Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Viththalesha Ashtakam Lyrics in Punjabi

Shri Viththalesha Ashtakam Lyrics in Punjabi

82 Views

Sri Viththaleshashtakam Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਰਘੁਨਾਥਕਤਂ
ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਕੁਰੁਸਦਸਿ ਕਤਾਭੂਦ੍ਦ੍ਰੌਪਦੀਵਸ੍ਤ੍ਰਸ਼ੇਸ਼ਾ
ਸਕਲਨਪਵਰੇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਯਤ੍ਰ ਵਕ੍ਤੁਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਾਃ ।
ਹਰਿਚਰਣਰਤਾਙ੍ਗੀ ਯੇਨ ਤਤ੍ਰਾਤ੍ਮਧੀਰਾ
ਸ ਭਵਤੁ ਮਮ ਭੂਤ੍ਯੈ ਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਃ ਸਹਾਯਃ ॥ ੧॥

ਪ੍ਰਥਮਜਨਨਪਾਪਪ੍ਰਾਪ੍ਤਸਮ੍ਪ੍ਰੇਤਦੇਹੌ
ਸਮਯ ਇਹ ਮਮਾਸ੍ਮਿਨ੍ਕਸ਼੍ਣਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਮੇਤੌ ।
ਗਲਿਤਪਤਿਤਵੇਸ਼ਾਵੁਦ੍ਧਤੌ ਯੇਨ ਸਦ੍ਯਃ
ਸ ਭਵਤੁ ਮਮ ਭੂਤ੍ਯੈ ਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਃ ਸਹਾਯਃ ॥ ੨॥

ਕਮਲਦਲਸੁਨੇਤ੍ਰੇਣੈਵ ਭੂਤੇਸ਼ਮਾਯਾ-
ਤਤਿਭਿਰਿਵ ਹਿ ਯੇਨ ਭ੍ਰਾਮਿਤਃ ਸਰ੍ਵਲੋਕਃ ।
ਅਖਿਲਜਗਤਿ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵੀਯਭਕ੍ਤਾਃ ਕਤਾਰ੍ਥਾਃ
ਸ ਭਵਤੁ ਮਮ ਭੂਤ੍ਯੈ ਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਃ ਸਹਾਯਃ ॥ ੩॥

ਸਕਲਯਦੁਕੁਲੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਯੇਨ ਕਂਸੋ ਹਤੋऽਭੂਤ੍
ਜਨਨਸਮਯਪੂਰ੍ਵਂ ਦੇਵਕੀਸ਼ੂਰਯੋਸ਼੍ਚ ।
ਪਰਿਹਤਮਪਿ ਦੁਃਖਂ ਯਾਮਿਕਾ ਮੋਹਿਤਾਸ਼੍ਚ
ਸ ਭਵਤੁ ਮਮ ਭੂਤ੍ਯੈ ਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਃ ਸਹਾਯਃ ॥ ੪॥

ਤਪਨਦੁਹਿਤੁਰਨ੍ਤਃ ਕਾਲਿਯੋ ਮਾਰਿਤਃ ਸਨ੍
ਅਲਿਗਣਸੁਹਿਤੇऽਸ੍ਮਿਂਸ੍ਤਤ੍ਫਣੇ ਯੇਨ ਨਤ੍ਯਮ੍ ।
ਕਤਮਪਿ ਚ ਤਦਮ੍ਭੋ ਲਮ੍ਭਿਤਂ ਨਿਰ੍ਵਿਸ਼ਤ੍ਵਂ
ਸ ਭਵਤੁ ਮਮ ਭੂਤ੍ਯੈ ਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਃ ਸਹਾਯਃ ॥ ੫॥

ਕਪਟਕਤਸ਼ਰੀਰਾ ਪੂਤਨਾ ਪ੍ਰਾਪਿਤਾऽਭ੍ਰਂ
ਵ੍ਰਜਪਤਿਗਹਸੁਪ੍ਤਾਵੇਕਪਾਦੇਨ ਯੇਨ ।
ਸ਼ਕਟ ਅਸੁਰਵੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਤਃ ਸ੍ਥਾਨਨਾਸ਼ਂ
ਸ ਭਵਤੁ ਮਮ ਭੂਤ੍ਯੈ ਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਃ ਸਹਾਯਃ ॥ ੬॥

ਪਦਨਤਿਯੁਤਹਸ੍ਤਾ ਤੋਸ਼ਿਤਾ ਯੇਨ ਕੁਨ੍ਤੀ
ਹ੍ਯਸੁਰਕੁਲਸਮੂਹਾ ਹਿਂਸਿਤਾ ਵੀਰ੍ਯਵਨ੍ਤਃ ।
ਅਖਿਲਭੁਵਨਭਾਰਃ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਤਃ ਸਂਲਘੁਤ੍ਵਂ
ਸ ਭਵਤੁ ਮਮ ਭੂਤ੍ਯੈ ਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਃ ਸਹਾਯਃ ॥ ੭॥

ਅਖਿਲਸੁਰਕੁਲੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯੈਵ ਯੇਨਾਭਿਮਾਨੋ
ਗਿਰਿਵਰਧਰਣੇਨ ਕ੍ਸ਼ੀਣਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਿਤਸ਼੍ਚ ।
ਜਲਧਰਭਵਧਾਰਾਃ ਸਂਹਤਾ ਗ੍ਰਾਵਯੁਕ੍ਤਾਃ
ਸ ਭਵਤੁ ਮਮ ਭੂਤ੍ਯੈ ਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਃ ਸਹਾਯਃ ॥ ੮॥

ਵਿਟ੍ਠਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਪ੍ਰਾਤਰੁਤ੍ਥਾਯ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ।
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਨਤ੍ਵਾ ਚ ਸੁਮਨਾਃ ਸ ਯਾਤਿ ਪਰਮਾਂ ਗਤਿਮ੍ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਰਘੁਨਾਥਕਤਂ ਸ਼੍ਰੀਵਿਠ੍ਠਲੇਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *