Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Goddesses Sri Devi Stotram Tamil

Devi Aswadhati – Amba Stuti Lyrics in Tamil

Devi Aswadhati / Amba Stuti Lyrics in Tamil: செடீ பவன்னிகில கெடீ கதம்பவன வாடீஷு னாகி படலீ கொடீர சாருதர கொடீ மணீகிரண கொடீ கரம்பித பதா | பாடீரகம்தி குசஶாடீ கவித்வ பரிபாடீமகாதிப ஸுதா கொடீகுராததிக தாடீமுதார முக வீடீரஸென தனுதாம் || 1 || ஶா. || த்வைபாயன ப்ரப்றுதி ஶாபாயுத த்ரிதிவ ஸொபான தூளி சரணா பாபாபஹ ஸ்வமனு ஜாபானுலீன ஜன தாபாபனொத னிபுணா | னீபாலயா ஸுரபி தூபாலகா […]

Sree Saraswati Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil

Sree Saraswati Ashtottara Satanama Stotram in Tamil: ஸரஸ்வதீ மஹாபத்ரா மஹாமாயா வரப்ரதா | ஶ்ரீப்ரதா பத்மனிலயா பத்மாக்ஷீ பத்மவக்த்ரகா || 1 || ஶிவானுஜா புஸ்தகத்றுத் ஜ்ஞானமுத்ரா ரமா பரா | காமரூபா மஹாவித்யா மஹாபாதகனாஶினீ || 2 || மஹாஶ்ரயா மாலினீ ச மஹாபொகா மஹாபுஜா | மஹாபாகா மஹொத்ஸாஹா திவ்யாங்கா ஸுரவம்திதா || 3 || மஹாகாலீ மஹாபாஶா மஹாகாரா மஹாங்குஶா | ஸீதா ச விமலா விஶ்வா வித்யுன்மாலா ச […]

Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in Tamil

Devi Mahatmyam Navaavarna Vidhi Stotram was written by Rishi Markandeya. Devi Mahatmyam Aparaadha Kshamapana Stotram Lyrics in Tamil: அபராதஶதம் க்றுத்வா ஜகதம்பேதி சோச்சரேத்| யாம் கதிம் ஸமவாப்னோதி ன தாம் ப்ரஹ்மாதயஃ ஸுராஃ ||1|| ஸாபராதோ‌உஸ்மி ஶரணாம் ப்ராப்தஸ்த்வாம் ஜகதம்பிகே| இதானீமனுகம்ப்யோ‌உஹம் யதேச்சஸி ததா குரு ||2|| அஜ்ஞானாத்விஸ்ம்றுதேப்ரான்த்யா யன்ன்யூனமதிகம் க்றுதம்| தத்ஸர்வ க்ஷம்யதாம் தேவி ப்ரஸீத பரமேஶ்வரீ ||3|| காமேஶ்வரீ ஜகன்மாதாஃ ஸச்சிதானன்தவிக்ரஹே| க்றுஹாணார்சாமிமாம் ப்ரீத்யா ப்ரஸீத பரமேஶ்வரீ […]

Sri Saraswati Devi Stotram Lyrics in Tamil

Sarasvati Stotram in Tamil: யா கும்தேம்து துஷாரஹாரதவளா யா ஶுப்ரவஸ்த்ராவ்றுதா யா வீணாவரதம்டமம்டிதகரா யா ஶ்வேதபத்மாஸனா | யா ப்ரஹ்மாச்யுத ஶம்கரப்ரப்றுதிபிர்தேவைஸ்ஸதா பூஜிதா ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ பகவதீ னிஶ்ஶேஷஜாட்யாபஹா || 1 || தோர்பிர்யுக்தா சதுர்பிஃ ஸ்படிகமணினிபை ரக்ஷமாலாம்ததானா ஹஸ்தேனைகேன பத்மம் ஸிதமபிச ஶுகம் புஸ்தகம் சாபரேண | பாஸா கும்தேம்துஶம்கஸ்படிகமணினிபா பாஸமானாஸமானா ஸா மே வாக்தேவதேயம் னிவஸது வதனே ஸர்வதா ஸுப்ரஸன்னா || 2 || ஸுராஸுரைஸ்ஸேவிதபாதபம்கஜா கரே விராஜத்கமனீயபுஸ்தகா | […]

Lalita Pancharatnam Stotram Lyrics in Tamil With Meaning

Lalita Pancha Ratnam was written by Adi Shankaracharya. Lalitha Pancha Ratnam Stotram Lyrics in Tamil: ப்ராதஃ ஸ்மராமி லலிதாவதனாரவிம்தம் பிம்பாதரம் ப்றுதுலமௌக்திகஶோபினாஸம் | ஆகர்ணதீர்கனயனம் மணிகும்டலாட்யம் மம்தஸ்மிதம் ம்றுகமதோஜ்ஜ்வலபாலதேஶம் || 1 || ப்ராதர்பஜாமி லலிதாபுஜகல்பவல்லீம் ரக்தாம்குளீயலஸதம்குளிபல்லவாட்யாம் | மாணிக்யஹேமவலயாம்கதஶோபமானாம் பும்ட்ரேக்ஷுசாபகுஸுமேஷுஸ்றுணீர்ததானாம் || 2 || ப்ராதர்னமாமி லலிதாசரணாரவிம்தம் பக்தேஷ்டதானனிரதம் பவஸிம்துபோதம் | பத்மாஸனாதிஸுரனாயகபூஜனீயம் பத்மாம்குஶத்வஜஸுதர்ஶனலாம்சனாட்யம் || 3 || ப்ராதஃ ஸ்துவே பரஶிவாம் லலிதாம் பவானீம் த்ரய்யம்தவேத்யவிபவாம் கருணானவத்யாம் | […]

Sree Annapurna Stotram Lyrics in Tamil With Meaning

Sri Annapurna Stotram was written by Adi Shankaracharya. Sri Annapurna Ashtakam is a devotional prayer addressed to Goddess Annapurneswari, the queen mother of Varanasi. Chanting or singing Sri Annapurna Astakam will help one to achieve all ambitions. Sri Annapurna Stotram in Tamil: னித்யானன்தகரீ வராபயகரீ ஸௌம்தர்ய ரத்னாகரீ னிர்தூதாகில கோர பாவனகரீ ப்ரத்யக்ஷ மாஹேஶ்வரீ | ப்ராலேயாசல வம்ஶ பாவனகரீ […]

Sree Mahishaasura Mardini Stotram Lyrics in Tamil With Meaning

Devi Stotram – Sree Mahishaasura Mardini Stotram Lyrics in Tamil: அயி கிரினன்தினி னன்திதமேதினி விஶ்வ-வினோதினி னன்தனுதே கிரிவர வின்த்ய-ஶிரோ‌உதி-னிவாஸினி விஷ்ணு-விலாஸினி ஜிஷ்ணுனுதே | பகவதி ஹே ஶிதிகண்ட-குடும்பிணி பூரிகுடும்பிணி பூரிக்றுதே ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 1 || ஸுரவர-ஹர்ஷிணி துர்தர-தர்ஷிணி துர்முக-மர்ஷிணி ஹர்ஷரதே த்ரிபுவன-போஷிணி ஶங்கர-தோஷிணி கல்மஷ-மோஷிணி கோஷரதே | தனுஜ-னிரோஷிணி திதிஸுத-ரோஷிணி துர்மத-ஶோஷிணி ஸிம்துஸுதே ஜய ஜய ஹே மஹிஷாஸுர-மர்தினி ரம்யகபர்தினி ஶைலஸுதே || 2 […]

Soundarya Lahari Lyrics in Tamil With Meaning

Soundarya Lahari Stotram was written by Adi Shankaracharya. Soundarya Lahari Lyrics in Tamil : புமௌஸ்கலித பாதானாம் பூமிரேவா வலம்பனம் | த்வயீ ஜாதா பராதானாம் த்வமேவ ஶரணம் ஶிவே || ஶிவஃ ஶக்த்யா யுக்தோ யதி பவதி ஶக்தஃ ப்ரபவிதும் ன சேதேவம் தேவோ ன கலு குஶலஃ ஸ்பன்திதுமபி| அதஸ்த்வாம் ஆராத்யாம் ஹரி-ஹர-விரின்சாதிபி ரபி ப்ரணன்தும் ஸ்தோதும் வா கத-மக்ர்த புண்யஃ ப்ரபவதி|| 1 || தனீயாம்ஸும் பாம்ஸும் தவ […]

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil with Meaning

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Introduction: Shri Lalita sahasranamam is presented in a name-by-name format with a brief meaning for each name. each of the 1000 names of Shri Lalita mahatripurasundari is beautiful and has a profound meaning to it. refer to a detailed commentary and understand the complete meaning of each of these names. Listen […]

Scroll to top