Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in Punjabi | 300 Names of Maha Ganapati

Sri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਮਹਾਗਣਪਤਿਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਮਹਾਗਣਪਤਿਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾਮਾਵਲੀ ਮੇਂ
ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿ ਕੇ ਤੀਨ ਸੌ ਨਾਮ ਦਿਏ ਗਏ ਹੈਂ । ਇਨ ਨਾਮੋਂ ਕੀ ਸਬਸੇ
ਬਡੀ ਮੁਖ੍ਯ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਨਾਮੋਂ ਕੇ “ਜਪ” ਕੇ
ਦ੍ਵਾਰਾ ਸ੍ਵਾਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿ ਕੇ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜ (ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ
ਕ੍ਲੀਂ ਗ੍ਲੌਂ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਵਰਵਰਦ ਸਰ੍ਵਜਨਂ ਮੇ ਵਸ਼ਮਾਨਯ ਸ੍ਵਾਹਾ)
ਕਾ ਭੀ ਜਪ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕ੍ਯੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤ ਤੀਨ ਸੌ ਨਾਮੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਮ੍ਭਿਕ
ਅਕ੍ਸ਼ਰ ਕ੍ਰਮ ਸੇ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜ ਕੇ ਏਕ ਏਕ ਅਕ੍ਸ਼ਰ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਂ
ਔਰ ਨਾਮਾਵਲੀ ਕਾ ਸਮਾਪਨ “ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ” ਸੇ
ਹੋਤਾ ਹੈ । ਇਨ ਨਾਮੋਂ ਕੇ ਦ੍ਵਾਰਾ ਸਾਧਕਗਣ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿ ਕੀ ਚਾਰ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ੧. ਜਪ, ੨. ਪੂਜਨ, ੩. ਤਰ੍ਪਣ
ਏਵਂ ੪. ਹੋਮ । “ਜਪ” ਕੇ ਲਿਏ ਸਭੀ ਨਾਮੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਮ੍ਭ ਮੇਂ
“ॐ” ਔਰ ਅਨ੍ਤ ਮੇਂ “ਨਮਃ” ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਯਾ ਜਾਤਾ ਹੈ,
ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤ ਨਾਮੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਯਹਾਁ ਦਿਯਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ । “ਪੂਜਨ”
ਕੇ ਲਿਏ ਨਾਮੋਂ ਕੇ ਅਨ੍ਤ ਮੇਂ “ਪੂਜਯਾਮਿ ਨਮਃ”, “ਤਰ੍ਪਣ”
ਹੇਤੁ “ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ” ਲਗਾਨਾ ਚਾਹਿਏ । ਪੂਜਨ ਏਵਂ ਤਰ੍ਪਣ
ਦੋਨੋਂ ਏਕ ਸਾਥ ਕਰਨੇ ਹੇਤੁ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕ ਨਾਮ ਕੇ ਅਨ੍ਤ ਮੇਂ “ਪੂਜਯਾਮਿ
ਨਮਃ ਤਰ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ” ਕਹਨਾ ਚਾਹਿਏ । “ਹੋਮ” ਹੇਤੁ ਨਾਮੋਂ
ਕੇ ਅਨ੍ਤ ਮੇਂ “ਸ੍ਵਾਹਾ” ਲਗਾਨਾ ਚਾਹਿਏ । “ਨਾਮਾਵਲੀ” ਕੇ
ਦ੍ਵਾਰਾ “ਜਪਪੂਜਨਤਰ੍ਪਣਹਵਨ” ਕਰਨੇ ਹੇਤੁ ਸਬਸੇ ਪਹਲੇ
ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿ ਕਾ ਧ੍ਯਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਏ । ਫਿਰ “ਮਾਨਸਪੂਜਨ”
ਕਰ ਜਪਪੂਜਨਤਰ੍ਪਣਹਵਨ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਏ । ਯਥਾ-

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਮਹਾਗਣਪਤਿਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ
ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪਂ ਕਰਿਸ਼੍ਯੇ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਗਣਕऋਸ਼ਿਃ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਛਨ੍ਦਃ
ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਰ੍ਦੇਵਤਾ ।

ਗਾਂ ਬੀਜਮ੍, ਗੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਗੂਂ ਕੀਲਕਮ੍,
ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਗਣਪਤਿਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ

ਗਾਂ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਗੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਗੂਂ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਗੈਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਗੌਂ ਕਨਿਸ਼੍ਟਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਗਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਗਾਂ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਗੀਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਗੂਂ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਗੈਂ ਕਵਚਾਯ ਹੂਮ੍ ।
ਗੌਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ਗਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਭੂਰ੍ਭੁਵਸੁਵਰੋਂ ਇਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ।

॥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਬੀਜਾਪੂਰਗਦੇਕ੍ਸ਼ੁਕਾਰ੍ਮੁਕਰੁਜਾ ਚਕ੍ਰਾਬ੍ਜਪਾਸ਼ੋਤ੍ਪਲ ।
ਵ੍ਰੀਹ੍ਯਗ੍ਰਸ੍ਵਵਿਸ਼ਾਣਰਤ੍ਨਕਲਸ਼ਪ੍ਰੋਦ੍ਯਤ੍ਕਰਾਮ੍ਭੋਰੁਹਃ ॥

ਧ੍ਯੇਯੋ ਵਲ੍ਲਭਯਾ ਸਪਦ੍ਯਕਰਯਾऽऽਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟੋਜ੍ਜ੍ਵਲਦ੍ਭੂਸ਼ਯਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿ ਵਿਪਤ੍ਤਿ ਸਂਸ੍ਥਿਤਿਕਰੋ ਵਿਘ੍ਨੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਦਃ ॥

ਮੂਸ਼ਿਕਵਾਹਨ ਮੋਦਕਹਸ੍ਤ, ਚਾਮਰਕਰ੍ਣ ਵਿਲਮ੍ਬਿਤਸੂਤ੍ਰ ।
ਵਾਮਨਰੂਪ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਪੁਤ੍ਰ, ਵਿਘ੍ਨਵਿਨਾਯਕ ਪਾਦ ਨਮਸ੍ਤੇ ॥

॥ ਮਾਨਸਪੂਜਾ ॥

ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਕਂ ਗਨ੍ਧਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਮਹਾਗਣਪਤਯੇ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ਹਂ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਕਂ ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਮਹਾਗਣਪਤਯੇ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ਯਂ ਵਾਯ੍ਵਾਤ੍ਮਕਂ ਧੂਪਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਮਹਾਗਣਪਤਯੇ ਘ੍ਰਾਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ਰਂ ਵਹ੍ਨਯਾਤ੍ਮਕਂ ਦੀਪਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਮਹਾਗਣਪਤਯੇ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ਵਂ ਅਮਤਾਤ੍ਮਕਂ ਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਮਹਾਗਣਪਤਯੇ ਨਿਵੇਦਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ਸਂ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਕਂ ਤਾਮ੍ਬੂਲਂ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਮਹਾਗਣਪਤਯੇ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ।

॥ ਅਥ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ॐਕਾਰਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ॐਕਾਰਪ੍ਰਣਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ॐਕਾਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ॐਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ॐਕਾਰਮਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ॐਕਾਰਬਿਨ੍ਦੁਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ॐਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ॐਕਾਰਨਾਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ॐਕਾਰਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ॐਕਾਰਮੂਲਾਧਾਰਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਹਾਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵੀਰਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵੀਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਧੈਰ੍ਯਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵੀਰਪੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਸਿਂਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਬਾਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਪੀਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਕਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਲਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੩੦ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਫਲਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਮਨ੍ਮਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਮੂਲਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਂ ਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਮੋਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰੋਨ੍ਨਤਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਵਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਹੇਰਮ੍ਬਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਲੌਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਲੌਙ੍ਕਾਰਬੀਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਲੌਙ੍ਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਲੌਙ੍ਕਾਰਬਿਨ੍ਦੁਮਧ੍ਯਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗ੍ਲੌਙ੍ਕਾਰਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂ ਗਣਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ॥ ੫੦ ॥

ॐ ਗਂ ਗਣਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂ ਗਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂ ਗਗਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂ ਗਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂ ਗਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂ ਗਾਨਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂ ਘਣ੍ਟਾਨਾਦਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂ ਗਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਂ ਵਾਹਾਯ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੭੦ ॥

ॐ ਣਕਾਰਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਣਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਣਲਿਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਣਲਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਣਲੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਣਲਕੋਮਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਣਕਰੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਣਕਰਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਣਣਣਙ੍ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਣਣੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਣਣੀਣਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ੯੦ ॥

