Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Yugalashtakam Lyrics in Kannada | Stotras, Stutis & Aarti

Shri Yugalashtakam Lyrics in Kannada | Stotras, Stutis & Aarti

104 Views

Shri Yugal Ashtakam Text in Kannada:

ಶ್ರೀಯುಗಲಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಮಾಧವೇನ್ದ್ರಪುರೀವಿರಚಿತಂ ।
ವೃನ್ದಾವನವಿಹಾರಾಢ್ಯೌ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹೌ ।
ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 1॥

ಪೀತನೀಲಪಟೌ ಶಾನ್ತೌ ಶ್ಯಾಮಗೌರಕಲೇಬರೌ ।
ಸದಾ ರಾಸರತೌ ಸತ್ಯೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 2॥

ಭಾವಾವಿಷ್ಟೌ ಸದಾ ರಮ್ಯೌ ರಾಸಚಾತುರ್ಯಪಂಡಿತೌ ।
ಮುರಲೀಗಾನತತ್ತ್ವಜ್ಞೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 3॥

ಯಮುನೋಪವನಾವಾಸೌ ಕದಮ್ಬವನಮನ್ದಿರೌ ।
ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಧೀಶೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 4॥

ಯಮುನಾಸ್ನಾನಸುಭಗೌ ಗೋವರ್ಧನವಿಲಾಸಿನೌ ।
ದಿವ್ಯಮನ್ದಾರಮಾಲಾಢ್ಯೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 5॥

ಮಂಜೀರರಂಜಿತಪದೌ ನಾಸಾಗ್ರಗಜಮೌಕ್ತಿಕೌ ।
ಮಧುರಸ್ಮೇರಸುಮುಖೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 6॥

ಅನನ್ತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಿಣೌ ।
ಮೋಹನೌ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 7॥

ಪರಸ್ಪರಸಮಾವಿಷ್ಟೌ ಪರಸ್ಪರಗಣಪ್ರಿಯೌ ।
ರಸಸಾಗರಸಮ್ಪನ್ನೌ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಾಧವೇನ್ದ್ರಪುರೀವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಯುಗಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *