Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in English | 300 Names of Maha Ganapati

Sri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in English:

prastuta sri vallabhamahaganapatitrisatinamavali mem
sri mahaganapati ke tina sau nama die gae haim । ina namom ki sabase
badi mukhya visesata yaha hai ki ina namom ke “japa” ke
dvara svabhavika rupa se sri mahaganapati ke mantraraja (Om srim hrim
klim glaum gam ganapataye varavarada sarvajanam me vasamanaya svaha)
ka bhi japa hota hai kyom ki prastuta tina sau namom ke prarambhika
aksara krama se mantraraja ke eka eka aksara ke anusara haim
aura namavali ka samapana “mulamantra ganapataye namah” se
hota hai । ina namom ke dvara sadhakagana sri mahaganapati ki cara
prakara se sadhana kara sakate haim 1. japa, 2. pujana, 3. tarpana
evam 4. homa । “japa” ke lie sabhi namom ke prarambha mem
“Om” aura anta mem “namah” ka prayoga kiya jata hai,
jise prastuta namom ke satha yaha~ diya ja raha hai । “pujana”
ke lie namom ke anta mem “pujayami namah”, “tarpana”
hetu “tarpayami namah” lagana cahie । pujana evam tarpana
donom eka satha karane hetu pratyeka nama ke anta mem “pujayami
namah tarpayami namah” kahana cahie । “homa” hetu namom
ke anta mem “svaha” lagana cahie । “namavali” ke
dvara “japapujanatarpanahavana” karane hetu sabase pahale
sri mahaganapati ka dhyana karana cahie । phira “manasapujana”
kara japapujanatarpanahavana adi karana cahie । yatha-

sriganesaya namah ।

sri vallabhamahaganapatiprityartham sri mahaganapatiprasadasiddhyartham
sri mahaganapatimahamantrajapam karisye ॥

asya sri mahaganapati maha mantrasya ganakarsih gayatri chandah
sri mahaganapatirdevata ।

gam bijam, gim saktih, gum kilakam,
sri mahaganapatiprasadasiddhyarthe jape viniyogah

gam angusthabhyam namah ।
gim tarjanibhyam namah ।
gum madhyamabhyam namah ।
gaim anamikabhyam namah ।
gaum kanistikabhyam namah ।
gah karatalakaraprsthabhyam namah ।
gam hrdayaya namah ।
gim sirase svaha ।
gum sikhayai vasat ।
gaim kavacaya hum ।
gaum netratrayaya vausat ।
gah astraya phat ।
bhurbhuvasuvarom iti digbandhah ।

॥ dhyanam ॥

bijapuragadeksukarmukaruja cakrabjapasotpala ।
vrihyagrasvavisanaratnakalasaprodyatkarambhoruhah ॥

dhyeyo vallabhaya sapadyakaraya”slistojjvaladbhusaya ।
visvotpatti vipatti samsthitikaro vighno visistarthadah ॥

musikavahana modakahasta, camarakarna vilambitasutra ।
vamanarupa mahesvaraputra, vighnavinayaka pada namaste ॥

॥ manasapuja ॥

lam prthivyatmakam gandham sri vallabhamahaganapataye samarpayami namah ।
ham akasatmakam puspam sri vallabhamahaganapataye samarpayami namah ।
yam vayvatmakam dhupam sri vallabhamahaganapataye ghrapayami namah ।
ram vahnayatmakam dipam sri vallabhamahaganapataye darsayami namah ।
vam amrtatmakam naivedyam sri vallabhamahaganapataye nivedayami namah ।
sam sarvatmakam tambulam sri vallabhamahaganapataye samarpayami namah ।

॥ atha trisati namavalih ॥

Om Omkaraganapataye namah ।
Om Omkarapranavarupaya namah ।
Om Omkaramurtaye namah ।
Om Omkaraya namah ।
Om Omkaramantraya namah ।
Om Omkarabindurupaya namah ।
Om Omkararupaya namah ।
Om Omkaranadaya namah ।
Om Omkaramayaya namah ।
Om Omkaramuladharavasaya namah ॥ 10 ॥

Om srinkaraganapataye namah ।
Om srinkaravallabhaya namah ।
Om srinkaraya namah ।
Om srim laksmyai namah ।
Om srim mahaganesaya namah ।
Om srim vallabhaya namah ।
Om sriganesaya namah ।
Om srim viraganesaya namah ।
Om srim viralaksmyai namah ।
Om srim dhairyaganesaya namah ॥ 20 ॥

Om srim virapurendraya namah ।
Om hrinkaraganesaya namah ।
Om hrinkaramayaya namah ।
Om hrinkarasimhaya namah ।
Om hrinkarabalaya namah ।
Om hrinkarapithaya namah ।
Om hrinkararupaya namah ।
Om hrinkaravarnaya namah ।
Om hrinkarakalaya namah ।
Om hrinkaralayaya namah ॥ 30 ॥

Om hrinkaravaradaya namah ।
Om hrinkaraphaladaya namah ।
Om klinkaraganesaya namah ।
Om klinkaramanmathaya namah ।
Om klinkaraya namah ।
Om klim muladharaya namah ।
Om klim vasaya namah ।
Om klinkaramohanaya namah ।
Om klinkaronnatarupaya namah ।
Om klinkaravasyaya namah ॥ 40 ॥

Om klinkaranathaya namah ।
Om klinkaraherambaya namah ।
Om klinkararupaya namah ।
Om glaum ganapataye namah ।
Om glaunkarabijaya namah ।
Om glaunkaraksaraya namah ।
Om glaunkarabindumadhyagaya namah ।
Om glaunkaravasaya namah ।
Om gam ganapataye namah ।
Om gam gananathaya namah ॥ 50 ॥

Om gam ganadhipaya namah ।
Om gam ganadhyaksaya namah ।
Om gam ganaya namah ।
Om gam gaganaya namah ।
Om gam gangaya namah ।
Om gam gamanaya namah ।
Om gam ganavidyapradaya namah ।
Om gam ghantanadapriyaya namah ।
Om gam gakaraya namah ।
Om gam vahaya namah ॥ 60 ॥

Om ganapataye namah ।
Om gajamukhaya namah ।
Om gajahastaya namah ।
Om gajarupaya namah ।
Om gajarudhaya namah ।
Om gajaya namah ।
Om ganesvaraya namah ।
Om gandhahastaya namah ।
Om garjitaya namah ।
Om gataya namah ॥ 70 ॥

Om nakaraganapataye namah ।
Om nalaya namah ।
Om nalingaya namah ।
Om nalapriyaya namah ।
Om nalesaya namah ।
Om nalakomalaya namah ।
Om nakarisaya namah ।
Om nakarikaya namah ।
Om nananankaya namah ।
Om nanisaya namah ॥ 80 ॥

Om naninapriyaya namah ।
Om parabrahmaya namah ।
Om parahantre namah ।
Om paramurtaye namah ।
Om paraya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om paranandaya namah ।
Om paramesthine namah ।
Om paratparaya namah ।
Om padmaksaya namah ॥ 90 ॥

Om padmalayapataye namah ।
Om parakramine namah ।
Om tattvaganapataye namah ।
Om tattvagamyaya namah ।
Om tarkavetre namah ।
Om tattvavide namah ।
Om tattvarahitaya namah ।
Om tamohitaya namah ।
Om tattvajnanaya namah ।
Om tarunaya namah ॥ 100 ॥

Om taranibhrngaya namah ।
Om taraniprabhaya namah ।
Om yajnaganapataye namah ।
Om yajnakaya namah ।
Om yasasvine namah ।
Om yajnakrte namah ।
Om yajnaya namah ।
Om yamabhitinivartakaya namah ।
Om yamahrtaye namah ।
Om yajnaphalapradaya namah ॥ 110 ॥

Om yamadharaya namah ।
Om yamapradaya namah ।
Om yathestavarapradaya namah ।
Om varaganapataye namah ।
Om varadaya namah ।
Om vasudhapataye namah ।
Om vajrodbhavabhayasamhartre namah ।
Om vallabharamanisaya namah ।
Om vaksasthalamanibhrajine namah ।
Om vajradharine namah ॥ 120 ॥

Om vasyaya namah ।
Om vakararupaya namah ।
Om vasine namah ।
Om varapradaya namah ।
Om rajaganapataye namah ।
Om rajakaraya namah ।
Om ramanathaya namah ।
Om ratnabharanabhusitaya namah ।
Om rahasyajnaya namah ।
Om rasadharaya namah ॥ 130 ॥

Om rathasthaya namah ।
Om rathavasaya namah ।
Om ranjitapradaya namah ।
Om ravikotiprakasaya namah ।
Om ramyaya namah ।
Om varadavallabhaya namah ।
Om vakaraya namah ।
Om varunapriyaya namah ।
Om vajradharaya namah ।
Om varadavaradaya namah ॥ 140 ॥

Om vanditaya namah ।
Om vasyakaraya namah ।
Om vadanapriyaya namah ।
Om vasave namah ।
Om vasupriyaya namah ।
Om varadapriyaya namah ।
Om raviganapataye namah ।
Om ratnakiritaya namah ।
Om ratnamohanaya namah ।
Om ratnabhusanaya namah ॥ 150 ॥

Om ratnakaya namah ।
Om ratnamantrapaya namah ।
Om rasacalaya namah ।
Om rasatalaya namah ।
Om ratnakankanaya namah ।
Om ravodhisaya namah ।
Om ravapanaya namah ।
Om ratnasanaya namah ।
Om dakararupaya namah ।
Om damanaya namah ॥ 160 ॥ ॥

Om dandakarine namah ।
Om dayadhanikaya namah ।
Om daityagamanaya namah ।
Om dayavahaya namah ।
Om daksadhvamsanakaraya namah ।
Om daksaya namah ।
Om datakaya namah ।
Om damojaghnaya namah ।
Om sarvavasyaganapataye namah ॥ 170 ॥

