Ashtaka Vishnu Stotram

Shri Venkatesha Ashtakam 2 Lyrics in English

Sri Venkateswara Swami is also known as Srinivasa, Balajī, Venkata, Venkata Ramana, Malayappa Swami, Venkatachalapati, Tirupati Timmappa and Govindha, is a form of the Hindu god Maha Vishnu. Malayappa Swamy is the presiding deity of Sri Venkateswara Temple located on the hils of Tirumala in Tirupati, Chittoor District, Andhra Pradesh. The below English Lyrics is from the book Tirupati Sri Venkatesvara by Sri Sadhu Subrahmanya Sastry.

Sri Venkateshashtakam 2 Lyrics in English:

Omtatsaditi nirdesyam jagajjanmadikaranam ।
anantakalyanagunam vande sri venkatesvaram ॥ 1॥

natamarasiroratna sri yutam sri padambujam ।
pravrsenyaghanasyamam vande sri venkatesvaram ॥ 2॥

mohadisadarivyūhagrahakulamaharnave ।
majjatam taranim nṝnam vande sri venkatesvaram ॥ 3॥

natham trijagatam ekam sadhuraksanadiksitam ।
sri sesasailamadhyastham vande sri venkatesvaram ॥ 4॥

rajadrajivapatrasri madamocanalocanam ।
mandahasalasad vaktram vande sri venkatesvaram ॥ 5॥

yanmukhendusmitajyotsna bhūyasim tamasam tatim ।
vidhunoti prapannanam vande sri venkatesvaram॥ 6॥

nantasya kasyacid vakyam sabdasyananya vacinah ।
brahmarudrendrajanakam vande sri venkatesvaram ॥ 7॥

yadvaksahsthalamadhyasya bhati sri ranapayini ।
tadillekhevabhramadhye vande sri venkatesvaram ॥ 8॥

venkatesastakamidam narakanthiravoditam ।
yah pathet satatam bhaktya tasmai visnuh prasidati ॥

॥ iti sri vattepalle narakanthirava sastri viracitam
sri venkatesastakam samaptam ॥