Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vishnu Ashtakam Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Shri Vishnu Ashtakam Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

62 Views

Vishnavashtakam Lyrics in English:

sri ganesaya namah ।
purah srstavistah purusa iti tatpreksanamukhah
sahasrakso bhuktva phalamanusayi sasti tamuta ।
svayam suddham santam niravadhisukham nityamacalam
namami srivisnum jaladhitanayasevitapadam ॥ 1॥

anantam satsatyam bhavabhayaharam brahma paramam
sada bhatam nityam jagadidamitah kalpitaparam ।
muhurjñanam yasmin rajatamiva suktau bhramaharam namami0॥ 2॥

matau yatsadrūpam mrgayati budho’tannirasanat
na rajjau sarpo’pi mukurajathare nasti vadanam ।
ato’partham sarvam na hi bhavati yasmimsca tamaham namami0॥ 3॥

bhramaddhiviksiptendriyapathamanusyairhrdi vibhum
nayam vai veda svendriyamapi vasantam nijamukham ।
sada sevyam bhaktairmunimanasi diptam muninutam namami0॥ 4॥

budha yattadrūpam na hi tu nairgunyamamalam
yatha ye vyaktam te satatamakalaṅke srutinutam ।
yadahuh sarvatraskhalitagunasattakamatulam namami0॥ 5॥

layadau yasminyadvilayamapyudyatprabhavati
tatha jivopetam gurukarunaya bodhajanane ।
gatam catyantantam vrajati sahasa sindhunadavannamami0॥ 6॥

jadam saṅghatam yannimisalavalesena capalam
yatha svam svam karyam prathayati mahamohajanakam ।
manovadagjivanam na nivisati yam nirbhayapadam namami0॥ 7॥

gunakhyane yasminprabhavati na vedo’pi nitaram
nisidhyadvakyarthaiscakitacakitam yo’sya vacanam ।
svarūpam yadgatva prabhurapi ca tūsnim bhavati tam
namami srivisnum jaladhitanayasevitapadam ॥ 8॥

vinvastakam yah pathati prabhate naro’pyakhandam sukhamasnute ca ।
yannityabodhaya subuddhinoktam radhūttamakhyena vicarya samyak ॥ 9॥

iti srivisnvastakam sampūrnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *