Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Soundarya Lahari Lyrics in Tamil With Meaning

Soundarya Lahari Stotram was written by Adi Shankaracharya.

Soundarya Lahari Lyrics in Tamil :

புமௌஸ்கலித பாதானாம் பூமிரேவா வலம்பனம் |
த்வயீ ஜாதா பராதானாம் த்வமேவ ஶரணம் ஶிவே ||

ஶிவஃ ஶக்த்யா யுக்தோ யதி பவதி ஶக்தஃ ப்ரபவிதும்
ன சேதேவம் தேவோ ன கலு குஶலஃ ஸ்பன்திதுமபி|
அதஸ்த்வாம் ஆராத்யாம் ஹரி-ஹர-விரின்சாதிபி ரபி
ப்ரணன்தும் ஸ்தோதும் வா கத-மக்ர்த புண்யஃ ப்ரபவதி|| 1 ||

தனீயாம்ஸும் பாம்ஸும் தவ சரண பங்கேருஹ-பவம்
விரிம்சிஃ ஸம்சின்வன் விரசயதி லோகா-னவிகலம் |
வஹத்யேனம் ஶௌரிஃ கதமபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்
ஹரஃ ஸம்க்ஷுத்-யைனம் பஜதி பஸிதோத்தூள னவிதிம்|| 2 ||

அவித்யானா-மன்த-ஸ்திமிர-மிஹிர த்வீபனகரீ
ஜடானாம் சைதன்ய-ஸ்தபக மகரன்த ஶ்ருதிஜரீ |
தரித்ராணாம் சின்தாமணி குணனிகா ஜன்மஜலதௌ
னிமக்னானாம் தம்ஷ்ட்ரா முரரிபு வராஹஸ்ய பவதி|| 3 ||

த்வதன்யஃ பாணிபயா-மபயவரதோ தைவதகணஃ
த்வமேகா னைவாஸி ப்ரகடித-வரபீத்யபினயா |
பயாத் த்ராதும் தாதும் பலமபி ச வாம்சாஸமதிகம்
ஶரண்யே லோகானாம் தவ ஹி சரணாவேவ னிபுணௌ || 4 ||

ஹரிஸ்த்வாமாரத்ய ப்ரணத-ஜன-ஸௌபாக்ய-ஜனனீம்
புரா னாரீ பூத்வா புரரிபுமபி க்ஷோப மனயத் |
ஸ்மரோ‌உபி த்வாம் னத்வா ரதினயன-லேஹ்யேன வபுஷா
முனீனாமப்யன்தஃ ப்ரபவதி ஹி மோஹாய மஹதாம் || 5 ||

தனுஃ பௌஷ்பம் மௌர்வீ மதுகரமயீ பஞ்ச விஶிகாஃ
வஸன்தஃ ஸாமன்தோ மலயமரு-தாயோதன-ரதஃ |
ததாப்யேகஃ ஸர்வம் ஹிமகிரிஸுதே காமபி க்றுபாம்
அபாம்காத்தே லப்த்வா ஜகதித-மனங்கோ விஜயதே || 6 ||

க்வணத்காஞ்சீ-தாமா கரி கலப கும்ப-ஸ்தனனதா
பரிக்ஷீணா மத்யே பரிணத ஶரச்சன்த்ர-வதனா |
தனுர்பாணான் பாஶம் ஸ்றுணிமபி ததானா கரதலைஃ
புரஸ்தா தாஸ்தாம் னஃ புரமதிது ராஹோ-புருஷிகா || 7 ||

ஸுதாஸின்தோர்மத்யே ஸுரவிட-பிவாடீ-பரிவ்றுதே
மணித்வீபே னீபோ-பவனவதி சின்தாமணி க்றுஹே |
ஶிவகாரே மஞ்சே பரமஶிவ-பர்யங்க னிலயாம்
பஜன்தி த்வாம் தன்யாஃ கதிசன சிதானன்த-லஹரீம் || 8 ||

மஹீம் மூலாதாரே கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்
ஸ்திதம் ஸ்வதிஷ்டானே ஹ்றுதி மருத-மாகாஶ-முபரி |
மனோ‌உபி ப்ரூமத்யே ஸகலமபி பித்வா குலபதம்
ஸஹஸ்ராரே பத்மே ஸ ஹரஹஸி பத்யா விஹரஸே || 9 ||

ஸுதாதாராஸாரை-ஶ்சரணயுகலான்த-ர்விகலிதைஃ
ப்ரபம்சம் ஸின்ஞ்ன்தீ புனரபி ரஸாம்னாய-மஹஸஃ|
அவாப்ய ஸ்வாம் பூமிம் புஜகனிப-மத்யுஷ்ட-வலயம்
ஸ்வமாத்மானம் க்றுத்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே குஹரிணி || 10 ||

சதுர்பிஃ ஶ்ரீகண்டைஃ ஶிவயுவதிபிஃ பஞ்சபிபி
ப்ரபின்னாபிஃ ஶம்போர்னவபிரபி மூலப்ரக்றுதிபிஃ |
சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்-வஸுதல-கலாஶ்ச்-த்ரிவலய-
த்ரிரேகபிஃ ஸார்தம் தவ ஶரணகோணாஃ பரிணதாஃ || 11 ||

த்வதீயம் ஸௌன்தர்யம் துஹினகிரிகன்யே துலயிதும்
கவீன்த்ராஃ கல்பன்தே கதமபி விரிஞ்சி-ப்ரப்றுதயஃ |
யதாலோகௌத்ஸுக்யா-தமரலலனா யான்தி மனஸா
தபோபிர்துஷ்ப்ராபாமபி கிரிஶ-ஸாயுஜ்ய-பதவீம் || 12 ||

னரம் வர்ஷீயாம்ஸம் னயனவிரஸம் னர்மஸு ஜடம்
தவாபாம்காலோகே பதித-மனுதாவன்தி ஶதஶஃ |
கலத்வேணீபன்தாஃ குசகலஶ-விஸ்த்ரிஸ்த-ஸிசயா
ஹடாத் த்ருட்யத்காஞ்யோ விகலித-துகூலா யுவதயஃ || 13 ||

க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்-த்விஸமதிக-பஞ்சாஶ-துதகே
ஹுதஶே த்வாஷஷ்டி-ஶ்சதுரதிக-பஞ்சாஶ-தனிலே |
திவி த்விஃ ஷட் த்ரிம்ஶன் மனஸி ச சதுஃஷஷ்டிரிதி யே
மயூகா-ஸ்தேஷா-மப்யுபரி தவ பாதாம்புஜ-யுகம் || 14 ||

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னா ஶுத்தாம் ஶஶியுத-ஜடாஜூட-மகுடாம்
வர-த்ராஸ-த்ராண-ஸ்படிககுடிகா-புஸ்தக-கராம் |
ஸக்றுன்ன த்வா னத்வா கதமிவ ஸதாம் ஸன்னிதததே
மது-க்ஷீர-த்ராக்ஷா-மதுரிம-துரீணாஃ பணிதயஃ || 15 ||

கவீன்த்ராணாம் சேதஃ கமலவன-பாலாதப-ருசிம்
பஜன்தே யே ஸன்தஃ கதிசிதருணாமேவ பவதீம் |
விரிஞ்சி-ப்ரேயஸ்யா-ஸ்தருணதர-ஶ்ர்றுங்கர லஹரீ-
கபீராபி-ர்வாக்பிஃ ர்விதததி ஸதாம் ரஞ்ஜனமமீ || 16 ||

ஸவித்ரீபி-ர்வாசாம் சஶி-மணி ஶிலா-பங்க ருசிபி-
ர்வஶின்யத்யாபி-ஸ்த்வாம் ஸஹ ஜனனி ஸம்சின்தயதி யஃ |
ஸ கர்தா காவ்யானாம் பவதி மஹதாம் பங்கிருசிபி-
ர்வசோபி-ர்வாக்தேவீ-வதன-கமலாமோத மதுரைஃ || 17 ||

தனுச்சாயாபிஸ்தே தருண-தரணி-ஶ்ரீஸரணிபி-
ர்திவம் ஸர்வா-முர்வீ-மருணிமனி மக்னாம் ஸ்மரதி யஃ |
பவன்த்யஸ்ய த்ரஸ்ய-த்வனஹரிண-ஶாலீன-னயனாஃ
ஸஹோர்வஶ்யா வஶ்யாஃ கதி கதி ன கீர்வாண-கணிகாஃ || 18 ||

முகம் பின்தும் க்றுத்வா குசயுகமத-ஸ்தஸ்ய தததோ
ஹரார்தம் த்யாயேத்யோ ஹரமஹிஷி தே மன்மதகலாம் |
ஸ ஸத்யஃ ஸம்க்ஷோபம் னயதி வனிதா இத்யதிலகு
த்ரிலோகீமப்யாஶு ப்ரமயதி ரவீன்து-ஸ்தனயுகாம் || 19 ||

கிரன்தீ-மங்கேப்யஃ கிரண-னிகுரும்பம்றுதரஸம்
ஹ்றுதி த்வா மாதத்தே ஹிமகரஶிலா-மூர்திமிவ யஃ |
ஸ ஸர்பாணாம் தர்பம் ஶமயதி ஶகுன்ததிப இவ
ஜ்வரப்லுஷ்டான் த்றுஷ்ட்யா ஸுகயதி ஸுதாதாரஸிரயா || 20 ||

தடில்லேகா-தன்வீம் தபன ஶஶி வைஶ்வானர மயீம்
னிஷ்ண்ணாம் ஷண்ணாமப்யுபரி கமலானாம் தவ கலாம் |
மஹாபத்மாதவ்யாம் ம்றுதித-மலமாயேன மனஸா
மஹான்தஃ பஶ்யன்தோ தததி பரமாஹ்லாத-லஹரீம் || 21 ||

பவானி த்வம் தாஸே மயி விதர த்றுஷ்டிம் ஸகருணாம்
இதி ஸ்தோதும் வாஞ்சன் கதயதி பவானி த்வமிதி யஃ |
ததைவ த்வம் தஸ்மை திஶஸி னிஜஸாயுஜ்ய-பதவீம்
முகுன்த-ப்ரம்ஹேன்த்ர ஸ்புட மகுட னீராஜிதபதாம் || 22 ||

த்வயா ஹ்றுத்வா வாமம் வபு-ரபரித்றுப்தேன மனஸா
ஶரீரார்தம் ஶம்போ-ரபரமபி ஶங்கே ஹ்றுதமபூத் |
யதேதத் த்வத்ரூபம் ஸகலமருணாபம் த்ரினயனம்
குசாப்யாமானம்ரம் குடில-ஶஶிசூடால-மகுடம் || 23 ||

ஜகத்ஸூதே தாதா ஹரிரவதி ருத்ரஃ க்ஷபயதே
திரஸ்குர்வ-ன்னேதத் ஸ்வமபி வபு-ரீஶ-ஸ்திரயதி |
ஸதா பூர்வஃ ஸர்வம் ததித மனுக்றுஹ்ணாதி ச ஶிவ-
ஸ்தவாஜ்ஞா மலம்ப்ய க்ஷணசலிதயோ ர்ப்ரூலதிகயோஃ || 24 ||

த்ரயாணாம் தேவானாம் த்ரிகுண-ஜனிதானாம் தவ ஶிவே
பவேத் பூஜா பூஜா தவ சரணயோ-ர்யா விரசிதா |
ததா ஹி த்வத்பாதோத்வஹன-மணிபீடஸ்ய னிகடே
ஸ்திதா ஹ்யேதே-ஶஶ்வன்முகுலித கரோத்தம்ஸ-மகுடாஃ || 25 ||

விரிஞ்சிஃ பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹரிராப்னோதி விரதிம்
வினாஶம் கீனாஶோ பஜதி தனதோ யாதி னிதனம் |
விதன்த்ரீ மாஹேன்த்ரீ-விததிரபி ஸம்மீலித-த்றுஶா
மஹாஸம்ஹாரே‌உஸ்மின் விஹரதி ஸதி த்வத்பதி ரஸௌ || 26 ||

ஜபோ ஜல்பஃ ஶில்பம் ஸகலமபி முத்ராவிரசனா
கதிஃ ப்ராதக்ஷிண்ய-க்ரமண-மஶனாத்யா ஹுதி-விதிஃ |
ப்ரணாமஃ ஸம்வேஶஃ ஸுகமகில-மாத்மார்பண-த்றுஶா
ஸபர்யா பர்யாய-ஸ்தவ பவது யன்மே விலஸிதம் || 27 ||

ஸுதாமப்யாஸ்வாத்ய ப்ரதி-பய-ஜரம்றுத்யு-ஹரிணீம்
விபத்யன்தே விஶ்வே விதி-ஶதமகாத்யா திவிஷதஃ |
கராலம் யத் க்ஷ்வேலம் கபலிதவதஃ காலகலனா
ன ஶம்போஸ்தன்மூலம் தவ ஜனனி தாடங்க மஹிமா || 28 ||

கிரீடம் வைரிஞ்சம் பரிஹர புரஃ கைடபபிதஃ
கடோரே கோடீரே ஸ்கலஸி ஜஹி ஜம்பாரி-மகுடம் |
ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு ப்ரஸப-முபயாதஸ்ய பவனம்
பவஸ்யப்யுத்தானே தவ பரிஜனோக்தி-ர்விஜயதே || 29 ||

ஸ்வதேஹோத்பூதாபி-ர்க்றுணிபி-ரணிமாத்யாபி-ரபிதோ
னிஷேவ்யே னித்யே த்வா மஹமிதி ஸதா பாவயதி யஃ |
கிமாஶ்சர்யம் தஸ்ய த்ரினயன-ஸம்றுத்திம் த்றுணயதோ
மஹாஸம்வர்தாக்னி-ர்விரசயதி னீராஜனவிதிம் || 30 ||

சதுஃ-ஷஷ்டயா தன்த்ரைஃ ஸகல மதிஸன்தாய புவனம்
ஸ்திதஸ்தத்த்த-ஸித்தி ப்ரஸவ பரதன்த்ரைஃ பஶுபதிஃ |
புனஸ்த்வ-ன்னிர்பன்தா தகில-புருஷார்தைக கடனா-
ஸ்வதன்த்ரம் தே தன்த்ரம் க்ஷிதிதல மவாதீதர-திதம் || 31 ||

ஶிவஃ ஶக்திஃ காமஃ க்ஷிதி-ரத ரவிஃ ஶீதகிரணஃ
ஸ்மரோ ஹம்ஸஃ ஶக்ர-ஸ்ததனு ச பரா-மார-ஹரயஃ |
அமீ ஹ்றுல்லேகாபி-ஸ்திஸ்றுபி-ரவஸானேஷு கடிதா
பஜன்தே வர்ணாஸ்தே தவ ஜனனி னாமாவயவதாம் || 32 ||

ஸ்மரம் யோனிம் லக்ஷ்மீம் த்ரிதய-மித-மாதௌ தவ மனோ
ர்னிதாயைகே னித்யே னிரவதி-மஹாபோக-ரஸிகாஃ |
பஜன்தி த்வாம் சின்தாமணி-குணனிபத்தாக்ஷ-வலயாஃ
ஶிவாக்னௌ ஜுஹ்வன்தஃ ஸுரபிக்றுத-தாராஹுதி-ஶதை || 33 ||

ஶரீரம் த்வம் ஶம்போஃ ஶஶி-மிஹிர-வக்ஷோருஹ-யுகம்
தவாத்மானம் மன்யே பகவதி னவாத்மான-மனகம் |
அதஃ ஶேஷஃ ஶேஷீத்யய-முபய-ஸாதாரணதயா
ஸ்திதஃ ஸம்பன்தோ வாம் ஸமரஸ-பரானன்த-பரயோஃ || 34 ||

மனஸ்த்வம் வ்யோம த்வம் மருதஸி மருத்ஸாரதி-ரஸி
த்வமாப-ஸ்த்வம் பூமி-ஸ்த்வயி பரிணதாயாம் ன ஹி பரம் |
த்வமேவ ஸ்வாத்மானம் பரிண்மயிதும் விஶ்வ வபுஷா
சிதானன்தாகாரம் ஶிவயுவதி பாவேன பிப்றுஷே || 35 ||

தவாஜ்ஞசக்ரஸ்தம் தபன-ஶஶி கோடி-த்யுதிதரம்
பரம் ஶம்பு வன்தே பரிமிலித-பார்ஶ்வம் பரசிதா |
யமாராத்யன் பக்த்யா ரவி ஶஶி ஶுசீனா-மவிஷயே
னிராலோகே ‌உலோகே னிவஸதி ஹி பாலோக-புவனே || 36 ||

விஶுத்தௌ தே ஶுத்தஸ்பதிக விஶதம் வ்யோம-ஜனகம்
ஶிவம் ஸேவே தேவீமபி ஶிவஸமான-வ்யவஸிதாம் |
யயோஃ கான்த்யா யான்த்யாஃ ஶஶிகிரண்-ஸாரூப்யஸரணே
விதூதான்த-ர்த்வான்தா விலஸதி சகோரீவ ஜகதீ || 37 ||

ஸமுன்மீலத் ஸம்வித்கமல-மகரன்தைக-ரஸிகம்
பஜே ஹம்ஸத்வன்த்வம் கிமபி மஹதாம் மானஸசரம் |
யதாலாபா-தஷ்டாதஶ-குணித-வித்யாபரிணதிஃ
யதாதத்தே தோஷாத் குண-மகில-மத்ப்யஃ பய இவ || 38 ||

தவ ஸ்வாதிஷ்டானே ஹுதவஹ-மதிஷ்டாய னிரதம்
தமீடே ஸம்வர்தம் ஜனனி மஹதீம் தாம் ச ஸமயாம் |
யதாலோகே லோகான் தஹதி மஹஸி க்ரோத-கலிதே
தயார்த்ரா யா த்றுஷ்டிஃ ஶிஶிர-முபசாரம் ரசயதி || 39 ||

தடித்வன்தம் ஶக்த்யா திமிர-பரிபன்தி-ஸ்புரணயா
ஸ்புர-ன்னா னரத்னாபரண-பரிணத்தேன்த்ர-தனுஷம் |
தவ ஶ்யாமம் மேகம் கமபி மணிபூரைக-ஶரணம்
னிஷேவே வர்ஷன்தம்-ஹரமிஹிர-தப்தம் த்ரிபுவனம் || 40 ||

தவாதாரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா
னவாத்மான மன்யே னவரஸ-மஹாதாண்டவ-னடம் |
உபாப்யா மேதாப்யா-முதய-விதி முத்திஶ்ய தயயா
ஸனாதாப்யாம் ஜஜ்ஞே ஜனக ஜனனீமத் ஜகதிதம் || 41 ||

த்விதீய பாகஃ – ஸௌன்தர்ய லஹரீ

கதை-ர்மாணிக்யத்வம் ககனமணிபிஃ ஸான்த்ரகடிதம்
கிரீடம் தே ஹைமம் ஹிமகிரிஸுதே கீதயதி யஃ ||
ஸ னீடேயச்சாயா-ச்சுரண-ஶகலம் சன்த்ர-ஶகலம்
தனுஃ ஶௌனாஸீரம் கிமிதி ன னிபத்னாதி திஷணாம் || 42 ||

துனோது த்வான்தம் ன-ஸ்துலித-தலிதேன்தீவர-வனம்
கனஸ்னிக்த-ஶ்லக்ஷ்ணம் சிகுர னிகுரும்பம் தவ ஶிவே |
யதீயம் ஸௌரப்யம் ஸஹஜ-முபலப்தும் ஸுமனஸோ
வஸன்த்யஸ்மின் மன்யே பலமதன வாடீ-விடபினாம் || 43 ||

தனோது க்ஷேமம் ன-ஸ்தவ வதனஸௌன்தர்யலஹரீ
பரீவாஹஸ்ரோதஃ-ஸரணிரிவ ஸீமன்தஸரணிஃ|
வஹன்தீ- ஸின்தூரம் ப்ரபலகபரீ-பார-திமிர
த்விஷாம் ப்றுன்தை-ர்வன்தீக்றுதமேவ னவீனார்க கேரணம் || 44 ||

அராலை ஸ்வாபாவ்யா-தலிகலப-ஸஶ்ரீபி ரலகைஃ
பரீதம் தே வக்த்ரம் பரிஹஸதி பங்கேருஹருசிம் |
தரஸ்மேரே யஸ்மின் தஶனருசி கிஞ்ஜல்க-ருசிரே
ஸுகன்தௌ மாத்யன்தி ஸ்மரதஹன சக்ஷு-ர்மதுலிஹஃ || 45 ||

லலாடம் லாவண்ய த்யுதி விமல-மாபாதி தவ யத்
த்விதீயம் தன்மன்யே மகுடகடிதம் சன்த்ரஶகலம் |
விபர்யாஸ-ன்யாஸா துபயமபி ஸம்பூய ச மிதஃ
ஸுதாலேபஸ்யூதிஃ பரிணமதி ராகா-ஹிமகரஃ || 46 ||

ப்ருவௌ புக்னே கிம்சித்புவன-பய-பங்கவ்யஸனினி
த்வதீயே னேத்ராப்யாம் மதுகர-ருசிப்யாம் த்றுதகுணம் |
தனு ர்மன்யே ஸவ்யேதரகர க்றுஹீதம் ரதிபதேஃ
ப்ரகோஷ்டே முஷ்டௌ ச ஸ்தகயதே னிகூடான்தர-முமே || 47 ||

அஹஃ ஸூதே ஸவ்ய தவ னயன-மர்காத்மகதயா
த்ரியாமாம் வாமம் தே ஸ்றுஜதி ரஜனீனாயகதயா |
த்றுதீயா தே த்றுஷ்டி-ர்தரதலித-ஹேமாம்புஜ-ருசிஃ
ஸமாதத்தே ஸன்த்யாம் திவஸர்-னிஶயோ-ரன்தரசரீம் || 48 ||

விஶாலா கல்யாணீ ஸ்புதருசி-ரயோத்யா குவலயைஃ
க்றுபாதாராதாரா கிமபி மதுரா‌உ‌உபோகவதிகா |
அவன்தீ த்றுஷ்டிஸ்தே பஹுனகர-விஸ்தார-விஜயா
த்ருவம் தத்தன்னாம-வ்யவஹரண-யோக்யாவிஜயதே || 49 ||

கவீனாம் ஸன்தர்ப-ஸ்தபக-மகரன்தைக-ரஸிகம்
கடாக்ஷ-வ்யாக்ஷேப-ப்ரமரகலபௌ கர்ணயுகலம் |
அமுஞ்ச்ன்தௌ த்றுஷ்ட்வா தவ னவரஸாஸ்வாத-தரலௌ
அஸூயா-ஸம்ஸர்கா-தலிகனயனம் கிஞ்சிதருணம் || 50 ||

ஶிவே ஶங்காரார்த்ரா ததிதரஜனே குத்ஸனபரா
ஸரோஷா கங்காயாம் கிரிஶசரிதே விஸ்மயவதீ |
ஹராஹிப்யோ பீதா ஸரஸிருஹ ஸௌபாக்ய-ஜனனீ
ஸகீஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜனனி த்றுஷ்டிஃ ஸகருணா || 51 ||

கதே கர்ணாப்யர்ணம் கருத இவ பக்ஷ்மாணி தததீ
புராம் பேத்து-ஶ்சித்தப்ரஶம-ரஸ-வித்ராவண பலே |
இமே னேத்ரே கோத்ராதரபதி-குலோத்தம்ஸ-கலிகே
தவாகர்ணாக்றுஷ்ட ஸ்மரஶர-விலாஸம் கலயதஃ|| 52 ||

விபக்த-த்ரைவர்ண்யம் வ்யதிகரித-லீலாஞ்ஜனதயா
விபாதி த்வன்னேத்ர த்ரிதய மித-மீஶானதயிதே |
புனஃ ஸ்ரஷ்டும் தேவான் த்ருஹிண ஹரி-ருத்ரானுபரதான்
ரஜஃ ஸத்வம் வேப்ரத் தம இதி குணானாம் த்ரயமிவ || 53 ||

பவித்ரீகர்தும் னஃ பஶுபதி-பராதீன-ஹ்றுதயே
தயாமித்ரை ர்னேத்ரை-ரருண-தவல-ஶ்யாம ருசிபிஃ |
னதஃ ஶோணோ கங்கா தபனதனயேதி த்ருவமும்
த்ரயாணாம் தீர்தானா-முபனயஸி ஸம்பேத-மனகம் || 54 ||

னிமேஷோன்மேஷாப்யாம் ப்ரலயமுதயம் யாதி ஜகதி
தவேத்யாஹுஃ ஸன்தோ தரணிதர-ராஜன்யதனயே |
த்வதுன்மேஷாஜ்ஜாதம் ஜகதித-மஶேஷம் ப்ரலயதஃ
பரேத்ராதும் ஶம்ங்கே பரிஹ்றுத-னிமேஷா-ஸ்தவ த்றுஶஃ || 55 ||

தவாபர்ணே கர்ணே ஜபனயன பைஶுன்ய சகிதா
னிலீயன்தே தோயே னியத மனிமேஷாஃ ஶபரிகாஃ |
இயம் ச ஶ்ரீ-ர்பத்தச்சதபுடகவாடம் குவலயம்
ஜஹாதி ப்ரத்யூஷே னிஶி ச விகதய்ய ப்ரவிஶதி|| 56 ||

த்றுஶா த்ராகீயஸ்யா தரதலித னீலோத்பல ருசா
தவீயாம்ஸம் தீனம் ஸ்னபா க்றுபயா மாமபி ஶிவே |
அனேனாயம் தன்யோ பவதி ன ச தே ஹானிரியதா
வனே வா ஹர்ம்யே வா ஸமகர னிபாதோ ஹிமகரஃ || 57 ||

அராலம் தே பாலீயுகல-மகராஜன்யதனயே
ன கேஷா-மாதத்தே குஸுமஶர கோதண்ட-குதுகம் |
திரஶ்சீனோ யத்ர ஶ்ரவணபத-முல்ல்ங்ய்ய விலஸன்
அபாம்க வ்யாஸம்கோ திஶதி ஶரஸன்தான திஷணாம் || 58 ||

ஸ்புரத்கண்டாபோக-ப்ரதிபலித தாட்ங்க யுகலம்
சதுஶ்சக்ரம் மன்யே தவ முகமிதம் மன்மதரதம் |
யமாருஹ்ய த்ருஹ்ய த்யவனிரத மர்கேன்துசரணம்
மஹாவீரோ மாரஃ ப்ரமதபதயே ஸஜ்ஜிதவதே || 59 ||

ஸரஸ்வத்யாஃ ஸூக்தீ-ரம்றுதலஹரீ கௌஶலஹரீஃ
பிப்னத்யாஃ ஶர்வாணி ஶ்ரவண-சுலுகாப்யா-மவிரலம் |
சமத்காரஃ-ஶ்லாகாசலித-ஶிரஸஃ குண்டலகணோ
ஜணத்கரைஸ்தாரைஃ ப்ரதிவசன-மாசஷ்ட இவ தே || 60 ||

அஸௌ னாஸாவம்ஶ-ஸ்துஹினகிரிவண்ஶ-த்வஜபடி
த்வதீயோ னேதீயஃ பலது பல-மஸ்மாகமுசிதம் |
வஹத்யன்தர்முக்தாஃ ஶிஶிரகர-னிஶ்வாஸ-கலிதம்
ஸம்றுத்த்யா யத்தாஸாம் பஹிரபி ச முக்தாமணிதரஃ || 61 ||

ப்ரக்றுத்யா‌உ‌உரக்தாயா-ஸ்தவ ஸுததி தன்தச்சதருசேஃ
ப்ரவக்ஷ்யே ஸத்றுஶ்யம் ஜனயது பலம் வித்ருமலதா |
ன பிம்பம் தத்பிம்ப-ப்ரதிபலன-ராகா-தருணிதம்
துலாமத்ராரோடும் கதமிவ விலஜ்ஜேத கலயா || 62 ||

ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்னாஜாலம் தவ வதனசன்த்ரஸ்ய பிபதாம்
சகோராணா-மாஸீ-ததிரஸதயா சஞ்சு-ஜடிமா |
அதஸ்தே ஶீதாம்ஶோ-ரம்றுதலஹரீ மாம்லருசயஃ
பிபன்தீ ஸ்வச்சன்தம் னிஶி னிஶி ப்றுஶம் காஞ்ஜி கதியா || 63 ||

அவிஶ்ரான்தம் பத்யுர்குணகண கதாம்ரேடனஜபா
ஜபாபுஷ்பச்சாயா தவ ஜனனி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா |
யதக்ராஸீனாயாஃ ஸ்படிகத்றுஷ-தச்சச்சவிமயி
ஸரஸ்வத்யா மூர்திஃ பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா || 64 ||

ரணே ஜித்வா தைத்யா னபஹ்றுத-ஶிரஸ்த்ரைஃ கவசிபிஃ
னிவ்றுத்தை-ஶ்சண்டாம்ஶ-த்ரிபுரஹர-னிர்மால்ய-விமுகைஃ |
விஶாகேன்த்ரோபேன்த்ரைஃ ஶஶிவிஶத-கர்பூரஶகலா
விலீயன்தே மாதஸ்தவ வதனதாம்பூல-கபலாஃ || 65 ||

விபஞ்ச்யா காயன்தீ விவித-மபதானம் பஶுபதே-
ஸ்த்வயாரப்தே வக்தும் சலிதஶிரஸா ஸாதுவசனே |
ததீயை-ர்மாதுர்யை-ரபலபித-தன்த்ரீகலரவாம்
னிஜாம் வீணாம் வாணீம் னிசுலயதி சோலேன னிப்றுதம் || 66 ||

கரக்ரேண ஸ்ப்றுஷ்டம் துஹினகிரிணா வத்ஸலதயா
கிரிஶேனோ-தஸ்தம் முஹுரதரபானாகுலதயா |
கரக்ராஹ்யம் ஶம்போர்முகமுகுரவ்றுன்தம் கிரிஸுதே
கதம்கரம் ப்ரூம-ஸ்தவ சுபுகமோபம்யரஹிதம் || 67 ||

புஜாஶ்லேஷான்னித்யம் புரதமயிதுஃ கன்டகவதீ
தவ க்ரீவா தத்தே முககமலனால-ஶ்ரியமியம் |
ஸ்வதஃ ஶ்வேதா காலா கரு பஹுல-ஜம்பாலமலினா
ம்றுணாலீலாலித்யம் வஹதி யததோ ஹாரலதிகா || 68 ||

கலே ரேகாஸ்திஸ்ரோ கதி கமக கீதைக னிபுணே
விவாஹ-வ்யானத்த-ப்ரகுணகுண-ஸம்க்யா ப்ரதிபுவஃ |
விராஜன்தே னானாவித-மதுர-ராகாகர-புவாம்
த்ரயாணாம் க்ராமாணாம் ஸ்திதி-னியம-ஸீமான இவ தே || 69 ||

ம்றுணாலீ-ம்றுத்வீனாம் தவ புஜலதானாம் சதஸ்றுணாம்
சதுர்பிஃ ஸௌன்த்ரயம் ஸரஸிஜபவஃ ஸ்தௌதி வதனைஃ |
னகேப்யஃ ஸன்த்ரஸ்யன் ப்ரதம-மதனா தன்தகரிபோஃ
சதுர்ணாம் ஶீர்ஷாணாம் ஸம-மபயஹஸ்தார்பண-தியா || 70 ||

னகானா-முத்யோதை-ர்னவனலினராகம் விஹஸதாம்
கராணாம் தே கான்திம் கதய கதயாமஃ கதமுமே |
கயாசித்வா ஸாம்யம் பஜது கலயா ஹன்த கமலம்
யதி க்ரீடல்லக்ஷ்மீ-சரணதல-லாக்ஷாரஸ-சணம் || 71 ||

ஸமம் தேவி ஸ்கன்த த்விபிவதன பீதம் ஸ்தனயுகம்
தவேதம் னஃ கேதம் ஹரது ஸததம் ப்ரஸ்னுத-முகம் |
யதாலோக்யாஶங்காகுலித ஹ்றுதயோ ஹாஸஜனகஃ
ஸ்வகும்பௌ ஹேரம்பஃ பரிம்றுஶதி ஹஸ்தேன ஜடிதி || 72 ||

அமூ தே வக்ஷோஜா-வம்றுதரஸ-மாணிக்ய குதுபௌ
ன ஸன்தேஹஸ்பன்தோ னகபதி பதாகே மனஸி னஃ |
பிபன்தௌ தௌ யஸ்மா தவிதித வதூஸங்க ரஸிகௌ
குமாராவத்யாபி த்விரதவதன-க்ரௌஞ்ச்தலனௌ || 73 ||

வஹத்யம்ப ஸ்த்ம்பேரம-தனுஜ-கும்பப்ரக்றுதிபிஃ
ஸமாரப்தாம் முக்தாமணிபிரமலாம் ஹாரலதிகாம் |
குசாபோகோ பிம்பாதர-ருசிபி-ரன்தஃ ஶபலிதாம்
ப்ரதாப-வ்யாமிஶ்ராம் புரதமயிதுஃ கீர்திமிவ தே || 74 ||

தவ ஸ்தன்யம் மன்யே தரணிதரகன்யே ஹ்றுதயதஃ
பயஃ பாராவாரஃ பரிவஹதி ஸாரஸ்வதமிவ |
தயாவத்யா தத்தம் த்ரவிடஶிஶு-ராஸ்வாத்ய தவ யத்
கவீனாம் ப்ரௌடானா மஜனி கமனீயஃ கவயிதா || 75 ||

ஹரக்ரோத-ஜ்வாலாவலிபி-ரவலீடேன வபுஷா
கபீரே தே னாபீஸரஸி க்றுதஸஙோ மனஸிஜஃ |
ஸமுத்தஸ்தௌ தஸ்மா-தசலதனயே தூமலதிகா
ஜனஸ்தாம் ஜானீதே தவ ஜனனி ரோமாவலிரிதி || 76 ||

யதேதத்காலின்தீ-தனுதர-தரங்காக்றுதி ஶிவே
க்றுஶே மத்யே கிஞ்சிஜ்ஜனனி தவ யத்பாதி ஸுதியாம் |
விமர்தா-தன்யோன்யம் குசகலஶயோ-ரன்தரகதம்
தனூபூதம் வ்யோம ப்ரவிஶதிவ னாபிம் குஹரிணீம் || 77 ||

ஸ்திரோ கங்கா வர்தஃ ஸ்தனமுகுல-ரோமாவலி-லதா
கலாவாலம் குண்டம் குஸுமஶர தேஜோ-ஹுதபுஜஃ |
ரதே-ர்லீலாகாரம் கிமபி தவ னாபிர்கிரிஸுதே
பேலத்வாரம் ஸித்தே-ர்கிரிஶனயனானாம் விஜயதே || 78 ||

னிஸர்க-க்ஷீணஸ்ய ஸ்தனதட-பரேண க்லமஜுஷோ
னமன்மூர்தே ர்னாரீதிலக ஶனகை-ஸ்த்ருட்யத இவ |
சிரம் தே மத்யஸ்ய த்ருடித தடினீ-தீர-தருணா
ஸமாவஸ்தா-ஸ்தேம்னோ பவது குஶலம் ஶைலதனயே || 79 ||

குசௌ ஸத்யஃ ஸ்வித்ய-த்தடகடித-கூர்பாஸபிதுரௌ
கஷன்தௌ-தௌர்மூலே கனககலஶாபௌ கலயதா |
தவ த்ராதும் பங்காதலமிதி வலக்னம் தனுபுவா
த்ரிதா னத்த்ம் தேவீ த்ரிவலி லவலீவல்லிபிரிவ || 80 ||

குருத்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதிதரபதிஃ பார்வதி னிஜாத்
னிதம்பா-தாச்சித்ய த்வயி ஹரண ரூபேண னிததே |
அதஸ்தே விஸ்தீர்ணோ குருரயமஶேஷாம் வஸுமதீம்
னிதம்ப-ப்ராக்பாரஃ ஸ்தகயதி ஸகுத்வம் னயதி ச || 81 ||

கரீன்த்ராணாம் ஶுண்டான்-கனககதலீ-காண்டபடலீம்
உபாப்யாமூருப்யா-முபயமபி னிர்ஜித்ய பவதி |
ஸுவ்றுத்தாப்யாம் பத்யுஃ ப்ரணதிகடினாப்யாம் கிரிஸுதே
விதிஜ்ஞே ஜானுப்யாம் விபுத கரிகும்ப த்வயமஸி || 82 ||

பராஜேதும் ருத்ரம் த்விகுணஶரகர்பௌ கிரிஸுதே
னிஷங்கௌ ஜங்கே தே விஷமவிஶிகோ பாட-மக்றுத |
யதக்ரே த்றுஸ்யன்தே தஶஶரபலாஃ பாதயுகலீ
னகாக்ரச்சன்மானஃ ஸுர முகுட-ஶாணைக-னிஶிதாஃ || 83 ||

ஶ்ருதீனாம் மூர்தானோ தததி தவ யௌ ஶேகரதயா
மமாப்யேதௌ மாதஃ ஶேரஸி தயயா தேஹி சரணௌ |
யய‌ஓஃ பாத்யம் பாதஃ பஶுபதி ஜடாஜூட தடினீ
யயோ-ர்லாக்ஷா-லக்ஷ்மீ-ரருண ஹரிசூடாமணி ருசிஃ || 84 ||

னமோ வாகம் ப்ரூமோ னயன-ரமணீயாய பதயோஃ
தவாஸ்மை த்வன்த்வாய ஸ்புட-ருசி ரஸாலக்தகவதே |
அஸூயத்யத்யன்தம் யதபிஹனனாய ஸ்ப்றுஹயதே
பஶூனா-மீஶானஃ ப்ரமதவன-கங்கேலிதரவே || 85 ||

ம்றுஷா க்றுத்வா கோத்ரஸ்கலன-மத வைலக்ஷ்யனமிதம்
லலாடே பர்தாரம் சரணகமலே தாடயதி தே |
சிராதன்தஃ ஶல்யம் தஹனக்றுத முன்மூலிதவதா
துலாகோடிக்வாணைஃ கிலிகிலித மீஶான ரிபுணா || 86 ||

ஹிமானீ ஹன்தவ்யம் ஹிமகிரினிவாஸைக-சதுரௌ
னிஶாயாம் னித்ராணம் னிஶி-சரமபாகே ச விஶதௌ |
வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஶ்ரிய-மதிஸ்றுஹன்தோ ஸமயினாம்
ஸரோஜம் த்வத்பாதௌ ஜனனி ஜயத-ஶ்சித்ரமிஹ கிம் || 87 ||

பதம் தே கீர்தீனாம் ப்ரபதமபதம் தேவி விபதாம்
கதம் னீதம் ஸத்பிஃ கடின-கமடீ-கர்பர-துலாம் |
கதம் வா பாஹுப்யா-முபயமனகாலே புரபிதா
யதாதாய ன்யஸ்தம் த்றுஷதி தயமானேன மனஸா || 88 ||

னகை-ர்னாகஸ்த்ரீணாம் கரகமல-ஸம்கோச-ஶஶிபிஃ
தரூணாம் திவ்யானாம் ஹஸத இவ தே சண்டி சரணௌ |
பலானி ஸ்வஃஸ்தேப்யஃ கிஸலய-கராக்ரேண தததாம்
தரித்ரேப்யோ பத்ராம் ஶ்ரியமனிஶ-மஹ்னாய தததௌ || 89 ||

ததானே தீனேப்யஃ ஶ்ரியமனிஶ-மாஶானுஸத்றுஶீம்
அமன்தம் ஸௌன்தர்யம் ப்ரகர-மகரன்தம் விகிரதி |
தவாஸ்மின் மன்தார-ஸ்தபக-ஸுபகே யாது சரணே
னிமஜ்ஜன் மஜ்ஜீவஃ கரணசரணஃ ஷ்ட்சரணதாம் || 90 ||

பதன்யாஸ-க்ரீடா பரிசய-மிவாரப்து-மனஸஃ
ஸ்கலன்தஸ்தே கேலம் பவனகலஹம்ஸா ன ஜஹதி |
அதஸ்தேஷாம் ஶிக்ஷாம் ஸுபகமணி-மஞ்ஜீர-ரணித-
ச்சலாதாசக்ஷாணம் சரணகமலம் சாருசரிதே || 91 ||

கதாஸ்தே மஞ்சத்வம் த்ருஹிண ஹரி ருத்ரேஶ்வர ப்றுதஃ
ஶிவஃ ஸ்வச்ச-ச்சாயா-கடித-கபட-ப்ரச்சதபடஃ |
த்வதீயானாம் பாஸாம் ப்ரதிபலன ராகாருணதயா
ஶரீரீ ஶ்றுங்காரோ ரஸ இவ த்றுஶாம் தோக்தி குதுகம் || 92 ||

அராலா கேஶேஷு ப்ரக்றுதி ஸரலா மன்தஹஸிதே
ஶிரீஷாபா சித்தே த்றுஷதுபலஶோபா குசதடே |
ப்றுஶம் தன்வீ மத்யே ப்றுது-ருரஸிஜாரோஹ விஷயே
ஜகத்த்ரதும் ஶம்போ-ர்ஜயதி கருணா காசிதருணா || 93 ||

கலங்கஃ கஸ்தூரீ ரஜனிகர பிம்பம் ஜலமயம்
கலாபிஃ கர்பூரை-ர்மரகதகரண்டம் னிபிடிதம் |
அதஸ்த்வத்போகேன ப்ரதிதினமிதம் ரிக்தகுஹரம்
விதி-ர்பூயோ பூயோ னிபிடயதி னூனம் தவ க்றுதே || 94 ||

புராரன்தே-ரன்தஃ புரமஸி தத-ஸ்த்வசரணயோஃ
ஸபர்யா-மர்யாதா தரலகரணானா-மஸுலபா |
ததா ஹ்யேதே னீதாஃ ஶதமகமுகாஃ ஸித்திமதுலாம்
தவ த்வாரோபான்தஃ ஸ்திதிபி-ரணிமாத்யாபி-ரமராஃ || 95 ||

கலத்ரம் வைதாத்ரம் கதிகதி பஜன்தே ன கவயஃ
ஶ்ரியோ தேவ்யாஃ கோ வா ன பவதி பதிஃ கைரபி தனைஃ |
மஹாதேவம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதீனா-மசரமே
குசப்யா-மாஸங்கஃ குரவக-தரோ-ரப்யஸுலபஃ || 96 ||

கிராமாஹு-ர்தேவீம் த்ருஹிணக்றுஹிணீ-மாகமவிதோ
ஹரேஃ பத்னீம் பத்மாம் ஹரஸஹசரீ-மத்ரிதனயாம் |
துரீயா காபி த்வம் துரதிகம-னிஸ்ஸீம-மஹிமா
மஹாமாயா விஶ்வம் ப்ரமயஸி பரப்ரஹ்மமஹிஷி || 97 ||

கதா காலே மாதஃ கதய கலிதாலக்தகரஸம்
பிபேயம் வித்யார்தீ தவ சரண-னிர்ணேஜனஜலம் |
ப்ரக்றுத்யா மூகானாமபி ச கவிதா0காரணதயா
கதா தத்தே வாணீமுககமல-தாம்பூல-ரஸதாம் || 98 ||

ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதி ஹரி ஸபத்னோ விஹரதே
ரதேஃ பதிவ்ரத்யம் ஶிதிலபதி ரம்யேண வபுஷா |
சிரம் ஜீவன்னேவ க்ஷபித-பஶுபாஶ-வ்யதிகரஃ
பரானன்தாபிக்யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்பஜனவான் || 99 ||

ப்ரதீப ஜ்வாலாபி-ர்திவஸகர-னீராஜனவிதிஃ
ஸுதாஸூதே-ஶ்சன்த்ரோபல-ஜலலவை-ரக்யரசனா |
ஸ்வகீயைரம்போபிஃ ஸலில-னிதி-ஸௌஹித்யகரணம்
த்வதீயாபி-ர்வாக்பி-ஸ்தவ ஜனனி வாசாம் ஸ்துதிரியம் || 100 ||

ஸௌன்தயலஹரி முக்யஸ்தோத்ரம் ஸம்வார்ததாயகம் |
பகவத்பாத ஸன்க்லுப்தம் படேன் முக்தௌ பவேன்னரஃ ||
ஸௌன்தர்யலஹரி ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம்

Soundarya Lahari

Soundarya Lahari Meaning:

Lord Shiva, only becomes able.
To do the creation in this world along with Shakthi
Without her, Even an inch he cannot move,
And so how can, one who does not do good deeds,
Or one who does not sing your praise,
Become adequate to worship you
Oh , goddess mine, Who is worshipped by the trinity. ॥ 1 ॥

Lord Brahma, the creator of yore,
Selects dust from your feet,
And creates he this world,
The great Adisesha* with his thousand heads,
Somehow carries dust of your feet,
With effort great,
And the great Lord Rudra,
Takes it and powders it nice,
And uses it as the holy ash. ॥ 2 ॥

The dust under your feet, Oh Goddess great,
Is like the city of the rising sun,
That removes all darkness, unfortunate,
From the mind of the poor ignorant one,
Is like the honey that flows,
From the flower bunch of vital action,
To the slow witted one,
Is like the heap of wish giving gems,
To the poorest of men,
And is like the teeth of Lord Vishnu
In the form of Varaha,
Who brought to surface,
The mother earth,
To those drowned in this sea of birth. ॥ 3 ॥

Oh, She who is a refuge to all this world,
All gods except your mother,
Give refuge and grants wishes,
Only by hand.
But only your mother
Never show the world in detail,
The boons and refuge that you can give,
For even your holy feet will suffice,
To remove fear forever,
And grant boons much more than asked. ॥ 4 ॥

You who grant all the good things,
To those who bow at your feet,
Was worshipped by the Lord Vishnu,
Who took the pretty lovable feminine form,
And could move the mind of he who burnt the cities,
And make him fall in love with him.
And the God of love, Manmatha,
Took the form which is like nectar,
Drunk by the eyes by Rathi his wife,
After venerating you,
Was able to create passion,
Even in the mind of Sages the great. ॥ 5 ॥

Oh, daughter of the mountain of ice,
With a bow made of flowers,
Bowstring made of honey bees,
Five arrows made of only tender flowers,
With spring as his minister,
And riding on the chariot of breeze from Malaya mountains
The god of love who does not have a body,
Gets the sideways glance of your holy eyes,
And is able to win all the world alone. ॥ 6 ॥

With a golden belt,
Adorned by tiny tingling bells,
Slightly bent by breasts like the two frontal globes
Of an elephant fine,
With a thin pretty form,
And with a face like the autumn moon,
Holding in her hands,
A bow of sugar cane, arrows made of flowers,
And the noose and goad,
She who has the wonderful form,
Of the ego of the God who burnt the three cities,
Should please come and appear before us. ॥ 7 ॥

In the middle of the sea of nectar,
In the isle of precious gems,
Which is surrounded by wish giving Kalpaga trees,
In the garden Kadamba trees,
In the house of the gem of thought,
On the all holy seat of the lap of the great God Shiva,
Sits she who is like a tide
In the sea of happiness of ultimate truth,
And is worshipped by only by few select holy men. ॥ 8 ॥

Oh Goddess mine,
You live in seclusion with your consort,
In the lotus with thousand petals,
Reached after breaking through the micro ways,
Of the power of the earth in Mooladhara,
Of the power of the water of Mani poora,
Of the power of the fire of Swadhishtana,
Of the fire of air in the heart,
And of the power of ether in between the eyelids* ॥ 9 ॥

Using the nectar that flows in between your feet,
To drench all the nerves of the body,
And descending from the moon with nectar like rays,
Reaching back to your place,
And coiling your body into a ring like serpent,
You sleep in the Kula Kunda* with a hole in the middle. ॥ 10 ॥

With four wheels of our Lord Shiva,
And with five different wheels of you, my mother,
Which are the real basis of this world,
Your house of the holy wheel,
Has four different parts,
Of eight and sixteen petals,
Three different circles,
And three different lines,
Making a total of forty four angles*. ॥ 11 ॥

Oh, daughter of ice mountain,
Even the creator who leads,
An array of great poets,
Fails to describe your sublime beauty.
The heavenly maidens pretty,
With a wish to see your pristine loveliness,
Try to see you through the eyes your Lord, the great Shiva,
And do penance to him and reach him through their mind. ॥ 12 ॥

With disheveled hair,
With upper cloths slipping from their busts,
With the lock of the golden belt getting open due to the haste,
And with saris slipping away from their shoulders,
Hundreds of young lasses,
Run after the men,
Who get your sidelong glance,
Even though they are very old,
Bad looking and not interested in love sports. ॥ 13 ॥

Your two holy feet are far above,
The fifty six rays of the essence of the earth of Mooladhara,
The fifty two rays of the essence of water of Mani pooraka,
The sixty two rays of the essence of fire of Swadhishtana,
The fifty four rays of the essence of air of Anahatha,
The seventy two rays of the essence of ether of Visuddhi,
And the sixty four rays of the essence of mind of Agna chakra. ॥ 14 ॥

Sweetest words rivaling the honey, milk and grapes,
Can only Come to the thoughts of the devotee,
Who once meditates on your face,
Which is like the white autumn moon,
On your head with a crown with the crescent moon and flowing hair,
And hands that shower boons and give protection,
Which hold the crystal chain of beads and books. ॥ 15 ॥

She who is the purple luster of the dawn,
To the lotus forest like mind,
Of the kings of poets of the world,
And thus called Aruna-the purple coloured one,
Creates happiness in the mind of the holy,
With tender passionate wave of words,
(Of Sarswathi the darling of Brahma,)
Which are royal and youthful. ॥ 16 ॥

Oh, mother holy,
He who worships you,
Along with the goddess like Vasini,
Who are the prime source of words,
And you who are having the great luster,
Got by breaking the moonstone,
Becomes the author of great epics,
Which shine like those written by great ones,
And which have the sweet scent
Of the face of the goddess of knowledge ॥ 17 ॥

He who meditates on,
The luster of your beautiful body,
Which is blessed by the rising sun,
And which dissolves the sky and the world,
In light purple hue,
Makes celestial damsels like Uravasi and others,
Who have eyes like the wild startled deer,
Follow him like slaves. ॥ 18 ॥

Hey, Mother who is Goddess of all universe,
He who meditates on you,
As the crescent of love of our lord great,,
On the dot of the holy wheel,
Your two busts just below,
And you as the half of Shiva our lord,
Not only Creates waves of emotion in ladies,
But charms the world, which has moon and sun as busts. ॥ 19 ॥

He who meditates in his mind,
On you who showers nectar from all your limbs,
And in the form which resembles,
The statue carved out of moonstone,
Can with a single stare,
Put an end to the pride of snakes,
And with his nectar like vision,
Cure those afflicted by fever. ॥ 20 ॥

Those souls great,
Who have removed all the dirt from the mind,
And meditate on you within their mind,
Who is of the form of sun and moon,
And living in the forest of lotus,
And also above the six wheels of lotus,
Enjoy waves after waves,
Of happiness supreme. ॥ 21 ॥

If anyone has wish in his mind to pray.
“You, Bhavani, my mother,
Please shower on me, a part of your merciful look”,
Even before he says, “You Bhavani”,
You my goddess,
Would give to him the water,
Falling from the crowns,
Of Vishnu, Rudra and Brahma,
At your feet,
And grant him, the eternal life in your world. ॥ 22 ॥

Your form in my mind,
Is the colour of red of the rising sun,
Is adorned with three eyes,
Has two heavy busts,
Is slightly bent,
And wears a crown with the crescent moon,
And hence arises a doubt in me,
That you were not satisfied,
By half the body of Shambu that he gave,
And occupied all his body. ॥ 24 ॥

Brahma creates the world,
Vishnu looks after it,
Shiva destroys it,
Easwara makes them disappear,
And also disappears himself,
And Sadshiva blesses them all,
By your order given to him,
By a momentary move of your eyebrows. ॥ 25 ॥

Consort of Shiva,
The worship done at the base of your feet,
Is the worship done to the holy Trinity,
Born based on your trine properties.
This is so true, oh mother,
Because don’t the trinity,
Always stand with folded hands,
Kept on their crown
Near the jeweled plank,
Which carries the feet. ॥ 26 ॥

The creator reaches the dissolution,
The Vishnu attains death,
The god of death even dies,
Kubera the lord of wealth expires,
The Indras close their eyes one after one,
And attain the wakeless sleep,
During the final deluge,
But you my chaste mother,
Play with your consort the Sadashiva ॥ 27 ॥

Let the mutterings that I do,
With the sacrifice in my soul.
Become chanting of your name,
Let all my movements become the Mudhras,
Let my travel become perambulations around thee,
Let the act of eating and drinking become fire sacrifice to thee,
Let my act of sleeping becomes salutations to you,
And let all actions of pleasure of mine,
Become parts of the worship. ॥ 28 ॥

Oh, mother mine,
Gods like Indra and brahma,
Who have drunk deep the nectar divine,
Which removes the cruel aging and death,
Do die and disappear.
But Shambu thy consort,
Who swallowed poison that is potent,
Does never die,
Because of the greatness,
Of the ear studs. ॥ 29 ॥

Yours escorts divine,
Shout with concern at thee.
“Avoid the crown of Brahma,
You may hit your feet,
At the hard crown of Vishnu,
Who killed the ogre Kaidaba,
Avoid the crown of Indra”,
When you get up and rush in a hurry,
To receive the lord who comes to your place. ॥ 30 ॥

It is not surprising to know, Oh mother,
Who does not have birth and death,
And who is most suitable to be served,
That the destroying fire of the deluge,
Shows prayerful harathi to the one.
Who considers you,
(Who is of the form of rays,
And is surrounded on all four sides,
By the angels of power called Anima,)
As his soul always,
And who considers the wealth of the three eyed God,
As worthless and as equal to dried grass. ॥ 31 ॥

The Lord of all souls, Pasupathi*,
Did create the sixty four thanthras,
Each leading to only one desired power,
And started he his relaxation..
But you goaded him mother,
To create in this mortal world.
Your thanthra called Sri vidya.
Which grants the devotee,
All powers that give powers,
Overall the states in life. ॥ 32 ॥

She who is mother of us all,
The seed letter “ka” of my lord Shiva,
The seed letter “a” of goddess Shakthi,
The seed letter “ee” of the god of love,
The seed letter “la” of earth,
The seed letter “ha” of the sun god,
The seed letter “sa” of the moon with cool rays,
The seed letter “ka” of again the god of love,
The seed letter ”ha” of the sky,
The seed letter “la” of Indra , the king of devas,
The seed letter “sa” of Para,
The seed letter “ka” of the God of love,
The seed letter “la” of the Lord Vishnu,
Along with your seed letters “Hrim”,
Which joins at the end of each of the three holy wheels,
Become the holy word to worship you. ॥ 33 ॥

Oh, mother who is ever present,
Those who realize the essence,
Of the limitless pleasure of the soul you give,
And who add the seed letter “Iim” of the god of love,
The seed letter “Hrim” of the goddess Bhuavaneswaree,
And the seed letter “Srim” of the goddess Lakhmi,
Which are the three letter triad,
Wear the garland of the gem of thoughts,
And offer oblations to the fire in the triangle of Shiva,
With the pure scented ghee of the holy cow, Kamadhenu,
Several times and worship you. ॥ 34 ॥

Oh goddess supreme,
I always see in my minds eye,
That your body with sun and moon,
As busts is the body of Shiva,
And his peerless body with nine surrounding motes,
Is your body, my goddess.
And so the relation of,” that which has”,
And” he who has”,
Becomes the one perfect relation of happiness,
And becomes equal in each of you. ॥ 35 ॥

Mind you are, Ether you are,
Air you are, Fire you are,
Water you are, Earth you are,
And you are the universe, mother,
There is nothing except you in the world,
But to make believe your form as the universe,
You take the role of the wife of Shiva,
And appear before us in the form of ethereal happiness. ॥ 36 ॥

The one who worships Parameshwara,
Who has the luster of billions of moon and sun
And who lives in the Agna chakra- the holy wheel of order,
And is surrounded by the two forms,
On both sides,
Would forever live,
In that world where rays of sun and moon do not enter,
But which has its own luster,
And which is beyond the sight of the eye,
But is different from the world we see. ॥ 37 ॥

I bow before the Shiva,
Who is of the pure crystal form,
In the supremely pure wheel
And who creates the principle of ether,
And to you my mother,
Who has same stream of thought as Him.
I bow before you both,
Whose moon like light,
Forever removes the darkness of ignorance,
Forever from the mind,
And which shines like the Chakora* bird ,
Playing in the full moonlight. ॥ 38 ॥

I pray before the swan couple,
Who only enjoy the honey ,
From the fully open,
Lotus flowers of knowledge,
And who swim in the lake ,
Which is the mind of great ones,
And also who can never be described.
From them come the eighteen arts,
And they differentiate the good from the bad,
Like the milk from water. ॥ 39 ॥

Mother, think and worship I, of the fire,
In your holy wheel of Swadishtana,
And the Rudra who shines in that fire,
Like the destroying fire of deluge,
And you who shine there as Samaya.
When that angry fire of look of Rudhra,
Burns the world,
Then your look drenches it in mercy,
Which treats and cools it down. ॥ 40 ॥

I bow before that principle,
Which is in your wheel of Manipooraka,
Which as Parashakthi shines like the enemy of darkness,
Which is with the streak of lightning,
Which is with the shining jewels of precious stones of lightning,
Which is also black as night,
Which is burnt by Rudhra like the sun of the deluge,
And which cools down the three worlds like a strange cloud. ॥ 41 ॥

I pray in your holy wheel of Mooladhara,
You who likes to dance,
And calls yourself as Samaya,
And that Lord who performs the great vigorous dance,
Which has all the shades of nine emotions.
This world has you both as parents,
Because you in your mercy wed one another,
To recreate the world,
As the world was destroyed in the grand deluge. ॥ 42 ॥

Hey, daughter of the ice mountain,
He who chooses to describe,
Your crown, bedecked with shining jewels,
Which are but the transformed form,
And arranged very close to one another,
Of the twelve holy suns,
Will see the crescent in your crown,
In the dazzling light of those jewels,
And think them as a rainbow,
Which is but the bow of Indra. ॥ 43 ॥

Oh, Goddess, who is the consort of Shiva,
Let the darkness of our mind be destroyed,
By the crowning glory on your head,
Which is of like the forest of opened blue lotus flowers,
And which is soft, dense and shines with luster.
I believe my mother,
That the pretty flowers of Indra’s Garden,
Are all forever there,
To get the natural scent of the hair. ॥ 44 ॥

Oh mother, let the line parting the hairs,
Which looks like a canal,
Through which the rushing waves of your beauty ebbs,
And which on both sides imprisons,
Your Vermillion, which is like a rising sun
By using your hair which is dark like,
The platoon of soldiers of the enemy,
Protect us and give us peace. ॥ 45 ॥

By nature slightly curled,
And shining like the young honey bees
Your golden thread like hairs,
Surround your golden face.
Your face makes fun of the beauty of the lotus.
And adorned with slightly parted smile,
Showing the tiers of your teeth,
Which are like the white tendrils,
And which are sweetly scented.
Bewitches the eyes of God,
Who burnt the god of love. ॥ 46 ॥

I suspect oh, mother,
That your forehead,
Which shines with the beauty of the moon,
Is but an imprisoned half moon,
By your glorious crown,
For If joined opposite
To the inverted half moon in your crown,
It would give out the nectar like luster,
Of the moon on a full moon day. ॥ 47 ॥

Oh Goddess Uma,
She who removes fear from the world,
The slightly bent eyebrows of yours,
Tied by a hoard of honey bees forming the string,
I feel Resembles the bow of the god of love
Held by his left hand.
And having hidden middle part*,
Hid by the wrist, and folded fingers. ॥ 48 ॥

Right eye of yours is like the sun,
And makes the day,
Left eye of yours is like the moon,
And creates the night,
the middle eye,
Which is like the golden lotus bud,
Slightly opened in to a flower,
Makes the dawn and the dusk. ॥ 49 ॥

The look from your eyes, Oh goddess
Is all pervasive,
Does good to every one,
Sparkles everywhere,
Is a beauty that can never be challenged,
Even by blue lily flowers,
Is the source of rain of mercy,
Is sweetness personified,
Is long and pretty,
Is capable of saving devotees,
Is in the several cities as its victory..
And can be called by several names,
According to which aspect one sees. ॥ 50 ॥

the two long eyes, Oh goddess,
Are like the two little bees which want to drink the honey,
And extend to the ends,
With a pretense of side glances,
To the two ears,
Which are bent upon drinking the honey,
From the flower bunch of poems.
Presented by your devotees,
And make the third eye light purple,
With jealousy and envy, ॥ 51 ॥

mother of all universe,
The look from your eyes,
Is kind and filled with love, when looking at your Lord,
Is filled with hatred at all other men,
Is filled with anger when looking at Ganga,
The other wife of your Lord,
Is filled with wonder, When hearing the stories of your Lord,
Is filled with fear, when seeing the snakes worn by your Lord,
Is filled with red colour of valour of the pretty lotus fine,
Is filled with jollity, when seeing your friends,
And filled with mercy, when seeing me. ॥ 52 ॥

Oh, flower bud,
Who is the headgear,
Of the king of mountains,
Wearing black eyebrows above,
Resembling the feathers of eagle,
And determined to destroy peace,
From the mind of he who destroyed the three cities,
Your two eyes elongated up to the ears,
Enact the arrows of the God of love. ॥ 53 ॥

Oh, Darling of God Shiva,
Those three eyes of the,
Coloured in three shades,
By the eyeshades you wear,
To enhance the beauty,
Wear the three qualities,
Of satvam, rajas and thamas,
As if to recreate the holy trinity,
Of Vishnu, Brahma and Rudra,
After they become one with you,
During the final deluge. ॥ 54 ॥

She who has a heart owned by Pasupathi,
Your eyes which are the companions of mercy,
Coloured red, white and black,
Resemble the holy rivers,
Sonabhadra, which is red,
Ganga which is white,
Yamuna , the daughter of Sun, which is black,
And is the confluence of these holy rivers,
Which remove all sins of the world.
We are certain and sure,
That you made this meet and join,
To make us, who see you, as holy. ॥ 55 ॥

The learned sages tell,
Oh, daughter of the king of the mountain,
That this world of us,
Is created and destroyed,
When you open and shut,
Your soulful eyes.
I believe my mother,
That you never shut your eyes,
So that this world created by you,
Never , ever faces deluge. ॥ 56 ॥

Oh, She who is begotten to none,
It is for sure,
That the black female fish in the stream,
Are afraid to close their eyes.
Fearing that the long eyes,
Resembling them all,
Would murmur bad about them,
In your ears to which they are close by.
It is also for sure,
That the Goddess Lakshmi,
Enters the blooming blue Lilly flowers,
Before your eyes close at night,
And reenter in the morn when they open. ॥ 57 ॥

She who is the consort of Lord Shiva,
Please bathe me with your merciful look,
From your eyes which are very long,
And have the glitter of slightly opened,
Blue lotus flower divine.
By this look I will become rich with all that is known,
And you do not loose anything whatsoever,
For does not the moon shine alike,
In the forest and palaces great. ॥ 58 ॥

Oh goddess, who is the daughter of king of mountains,
Who will not but believe,
That the two arched ridges between your eyes and ears,
Are the flower bow of the God of Love,?
Side glances of your eyes,
Piercing through these spaces,
Makes one wonder as if the arrows have been,
Sent through the ears. ॥ 59 ॥

I feel that the face,
With the pair of ear studs,
Reflected in the two mirror like cheeks.
Is the four wheeled Charriot,
Of the God of love.
Perhaps he thought he can win Lord Shiva,
Who was riding in the chariot of earth,
With Sun and moon as wheels,
Because he was riding in this chariot. ॥ 60 ॥

Oh Goddess, who is the consort of Lord Shiva,
Your sweet voice which resembles,
The continuous waves of nectar,
Fills the ear vessels of Saraswathi,
Without break,
And she shakes her head hither and thither,
And the sound made by her ear studs,
Appear as if they applaud your words. ॥ 61 ॥

Oh Goddess, who is the flag of the clan of Himalayas,
Let your nose which is like a thin bamboo,
Give us the blessings which are apt and near.
I feel mother,
That you are wearing a rare pearl,
Brought out by your breath,
Through your left nostril,
For your nose is a storehouse,
Of rarest pearls divine. ॥ 62 ॥

Oh goddess who has beautiful rows of teeth,
I tried to find a simile to your blood red lips,
And can only imagine the fruit of the coral vine!
The fruits of the red cucurbit,
Hangs its head in shame,
On being compared to your lips,
As it has tried to imitate its colour.from you,
And knows that it has failed miserably. ॥ 63 ॥

The Chakora* birds,
Feel that their tongues have been numbed,
By forever drinking,
The sweet nectar like light emanating,
From your moon like face,
And for a change wanted to taste,
The sour rice gruel during the night,
And have started drinking,
The white rays of the full moon in the sky. ॥ 64 ॥

Mother mine,
The well known tongue of yours,
Which without rest chants and repeats,
The many goods of your Consort, Shiva,
Is red like the hibiscus flower.
The Goddess of learning Saraswathi,
Sitting at the tip of your tongue,
Though white and sparkling like a crystal,
Turns red like the ruby,
Because of the colour of your tongue. ॥ 65 ॥

Oh mother of the world,
The lords subrahmanya, Vishnu and Indra,
Returning and resting after the war with Asuras.
Have removed their headgear,
And wearing the iron jackets,
Are not interested in the leftover,
After the worship of Shiva,
Which belongs to Chandikeswara,
And are swallowing with zest,
The half chewed betel,
From your holy mouth,
Which has the camphor as white as the moon. ॥ 66 ॥

Oh mother of all,.
When you start nodding your head,
Muttering sweetly, “good, good”,
To the Goddess Saraswathi,
When she sings the great stories to you,
Of Pasupathi our lord,
With the accompaniment of her Veena,
She mutes the Veena by the covering cloth,
So that the strings throwing sweetest music,
Are not put to shame,
By your voice full of sweetness. ॥ 67 ॥

Oh daughter of the mountain,
How can we describe the beauty of your chin,
Which was with affection caressed,
By the tip of his fingers by your father Himavan:
Which was oft lifted by the Lord of the mountain, Shiva,
In a hurry to drink deeply from your lips;
Which was so fit to be touched by his fingers;
Which did not have anything comparable,
And which is the handle of the mirror of your face. ॥ 68 ॥

Your neck appears full of thorns always,
Due to the hairs standing out,
By the frequent embrace of thy Lord,
Who destroyed the three cities.
And looks like the beauty of the stalk,
Of your lotus like face.
The chain of white pearls worn below,
Is dulled by the incense and myrrh,
And the paste of sandal applied there,
And is like the tender stalk,
Dirtied by the bed of mud. ॥ 69 ॥

She who is an expert in Gathi, Gamaka and Geetha*,
The three lucky lines on your neck,
Perhaps remind one,
Of the number of the well tied manifold thread,
Tied during your marriage,
And also remind of the place,
In your pretty neck,
Where originates the three musical notes,
Of Shadja, Madhyama and Gandhara, ॥ 70 ॥

Brahma, the God born out of Lotus,
Afraid of the nails Of Shiva,
Who killed the Asura called Andhaka,
Which has clipped of one of his heads,
Praises with his four faces,
Your four pretty, tender hands,
Resembling the lotus flower stalk,
So that he can ask for protection for his remaining four heads,
By use of your four merciful hands at the same time. ॥ 71 ॥

Oh Goddess Uma,
You only tell us, how,
How we can describe,
The shining of your hands,
By the light of your nails,
Which tease the redness of freshly opened lotus?
Perhaps if the red lotus mixes,
With the liquid lac adorning,
The feet of Lakshmi,
Some resemblance can be seen. ॥ 72 ॥

Our Goddess Devi,
Let your two cool breasts,
Which have faces that always,
Give out milk,
And are simultaneously drunk deeply.
By Skanda and the elepahant faced Ganesha,,
Destroy all our sorrows.
Seeing them and getting confused,
The Herambha* feels for his two frontal globes,
To see whether they are there,
Making you both laugh. ॥ 73 ॥

Oh, Victory flag of the king of mountains,
We never have any doubt in our mind,
That your two breasts divine,
Are the nectar filled pot made of rubies,
For The elephant faced one,
And he who killed Crownchasura*,
Even today do not know the pleasure of women,
And remain as young children. ॥ 74 ॥

Oh mother mine.
The center place of your holy breasts,
Wear the glittering chain,
Made out of the pearls,
Recovered from inside the head of Gajasura,
And reflect the redness of your lips,
Resembling the Bimba fruits,
And are coloured red inside.
You wear the chain with fame,
Like you wear the fame of our Lord.
Who destroyed the three cities. ॥ 75 ॥

Oh daughter of the king of mountains,
I feel in my mind,
That the milk that flows from your breast,
Is really the goddess of learning, Saraswati,
In the form of a tidal wave of nectar.
For, milk given by you, who is full of mercy,
Made the child of Dravida*,
The king among those great poets,
Whose works stole one’s mind. ॥ 76 ॥

Oh daughter of the mountain,
The God of love who is the king of the mind,
Being lit by the flame of anger of Shiva,
Immersed himself in the deep pond of the navel.
The tendril like smoke emanated from there,
And mother, people think,
That this is the line of hair,
That climbs from your navel upwards. ॥ 77 ॥

The mother of the universe who is Shiva and Shakthi,
In the narrow part of the middle of your body.
The learned men seem to see a line,
Which is in the shape of a small wave of the river Yamuna,
And which shines and glitters, and appears like the sky,
Made very thin by the dense colliding breasts,
Entering your cave-like navel. ॥ 78 ॥

Oh daughter of the mountain,
Is your navel a whirlpool in river Ganga,
Which looks very stable!
Or is it the root of the climber,
Of the stream of your hairline,
Which has two breasts of yours as buds,
Or is it the Homa fire,
Where the fire is the light from cupid,
Or is it the playhouse of Rathi, the wife of God of love,
Or is it the opening to the cave,
In which Shiva’s tapas gets fulfilled,
I am not able to make up my mind! ॥ 79 ॥

Oh daughter of the mountain,
You who is the greatest among women,
Long live your pretty hips,
Which look fragile,
Which are by nature tiny,
Which are strained by your heavy breasts,
And hence slightly bent,
And which look like the tree,
In the eroded banks of a rushing river. ॥ 80 ॥

Oh Goddess mine,
Placed just below your shoulders,
By Cupid, the God of love,
Tearing your blouse which is attached,
To your body by the sweat,
When you think of the greatness of your Lord,
And resembling pots of Gold,
Your breasts appear to be tied by him,
Securely three times,
By the three creeper like folds*. ॥ 81 ॥

Oh, daughter of the mountain,
Perhaps Himavan, the king of mountains,
Gave readily as dowry to you,
The density and breadth from his bottom,
So that your behinds are broad and dense.
And therefore they both hide all the world,
And make the world light. ॥ 82 ॥

Oh daughter of the mountain,
Who knows the rules of the Vedas,
Using your two thighs,
You have achieved victory over,
The trunks of the elephant,
And the Golden pseudostem of group of Banana plants,
And achieved victory over frontal globes,
Of Iravatha* the divine elephant,
By your holy round knees,
Which have become hard,
By repeated prostrations to your lord. ॥ 83 ॥

Oh daughter of the mountain,
The five arrowed cupid,
To win, Rudhra your lord,
Has made your legs,
In to an arrow case,
With ten arrows.
In the end of the case,
Are your two feet,
Studded with ten of your so-called nails,
Which are the ten steel tipped arrows,
Sharpened on the crowns of Devas. ॥ 84 ॥

Oh mother mine,
Be pleased to place your two feet,
Which are the ornaments of the head of Upanishads,
The water which washes them are the river Ganges,
Flowing from Shiva’s head,
And the lac paint adorning which,
Have the red luster of the crown of Vishnu,
On my head with mercy ॥ 85 ॥

We tell our salutations,
To the two sparkling feet.
Which are most beautiful to the eyes,
And Painted by the juice of red cotton.
We also know well,
That God of all animals, your consort,
Is very jealous of the Asoka trees in the garden,
Which yearn for kick by your feet. ॥ 86 ॥

In a playful mood, after teasing you,
About you and your family,
And at a loss to control your love tiff,
When your consort does prostrations,
Your lotus-like feet touches his forehead,
And the God of love, the enemy of your Lord, who was burnt,
By the fire from his third eye,
And was keeping the enmity with your lord,
Like the ever hurting arrow,
Makes sounds like Kili Kili*,
From your belled anklets on the legs. ॥ 87 ॥

Oh mother mine,
The lotus flower rots in snow,
But your feet are aces in being in snow,
The lotus flower sleeps at night,
But your feet are wakeful night and after night,
The lotus makes the goddess of wealth Lakshmi live in it,
But your feet gives Lakshmi* to its devotees,
And so your two feet always wins over the lotus,
What is so surprising in this? ॥ 87 ॥

Oh, Goddess Devi,
How did the poets compare,
The foreside of your merciful feet,
Which are the source of fame to your devotees,
And which are not the source of danger to them,
To the hard shell of a tortoise,
I do not understand.
How did he who destroyed the three cities,
Take them in his hand,
And place them on hard rock*,
During your marriage? ॥ 88 ॥

Your moon like nails,
Oh mother who killed Chanda,
Which makes the celestial maidens,
Fold their hands in shame,
Forever tease your two feet,
Which unlike the holy trees in heaven,
(Which by their leaf bud like hands,
Give all they wish to the Gods,)
Give the poor people wealth and happiness,
Always and fast. ॥ 89 ॥

My soul with six organs,
Is similar to the six-legged honey bees,
Which dip at your holy feet,
Which are as pretty,
As the flower bunch,
Of the Celestial tree,
Which always grant wealth to the poor,
Whenever they wish,
And which without break showers floral honey. ॥ 90 ॥

She who has a holy life,
The swans in your house,
Follow you without break,
As if to learn,
Your gait which is like a celestial play.
So the lotus like feet,
Taking recourse to the musical sound,
Produced by gems in your anklets,
Appears to teach them what they want. ॥ 91 ॥

Brahma, Vishnu, Rudhra and Easwara,
Who are the gods who rule the world,
Become the four legs of your cot,
So that they are able to serve you always.
Sadhashiva who is white in colour.
Becomes the bedspread on which you sleep,
And appears red, because he reflects your colour.
And to your eyes which are the personification,
Of the feelings of love,
He gives a lot of happiness. ॥ 92 ॥

Her mercy is beyond.
The mind and words of Our Lord Shiva,
Is forever victorious in the form of Aruna,
So as to save this world.
That spirit of mercy is in the form of,
Curves in her hairs,
In the form of natural sweetness in her smile.
In the form of the pretty tenderness of a flower in her mind,
In the form of firmness of a ruby stone in her breasts,
In the form of thin seductiveness in her hips,
In the form of voluptuousness in her breasts and back. ॥ 93 ॥

The moon that we know is the jewel box,
Filled with water of incense,
The blackness we see in the moon,
The musk put for thy use in this box,
And the crescents we see of the moon
Is thy canister of emerald,
Full of divine camphor.
And for sure,
Brahma the creator refills these daily,
After your use,
So that they are always full. ॥ 94 ॥

You are the Leading light of the home of Lord Shiva,
Who destroyed the three cities,
And so coming near you and worshipping at the feet,
Are not for those with a weak mind.,
Who do not have control of their senses.
And that is why perhaps,
Indra and other Gods,
Stay outside your gates,
And attain your sweet self,
By the practice of siddhis like Anima. ॥ 95 ॥

Many poets reach the Goddess of learning,
The wife of the creator,
By composing soulful poems.
Many who search and attain riches,
Are termed as the Lord of the Goddess of wealth.
Oh, first among chaste woman,
Except for Lord Shiva your consort.
Your breasts have not even touched,
The holy henna* tree. ॥ 96 ॥

Oh, Parashakthi who is one with Parabrahma,
Though those who have learned Vedas,
Call you as Brahma’s wife Saraswathi,
Or call you as Vishnu’s wife Lakshmi,
Or call you as Shiva’s wife Parvathi,
You are the fourth called Maha Maya,
Who gives life to the world,
And have attained all that is to attain. ॥ 97 ॥

Oh, mother mine,
When shall I, who begs for knowledge
Be able to drink, the nectar-like water,
Flowing from your feet,
Mixed with reddish lac applied there?
When shall that water attain,
The goodness of saliva mixed with Thambola*,
From the mouth of the goddess of learning,
Which made one born mute,
Into the king of poets? ॥ 98 ॥

Those who worship the, oh mother,
Are so learned and so rich,
That even Brahma and Vishnu,
Are jealous of them
They are so handsome,
That even the wife of Cupid, Rathi,
Yearns for them.
He unbound from the ties of this birth,
Always enjoys ecstatic happiness,
And lives forever ॥ 99 ॥

Oh Goddess who is the source of all words,
This poem which is made of words,
That you only made,
Is like showing the camphor lamp to the Sun,
Is like offering as ablation to the moon,
The water got from the moonstone,
And is like offering water worship ॥ 100 ॥

Also Read:

Soundarya Lahari Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil | Bengali | Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top