ॐ ਪਦ੍ਮਾਲਯਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਕ੍ਰਮਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਗਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਰ੍ਕਵੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਰਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਮੋਹਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਰੁਣਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਤਰਣਿਭਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਰਣਿਪ੍ਰਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਭੀਤਿਨਿਵਰ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਹਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ॐ ਯਮਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਥੇਸ਼੍ਟਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸੁਧਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰੋਦ੍ਭਵਭਯਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਲ੍ਲਭਾਰਮਣੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਥਲਮਣਿਭ੍ਰਾਜਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ॐ ਵਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਜਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਜਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਹਸ੍ਯਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਸਾਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ॐ ਰਥਸ੍ਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਥਾਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਞ੍ਜਿਤਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਵਿਕੋਟਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਦਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰੁਣਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਦਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ॐ ਵਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼੍ਯਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਦਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸੁਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਦਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਵਿਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਕਿਰੀਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਮੋਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ॐ ਰਤ੍ਨਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਮਨ੍ਤ੍ਰਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਸਾਚਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਸਾਤਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਕਙ੍ਕਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਵੋਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਵਾਪਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਤ੍ਨਾਸਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਮਨਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੬੦ ॥ ॥

ॐ ਦਣ੍ਡਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਯਾਧਨਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੈਤ੍ਯਗਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਯਾਵਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਧ੍ਵਂਸਨਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਮੋਜਘ੍ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਵਸ਼੍ਯਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੭੦ ॥

ॐ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਰੋਗਹਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਕਲਾਪਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਦੁਸ਼੍ਟਪ੍ਰਸ਼ਮਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਯਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ॐ ਜਨਾਰ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਪਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਨ੍ਮਾਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਯਾਵਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਨਪਾਲਾਯ ਨਪਃ
ॐ ਜਗਤ੍ਸਸ਼੍ਟਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਪ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਨਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਤੀਪਾਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਯਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੯੦ ॥

ॐ ਨਟਨਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਦੀਸ਼ਗਮ੍ਭੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਤਭੂਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਸ਼੍ਟਦ੍ਰਵ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਯਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਮਿਤਾਰਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਟਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਤ੍ਯਾਨਾਂ ਸਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ॥ ੨੦੦ ॥

ॐ ਨਵਾਮ੍ਬਰਵਿਧਾਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਘਡਮ੍ਬਰਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਘਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਰੁਵਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਰੁਨਿਲਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਘਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਘਨਾਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਘਡਮ੍ਬਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਘਗਰ੍ਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਘਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੧੦ ॥

ॐ ਮੇਘਘੋਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਘਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼੍ਯਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਜ੍ਰਦਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼੍ਯਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਟੁਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੨੦ ॥

ॐ ਵਰਾਭਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸੁਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਟਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰ੍ਮਧਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰ੍ਮਵਦ੍ਵਸੁਘਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਸ਼ਿਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਤਕ੍ਰਤੁਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੩੦ ॥ ॥

ॐ ਸ਼ਤਾਨਨ੍ਦਾਦਿਸੇਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਮਿਤਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਸ਼ਿਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਭਯਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਤਦਣ੍ਡਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਕੀਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਭੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੋਨ੍ਨਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੨੪੦ ॥

ॐ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਮਾਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਮਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਕੋਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਸ਼ਿਤਾਰਾਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਮਸ੍ਮਰਣਪਾਪਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੫੦ ॥ ॥

ॐ ਨਾਭਿਪਦਾਰ੍ਥਪਦ੍ਮਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗਰਾਜਵਲ੍ਲਭਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਟ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਟ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਟ੍ਯਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਵਨਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਵੀਸ਼ੂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਵੀਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਵਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੨੬੦ ॥

ॐ ਯਜ੍ਞਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਵਾਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਸਖਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਤਿਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਤਿਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੭੦ ॥

ॐ ਸ੍ਵਾਮਿਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਰ੍ਣਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਰ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਰ੍ਣਤਾਟਙ੍ਕਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਾਹਾਸਭਾਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਕਤੇ ਨਮਃ ॥ ੨੮੦ ॥

ॐ ਹਾਦਿਵਿਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਦਿਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਹਰਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਣ੍ਯਾਦਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਹਾਹੂਹੂਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਟਕਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਤਗਜਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਯਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ॥ ੨੯੦ ॥

ॐ ਹਂਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਨੁਮਤ੍ਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਾਙ੍ਕਵਾਸ੍ਤਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਨੀਲਪ੍ਰਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਦ੍ਰਾਬਿਮ੍ਬਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਘ੍ਯਮੁਖਦੇਵਤਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ ੩੦੦ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਮਹਾਗਣਪਤਿਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 300 Names of Sri Vallabha Mahaganapathi:

Shri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in  Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top