Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vaishvanara Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Vaishvanarashtakam in Kannada:

ಶ್ರೀವೈಶ್ವಾನರಾಷ್ಟಕಮ್

ಸಮುದ್ಭೂತೋ ಭೂಮೌ ಭಗವದಭಿಧಾನೇನ ಸದಯಃ
ಸಮುದ್ಧಾರಂ ಕರ್ತುಂ ಕೃಪಣಮನುಜಾನಾಂ ಕಲಿಯುಗೇ ।
ಚಕಾರ ಸ್ವಂ ಮಾರ್ಗಂ ಪ್ರಕಟಮತುಲಾನನ್ದಜನನಂ
ಸ ಮೇ ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಸ್ತಾಂ ಹರಿವದನವೈಶ್ವಾನರವಿಭುಃ ॥ 1॥

ನಿಜಾನನ್ದೇ ಮಗ್ನಃ ಸತತಮಥ ಲಗ್ನಶ್ಚ ಮನಸಾ
ಹರೌ ಭಗ್ನಾಸಕ್ತಿರ್ಜಗತಿ ಜಗದುದ್ಧಾರಕರಣಃ ।
ಕೃಪಾಪಾರಾವಾರಃ ಪರಹೃದಯಶೋಕಾಪಹರಣಃ
ಸ ಮೇ ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಸ್ತಾಂ ಹರಿವದನವೈಶ್ವಾನರವಿಭುಃ ॥ 2॥

ಮಹಾಮಾಯಾಮೋಹಪ್ರಶಮನಮನಾ ದೋಷನಿಚಯಾ-
ಪ್ರತೀತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರಕಟಪದವಿದ್ವೇಷಸಯುಜಾಮ್ ।
ಮುಖಧ್ವಂಸಂ ಚಕ್ರೇ ನಿಗಮವಚನೈರ್ಮಾಯಿಕನೃಣಾಂ
ಸ ಮೇ ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಸ್ತಾಂ ಹರಿವದನವೈಶ್ವಾನರವಿಭುಃ ॥ 3॥

ಪ್ರಸಿದ್ಧೈಸ್ತೈರ್ದೋಷೈಃ ಸಹಜಕಲಿದೋಷಾದಿಜನಿತೋ-
ಯತಃ ಸ್ವೀಯೈರ್ಧರ್ಮೈರಪಿ ಚ ರಹಿತಃ ಸರ್ವಮನುಜಃ ।
ಕೃತಃ ಸಮ್ಬನ್ಧೇನ ಪ್ರಭುಚರಣಸೇವಾದಿಸಹಿತಃ
ಸ ಮೇ ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಸ್ತಾಂ ಹರಿವದನವೈಶ್ವಾನರವಿಭುಃ ॥ 4॥

ವಿಭೇದಂ ಯಶ್ಚಕ್ರೇ ಹರಿಭಜನಪೂಜಾದಿವಿಧಿಷು
ಸ್ವಮಾರ್ಗೀಯಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಫಲಮಪಿ ಫಲೇಭ್ಯಃ ಸಮಧಿಕಮ್ ।
ವಿನಾ ವೈರಾಗ್ಯಾದೇರಪಿ ಪರಮಮೋಕ್ಷೈಕಫಲದಃ
ಸ ಮೇ ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಸ್ತಾಂ ಹರಿವದನವೈಶ್ವಾನರವಿಭುಃ ॥ 5॥

ಪರಿಕ್ರಾನ್ತಾ ಪೃಥ್ವೀಚರಣಕಮಲೈಸ್ತೀರ್ಥಮಹಿಮ-
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸ್ವೀಯಸ್ಮರಣಸಮವಾಪ್ತ್ಯೈ ನಿಜನೃಣಾಮ್ ।
ತಥಾ ದೈವಾಂಜೀವಾಂಜಗತಿ ಚ ಪೃಥಕ್ಕರ್ತುಮಖಿಲಾನ್
ಸ ಮೇ ಮೂರ್ಧನ್ಯಸ್ತಾಂ ಹರಿವದನವೈಶ್ವಾನರವಿಭುಃ ॥ 6॥

ಹರಿಂ ಭಾವಾತ್ಮಾನಂ ತದಖಿಲವಿಹಾರಾನಪಿ ತಥಾ
ಸಮಸ್ತಾಂ ಸಾಮಗ್ರೀಂ ಮನುಜಪಶುಪಕ್ಷ್ಯಾದಿಸಹಿತಾನ್ ।
ಕೃಪಾಮಾತ್ರೇಣಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಯತಿ ದೃಕ್ ಪಾರಕರುಣಃ
ಸ ಮೇ ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಸ್ತಾಂ ಹರಿವದನವೈಶ್ವಾನರವಿಭುಃ ॥ 7॥

ಪರೇಷಾಮಾಸಕ್ತಿಂ ಸುತಧನಶರೀರಾದಿಷು ದೃಢಾಂ
ದ್ರುತಂ ಭಸ್ಮೀಚಕ್ರೇ ಬಹುಲಮಪಿ ತೂಲಂ ಜ್ವಲನ ಇವ ।
ಸ್ವಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾದೇವ ವ್ಯಸನಮಪಿ ಕೃಷ್ಣೋಽಪಿ ವಿದಧತ್
ಸ ಮೇ ಮೂರ್ಧನ್ಯಾಸ್ತಾಂ ಹರಿವದನವೈಶ್ವಾನರವಿಭುಃ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಹರಿಚರಣದಾಸೇನ ಹರಿಣಾ-
ಽಷ್ಟಕಂ ಸ್ವಾಚಾರ್ಯಣಾಂ ಪಠತಿ ಪರಮಪ್ರೇಮಸಹಿತಃ ।
ಜನಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾದ್ವೈ ಹರಿವದನವೈಶ್ವಾನರಪದೇ
ಪರೋ ಭಾವಸ್ತೂರ್ಣಂ ಸಕಲಫಲರೂಪಸ್ತದಧಿಕಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಹರಿರಾಯಜೀವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀವೈಶ್ವಾನರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Shri Vaishvanara Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top