Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in Bengali | 300 Names of Maha Ganapati

Sri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীবল্লভমহাগণপতিত্রিশতীনামাবলিঃ ॥

প্রস্তুত শ্রীবল্লভমহাগণপতিত্রিশতীনামাবলী মেং
শ্রীমহাগণপতি কে তীন সৌ নাম দিএ গএ হৈং । ইন নামোং কী সবসে
বডী মুখ্য বিশেষতা য়হ হৈ কি ইন নামোং কে “জপ” কে
দ্বারা স্বাভাবিক রূপ সে শ্রীমহাগণপতি কে মন্ত্ররাজ (ওঁ শ্রীং হ্রীং
ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে বরবরদ সর্বজনং মে বশমানয় স্বাহা)
কা ভী জপ হোতা হৈ ক্যোং কি প্রস্তুত তীন সৌ নামোং কে প্রারম্ভিক
অক্ষর ক্রম সে মন্ত্ররাজ কে এক এক অক্ষর কে অনুসার হৈং
ঔর নামাবলী কা সমাপন “মূলমন্ত্র গণপতয়ে নমঃ” সে
হোতা হৈ । ইন নামোং কে দ্বারা সাধকগণ শ্রীমহাগণপতি কী চার
প্রকার সে সাধনা কর সকতে হৈং ১. জপ, ২. পূজন, ৩. তর্পণ
এবং ৪. হোম । “জপ” কে লিএ সভী নামোং কে প্রারম্ভ মেং
“ওঁ” ঔর অন্ত মেং “নমঃ” কা প্রয়োগ কিয়া জাতা হৈ,
জিসে প্রস্তুত নামোং কে সাথ য়হাঁ দিয়া জা রহা হৈ । “পূজন”
কে লিএ নামোং কে অন্ত মেং “পূজয়ামি নমঃ”, “তর্পণ”
হেতু “তর্পয়ামি নমঃ” লগানা চাহিএ । পূজন এবং তর্পণ
দোনোং এক সাথ করনে হেতু প্রত্যেক নাম কে অন্ত মেং “পূজয়ামি
নমঃ তর্পয়ামি নমঃ” কহনা চাহিএ । “হোম” হেতু নামোং
কে অন্ত মেং “স্বাহা” লগানা চাহিএ । “নামাবলী” কে
দ্বারা “জপপূজনতর্পণহবন” করনে হেতু সবসে পহলে
শ্রীমহাগণপতি কা ধ্যান করনা চাহিএ । ফির “মানসপূজন”
কর জপপূজনতর্পণহবন আদি করনা চাহিএ । য়থা-

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

শ্রীবল্লভমহাগণপতিপ্রীত্যর্থং শ্রীমহাগণপতিপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং
শ্রীমহাগণপতিমহামন্ত্রজপং করিষ্যে ॥

অস্য শ্রীমহাগণপতিমহামন্ত্রস্য গণকঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ
শ্রীমহাগণপতির্দেবতা ।

গাং বীজম্, গীং শক্তিঃ, গূং কীলকম্,
শ্রীমহাগণপতিপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ

গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
গীং তর্জনীভ্যাং নমঃ ।
গূং মধ্যমাভ্যাং নমঃ ।
গৈং অনামিকাভ্যাং নমঃ ।
গৌং কনিষ্টিকাভ্যাং নমঃ ।
গঃ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।
গাং হৃদয়ায় নমঃ ।
গীং শিরসে স্বাহা ।
গূং শিখায়ৈ বষট্ ।
গৈং কবচায় হূম্ ।
গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।
গঃ অস্ত্রায় ফট্ ।
ভূর্ভুবসুবরোং ইতি দিগ্বন্ধঃ ।

॥ ধ্যানম্ ॥

বীজাপূরগদেক্ষুকার্মুকরুজা চক্রাব্জপাশোত্পল ।
ব্রীহ্যগ্রস্ববিষাণরত্নকলশপ্রোদ্যত্করাম্ভোরুহঃ ॥

ধ্যেয়ো বল্লভয়া সপদ্যকরয়াঽঽশ্লিষ্টোজ্জ্বলদ্ভূষয়া ।
বিশ্বোত্পত্তি বিপত্তি সংস্থিতিকরো বিঘ্নো বিশিষ্টার্থদঃ ॥

মূষিকবাহন মোদকহস্ত, চামরকর্ণ বিলম্বিতসূত্র ।
বামনরূপ মহেশ্বরপুত্র, বিঘ্নবিনায়ক পাদ নমস্তে ॥

