਿਤਃ
ਸ ਮੇ ਮੂਰ੍ਧਨ੍ਯਾਸ੍ਤਾਂ ਹਰਿਵਦਨਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਵਿਭੁਃ ॥ ੪॥

ਵਿਭੇਦਂ ਯਸ਼੍ਚਕ੍ਰੇ ਹਰਿਭਜਨਪੂਜਾਦਿਵਿਧਿਸ਼ੁ
ਸ੍ਵਮਾਰ੍ਗੀਯਪ੍ਰਾਪ੍ਯਂ ਫਲਮਪਿ ਫਲੇਭ੍ਯਃ ਸਮਧਿਕਮ੍ ।
ਵਿਨਾ ਵੈਰਾਗ੍ਯਾਦੇਰਪਿ ਪਰਮਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਫਲਦਃ
ਸ ਮੇ ਮੂਰ੍ਧਨ੍ਯਾਸ੍ਤਾਂ ਹਰਿਵਦਨਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਵਿਭੁਃ ॥ ੫॥

ਪਰਿਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਪਥ੍ਵੀਚਰਣਕਮਲੈਸ੍ਤੀਰ੍ਥਮਹਿਮ-
ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਸ੍ਵੀਯਸ੍ਮਰਣਸਮਵਾਪ੍ਤ੍ਯੈ ਨਿਜਨਣਾਮ੍ ।
ਤਥਾ ਦੈਵਾਞ੍ਜੀਵਾਞ੍ਜਗਤਿ ਚ ਪਥਕ੍ਕਰ੍ਤੁਮਖਿਲਾਨ੍
ਸ ਮੇ ਮੂਰ੍ਧਨ੍ਯਸ੍ਤਾਂ ਹਰਿਵਦਨਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਵਿਭੁਃ ॥ ੬॥

ਹਰਿਂ ਭਾਵਾਤ੍ਮਾਨਂ ਤਦਖਿਲਵਿਹਾਰਾਨਪਿ ਤਥਾ
ਸਮਸ੍ਤਾਂ ਸਾਮਗ੍ਰੀਂ ਮਨੁਜਪਸ਼ੁਪਕ੍ਸ਼੍ਯਾਦਿਸਹਿਤਾਨ੍ ।
ਕਪਾਮਾਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਰ ਪ੍ਰਕਟਯਤਿ ਦਕ੍ ਪਾਰਕਰੁਣਃ
ਸ ਮੇ ਮੂਰ੍ਧਨ੍ਯਾਸ੍ਤਾਂ ਹਰਿਵਦਨਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਵਿਭੁਃ ॥ ੭॥

ਪਰੇਸ਼ਾਮਾਸਕ੍ਤਿਂ ਸੁਤਧਨਸ਼ਰੀਰਾਦਿਸ਼ੁ ਦਢਾਂ
ਦ੍ਰੁਤਂ ਭਸ੍ਮੀਚਕ੍ਰੇ ਬਹੁਲਮਪਿ ਤੂਲਂ ਜ੍ਵਲਨ ਇਵ ।
ਸ੍ਵਸਾਨ੍ਨਿਧ੍ਯਾਦੇਵ ਵ੍ਯਸਨਮਪਿ ਕਸ਼੍ਣੋऽਪਿ ਵਿਦਧਤ੍
ਸ ਮੇ ਮੂਰ੍ਧਨ੍ਯਾਸ੍ਤਾਂ ਹਰਿਵਦਨਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਵਿਭੁਃ ॥ ੮॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਹਰਿਚਰਣਦਾਸੇਨ ਹਰਿਣਾ-
ऽਸ਼੍ਟਕਂ ਸ੍ਵਾਚਾਰ੍ਯਣਾਂ ਪਠਤਿ ਪਰਮਪ੍ਰੇਮਸਹਿਤਃ ।
ਜਨਸ੍ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਯਾਦ੍ਵੈ ਹਰਿਵਦਨਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਪਦੇ
ਪਰੋ ਭਾਵਸ੍ਤੂਰ੍ਣਂ ਸਕਲਫਲਰੂਪਸ੍ਤਦਧਿਕਃ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਰਾਯਜੀਵਿਰਚਿਤਂ ਸ਼੍ਰੀਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *