Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Viththalesha Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Viththaleshashtakam Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

ರಘುನಾಥಕೃತಂ
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಕುರುಸದಸಿ ಕೃತಾಭೂದ್ದ್ರೌಪದೀವಸ್ತ್ರಶೇಷಾ
ಸಕಲನೃಪವರೇನ್ದ್ರಾ ಯತ್ರ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ತಾಃ ।
ಹರಿಚರಣರತಾಂಗೀ ಯೇನ ತತ್ರಾತ್ಮಧೀರಾ
ಸ ಭವತು ಮಮ ಭೂತ್ಯೈ ವಿಠ್ಠಲೇಶಃ ಸಹಾಯಃ ॥ 1॥

ಪ್ರಥಮಜನನಪಾಪಪ್ರಾಪ್ತಸಮ್ಪ್ರೇತದೇಹೌ
ಸಮಯ ಇಹ ಮಮಾಸ್ಮಿನ್ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮೇತೌ ।
ಗಲಿತಪತಿತವೇಷಾವುದ್ಧತೌ ಯೇನ ಸದ್ಯಃ
ಸ ಭವತು ಮಮ ಭೂತ್ಯೈ ವಿಠ್ಠಲೇಶಃ ಸಹಾಯಃ ॥ 2॥

ಕಮಲದಲಸುನೇತ್ರೇಣೈವ ಭೂತೇಶಮಾಯಾ-
ತತಿಭಿರಿವ ಹಿ ಯೇನ ಭ್ರಾಮಿತಃ ಸರ್ವಲೋಕಃ ।
ಅಖಿಲಜಗತಿ ಸರ್ವಸ್ವೀಯಭಕ್ತಾಃ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ
ಸ ಭವತು ಮಮ ಭೂತ್ಯೈ ವಿಠ್ಠಲೇಶಃ ಸಹಾಯಃ ॥ 3॥

ಸಕಲಯದುಕುಲೇನ್ದ್ರೋ ಯೇನ ಕಂಸೋ ಹತೋಽಭೂತ್
ಜನನಸಮಯಪೂರ್ವಂ ದೇವಕೀಶೂರಯೋಶ್ಚ ।
ಪರಿಹೃತಮಪಿ ದುಃಖಂ ಯಾಮಿಕಾ ಮೋಹಿತಾಶ್ಚ
ಸ ಭವತು ಮಮ ಭೂತ್ಯೈ ವಿಠ್ಠಲೇಶಃ ಸಹಾಯಃ ॥ 4॥

ತಪನದುಹಿತುರನ್ತಃ ಕಾಲಿಯೋ ಮಾರಿತಃ ಸನ್
ಅಲಿಗಣಸುಹಿತೇಽಸ್ಮಿಂಸ್ತತ್ಫಣೇ ಯೇನ ನೃತ್ಯಮ್ ।
ಕೃತಮಪಿ ಚ ತದಮ್ಭೋ ಲಮ್ಭಿತಂ ನಿರ್ವಿಷತ್ವಂ
ಸ ಭವತು ಮಮ ಭೂತ್ಯೈ ವಿಠ್ಠಲೇಶಃ ಸಹಾಯಃ ॥ 5॥

ಕಪಟಕೃತಶರೀರಾ ಪೂತನಾ ಪ್ರಾಪಿತಾಽಭ್ರಂ
ವ್ರಜಪತಿಗೃಹಸುಪ್ತಾವೇಕಪಾದೇನ ಯೇನ ।
ಶಕಟ ಅಸುರವೇಷಃ ಪ್ರೇಷಿತಃ ಸ್ಥಾನನಾಶಂ
ಸ ಭವತು ಮಮ ಭೂತ್ಯೈ ವಿಠ್ಠಲೇಶಃ ಸಹಾಯಃ ॥ 6॥

ಪದನತಿಯುತಹಸ್ತಾ ತೋಷಿತಾ ಯೇನ ಕುನ್ತೀ
ಹ್ಯಸುರಕುಲಸಮೂಹಾ ಹಿಂಸಿತಾ ವೀರ್ಯವನ್ತಃ ।
ಅಖಿಲಭುವನಭಾರಃ ಪ್ರೇಷಿತಃ ಸಂಲಘುತ್ವಂ
ಸ ಭವತು ಮಮ ಭೂತ್ಯೈ ವಿಠ್ಠಲೇಶಃ ಸಹಾಯಃ ॥ 7॥

ಅಖಿಲಸುರಕುಲೇನ್ದ್ರಸ್ಯೈವ ಯೇನಾಭಿಮಾನೋ
ಗಿರಿವರಧರಣೇನ ಕ್ಷೀಣತಾಂ ಪ್ರಾಪಿತಶ್ಚ ।
ಜಲಧರಭವಧಾರಾಃ ಸಂಹೃತಾ ಗ್ರಾವಯುಕ್ತಾಃ
ಸ ಭವತು ಮಮ ಭೂತ್ಯೈ ವಿಠ್ಠಲೇಶಃ ಸಹಾಯಃ ॥ 8॥

ವಿಟ್ಠಲೇಶಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ನತ್ವಾ ಚ ಸುಮನಾಃ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ರಘುನಾಥಕೃತಂ ಶ್ರೀವಿಠ್ಠಲೇಶಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Shri Viththalesha Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top