॥ মানসপূজা ॥

লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং শ্রীবল্লভমহাগণপতয়ে সমর্পয়ামি নমঃ ।
হং আকাশাত্মকং পুষ্পং শ্রীবল্লভমহাগণপতয়ে সমর্পয়ামি নমঃ ।
য়ং বায়্বাত্মকং ধূপং শ্রীবল্লভমহাগণপতয়ে ঘ্রাপয়ামি নমঃ ।
রং বহ্নয়াত্মকং দীপং শ্রীবল্লভমহাগণপতয়ে দর্শয়ামি নমঃ ।
বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং শ্রীবল্লভমহাগণপতয়ে নিবেদয়ামি নমঃ ।
সং সর্বাত্মকং তাম্বূলং শ্রীবল্লভমহাগণপতয়ে সমর্পয়ামি নমঃ ।

॥ অথ ত্রিশতী নামাবলিঃ ॥

ওঁ ওঁকারগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ওঁকারপ্রণবরূপায় নমঃ ।
ওঁ ওঁকারমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ওঁকারায় নমঃ ।
ওঁ ওঁকারমন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ ওঁকারবিন্দুরূপায় নমঃ ।
ওঁ ওঁকাররূপায় নমঃ ।
ওঁ ওঁকারনাদায় নমঃ ।
ওঁ ওঁকারময়ায় নমঃ ।
ওঁ ওঁকারমূলাধারবাসায় নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ শ্রীঙ্কারগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রীঙ্কারবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীং মহাগণেশায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীং বল্লভায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীং বীরগণেশায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীং বীরলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীং ধৈর্যগণেশায় নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ শ্রীং বীরপুরেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীঙ্কারগণেশায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীঙ্কারময়ায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীঙ্কারসিংহায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীঙ্কারবালায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীঙ্কারপীঠায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীঙ্কাররূপায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীঙ্কারবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীঙ্কারকলায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীঙ্কারলয়ায় নমঃ ॥ ৩০ ॥

ওঁ হ্রীঙ্কারবরদায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীঙ্কারফলদায় নমঃ ।
ওঁ ক্লীঙ্কারগণেশায় নমঃ ।
ওঁ ক্লীঙ্কারমন্মথায় নমঃ ।
ওঁ ক্লীঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ ক্লীং মূলাধারায় নমঃ ।
ওঁ ক্লীং বাসায় নমঃ ।
ওঁ ক্লীঙ্কারমোহনায় নমঃ ।
ওঁ ক্লীঙ্কারোন্নতরূপায় নমঃ ।
ওঁ ক্লীঙ্কারবশ্যায় নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ ক্লীঙ্কারনাথায় নমঃ ।
ওঁ ক্লীঙ্কারহেরম্বায় নমঃ ।
ওঁ ক্লীঙ্কাররূপায় নমঃ ।
ওঁ গ্লৌং গণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ গ্লৌঙ্কারবীজায় নমঃ ।
ওঁ গ্লৌঙ্কারাক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ গ্লৌঙ্কারবিন্দুমধ্যগায় নমঃ ।
ওঁ গ্লৌঙ্কারবাসায় নমঃ ।
ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ গং গণনাথায় নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ গং গণাধিপায় নমঃ ।
ওঁ গং গণাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ গং গণায় নমঃ ।
ওঁ গং গগনায় নমঃ ।
ওঁ গং গঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ গং গমনায় নমঃ ।
ওঁ গং গানবিদ্যাপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ গং ঘণ্টানাদপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ গং গকারায় নমঃ ।
ওঁ গং বাহায় নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ গণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ গজমুখায় নমঃ ।
ওঁ গজহস্তায় নমঃ ।
ওঁ গজরূপায় নমঃ ।
ওঁ গজারূঢায় নমঃ ।
ওঁ গজায় নমঃ ।
ওঁ গণেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ গন্ধহস্তায় নমঃ ।
ওঁ গর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ গতায় নমঃ ॥ ৭০ ॥

ওঁ ণকারগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ণলায় নমঃ ।
ওঁ ণলিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ণলপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ণলেশায় নমঃ ।
ওঁ ণলকোমলায় নমঃ ।
ওঁ ণকরীশায় নমঃ ।
ওঁ ণকরিকায় নমঃ ।
ওঁ ণণণঙ্কায় নমঃ ।
ওঁ ণণীশায় নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ ণণীণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ পরব্রহ্মায় নমঃ ।
ওঁ পরহন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ পরমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ পরায় নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পরানন্দায় নমঃ ।
ওঁ পরমেষ্ঠিনে নমঃ ।
ওঁ পরাত্পরায় নমঃ ।
ওঁ পদ্মাক্ষায় নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ পদ্মালয়াপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পরাক্রমিণে নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বগম্যায় নমঃ ।
ওঁ তর্কবেত্রে নমঃ ।
ওঁ তত্ত্ববিদে নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বরহিতায় নমঃ ।
ওঁ তমোহিতায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বজ্ঞানায় নমঃ ।
ওঁ তরুণায় নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ তরণিভৃঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ তরণিপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞকায় নমঃ ।
ওঁ য়শস্বিনে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞকৃতে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ য়মভীতিনিবর্তকায় নমঃ ।
ওঁ য়মহৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞফলপ্রদায় নমঃ ॥ ১১০ ॥