Om sarvatmane namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om sarvasaukhyapradayine namah ।
Om sarvaduhkhaghne namah ।
Om sarvarogahrte namah ।
Om sarvajanapriyaya namah ।
Om sarvasastrakalapadharaya namah ।
Om sarvaduhkhavinasakaya namah ।
Om sarvadustaprasamanaya namah ।
Om jayaganapataye namah ॥ 180 ॥

Om janardanaya namah ।
Om japaradhyaya namah ।
Om jaganmanyaya namah ।
Om jayavahaya namah ।
Om janapalaya napah
Om jagatsrstaye namah ।
Om japyaya namah ।
Om janalocanaya namah ।
Om jagatipalaya namah ।
Om jayantaya namah ॥ 190 ॥

Om natanaganapataye namah ।
Om nadyaya namah ।
Om nadisagambhiraya namah ।
Om natabhudevaya namah ।
Om nastadravyapradayakaya namah ।
Om nayajnaya namah ।
Om namitaraye namah ।
Om nandaya namah ।
Om natavidyavisaradaya namah ।
Om navatyanam santratre namah ॥ 200 ॥

Om navambaravidharanaya namah ।
Om meghadambaraganapataye namah ।
Om meghavahanaya namah ।
Om meruvasaya namah ।
Om merunilayaya namah ।
Om meghavarnaya namah ।
Om meghanadaya namah ।
Om meghadambaraya namah ।
Om meghagarjitaya namah ।
Om megharupaya namah ॥ 210 ॥

Om meghaghosaya namah ।
Om meghavahanaya namah ।
Om vasyaganapataye namah ।
Om vajresvaraya namah ।
Om varapradaya namah ।
Om vajradantaya namah ।
Om vasyapradaya namah ।
Om vasyaya namah ।
Om vasine namah ।
Om vatukesaya namah ॥ 220 ॥

Om varabhayaya namah ।
Om vasumate namah ।
Om vatave namah ।
Om saraganapataye namah ।
Om sarmadhamne namah ।
Om saranaya namah ।
Om sarmavadvasughanaya namah ।
Om saradharaya namah ।
Om sasidharaya namah ।
Om satakratuvarapradaya namah ॥ 230 ॥ ॥

Om satanandadisevyaya namah ।
Om samitadevaya namah ।
Om saraya namah ।
Om sasinathaya namah ।
Om mahabhayavinasanaya namah ।
Om mahesvarapriyaya namah ।
Om mattadandakaraya namah ।
Om mahakirtaye namah ।
Om mahabhujaya namah ।
Om mahonnataye namah ॥ 240 ॥

Om mahotsahaya namah ।
Om mahamayaya namah ।
Om mahamadaya namah ।
Om mahakopaya namah ।
Om nagaganapataye namah ।
Om nagadhisaya namah ।
Om nayakaya namah ।
Om nasitarataye namah ।
Om namasmaranapapaghne namah ।
Om nathaya namah ॥ 250 ॥ ॥

Om nabhipadarthapadmabhuve namah ।
Om nagarajavallabhapriyaya namah ।
Om natyavidyavisaradaya namah ।
Om natyapriyaya namah ।
Om natyanathaya namah ।
Om yavanaganapataye namah ।
Om yamavisudanaya namah ।
Om yamavijitaya namah ।
Om yajvane namah ।
Om yajnapataye namah ॥ 260 ॥

Om yajnanasanaya namah ।
Om yajnapriyaya namah ।
Om yajnavahaya namah ।
Om yajnangaya namah ।
Om yajnasakhaya namah ।
Om yajnapriyaya namah ।
Om yajnarupaya namah ।
Om yajnavandyaya namah ।
Om yatiraksakaya namah ।
Om yatipujitaya namah ॥ 270 ॥

Om svamiganapataye namah ।
Om svarnavaradaya namah ।
Om svarnakarsanaya namah ।
Om svasrayaya namah ।
Om svastikrte namah ।
Om svastikaya namah ।
Om svarnakaksaya namah ।
Om svarnatatankabhusanaya namah ।
Om svahasabhajitaya namah ।
Om svarasastrasvarupakrte namah ॥ 280 ॥

Om hadividyaya namah ।
Om hadirupaya namah ।
Om hariharapriyaya namah ।
Om haranyadipataye namah ।
Om hahahuhuganapataye namah ।
Om hariganapataye namah ।
Om hatakapriyaya namah ।
Om hatagajadhipaya namah ।
Om heyasrayaya namah ।
Om hamsapriyaya namah ॥ 290 ॥

Om hamsaya namah ।
Om hamsapujitaya namah ।
Om hanumatsevitaya namah ।
Om hakararupaya namah ।
Om haristutaya namah ।
Om harankavastavyaya namah ।
Om harinilaprabhaya namah ।
Om haridrabimbapujitaya namah ।
Om harighyamukhadevata sarvestasiddhitaya namah ।
Om mulamantraganapataye namah ॥ 300 ॥

iti sri vallabhamahaganapatitrisatinamavalih samapta ।

Also Read 300 Names of Sri Vallabha Mahaganapathi:

Shri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in  Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in English | 300 Names of Maha Ganapati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top