Durga Stotram Lalitha Stotram

Soundarya Lahari Lyrics in Hindi With Meaning

Soundarya Lahari Stotram was written by Adi Shankaracharya.

Soundarya Lahari Lyrics in Hindi:

भुमौस्खलित पादानाम् भूमिरेवा वलम्बनम् ।
त्वयी जाता पराधानाम् त्वमेव शरणम् शिवे ॥

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि।
अतस्त्वाम् आराध्यां हरि-हर-विरिन्चादिभि रपि
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथ-मक्र्त पुण्यः प्रभवति॥ 1 ॥

तनीयांसुं पांसुं तव चरण पङ्केरुह-भवं
विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोका-नविकलम् ।
वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां
हरः सङ्क्षुद्-यैनं भजति भसितोद्धूल नविधिम्॥ 2 ॥

अविद्याना-मन्त-स्तिमिर-मिहिर द्वीपनगरी
जडानां चैतन्य-स्तबक मकरन्द श्रुतिझरी ।
दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्मजलधौ
निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपु वराहस्य भवति॥ 3 ॥

त्वदन्यः पाणिभया-मभयवरदो दैवतगणः
त्वमेका नैवासि प्रकटित-वरभीत्यभिनया ।
भयात् त्रातुं दातुं फलमपि च वांछासमधिकं
शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ ॥ 4 ॥

हरिस्त्वामारध्य प्रणत-जन-सौभाग्य-जननीं
पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभ मनयत् ।
स्मरो‌உपि त्वां नत्वा रतिनयन-लेह्येन वपुषा
मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् ॥ 5 ॥

धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्च विशिखाः
वसन्तः सामन्तो मलयमरु-दायोधन-रथः ।
तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपां
अपाङ्गात्ते लब्ध्वा जगदिद-मनङ्गो विजयते ॥ 6 ॥

क्वणत्काञ्ची-दामा करि कलभ कुम्भ-स्तननता
परिक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चन्द्र-वदना ।
धनुर्बाणान् पाशं सृ॒णिमपि दधाना करतलैः
पुरस्ता दास्तां नः पुरमथितु राहो-पुरुषिका ॥ 7 ॥

सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविट-पिवाटी-परिवृते
मणिद्वीपे नीपो-पवनवति चिन्तामणि गृहे ।
शिवकारे मञ्चे परमशिव-पर्यङ्क निलयाम्
भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्द-लहरीम् ॥ 8 ॥

महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं
स्थितं स्वधिष्टाने हृदि मरुत-माकाश-मुपरि ।
मनो‌உपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथं
सहस्रारे पद्मे स हरहसि पत्या विहरसे ॥ 9 ॥

सुधाधारासारै-श्चरणयुगलान्त-र्विगलितैः
प्रपञ्चं सिन्ञ्न्ती पुनरपि रसाम्नाय-महसः।
अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभ-मध्युष्ट-वलयं
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि ॥ 10 ॥

चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिपि
प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः ।
चतुश्चत्वारिंशद्-वसुदल-कलाश्च्-त्रिवलय-
त्रिरेखभिः सार्धं तव शरणकोणाः परिणताः ॥ 11 ॥

त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं
कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि-प्रभृतयः ।
यदालोकौत्सुक्या-दमरललना यान्ति मनसा
तपोभिर्दुष्प्रापामपि गिरिश-सायुज्य-पदवीम् ॥ 12 ॥

नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसु जडं
तवापाङ्गालोके पतित-मनुधावन्ति शतशः ।
गलद्वेणीबन्धाः कुचकलश-विस्त्रिस्त-सिचया
हटात् त्रुट्यत्काञ्यो विगलित-दुकूला युवतयः ॥ 13 ॥

क्षितौ षट्पञ्चाशद्-द्विसमधिक-पञ्चाश-दुदके
हुतशे द्वाषष्टि-श्चतुरधिक-पञ्चाश-दनिले ।
दिवि द्विः षट् त्रिंशन् मनसि च चतुःषष्टिरिति ये
मयूखा-स्तेषा-मप्युपरि तव पादाम्बुज-युगम् ॥ 14 ॥

शरज्ज्योत्स्ना शुद्धां शशियुत-जटाजूट-मकुटां
वर-त्रास-त्राण-स्फटिकघुटिका-पुस्तक-कराम् ।
सकृन्न त्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते
मधु-क्षीर-द्राक्षा-मधुरिम-धुरीणाः फणितयः ॥ 15 ॥

कवीन्द्राणां चेतः कमलवन-बालातप-रुचिं
भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम् ।
विरिञ्चि-प्रेयस्या-स्तरुणतर-श्रृङ्गर लहरी-
गभीराभि-र्वाग्भिः र्विदधति सतां रञ्जनममी ॥ 16 ॥

सवित्रीभि-र्वाचां चशि-मणि शिला-भङ्ग रुचिभि-
र्वशिन्यद्याभि-स्त्वां सह जननि सञ्चिन्तयति यः ।
स कर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभि-
र्वचोभि-र्वाग्देवी-वदन-कमलामोद मधुरैः ॥ 17 ॥

तनुच्छायाभिस्ते तरुण-तरणि-श्रीसरणिभि-
र्दिवं सर्वा-मुर्वी-मरुणिमनि मग्नां स्मरति यः ।
भवन्त्यस्य त्रस्य-द्वनहरिण-शालीन-नयनाः
सहोर्वश्या वश्याः कति कति न गीर्वाण-गणिकाः ॥ 18 ॥

मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमध-स्तस्य तदधो
हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम् ।
स सद्यः सङ्क्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु
त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दु-स्तनयुगाम् ॥ 19 ॥

किरन्ती-मङ्गेभ्यः किरण-निकुरुम्बमृतरसं
हृदि त्वा माधत्ते हिमकरशिला-मूर्तिमिव यः ।
स सर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्तधिप इव
ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया ॥ 20 ॥

तटिल्लेखा-तन्वीं तपन शशि वै॒श्वानर मयीं
निष्ण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलाम् ।
महापद्मातव्यां मृदित-मलमायेन मनसा
महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लाद-लहरीम् ॥ 21 ॥

भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणां
इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः ।
तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्य-पदवीं
मुकुन्द-ब्रम्हेन्द्र स्फुट मकुट नीराजितपदाम् ॥ 22 ॥

त्वया हृत्वा वामं वपु-रपरितृप्तेन मनसा
शरीरार्धं शम्भो-रपरमपि शङ्के हृतमभूत् ।
यदेतत् त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं
कुचाभ्यामानम्रं कुटिल-शशिचूडाल-मकुटम् ॥ 23 ॥

जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते
तिरस्कुर्व-न्नेतत् स्वमपि वपु-रीश-स्तिरयति ।
सदा पूर्वः सर्वं तदिद मनुगृह्णाति च शिव-
स्तवाज्ञा मलम्ब्य क्षणचलितयो र्भ्रूलतिकयोः ॥ 24 ॥

त्रयाणां देवानां त्रिगुण-जनितानां तव शिवे
भवेत् पूजा पूजा तव चरणयो-र्या विरचिता ।
तथा हि त्वत्पादोद्वहन-मणिपीठस्य निकटे
स्थिता ह्येते-शश्वन्मुकुलित करोत्तंस-मकुटाः ॥ 25 ॥

विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं
विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् ।
वितन्द्री माहेन्द्री-विततिरपि संमीलित-दृशा
महासंहारे‌உस्मिन् विहरति सति त्वत्पति रसौ ॥ 26 ॥

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना
गतिः प्रादक्षिण्य-क्रमण-मशनाद्या हुति-विधिः ।
प्रणामः संवेशः सुखमखिल-मात्मार्पण-दृशा
सपर्या पर्याय-स्तव भवतु यन्मे विलसितम् ॥ 27 ॥

सुधामप्यास्वाद्य प्रति-भय-जरमृत्यु-हरिणीं
विपद्यन्ते विश्वे विधि-शतमखाद्या दिविषदः ।
करालं यत् क्ष्वेलं कबलितवतः कालकलना
न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्क महिमा ॥ 28 ॥

किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटभभिदः
कठोरे कोठीरे स्कलसि जहि जम्भारि-मकुटम् ।
प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभ-मुपयातस्य भवनं
भवस्यभ्युत्थाने तव परिजनोक्ति-र्विजयते ॥ 29 ॥

स्वदेहोद्भूताभि-र्घृणिभि-रणिमाद्याभि-रभितो
निषेव्ये नित्ये त्वा महमिति सदा भावयति यः ।
किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन-समृद्धिं तृणयतो
महासंवर्ताग्नि-र्विरचयति नीराजनविधिम् ॥ 30 ॥

चतुः-षष्टया तन्त्रैः सकल मतिसन्धाय भुवनं
स्थितस्तत्त्त-सिद्धि प्रसव परतन्त्रैः पशुपतिः ।
पुनस्त्व-न्निर्बन्धा दखिल-पुरुषार्थैक घटना-
स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितल मवातीतर-दिदम् ॥ 31 ॥

शिवः शक्तिः कामः क्षिति-रथ रविः शीतकिरणः
स्मरो हंसः शक्र-स्तदनु च परा-मार-हरयः ।
अमी हृल्लेखाभि-स्तिसृभि-रवसानेषु घटिता
भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् ॥ 32 ॥

स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितय-मिद-मादौ तव मनो
र्निधायैके नित्ये निरवधि-महाभोग-रसिकाः ।
भजन्ति त्वां चिन्तामणि-गुणनिबद्धाक्ष-वलयाः
शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृत-धाराहुति-शतै ॥ 33 ॥

शरीरं त्वं शम्भोः शशि-मिहिर-वक्षोरुह-युगं
तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मान-मनघम् ।
अतः शेषः शेषीत्यय-मुभय-साधारणतया
स्थितः सम्बन्धो वां समरस-परानन्द-परयोः ॥ 34 ॥

मनस्त्वं व्योम त्वं मरुदसि मरुत्सारथि-रसि
त्वमाप-स्त्वं भूमि-स्त्वयि परिणतायां न हि परम् ।
त्वमेव स्वात्मानं परिण्मयितुं विश्व वपुषा
चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृषे ॥ 35 ॥

तवाज्ञचक्रस्थं तपन-शशि कोटि-द्युतिधरं
परं शम्भु वन्दे परिमिलित-पार्श्वं परचिता ।
यमाराध्यन् भक्त्या रवि शशि शुचीना-मविषये
निरालोके ‌உलोके निवसति हि भालोक-भुवने ॥ 36 ॥

विशुद्धौ ते शुद्धस्फतिक विशदं व्योम-जनकं
शिवं सेवे देवीमपि शिवसमान-व्यवसिताम् ।
ययोः कान्त्या यान्त्याः शशिकिरण्-सारूप्यसरणे
विधूतान्त-र्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगती ॥ 37 ॥

समुन्मीलत् संवित्कमल-मकरन्दैक-रसिकं
भजे हंसद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् ।
यदालापा-दष्टादश-गुणित-विद्यापरिणतिः
यदादत्ते दोषाद् गुण-मखिल-मद्भ्यः पय इव ॥ 38 ॥

तव स्वाधिष्ठाने हुतवह-मधिष्ठाय निरतं
तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयाम् ।
यदालोके लोकान् दहति महसि क्रोध-कलिते
दयार्द्रा या दृष्टिः शिशिर-मुपचारं रचयति ॥ 39 ॥

तटित्वन्तं शक्त्या तिमिर-परिपन्थि-स्फुरणया
स्फुर-न्ना नरत्नाभरण-परिणद्धेन्द्र-धनुषम् ।
तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैक-शरणं
निषेवे वर्षन्तं-हरमिहिर-तप्तं त्रिभुवनम् ॥ 40 ॥

तवाधारे मूले सह समयया लास्यपरया
नवात्मान मन्ये नवरस-महाताण्डव-नटम् ।
उभाभ्या मेताभ्या-मुदय-विधि मुद्दिश्य दयया
सनाथाभ्यां जज्ञे जनक जननीमत् जगदिदम् ॥ 41 ॥

द्वितीय भागः – सौन्दर्य लहरी

गतै-र्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं
किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीतयति यः ॥
स नीडेयच्छाया-च्छुरण-शकलं चन्द्र-शकलं
धनुः शौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम् ॥ 42 ॥

धुनोतु ध्वान्तं न-स्तुलित-दलितेन्दीवर-वनं
घनस्निग्ध-श्लक्ष्णं चिकुर निकुरुम्बं तव शिवे ।
यदीयं सौरभ्यं सहज-मुपलब्धुं सुमनसो
वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमथन वाटी-विटपिनाम् ॥ 43 ॥

तनोतु क्षेमं न-स्तव वदनसौन्दर्यलहरी
परीवाहस्रोतः-सरणिरिव सीमन्तसरणिः।
वहन्ती- सिन्दूरं प्रबलकबरी-भार-तिमिर
द्विषां बृन्दै-र्वन्दीकृतमेव नवीनार्क केरणम् ॥ 44 ॥

अरालै स्वाभाव्या-दलिकलभ-सश्रीभि रलकैः
परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिम् ।
दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचि किञ्जल्क-रुचिरे
सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरदहन चक्षु-र्मधुलिहः ॥ 45 ॥

ललाटं लावण्य द्युति विमल-माभाति तव यत्
द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलम् ।
विपर्यास-न्यासा दुभयमपि सम्भूय च मिथः
सुधालेपस्यूतिः परिणमति राका-हिमकरः ॥ 46 ॥

भ्रुवौ भुग्ने किञ्चिद्भुवन-भय-भङ्गव्यसनिनि
त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर-रुचिभ्यां धृतगुणम् ।
धनु र्मन्ये सव्येतरकर गृहीतं रतिपतेः
प्रकोष्टे मुष्टौ च स्थगयते निगूढान्तर-मुमे ॥ 47 ॥

अहः सूते सव्य तव नयन-मर्कात्मकतया
त्रियामां वामं ते सृजति रजनीनायकतया ।
तृतीया ते दृष्टि-र्दरदलित-हेमाम्बुज-रुचिः
समाधत्ते सन्ध्यां दिवसर्-निशयो-रन्तरचरीम् ॥ 48 ॥

विशाला कल्याणी स्फुतरुचि-रयोध्या कुवलयैः
कृपाधाराधारा किमपि मधुरा‌உ‌உभोगवतिका ।
अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर-विस्तार-विजया
ध्रुवं तत्तन्नाम-व्यवहरण-योग्याविजयते ॥ 49 ॥

कवीनां सन्दर्भ-स्तबक-मकरन्दैक-रसिकं
कटाक्ष-व्याक्षेप-भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् ।
अमुञ्च्न्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वाद-तरलौ
असूया-संसर्गा-दलिकनयनं किञ्चिदरुणम् ॥ 50 ॥

शिवे शङ्गारार्द्रा तदितरजने कुत्सनपरा
सरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती ।
हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्य-जननी
सखीषु स्मेरा ते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा ॥ 51 ॥

गते कर्णाभ्यर्णं गरुत इव पक्ष्माणि दधती
पुरां भेत्तु-श्चित्तप्रशम-रस-विद्रावण फले ।
इमे नेत्रे गोत्राधरपति-कुलोत्तंस-कलिके
तवाकर्णाकृष्ट स्मरशर-विलासं कलयतः॥ 52 ॥

विभक्त-त्रैवर्ण्यं व्यतिकरित-लीलाञ्जनतया
विभाति त्वन्नेत्र त्रितय मिद-मीशानदयिते ।
पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरि-रुद्रानुपरतान्
रजः सत्वं वेभ्रत् तम इति गुणानां त्रयमिव ॥ 53 ॥

पवित्रीकर्तुं नः पशुपति-पराधीन-हृदये
दयामित्रै र्नेत्रै-ररुण-धवल-श्याम रुचिभिः ।
नदः शोणो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवमुम्
त्रयाणां तीर्थाना-मुपनयसि सम्भेद-मनघम् ॥ 54 ॥

निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति
तवेत्याहुः सन्तो धरणिधर-राजन्यतनये ।
त्वदुन्मेषाज्जातं जगदिद-मशेषं प्रलयतः
परेत्रातुं शंङ्के परिहृत-निमेषा-स्तव दृशः ॥ 55 ॥

तवापर्णे कर्णे जपनयन पैशुन्य चकिता
निलीयन्ते तोये नियत मनिमेषाः शफरिकाः ।
इयं च श्री-र्बद्धच्छदपुटकवाटं कुवलयं
जहाति प्रत्यूषे निशि च विघतय्य प्रविशति॥ 56 ॥

दृशा द्राघीयस्या दरदलित नीलोत्पल रुचा
दवीयांसं दीनं स्नपा कृपया मामपि शिवे ।
अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिरियता
वने वा हर्म्ये वा समकर निपातो हिमकरः ॥ 57 ॥

अरालं ते पालीयुगल-मगराजन्यतनये
न केषा-माधत्ते कुसुमशर कोदण्ड-कुतुकम् ।
तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथ-मुल्ल्ङ्य्य विलसन्
अपाङ्ग व्यासङ्गो दिशति शरसन्धान धिषणाम् ॥ 58 ॥

स्फुरद्गण्डाभोग-प्रतिफलित ताट्ङ्क युगलं
चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथम् ।
यमारुह्य द्रुह्य त्यवनिरथ मर्केन्दुचरणं
महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते ॥ 59 ॥

सरस्वत्याः सूक्ती-रमृतलहरी कौशलहरीः
पिब्नत्याः शर्वाणि श्रवण-चुलुकाभ्या-मविरलम् ।
चमत्कारः-श्लाघाचलित-शिरसः कुण्डलगणो
झणत्करैस्तारैः प्रतिवचन-माचष्ट इव ते ॥ 60 ॥

असौ नासावंश-स्तुहिनगिरिवण्श-ध्वजपटि
त्वदीयो नेदीयः फलतु फल-मस्माकमुचितम् ।
वहत्यन्तर्मुक्ताः शिशिरकर-निश्वास-गलितं
समृद्ध्या यत्तासां बहिरपि च मुक्तामणिधरः ॥ 61 ॥

प्रकृत्या‌உ‌உरक्ताया-स्तव सुदति दन्दच्छदरुचेः
प्रवक्ष्ये सदृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता ।
न बिम्बं तद्बिम्ब-प्रतिफलन-रागा-दरुणितं
तुलामध्रारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया ॥ 62 ॥

स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतां
चकोराणा-मासी-दतिरसतया चञ्चु-जडिमा ।
अतस्ते शीतांशो-रमृतलहरी माम्लरुचयः
पिबन्ती स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं काञ्जि कधिया ॥ 63 ॥

अविश्रान्तं पत्युर्गुणगण कथाम्रेडनजपा
जपापुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा ।
यदग्रासीनायाः स्फटिकदृष-दच्छच्छविमयि
सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा ॥ 64 ॥

रणे जित्वा दैत्या नपहृत-शिरस्त्रैः कवचिभिः
निवृत्तै-श्चण्डांश-त्रिपुरहर-निर्माल्य-विमुखैः ।
विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशद-कर्पूरशकला
विलीयन्ते मातस्तव वदनताम्बूल-कबलाः ॥ 65 ॥

विपञ्च्या गायन्ती विविध-मपदानं पशुपते-
स्त्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने ।
तदीयै-र्माधुर्यै-रपलपित-तन्त्रीकलरवां
निजां वीणां वाणीं निचुलयति चोलेन निभृतम् ॥ 66 ॥

करग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिणा वत्सलतया
गिरिशेनो-दस्तं मुहुरधरपानाकुलतया ।
करग्राह्यं शम्भोर्मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते
कथङ्करं ब्रूम-स्तव चुबुकमोपम्यरहितम् ॥ 67 ॥

भुजाश्लेषान्नित्यं पुरदमयितुः कन्टकवती
तव ग्रीवा धत्ते मुखकमलनाल-श्रियमियम् ।
स्वतः श्वेता काला गरु बहुल-जम्बालमलिना
मृणालीलालित्यं वहति यदधो हारलतिका ॥ 68 ॥

गले रेखास्तिस्रो गति गमक गीतैक निपुणे
विवाह-व्यानद्ध-प्रगुणगुण-सङ्ख्या प्रतिभुवः ।
विराजन्ते नानाविध-मधुर-रागाकर-भुवां
त्रयाणां ग्रामाणां स्थिति-नियम-सीमान इव ते ॥ 69 ॥

मृणाली-मृद्वीनां तव भुजलतानां चतसृणां
चतुर्भिः सौन्द्रयं सरसिजभवः स्तौति वदनैः ।
नखेभ्यः सन्त्रस्यन् प्रथम-मथना दन्तकरिपोः
चतुर्णां शीर्षाणां सम-मभयहस्तार्पण-धिया ॥ 70 ॥

नखाना-मुद्योतै-र्नवनलिनरागं विहसतां
कराणां ते कान्तिं कथय कथयामः कथमुमे ।
कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हन्त कमलं
यदि क्रीडल्लक्ष्मी-चरणतल-लाक्षारस-चणम् ॥ 71 ॥

समं देवि स्कन्द द्विपिवदन पीतं स्तनयुगं
तवेदं नः खेदं हरतु सततं प्रस्नुत-मुखम् ।
यदालोक्याशङ्काकुलित हृदयो हासजनकः
स्वकुम्भौ हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झडिति ॥ 72 ॥

अमू ते वक्षोजा-वमृतरस-माणिक्य कुतुपौ
न सन्देहस्पन्दो नगपति पताके मनसि नः ।
पिबन्तौ तौ यस्मा दविदित वधूसङ्ग रसिकौ
कुमारावद्यापि द्विरदवदन-क्रौञ्च्दलनौ ॥ 73 ॥

वहत्यम्ब स्त्म्बेरम-दनुज-कुम्भप्रकृतिभिः
समारब्धां मुक्तामणिभिरमलां हारलतिकाम् ।
कुचाभोगो बिम्बाधर-रुचिभि-रन्तः शबलितां
प्रताप-व्यामिश्रां पुरदमयितुः कीर्तिमिव ते ॥ 74 ॥

तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः
पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव ।
दयावत्या दत्तं द्रविडशिशु-रास्वाद्य तव यत्
कवीनां प्रौढाना मजनि कमनीयः कवयिता ॥ 75 ॥

हरक्रोध-ज्वालावलिभि-रवलीढेन वपुषा
गभीरे ते नाभीसरसि कृतसङो मनसिजः ।
समुत्तस्थौ तस्मा-दचलतनये धूमलतिका
जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति ॥ 76 ॥

यदेतत्कालिन्दी-तनुतर-तरङ्गाकृति शिवे
कृशे मध्ये किञ्चिज्जननि तव यद्भाति सुधियाम् ।
विमर्दा-दन्योन्यं कुचकलशयो-रन्तरगतं
तनूभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणीम् ॥ 77 ॥

स्थिरो गङ्गा वर्तः स्तनमुकुल-रोमावलि-लता
कलावालं कुण्डं कुसुमशर तेजो-हुतभुजः ।
रते-र्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते
बेलद्वारं सिद्धे-र्गिरिशनयनानां विजयते ॥ 78 ॥

निसर्ग-क्षीणस्य स्तनतट-भरेण क्लमजुषो
नमन्मूर्ते र्नारीतिलक शनकै-स्त्रुट्यत इव ।
चिरं ते मध्यस्य त्रुटित तटिनी-तीर-तरुणा
समावस्था-स्थेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये ॥ 79 ॥

कुचौ सद्यः स्विद्य-त्तटघटित-कूर्पासभिदुरौ
कषन्तौ-दौर्मूले कनककलशाभौ कलयता ।
तव त्रातुं भङ्गादलमिति वलग्नं तनुभुवा
त्रिधा नद्ध्म् देवी त्रिवलि लवलीवल्लिभिरिव ॥ 80 ॥

गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वति निजात्
नितम्बा-दाच्छिद्य त्वयि हरण रूपेण निदधे ।
अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं
नितम्ब-प्राग्भारः स्थगयति सघुत्वं नयति च ॥ 81 ॥

करीन्द्राणां शुण्डान्-कनककदली-काण्डपटलीं
उभाभ्यामूरुभ्या-मुभयमपि निर्जित्य भवति ।
सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते
विधिज्ञे जानुभ्यां विबुध करिकुम्भ द्वयमसि ॥ 82 ॥

पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते
निषङ्गौ जङ्घे ते विषमविशिखो बाढ-मकृत ।
यदग्रे दृस्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली
नखाग्रच्छन्मानः सुर मुकुट-शाणैक-निशिताः ॥ 83 ॥

श्रुतीनां मूर्धानो दधति तव यौ शेखरतया
ममाप्येतौ मातः शेरसि दयया देहि चरणौ ।
यय‌ओः पाद्यं पाथः पशुपति जटाजूट तटिनी
ययो-र्लाक्षा-लक्ष्मी-ररुण हरिचूडामणि रुचिः ॥ 84 ॥

नमो वाकं ब्रूमो नयन-रमणीयाय पदयोः
तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुट-रुचि रसालक्तकवते ।
असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते
पशूना-मीशानः प्रमदवन-कङ्केलितरवे ॥ 85 ॥

मृषा कृत्वा गोत्रस्खलन-मथ वैलक्ष्यनमितं
ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते ।
चिरादन्तः शल्यं दहनकृत मुन्मूलितवता
तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलित मीशान रिपुणा ॥ 86 ॥

हिमानी हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैक-चतुरौ
निशायां निद्राणं निशि-चरमभागे च विशदौ ।
वरं लक्ष्मीपात्रं श्रिय-मतिसृहन्तो समयिनां
सरोजं त्वत्पादौ जननि जयत-श्चित्रमिह किम् ॥ 87 ॥

पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां
कथं नीतं सद्भिः कठिन-कमठी-कर्पर-तुलाम् ।
कथं वा बाहुभ्या-मुपयमनकाले पुरभिदा
यदादाय न्यस्तं दृषदि दयमानेन मनसा ॥ 88 ॥

नखै-र्नाकस्त्रीणां करकमल-सङ्कोच-शशिभिः
तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डि चरणौ ।
फलानि स्वःस्थेभ्यः किसलय-कराग्रेण ददतां
दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिश-मह्नाय ददतौ ॥ 89 ॥

ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिश-माशानुसदृशीं
अमन्दं सौन्दर्यं प्रकर-मकरन्दं विकिरति ।
तवास्मिन् मन्दार-स्तबक-सुभगे यातु चरणे
निमज्जन् मज्जीवः करणचरणः ष्ट्चरणताम् ॥ 90 ॥

पदन्यास-क्रीडा परिचय-मिवारब्धु-मनसः
स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति ।
अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणि-मञ्जीर-रणित-
च्छलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते ॥ 91 ॥

गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिण हरि रुद्रेश्वर भृतः
शिवः स्वच्छ-च्छाया-घटित-कपट-प्रच्छदपटः ।
त्वदीयानां भासां प्रतिफलन रागारुणतया
शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धि कुतुकम् ॥ 92 ॥

अराला केशेषु प्रकृति सरला मन्दहसिते
शिरीषाभा चित्ते दृषदुपलशोभा कुचतटे ।
भृशं तन्वी मध्ये पृथु-रुरसिजारोह विषये
जगत्त्रतुं शम्भो-र्जयति करुणा काचिदरुणा ॥ 93 ॥

कलङ्कः कस्तूरी रजनिकर बिम्बं जलमयं
कलाभिः कर्पूरै-र्मरकतकरण्डं निबिडितम् ।
अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं
विधि-र्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते ॥ 94 ॥

पुरारन्ते-रन्तः पुरमसि तत-स्त्वचरणयोः
सपर्या-मर्यादा तरलकरणाना-मसुलभा ।
तथा ह्येते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुलां
तव द्वारोपान्तः स्थितिभि-रणिमाद्याभि-रमराः ॥ 95 ॥

कलत्रं वैधात्रं कतिकति भजन्ते न कवयः
श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः ।
महादेवं हित्वा तव सति सतीना-मचरमे
कुचभ्या-मासङ्गः कुरवक-तरो-रप्यसुलभः ॥ 96 ॥

गिरामाहु-र्देवीं द्रुहिणगृहिणी-मागमविदो
हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरी-मद्रितनयाम् ।
तुरीया कापि त्वं दुरधिगम-निस्सीम-महिमा
महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि ॥ 97 ॥

कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं
पिबेयं विद्यार्थी तव चरण-निर्णेजनजलम् ।
प्रकृत्या मूकानामपि च कविता0कारणतया
कदा धत्ते वाणीमुखकमल-ताम्बूल-रसताम् ॥ 98 ॥

सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरि सपत्नो विहरते
रतेः पतिव्रत्यं शिथिलपति रम्येण वपुषा ।
चिरं जीवन्नेव क्षपित-पशुपाश-व्यतिकरः
परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् ॥ 99 ॥

प्रदीप ज्वालाभि-र्दिवसकर-नीराजनविधिः
सुधासूते-श्चन्द्रोपल-जललवै-रघ्यरचना ।
स्वकीयैरम्भोभिः सलिल-निधि-सौहित्यकरणं
त्वदीयाभि-र्वाग्भि-स्तव जननि वाचां स्तुतिरियम् ॥ 100 ॥

सौन्दयलहरि मुख्यस्तोत्रं संवार्तदायकम् ।
भगवद्पाद सन्क्लुप्तं पठेन् मुक्तौ भवेन्नरः ॥
सौन्दर्यलहरि स्तोत्रं सम्पूर्णं

Soundarya Lahari

Soundarya Lahari Meaning:

Lord Shiva, only becomes able.
To do the creation in this world along with Shakthi
Without her, Even an inch he cannot move,
And so how can, one who does not do good deeds,
Or one who does not sing your praise,
Become adequate to worship you
Oh , goddess mine, Who is worshipped by the trinity. ॥ 1 ॥

Lord Brahma, the creator of yore,
Selects dust from your feet,
And creates he this world,
The great Adisesha* with his thousand heads,
Somehow carries dust of your feet,
With effort great,
And the great Lord Rudra,
Takes it and powders it nice,
And uses it as the holy ash. ॥ 2 ॥

The dust under your feet, Oh Goddess great,
Is like the city of the rising sun,
That removes all darkness, unfortunate,
From the mind of the poor ignorant one,
Is like the honey that flows,
From the flower bunch of vital action,
To the slow witted one,
Is like the heap of wish giving gems,
To the poorest of men,
And is like the teeth of Lord Vishnu
In the form of Varaha,
Who brought to surface,
The mother earth,
To those drowned in this sea of birth. ॥ 3 ॥

Oh, She who is a refuge to all this world,
All gods except your mother,
Give refuge and grants wishes,
Only by hand.
But only your mother
Never show the world in detail,
The boons and refuge that you can give,
For even your holy feet will suffice,
To remove fear forever,
And grant boons much more than asked. ॥ 4 ॥

You who grant all the good things,
To those who bow at your feet,
Was worshipped by the Lord Vishnu,
Who took the pretty lovable feminine form,
And could move the mind of he who burnt the cities,
And make him fall in love with him.
And the God of love, Manmatha,
Took the form which is like nectar,
Drunk by the eyes by Rathi his wife,
After venerating you,
Was able to create passion,
Even in the mind of Sages the great. ॥ 5 ॥

Oh, daughter of the mountain of ice,
With a bow made of flowers,
Bowstring made of honey bees,
Five arrows made of only tender flowers,
With spring as his minister,
And riding on the chariot of breeze from Malaya mountains
The god of love who does not have a body,
Gets the sideways glance of your holy eyes,
And is able to win all the world alone. ॥ 6 ॥

With a golden belt,
Adorned by tiny tingling bells,
Slightly bent by breasts like the two frontal globes
Of an elephant fine,
With a thin pretty form,
And with a face like the autumn moon,
Holding in her hands,
A bow of sugar cane, arrows made of flowers,
And the noose and goad,
She who has the wonderful form,
Of the ego of the God who burnt the three cities,
Should please come and appear before us. ॥ 7 ॥

In the middle of the sea of nectar,
In the isle of precious gems,
Which is surrounded by wish giving Kalpaga trees,
In the garden Kadamba trees,
In the house of the gem of thought,
On the all holy seat of the lap of the great God Shiva,
Sits she who is like a tide
In the sea of happiness of ultimate truth,
And is worshipped by only by few select holy men. ॥ 8 ॥

Oh Goddess mine,
You live in seclusion with your consort,
In the lotus with thousand petals,
Reached after breaking through the micro ways,
Of the power of the earth in Mooladhara,
Of the power of the water of Mani poora,
Of the power of the fire of Swadhishtana,
Of the fire of air in the heart,
And of the power of ether in between the eyelids* ॥ 9 ॥

Using the nectar that flows in between your feet,
To drench all the nerves of the body,
And descending from the moon with nectar like rays,
Reaching back to your place,
And coiling your body into a ring like serpent,
You sleep in the Kula Kunda* with a hole in the middle. ॥ 10 ॥

With four wheels of our Lord Shiva,
And with five different wheels of you, my mother,
Which are the real basis of this world,
Your house of the holy wheel,
Has four different parts,
Of eight and sixteen petals,
Three different circles,
And three different lines,
Making a total of forty four angles*. ॥ 11 ॥

Oh, daughter of ice mountain,
Even the creator who leads,
An array of great poets,
Fails to describe your sublime beauty.
The heavenly maidens pretty,
With a wish to see your pristine loveliness,
Try to see you through the eyes your Lord, the great Shiva,
And do penance to him and reach him through their mind. ॥ 12 ॥

With disheveled hair,
With upper cloths slipping from their busts,
With the lock of the golden belt getting open due to the haste,
And with saris slipping away from their shoulders,
Hundreds of young lasses,
Run after the men,
Who get your sidelong glance,
Even though they are very old,
Bad looking and not interested in love sports. ॥ 13 ॥

Your two holy feet are far above,
The fifty six rays of the essence of the earth of Mooladhara,
The fifty two rays of the essence of water of Mani pooraka,
The sixty two rays of the essence of fire of Swadhishtana,
The fifty four rays of the essence of air of Anahatha,
The seventy two rays of the essence of ether of Visuddhi,
And the sixty four rays of the essence of mind of Agna chakra. ॥ 14 ॥

Sweetest words rivaling the honey, milk and grapes,
Can only Come to the thoughts of the devotee,
Who once meditates on your face,
Which is like the white autumn moon,
On your head with a crown with the crescent moon and flowing hair,
And hands that shower boons and give protection,
Which hold the crystal chain of beads and books. ॥ 15 ॥

She who is the purple luster of the dawn,
To the lotus forest like mind,
Of the kings of poets of the world,
And thus called Aruna-the purple coloured one,
Creates happiness in the mind of the holy,
With tender passionate wave of words,
(Of Sarswathi the darling of Brahma,)
Which are royal and youthful. ॥ 16 ॥

Oh, mother holy,
He who worships you,
Along with the goddess like Vasini,
Who are the prime source of words,
And you who are having the great luster,
Got by breaking the moonstone,
Becomes the author of great epics,
Which shine like those written by great ones,
And which have the sweet scent
Of the face of the goddess of knowledge ॥ 17 ॥

He who meditates on,
The luster of your beautiful body,
Which is blessed by the rising sun,
And which dissolves the sky and the world,
In light purple hue,
Makes celestial damsels like Uravasi and others,
Who have eyes like the wild startled deer,
Follow him like slaves. ॥ 18 ॥

Hey, Mother who is Goddess of all universe,
He who meditates on you,
As the crescent of love of our lord great,,
On the dot of the holy wheel,
Your two busts just below,
And you as the half of Shiva our lord,
Not only Creates waves of emotion in ladies,
But charms the world, which has moon and sun as busts. ॥ 19 ॥

He who meditates in his mind,
On you who showers nectar from all your limbs,
And in the form which resembles,
The statue carved out of moonstone,
Can with a single stare,
Put an end to the pride of snakes,
And with his nectar like vision,
Cure those afflicted by fever. ॥ 20 ॥

Those souls great,
Who have removed all the dirt from the mind,
And meditate on you within their mind,
Who is of the form of sun and moon,
And living in the forest of lotus,
And also above the six wheels of lotus,
Enjoy waves after waves,
Of happiness supreme. ॥ 21 ॥

If anyone has wish in his mind to pray.
“You, Bhavani, my mother,
Please shower on me, a part of your merciful look”,
Even before he says, “You Bhavani”,
You my goddess,
Would give to him the water,
Falling from the crowns,
Of Vishnu, Rudra and Brahma,
At your feet,
And grant him, the eternal life in your world. ॥ 22 ॥

Your form in my mind,
Is the colour of red of the rising sun,
Is adorned with three eyes,
Has two heavy busts,
Is slightly bent,
And wears a crown with the crescent moon,
And hence arises a doubt in me,
That you were not satisfied,
By half the body of Shambu that he gave,
And occupied all his body. ॥ 24 ॥

Brahma creates the world,
Vishnu looks after it,
Shiva destroys it,
Easwara makes them disappear,
And also disappears himself,
And Sadshiva blesses them all,
By your order given to him,
By a momentary move of your eyebrows. ॥ 25 ॥

Consort of Shiva,
The worship done at the base of your feet,
Is the worship done to the holy Trinity,
Born based on your trine properties.
This is so true, oh mother,
Because don’t the trinity,
Always stand with folded hands,
Kept on their crown
Near the jeweled plank,
Which carries the feet. ॥ 26 ॥

The creator reaches the dissolution,
The Vishnu attains death,
The god of death even dies,
Kubera the lord of wealth expires,
The Indras close their eyes one after one,
And attain the wakeless sleep,
During the final deluge,
But you my chaste mother,
Play with your consort the Sadashiva ॥ 27 ॥

Let the mutterings that I do,
With the sacrifice in my soul.
Become chanting of your name,
Let all my movements become the Mudhras,
Let my travel become perambulations around thee,
Let the act of eating and drinking become fire sacrifice to thee,
Let my act of sleeping becomes salutations to you,
And let all actions of pleasure of mine,
Become parts of the worship. ॥ 28 ॥

Oh, mother mine,
Gods like Indra and brahma,
Who have drunk deep the nectar divine,
Which removes the cruel aging and death,
Do die and disappear.
But Shambu thy consort,
Who swallowed poison that is potent,
Does never die,
Because of the greatness,
Of the ear studs. ॥ 29 ॥

Yours escorts divine,
Shout with concern at thee.
“Avoid the crown of Brahma,
You may hit your feet,
At the hard crown of Vishnu,
Who killed the ogre Kaidaba,
Avoid the crown of Indra”,
When you get up and rush in a hurry,
To receive the lord who comes to your place. ॥ 30 ॥

It is not surprising to know, Oh mother,
Who does not have birth and death,
And who is most suitable to be served,
That the destroying fire of the deluge,
Shows prayerful harathi to the one.
Who considers you,
(Who is of the form of rays,
And is surrounded on all four sides,
By the angels of power called Anima,)
As his soul always,
And who considers the wealth of the three eyed God,
As worthless and as equal to dried grass. ॥ 31 ॥

The Lord of all souls, Pasupathi*,
Did create the sixty four thanthras,
Each leading to only one desired power,
And started he his relaxation..
But you goaded him mother,
To create in this mortal world.
Your thanthra called Sri vidya.
Which grants the devotee,
All powers that give powers,
Overall the states in life. ॥ 32 ॥

She who is mother of us all,
The seed letter “ka” of my lord Shiva,
The seed letter “a” of goddess Shakthi,
The seed letter “ee” of the god of love,
The seed letter “la” of earth,
The seed letter “ha” of the sun god,
The seed letter “sa” of the moon with cool rays,
The seed letter “ka” of again the god of love,
The seed letter ”ha” of the sky,
The seed letter “la” of Indra , the king of devas,
The seed letter “sa” of Para,
The seed letter “ka” of the God of love,
The seed letter “la” of the Lord Vishnu,
Along with your seed letters “Hrim”,
Which joins at the end of each of the three holy wheels,
Become the holy word to worship you. ॥ 33 ॥

Oh, mother who is ever present,
Those who realize the essence,
Of the limitless pleasure of the soul you give,
And who add the seed letter “Iim” of the god of love,
The seed letter “Hrim” of the goddess Bhuavaneswaree,
And the seed letter “Srim” of the goddess Lakhmi,
Which are the three letter triad,
Wear the garland of the gem of thoughts,
And offer oblations to the fire in the triangle of Shiva,
With the pure scented ghee of the holy cow, Kamadhenu,
Several times and worship you. ॥ 34 ॥

Oh goddess supreme,
I always see in my minds eye,
That your body with sun and moon,
As busts is the body of Shiva,
And his peerless body with nine surrounding motes,
Is your body, my goddess.
And so the relation of,” that which has”,
And” he who has”,
Becomes the one perfect relation of happiness,
And becomes equal in each of you. ॥ 35 ॥

Mind you are, Ether you are,
Air you are, Fire you are,
Water you are, Earth you are,
And you are the universe, mother,
There is nothing except you in the world,
But to make believe your form as the universe,
You take the role of the wife of Shiva,
And appear before us in the form of ethereal happiness. ॥ 36 ॥

The one who worships Parameshwara,
Who has the luster of billions of moon and sun
And who lives in the Agna chakra- the holy wheel of order,
And is surrounded by the two forms,
On both sides,
Would forever live,
In that world where rays of sun and moon do not enter,
But which has its own luster,
And which is beyond the sight of the eye,
But is different from the world we see. ॥ 37 ॥

I bow before the Shiva,
Who is of the pure crystal form,
In the supremely pure wheel
And who creates the principle of ether,
And to you my mother,
Who has same stream of thought as Him.
I bow before you both,
Whose moon like light,
Forever removes the darkness of ignorance,
Forever from the mind,
And which shines like the Chakora* bird ,
Playing in the full moonlight. ॥ 38 ॥

I pray before the swan couple,
Who only enjoy the honey ,
From the fully open,
Lotus flowers of knowledge,
And who swim in the lake ,
Which is the mind of great ones,
And also who can never be described.
From them come the eighteen arts,
And they differentiate the good from the bad,
Like the milk from water. ॥ 39 ॥

Mother, think and worship I, of the fire,
In your holy wheel of Swadishtana,
And the Rudra who shines in that fire,
Like the destroying fire of deluge,
And you who shine there as Samaya.
When that angry fire of look of Rudhra,
Burns the world,
Then your look drenches it in mercy,
Which treats and cools it down. ॥ 40 ॥

I bow before that principle,
Which is in your wheel of Manipooraka,
Which as Parashakthi shines like the enemy of darkness,
Which is with the streak of lightning,
Which is with the shining jewels of precious stones of lightning,
Which is also black as night,
Which is burnt by Rudhra like the sun of the deluge,
And which cools down the three worlds like a strange cloud. ॥ 41 ॥

I pray in your holy wheel of Mooladhara,
You who likes to dance,
And calls yourself as Samaya,
And that Lord who performs the great vigorous dance,
Which has all the shades of nine emotions.
This world has you both as parents,
Because you in your mercy wed one another,
To recreate the world,
As the world was destroyed in the grand deluge. ॥ 42 ॥

Hey, daughter of the ice mountain,
He who chooses to describe,
Your crown, bedecked with shining jewels,
Which are but the transformed form,
And arranged very close to one another,
Of the twelve holy suns,
Will see the crescent in your crown,
In the dazzling light of those jewels,
And think them as a rainbow,
Which is but the bow of Indra. ॥ 43 ॥

Oh, Goddess, who is the consort of Shiva,
Let the darkness of our mind be destroyed,
By the crowning glory on your head,
Which is of like the forest of opened blue lotus flowers,
And which is soft, dense and shines with luster.
I believe my mother,
That the pretty flowers of Indra’s Garden,
Are all forever there,
To get the natural scent of the hair. ॥ 44 ॥

Oh mother, let the line parting the hairs,
Which looks like a canal,
Through which the rushing waves of your beauty ebbs,
And which on both sides imprisons,
Your Vermillion, which is like a rising sun
By using your hair which is dark like,
The platoon of soldiers of the enemy,
Protect us and give us peace. ॥ 45 ॥

By nature slightly curled,
And shining like the young honey bees
Your golden thread like hairs,
Surround your golden face.
Your face makes fun of the beauty of the lotus.
And adorned with slightly parted smile,
Showing the tiers of your teeth,
Which are like the white tendrils,
And which are sweetly scented.
Bewitches the eyes of God,
Who burnt the god of love. ॥ 46 ॥

I suspect oh, mother,
That your forehead,
Which shines with the beauty of the moon,
Is but an imprisoned half moon,
By your glorious crown,
For If joined opposite
To the inverted half moon in your crown,
It would give out the nectar like luster,
Of the moon on a full moon day. ॥ 47 ॥

Oh Goddess Uma,
She who removes fear from the world,
The slightly bent eyebrows of yours,
Tied by a hoard of honey bees forming the string,
I feel Resembles the bow of the god of love
Held by his left hand.
And having hidden middle part*,
Hid by the wrist, and folded fingers. ॥ 48 ॥

Right eye of yours is like the sun,
And makes the day,
Left eye of yours is like the moon,
And creates the night,
the middle eye,
Which is like the golden lotus bud,
Slightly opened in to a flower,
Makes the dawn and the dusk. ॥ 49 ॥

The look from your eyes, Oh goddess
Is all pervasive,
Does good to every one,
Sparkles everywhere,
Is a beauty that can never be challenged,
Even by blue lily flowers,
Is the source of rain of mercy,
Is sweetness personified,
Is long and pretty,
Is capable of saving devotees,
Is in the several cities as its victory..
And can be called by several names,
According to which aspect one sees. ॥ 50 ॥

the two long eyes, Oh goddess,
Are like the two little bees which want to drink the honey,
And extend to the ends,
With a pretense of side glances,
To the two ears,
Which are bent upon drinking the honey,
From the flower bunch of poems.
Presented by your devotees,
And make the third eye light purple,
With jealousy and envy, ॥ 51 ॥

mother of all universe,
The look from your eyes,
Is kind and filled with love, when looking at your Lord,
Is filled with hatred at all other men,
Is filled with anger when looking at Ganga,
The other wife of your Lord,
Is filled with wonder, When hearing the stories of your Lord,
Is filled with fear, when seeing the snakes worn by your Lord,
Is filled with red colour of valour of the pretty lotus fine,
Is filled with jollity, when seeing your friends,
And filled with mercy, when seeing me. ॥ 52 ॥

Oh, flower bud,
Who is the headgear,
Of the king of mountains,
Wearing black eyebrows above,
Resembling the feathers of eagle,
And determined to destroy peace,
From the mind of he who destroyed the three cities,
Your two eyes elongated up to the ears,
Enact the arrows of the God of love. ॥ 53 ॥

Oh, Darling of God Shiva,
Those three eyes of the,
Coloured in three shades,
By the eyeshades you wear,
To enhance the beauty,
Wear the three qualities,
Of satvam, rajas and thamas,
As if to recreate the holy trinity,
Of Vishnu, Brahma and Rudra,
After they become one with you,
During the final deluge. ॥ 54 ॥

She who has a heart owned by Pasupathi,
Your eyes which are the companions of mercy,
Coloured red, white and black,
Resemble the holy rivers,
Sonabhadra, which is red,
Ganga which is white,
Yamuna , the daughter of Sun, which is black,
And is the confluence of these holy rivers,
Which remove all sins of the world.
We are certain and sure,
That you made this meet and join,
To make us, who see you, as holy. ॥ 55 ॥

The learned sages tell,
Oh, daughter of the king of the mountain,
That this world of us,
Is created and destroyed,
When you open and shut,
Your soulful eyes.
I believe my mother,
That you never shut your eyes,
So that this world created by you,
Never , ever faces deluge. ॥ 56 ॥

Oh, She who is begotten to none,
It is for sure,
That the black female fish in the stream,
Are afraid to close their eyes.
Fearing that the long eyes,
Resembling them all,
Would murmur bad about them,
In your ears to which they are close by.
It is also for sure,
That the Goddess Lakshmi,
Enters the blooming blue Lilly flowers,
Before your eyes close at night,
And reenter in the morn when they open. ॥ 57 ॥

She who is the consort of Lord Shiva,
Please bathe me with your merciful look,
From your eyes which are very long,
And have the glitter of slightly opened,
Blue lotus flower divine.
By this look I will become rich with all that is known,
And you do not loose anything whatsoever,
For does not the moon shine alike,
In the forest and palaces great. ॥ 58 ॥

Oh goddess, who is the daughter of king of mountains,
Who will not but believe,
That the two arched ridges between your eyes and ears,
Are the flower bow of the God of Love,?
Side glances of your eyes,
Piercing through these spaces,
Makes one wonder as if the arrows have been,
Sent through the ears. ॥ 59 ॥

I feel that the face,
With the pair of ear studs,
Reflected in the two mirror like cheeks.
Is the four wheeled Charriot,
Of the God of love.
Perhaps he thought he can win Lord Shiva,
Who was riding in the chariot of earth,
With Sun and moon as wheels,
Because he was riding in this chariot. ॥ 60 ॥

Oh Goddess, who is the consort of Lord Shiva,
Your sweet voice which resembles,
The continuous waves of nectar,
Fills the ear vessels of Saraswathi,
Without break,
And she shakes her head hither and thither,
And the sound made by her ear studs,
Appear as if they applaud your words. ॥ 61 ॥

Oh Goddess, who is the flag of the clan of Himalayas,
Let your nose which is like a thin bamboo,
Give us the blessings which are apt and near.
I feel mother,
That you are wearing a rare pearl,
Brought out by your breath,
Through your left nostril,
For your nose is a storehouse,
Of rarest pearls divine. ॥ 62 ॥

Oh goddess who has beautiful rows of teeth,
I tried to find a simile to your blood red lips,
And can only imagine the fruit of the coral vine!
The fruits of the red cucurbit,
Hangs its head in shame,
On being compared to your lips,
As it has tried to imitate its colour.from you,
And knows that it has failed miserably. ॥ 63 ॥

The Chakora* birds,
Feel that their tongues have been numbed,
By forever drinking,
The sweet nectar like light emanating,
From your moon like face,
And for a change wanted to taste,
The sour rice gruel during the night,
And have started drinking,
The white rays of the full moon in the sky. ॥ 64 ॥

Mother mine,
The well known tongue of yours,
Which without rest chants and repeats,
The many goods of your Consort, Shiva,
Is red like the hibiscus flower.
The Goddess of learning Saraswathi,
Sitting at the tip of your tongue,
Though white and sparkling like a crystal,
Turns red like the ruby,
Because of the colour of your tongue. ॥ 65 ॥

Oh mother of the world,
The lords subrahmanya, Vishnu and Indra,
Returning and resting after the war with Asuras.
Have removed their headgear,
And wearing the iron jackets,
Are not interested in the leftover,
After the worship of Shiva,
Which belongs to Chandikeswara,
And are swallowing with zest,
The half chewed betel,
From your holy mouth,
Which has the camphor as white as the moon. ॥ 66 ॥

Oh mother of all,.
When you start nodding your head,
Muttering sweetly, “good, good”,
To the Goddess Saraswathi,
When she sings the great stories to you,
Of Pasupathi our lord,
With the accompaniment of her Veena,
She mutes the Veena by the covering cloth,
So that the strings throwing sweetest music,
Are not put to shame,
By your voice full of sweetness. ॥ 67 ॥

Oh daughter of the mountain,
How can we describe the beauty of your chin,
Which was with affection caressed,
By the tip of his fingers by your father Himavan:
Which was oft lifted by the Lord of the mountain, Shiva,
In a hurry to drink deeply from your lips;
Which was so fit to be touched by his fingers;
Which did not have anything comparable,
And which is the handle of the mirror of your face. ॥ 68 ॥

Your neck appears full of thorns always,
Due to the hairs standing out,
By the frequent embrace of thy Lord,
Who destroyed the three cities.
And looks like the beauty of the stalk,
Of your lotus like face.
The chain of white pearls worn below,
Is dulled by the incense and myrrh,
And the paste of sandal applied there,
And is like the tender stalk,
Dirtied by the bed of mud. ॥ 69 ॥

She who is an expert in Gathi, Gamaka and Geetha*,
The three lucky lines on your neck,
Perhaps remind one,
Of the number of the well tied manifold thread,
Tied during your marriage,
And also remind of the place,
In your pretty neck,
Where originates the three musical notes,
Of Shadja, Madhyama and Gandhara, ॥ 70 ॥

Brahma, the God born out of Lotus,
Afraid of the nails Of Shiva,
Who killed the Asura called Andhaka,
Which has clipped of one of his heads,
Praises with his four faces,
Your four pretty, tender hands,
Resembling the lotus flower stalk,
So that he can ask for protection for his remaining four heads,
By use of your four merciful hands at the same time. ॥ 71 ॥

Oh Goddess Uma,
You only tell us, how,
How we can describe,
The shining of your hands,
By the light of your nails,
Which tease the redness of freshly opened lotus?
Perhaps if the red lotus mixes,
With the liquid lac adorning,
The feet of Lakshmi,
Some resemblance can be seen. ॥ 72 ॥

Our Goddess Devi,
Let your two cool breasts,
Which have faces that always,
Give out milk,
And are simultaneously drunk deeply.
By Skanda and the elepahant faced Ganesha,,
Destroy all our sorrows.
Seeing them and getting confused,
The Herambha* feels for his two frontal globes,
To see whether they are there,
Making you both laugh. ॥ 73 ॥

Oh, Victory flag of the king of mountains,
We never have any doubt in our mind,
That your two breasts divine,
Are the nectar filled pot made of rubies,
For The elephant faced one,
And he who killed Crownchasura*,
Even today do not know the pleasure of women,
And remain as young children. ॥ 74 ॥

Oh mother mine.
The center place of your holy breasts,
Wear the glittering chain,
Made out of the pearls,
Recovered from inside the head of Gajasura,
And reflect the redness of your lips,
Resembling the Bimba fruits,
And are coloured red inside.
You wear the chain with fame,
Like you wear the fame of our Lord.
Who destroyed the three cities. ॥ 75 ॥

Oh daughter of the king of mountains,
I feel in my mind,
That the milk that flows from your breast,
Is really the goddess of learning, Saraswati,
In the form of a tidal wave of nectar.
For, milk given by you, who is full of mercy,
Made the child of Dravida*,
The king among those great poets,
Whose works stole one’s mind. ॥ 76 ॥

Oh daughter of the mountain,
The God of love who is the king of the mind,
Being lit by the flame of anger of Shiva,
Immersed himself in the deep pond of the navel.
The tendril like smoke emanated from there,
And mother, people think,
That this is the line of hair,
That climbs from your navel upwards. ॥ 77 ॥