ওঁ য়মাধারায় নমঃ ।
ওঁ য়মপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ য়থেষ্টবরপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ বরগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ বসুধাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বজ্রোদ্ভবভয়সংহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ বল্লভারমণীশায় নমঃ ।
ওঁ বক্ষস্থলমণিভ্রাজিনে নমঃ ।
ওঁ বজ্রধারিণে নমঃ ॥ ১২০ ॥

ওঁ বশ্যায় নমঃ ।
ওঁ বকাররূপায় নমঃ ।
ওঁ বশিনে নমঃ ।
ওঁ বরপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ রজগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ রজকরায় নমঃ ।
ওঁ রমানাথায় নমঃ ।
ওঁ রত্নাভরণভূষিতায় নমঃ ।
ওঁ রহস্যজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ রসাধারায় নমঃ ॥ ১৩০ ॥

ওঁ রথস্থায় নমঃ ।
ওঁ রথাবাসায় নমঃ ।
ওঁ রঞ্জিতপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ রবিকোটিপ্রকাশায় নমঃ ।
ওঁ রম্যায় নমঃ ।
ওঁ বরদবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ বকারায় নমঃ ।
ওঁ বরুণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রধরায় নমঃ ।
ওঁ বরদবরদায় নমঃ ॥ ১৪০ ॥

ওঁ বন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ বশ্যকরায় নমঃ ।
ওঁ বদনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বসবে নমঃ ।
ওঁ বসুপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ বরদপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ রবিগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ রত্নকিরীটায় নমঃ ।
ওঁ রত্নমোহনায় নমঃ ।
ওঁ রত্নভূষণায় নমঃ ॥ ১৫০ ॥

ওঁ রত্নকায় নমঃ ।
ওঁ রত্নমন্ত্রপায় নমঃ ।
ওঁ রসাচলায় নমঃ ।
ওঁ রসাতলায় নমঃ ।
ওঁ রত্নকঙ্কণায় নমঃ ।
ওঁ রবোধীশায় নমঃ ।
ওঁ রবাপানায় নমঃ ।
ওঁ রত্নাসনায় নমঃ ।
ওঁ দকাররূপায় নমঃ ।
ওঁ দমনায় নমঃ ॥ ১৬০ ॥ ॥

ওঁ দণ্ডকারিণে নমঃ ।
ওঁ দয়াধনিকায় নমঃ ।
ওঁ দৈত্যগমনায় নমঃ ।
ওঁ দয়াবহায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষধ্বংসনকরায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষায় নমঃ ।
ওঁ দতকায় নমঃ ।
ওঁ দমোজঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববশ্যগণপতয়ে নমঃ ॥ ১৭০ ॥

ওঁ সর্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ সর্বসৌখ্যপ্রদায়িনে নমঃ ।
ওঁ সর্বদুঃখঘ্নে নমঃ ।
ওঁ সর্বরোগহৃতে নমঃ ।
ওঁ সর্বজনপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্বশাস্ত্রকলাপধরায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদুঃখবিনাশকায় নমঃ ।
ওঁ সর্বদুষ্টপ্রশমনায় নমঃ ।
ওঁ জয়গণপতয়ে নমঃ ॥ ১৮০ ॥

ওঁ জনার্দনায় নমঃ ।
ওঁ জপারাধ্যায় নমঃ ।
ওঁ জগন্মান্যায় নমঃ ।
ওঁ জয়াবহায় নমঃ ।
ওঁ জনপালায় নপঃ
ওঁ জগত্সৃষ্টয়ে নমঃ ।
ওঁ জপ্যায় নমঃ ।
ওঁ জনলোচনায় নমঃ ।
ওঁ জগতীপালায় নমঃ ।
ওঁ জয়ন্তায় নমঃ ॥ ১৯০ ॥

ওঁ নটনগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ নদ্যায় নমঃ ।
ওঁ নদীশগম্ভীরায় নমঃ ।
ওঁ নতভূদেবায় নমঃ ।
ওঁ নষ্টদ্রব্যপ্রদায়কায় নমঃ ।
ওঁ নয়জ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ নমিতারয়ে নমঃ ।
ওঁ নন্দায় নমঃ ।
ওঁ নটবিদ্যাবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ নবত্যানাং সন্ত্রাত্রে নমঃ ॥ ২০০ ॥

ওঁ নবাম্বরবিধারণায় নমঃ ।
ওঁ মেঘডম্বরগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ মেঘবাহনায় নমঃ ।
ওঁ মেরুবাসায় নমঃ ।
ওঁ মেরুনিলয়ায় নমঃ ।
ওঁ মেঘবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ মেঘনাদায় নমঃ ।
ওঁ মেঘডম্বরায় নমঃ ।
ওঁ মেঘগর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ মেঘরূপায় নমঃ ॥ ২১০ ॥

ওঁ মেঘঘোষায় নমঃ ।
ওঁ মেঘবাহনায় নমঃ ।
ওঁ বশ্যগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বজ্রেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বরপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রদন্তায় নমঃ ।
ওঁ বশ্যপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ বশ্যায় নমঃ ।
ওঁ বশিনে নমঃ ।
ওঁ বটুকেশায় নমঃ ॥ ২২০ ॥

ওঁ বরাভয়ায় নমঃ ।
ওঁ বসুমতে নমঃ ।
ওঁ বটবে নমঃ ।
ওঁ শরগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ শর্মধাম্নে নমঃ ।
ওঁ শরণায় নমঃ ।
ওঁ শর্মবদ্বসুঘনায় নমঃ ।
ওঁ শরধরায় নমঃ ।
ওঁ শশিধরায় নমঃ ।
ওঁ শতক্রতুবরপ্রদায় নমঃ ॥ ২৩০ ॥ ॥

ওঁ শতানন্দাদিসেব্যায় নমঃ ।
ওঁ শমিতদেবায় নমঃ ।
ওঁ শরায় নমঃ ।
ওঁ শশিনাথায় নমঃ ।
ওঁ মহাভয়বিনাশনায় নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ মত্তদণ্ডকরায় নমঃ ।
ওঁ মহাকীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাভুজায় নমঃ ।
ওঁ মহোন্নতয়ে নমঃ ॥ ২৪০ ॥

ওঁ মহোত্সাহায় নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায় নমঃ ।
ওঁ মহামদায় নমঃ ।
ওঁ মহাকোপায় নমঃ ।
ওঁ নাগগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ নাগাধীশায় নমঃ ।
ওঁ নায়কায় নমঃ ।
ওঁ নাশিতারাতয়ে নমঃ ।
ওঁ নামস্মরণপাপঘ্নে নমঃ ।
ওঁ নাথায় নমঃ ॥ ২৫০ ॥ ॥

ওঁ নাভিপদার্থপদ্মভুবে নমঃ ।
ওঁ নাগরাজবল্লভপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নাট্যবিদ্যাবিশারদায় নমঃ ।
ওঁ নাট্যপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নাট্যনাথায় নমঃ ।
ওঁ য়বনগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ য়মবীষূদনায় নমঃ ।
ওঁ য়মবীজিতায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্বনে নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞপতয়ে নমঃ ॥ ২৬০ ॥

ওঁ য়জ্ঞনাশনায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞবাহায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞসখায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞরূপায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞবন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ য়তিরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ য়তিপূজিতায় নমঃ ॥ ২৭০ ॥

ওঁ স্বামিগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ স্বর্ণবরদায় নমঃ ।
ওঁ স্বর্ণকর্ষণায় নমঃ ।
ওঁ স্বাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ স্বস্তিকৃতে নমঃ ।
ওঁ স্বস্তিকায় নমঃ ।
ওঁ স্বর্ণকক্ষায় নমঃ ।
ওঁ স্বর্ণতাটঙ্কভূষণায় নমঃ ।
ওঁ স্বাহাসভাজিতায় নমঃ ।
ওঁ স্বরশাস্ত্রস্বরূপকৃতে নমঃ ॥ ২৮০ ॥

ওঁ হাদিবিদ্যায় নমঃ ।
ওঁ হাদিরূপায় নমঃ ।
ওঁ হরিহরপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ হরণ্যাদিপতয়ে নমঃ ।
ওঁ হাহাহূহূগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ হরিগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ হাটকপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ হতগজাধিপায় নমঃ ।
ওঁ হেয়াশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ হংসপ্রিয়ায় নমঃ ॥ ২৯০ ॥

ওঁ হংসায় নমঃ ।
ওঁ হংসপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ হনুমত্সেবিতায় নমঃ ।
ওঁ হকাররূপায় নমঃ ।
ওঁ হরিস্তুতায় নমঃ ।
ওঁ হরাঙ্কবাস্তব্যায় নমঃ ।
ওঁ হরিনীলপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ হরিদ্রাবিম্বপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ হরিঘ্যমুখদেবতা সর্বেষ্টসিদ্ধিতায় নমঃ ।
ওঁ মূলমন্ত্রগণপতয়ে নমঃ ॥ ৩০০ ॥

ইতি শ্রীবল্লভমহাগণপতিত্রিশতীনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

Also Read 300 Names of Sri Vallabha Mahaganapathi:

Shri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in  Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vallabha Mahaganapati Trishati Namavali Sadhana Lyrics in Bengali | 300 Names of Maha Ganapati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top