The mother of the universe who is Shiva and Shakthi,
In the narrow part of the middle of your body.
The learned men seem to see a line,
Which is in the shape of a small wave of the river Yamuna,
And which shines and glitters, and appears like the sky,
Made very thin by the dense colliding breasts,
Entering your cave-like navel. ॥ 78 ॥

Oh daughter of the mountain,
Is your navel a whirlpool in river Ganga,
Which looks very stable!
Or is it the root of the climber,
Of the stream of your hairline,
Which has two breasts of yours as buds,
Or is it the Homa fire,
Where the fire is the light from cupid,
Or is it the playhouse of Rathi, the wife of God of love,
Or is it the opening to the cave,
In which Shiva’s tapas gets fulfilled,
I am not able to make up my mind! ॥ 79 ॥

Oh daughter of the mountain,
You who is the greatest among women,
Long live your pretty hips,
Which look fragile,
Which are by nature tiny,
Which are strained by your heavy breasts,
And hence slightly bent,
And which look like the tree,
In the eroded banks of a rushing river. ॥ 80 ॥

Oh Goddess mine,
Placed just below your shoulders,
By Cupid, the God of love,
Tearing your blouse which is attached,
To your body by the sweat,
When you think of the greatness of your Lord,
And resembling pots of Gold,
Your breasts appear to be tied by him,
Securely three times,
By the three creeper like folds*. ॥ 81 ॥

Oh, daughter of the mountain,
Perhaps Himavan, the king of mountains,
Gave readily as dowry to you,
The density and breadth from his bottom,
So that your behinds are broad and dense.
And therefore they both hide all the world,
And make the world light. ॥ 82 ॥

Oh daughter of the mountain,
Who knows the rules of the Vedas,
Using your two thighs,
You have achieved victory over,
The trunks of the elephant,
And the Golden pseudostem of group of Banana plants,
And achieved victory over frontal globes,
Of Iravatha* the divine elephant,
By your holy round knees,
Which have become hard,
By repeated prostrations to your lord. ॥ 83 ॥

Oh daughter of the mountain,
The five arrowed cupid,
To win, Rudhra your lord,
Has made your legs,
In to an arrow case,
With ten arrows.
In the end of the case,
Are your two feet,
Studded with ten of your so-called nails,
Which are the ten steel tipped arrows,
Sharpened on the crowns of Devas. ॥ 84 ॥

Oh mother mine,
Be pleased to place your two feet,
Which are the ornaments of the head of Upanishads,
The water which washes them are the river Ganges,
Flowing from Shiva’s head,
And the lac paint adorning which,
Have the red luster of the crown of Vishnu,
On my head with mercy ॥ 85 ॥

We tell our salutations,
To the two sparkling feet.
Which are most beautiful to the eyes,
And Painted by the juice of red cotton.
We also know well,
That God of all animals, your consort,
Is very jealous of the Asoka trees in the garden,
Which yearn for kick by your feet. ॥ 86 ॥

In a playful mood, after teasing you,
About you and your family,
And at a loss to control your love tiff,
When your consort does prostrations,
Your lotus-like feet touches his forehead,
And the God of love, the enemy of your Lord, who was burnt,
By the fire from his third eye,
And was keeping the enmity with your lord,
Like the ever hurting arrow,
Makes sounds like Kili Kili*,
From your belled anklets on the legs. ॥ 87 ॥

Oh mother mine,
The lotus flower rots in snow,
But your feet are aces in being in snow,
The lotus flower sleeps at night,
But your feet are wakeful night and after night,
The lotus makes the goddess of wealth Lakshmi live in it,
But your feet gives Lakshmi* to its devotees,
And so your two feet always wins over the lotus,
What is so surprising in this? ॥ 87 ॥

Oh, Goddess Devi,
How did the poets compare,
The foreside of your merciful feet,
Which are the source of fame to your devotees,
And which are not the source of danger to them,
To the hard shell of a tortoise,
I do not understand.
How did he who destroyed the three cities,
Take them in his hand,
And place them on hard rock*,
During your marriage? ॥ 88 ॥

Your moon like nails,
Oh mother who killed Chanda,
Which makes the celestial maidens,
Fold their hands in shame,
Forever tease your two feet,
Which unlike the holy trees in heaven,
(Which by their leaf bud like hands,
Give all they wish to the Gods,)
Give the poor people wealth and happiness,
Always and fast. ॥ 89 ॥

My soul with six organs,
Is similar to the six-legged honey bees,
Which dip at your holy feet,
Which are as pretty,
As the flower bunch,
Of the Celestial tree,
Which always grant wealth to the poor,
Whenever they wish,
And which without break showers floral honey. ॥ 90 ॥

She who has a holy life,
The swans in your house,
Follow you without break,
As if to learn,
Your gait which is like a celestial play.
So the lotus like feet,
Taking recourse to the musical sound,
Produced by gems in your anklets,
Appears to teach them what they want. ॥ 91 ॥

Brahma, Vishnu, Rudhra and Easwara,
Who are the gods who rule the world,
Become the four legs of your cot,
So that they are able to serve you always.
Sadhashiva who is white in colour.
Becomes the bedspread on which you sleep,
And appears red, because he reflects your colour.
And to your eyes which are the personification,
Of the feelings of love,
He gives a lot of happiness. ॥ 92 ॥

Her mercy is beyond.
The mind and words of Our Lord Shiva,
Is forever victorious in the form of Aruna,
So as to save this world.
That spirit of mercy is in the form of,
Curves in her hairs,
In the form of natural sweetness in her smile.
In the form of the pretty tenderness of a flower in her mind,
In the form of firmness of a ruby stone in her breasts,
In the form of thin seductiveness in her hips,
In the form of voluptuousness in her breasts and back. ॥ 93 ॥

The moon that we know is the jewel box,
Filled with water of incense,
The blackness we see in the moon,
The musk put for thy use in this box,
And the crescents we see of the moon
Is thy canister of emerald,
Full of divine camphor.
And for sure,
Brahma the creator refills these daily,
After your use,
So that they are always full. ॥ 94 ॥

You are the Leading light of the home of Lord Shiva,
Who destroyed the three cities,
And so coming near you and worshipping at the feet,
Are not for those with a weak mind.,
Who do not have control of their senses.
And that is why perhaps,
Indra and other Gods,
Stay outside your gates,
And attain your sweet self,
By the practice of siddhis like Anima. ॥ 95 ॥

Many poets reach the Goddess of learning,
The wife of the creator,
By composing soulful poems.
Many who search and attain riches,
Are termed as the Lord of the Goddess of wealth.
Oh, first among chaste woman,
Except for Lord Shiva your consort.
Your breasts have not even touched,
The holy henna* tree. ॥ 96 ॥

Oh, Parashakthi who is one with Parabrahma,
Though those who have learned Vedas,
Call you as Brahma’s wife Saraswathi,
Or call you as Vishnu’s wife Lakshmi,
Or call you as Shiva’s wife Parvathi,
You are the fourth called Maha Maya,
Who gives life to the world,
And have attained all that is to attain. ॥ 97 ॥

Oh, mother mine,
When shall I, who begs for knowledge
Be able to drink, the nectar-like water,
Flowing from your feet,
Mixed with reddish lac applied there?
When shall that water attain,
The goodness of saliva mixed with Thambola*,
From the mouth of the goddess of learning,
Which made one born mute,
Into the king of poets? ॥ 98 ॥

Those who worship the, oh mother,
Are so learned and so rich,
That even Brahma and Vishnu,
Are jealous of them
They are so handsome,
That even the wife of Cupid, Rathi,
Yearns for them.
He unbound from the ties of this birth,
Always enjoys ecstatic happiness,
And lives forever ॥ 99 ॥

Oh Goddess who is the source of all words,
This poem which is made of words,
That you only made,
Is like showing the camphor lamp to the Sun,
Is like offering as ablation to the moon,
The water got from the moonstone,
And is like offering water worship ॥ 100 ॥

Also Read:

Soundarya Lahari Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil | Bengali | Malayalam

2 Comments

Click here to post a comment